Életképek, 1845. július-december (3. évfolyam, 2/1-26. szám)

1845-07-12 / 2. szám

5z A­­BPH­-ban könyvismertetéseket olvasván , előbb igen megörültem , azt hí­vén, hogy a hazai és külföldi irodalomnak ránk és körülményeinkre vonatkozó érde­kes termékeit fogja majd tömött rövidséggel megismertetni, de várakozásomban csa­latkoztam. Az ismertetés végett elővett könyvek megválasztásában semmi elv nincs, hanem úgy látszik, a’ mellyik könyv vakesetileg a’ szerkesztő kezébe akad, azt ismer­teti; még pedig leginkább olly könyveket, mellyek a’ BPH. olvasóit nem érdeklik, sőt a’ mellyeket ezek épen nem értenek; és olly végellenül foly az ismertetés, hogy a" legtüredelmesb olvasó is belefárad. Például csak a’ L­i­e­b­ig 's M­i­t­t­e­r­maie­r munkája ismertetésére utalok ’stb. Én azt javaslanám a’BPH. szerkesztőségének, hogy keritsen állandó jó dol­gozótársakat. Az ősz Jelenkoré a' dicsőség, hogy gyakorlatilag is életre való sza­badelvű jó czikkeket ad olvasóinak, úgy hogy én részemről jelenleg ezen lapot talá­lom legérettebb tartalmúnak. Csakhogy aztán gyakrabban ipar­kodnék vezérkedni talpraesett vezérczikkbeli javaslatokkal. A’ Jelenkornak az a’ baja, hogy szerkesztőjét a’ műtt idők emberének nézik. — Megmondta már Széchenyi, hogy mindenkinek megvan a’ maga kora. Így a’ Jelenkor is a’Kossuth-Pesti Hírlap feltüntéig dicsőségesen vezérkedett; majd aztán a’ dörgő Hírlap ragadott mindenkit magához; m­ig nem most oda estünk vissza, hogy a' BPN­. Hirharangja viczeivel kell táplálkoznunk. Én a' Jelenkor ismétt felvirágoztatása és keletbe hozatala végett azt óhajtom, hogy érdemteljes szerkesztője fogódzék — mint főszerkesztőtár­ssal — a’ jelen po­litikai élet valamellyik kelendő szavú hősével , és lapja alakja megjavítása mellett a’ hírek minél gyorsabb közlésével igyekezzék friss életet önteni el még mindig erőteljes aggastyánban. A’ „N­emzeti újság“ — bár hasábjairól kihalt a' Kulcsárféle szellem, — vezérelvei ellenére is olvasást érdemel. Ezen hírlap a’ mozdulni nem akaró sta­bilitás orgánuma, mellynek az vezérelve, hogy mindig legjobban van egy a’ világ, a’ mint magától van , vagy onnan felül a­ jó Isten kegyelméből akarják. E­ lap szer­kesztője tudományosan jól kiképzett rendszeres fő , egy kissé gyakorlatlan magyar tollal, — és czikkeiben megtanítja olvasóit, hogy az elfogultságot milly ügyesen le­het menteni. Ezen hírlap, már vezérelveinél fogva is, csupán a' negalio térén forog­hat és forog is valósággal. — A' vezérczikkein kívüli rovatai kevés figyelmet érde­melnek. *­­ mes olvasóink elé. A’ jelen alkalmat azonban megragadjuk ^ kimondani, miszerint mi itt értekező tisztelt barátunk nézeteit tökéletesen magunkéinak ismerjük. Igenis, adjanak politikai lapjaink regényeket, mi abban előfizetők utáni kapkodást soha nem látandunk, annál kevésbbé fogunk feljajdulni, ’s kenyéririgységre meg e­­­lékről panaszkodni gyermekesen; adjanak regényeket politikai lapjain c e nany­­regényeket, a’ lapok czéljával, jellemével egyezőket, ’s ez eljárásuknál vo­­nyosan kettős hasznát veendik: nagyobb közönség előtt és hata­rosa­­n okna­k elterjedni azon tanok, mellyeket ez után is terjeszteni czélszerűne i­de ne í­­­gy hisszük, hogy azon lap, melly legelső közrend napi életünkbe men e , a sz­öyegen forgó kérdéseket felfogó ’s a’ maga térén kezelni ügyesen tu­d m­int le­gényt hasábjain, e’ részben nevezetes időszaknak lesz köz­tűn­k a vo­lja, e po­litikai lapjaink — úgy látszik — vagy félénkek vagy nem bunav e eg va a vozoi szellemmel az üdvös dolog megkezdésére; lépjen csak el e£y aa'›› irány-regény nyel, látni fogjuk, mennyi lesz azonnal csak regenyi­o ^lacjon &z imitator 0 z 0 r K» Nem­ írhatjuk alá .• .Nemzeti ujság' felöl a’ fiatal, értekező ur által «­«"•?a­­dott Ítéletet Ha ért. azt állítja, hogy N­Y. a­ mozdulni nem akaró Mabil­la.

Next