Életképek, 1844. július-december (2. évfolyam, 1-26. szám)

1844-11-20 / 21. szám

silód a" megijedt hitelezőket 20% kielégítéssel—’s kevés hónap múlva ismét meg­nyitod házadat, boltodat, szinházbódédat, irodádat, szállító hivatalodat, mint ,b­e­­csületes ember,‘’s czimerül veszed ó Anglia czimerét, azon felirattal: ,,honny suit, qui maly pense.“ — Itt Pekingben, igy rekeszti előadását a’ természetbúvár, ismernek becsületes embereket, kik illy módon már három , négy ízben is szeren­csét csináltak, a’ nélkül, hogy legkisebb bajt éreztek volna akár a’ gyomorban, akár a’ lelkiismeretben.4 *'Nevezetesb literariai termékeinkhez tartoznak: az Új Plutarch, magya­rázta Bajza. Alig van kedvesebb és egyszersmind mulatva oktatóbb olvasmány, mint embereknek, kik tudomány, művészet vagy nagy tettek véghezvitelére képes, erélyes lélek által bármelly korban feltűnők valának, életrajzait olvasni, szem előtt tarthatja itt az olvasó a’ legkülönösebb elmék, legsajátosabb jellemek fejlődési me­netét , az ollykor terhesen nyomó sorssal, vagy még terhesebben gátló ’s akadályozó embertársakkal véghezvitt küzdelmeket és az ez után kivitt dia­dalokat, mikről értesülni, a’ léleknek mindig emelésére és épülésére válik, és azért van, mint az uj Plutarch terve mondja: ,,az emberi kebelbe olt­va ez elhunyt nevezetes személyek élete iránti tudvány, kik arczképeinek, halandó hüvelyek elportolt egyetlen maradványinak, láthatása, saját érdekkel birt minden időben.“ Ennélfogva valamint a’ kiadó, úgy a’ fordító is olly czélt tűztek ki a’ jelen munkának a’ magyar közönséggeli megismertetése által, melly kétségtele­nül közelismerést és méltánylatot vivand ’s vívjon is ki számukra. Mind a’czim­­lap, mind az arczképek igen szépek, ’s mint a’ mindenütt ott álló terjedelmes né­met aláírások mutatják, Németország ügyesebb művészei által készültek, hiteles eredetiek után, ’s a’jellemet többnyire híven kifejezve. — Bajzának szintolly kedves, mint szabatos, tiszta nyelvét ismeri a’ magyar közönség , melly mindenkor örömest fogadta azt, mi az ő tollából jó ; ’s ezen gyakorlott ügyes toll a’ jelen al­kalommal is bebizonyítja, milly kitűnő jeles bajnoka lehet ő irodalmunknak a’ for­dítások mezején is. — b) A’helység kalapácsa. Hős költemény 4 énekben, irta Petőfi Sándor. Jelen munka, az eddigi dolgozatairól dicséretesen ismert szép tehetségű szerzőnek, első önállólag kiadott szerzeményéül jelenik meg, mellyben az olvasó az élethű ’s költői szeszélyes leírásokban bő élvezetet találand; fűszerét teszik e’ tréfás höskölteménynek a’ szerző sajátságos előadása ’s nyelve, mik az olvasó előtt szinte ismeretesek. A’ könyvet csinos czímtábla kiséri, melly a’ költe­ménynek két érdekes jelenését comicus képekben állítja szemelé. Megjelentek ezen költőnek c) Versei is a’,kör. pártfogása alatt. Mig azokról bővebben szólan­­dunk, elég legyen megjegyeznünk, hogy azok, mint egy igen szép tehetségű fiatal iró jeles elmeszüleményei, általános tetszésben részesülnek ’s e’ szerint hisszük, hogy kelni is fognak, ámbár sok embere van istennek, sőt társasága is, melly a’ verseket ,haszontalan­ dolognak tartja, ’s tán mint ollyant inprotocolál­­tatja is. Többen a’sok bordalt sokalják e’gyűjteményben: de, uram istenem, ha már arra vagyunk kárhoztatva, hogy magunk igyuk meg harmincz millió akó bo­runkat, legalább legjobb ,bordal­-költőink énekeit vegyük meg ’s azok eldalolása mellett temessük búnkat a’ kancsóba. Hej, ha e’ könyv rácz nyelven lenne írva, Új­vidéken, mint egy elmés barátunk megjegyzé, hol ugyancsak énekelnek a’ bor mel­lett, elkelne legalább egy­ pár száz példány, d) Nagy Ignácz ismét két kötet el­beszéléssel ,Hajdan és most e czím alatt, gazdagító irodalmunkat. Tartalmát a’ ked­velt írónak különféle folyóiratok és zsebkönyvekben megjelent, hol komoly, hol vidor modorban irt jeles művei képezik, mellyekröl kedvező bírálatát a’ közönség már rég kimondó. Külseje e’ két újabb kötetnek a’ meglepetésig csinos; Barabás és

Next