Életképek, 1846. július-december (4. évfolyam, 2/1-26. szám)

1846-10-31 / 18. szám

562 Nem sokára Csillagiék is fölkeltek, a’ zápor is elmúlt, és én sietek barátom­mal haza; de szent fogadást tevék, hogy soha többé névnapi tisztelkedésre nem megyek. PETŐFI SÁNDORNAK. Tüske. Hallom: ez országgyűlés alatt szándékozol Erdélybe jőni. — Nem tudom — mert hivatal és családi élet köz le — lesz-e módom veled személyesen szólhatni; olvasd azért a’nyilvánosság útján ezen sorokat, mellyek írására egy felöl tisztelet irántad, érdek más felöl ’s buzgalom költészetünk iránt hivának fel. Csokonay halálával a’ nép költő nélkül maradott. A’ dal, melly sze­relmét az ösztön ködéből fölemelje; a’ dal, melly lakomáiban túláradt kedvét lágy harmóniába olvasztván, vad elvetemüléstöl megóvja ; a’ dal, melly szellemét a’zsibbadt puhaság öléből a’ természet magasztosságának élvezetére ’s szabadságra ’s honszere­­tetre éleszsze ; a’ dal, melly a’ népet az állatvilágból az embervilágba bűvölje föl — C­s­o­­konay sírján elhangzani látszott. — Költőink, kik azután énekeltek, vagy idegen nemzet érzelmeinek voltak utánzengéi, vagy a’ szivet a’ főben lenni gondolván, ver­seiket mesterkélt formák közt elvont eszmékben írták, vagy mint világraható láng­elmék, lelkűk szikráit annyira magasban hintegetek, hogy a’nép gyönge szeme vagy észre sem vette, vagy lidércznek gondolván, ijedt hidegséggel borzadott attól vissza. — Valóban a’ nép fölött a’ tündér fátyol, mit a’ halárban felbukó szellemkezek fo­­nának, Csokonay után szétoszlott, ’s ott állott az kopasz meztelenségben az em­beriség sugára nélkül. Kedélye, mint harmatos rózsabokor lanyha kebel szárnyai­tól, a­ dal édes zengzetére, örömtánczra nem hevül. Legjelesebb költőink, kik ta­­gadhatlanul, nemzeti irányban dolgoztak, sem tudnak egészben átmenni a’ nép éle­tébe. Daljaik nem azzal a’ magával ragadó lelkesedéssel énekeltetnek, mint a’ Cso­­konayéi. Mi ennek lélektani oka? ha criticusaink fölfejtenék, igen szeretném!.... Te zengedeztetéd meg, tisztelt barátom, legközelebbről a’ lantot, mellyre a’ nép figyelt, ’s mellyen szive érzelmeivel rokonhúrokra találván, az azokról lézengő dalokban önlelkére ismert. Költeményeid megjelenése után különböző bírálatokat olvastunk azokról. Nem tudom, miként vetted te ezen bírálatokat, de engem egyik sem elégített ki. Bírálóid közül nem látszott egyik is észrevenni azon alappontot, honnan szellemed kiindult, s nem ezen alappont meghatározása után rótta meg tévedéseidet, ’s mutatott irányt a’ to­­bbi útra. Fájdalom­ aestheticusaink nagyobb része idegen irodalom iskolája után képezvén magát, a’ kezébe akadt műveket annak rámájára hozza. Kevesen vannak szépirodalmi birálóink közül, kik nemzeti sorozat szerint a’ költészet elmé­leti és gyakorlati világát átbuvárkodván, okszerű elvonás és összehasonlítás útján, magoknak magasabb néző pontot teremtettek volna, ’s innen önállólagos ismerettel saját helyük ’s jellemzetüknél fogva mérlegelnék a’ bírálandó műveket. Kevesen van­nak, kik a’magyar költőt ne német, franczia ’sat, hanem magyar szellemből ítélnék meg, a’ mennyiben tudniillik írásai a’ nemzetszellemmel ugyanazonosok, vagy attól különböző színekben elütnek. — Maga Kölcsey is, az egyetlen műbiró, iro­dalmi életének elsőbb éveiben a’ tévedést ki nem kerülhető. Csokonayt bírálván, nemcsak hogy ezen lángelmét érdemlegesen nem méltányolta, de épen azt, mi írá­saiban fő és egyetlen erény volt, rótta fel neki hibául: ,Midőn igy ír Csokonayról, Kazinczy és Kis verseiben a’ régi szavak is újak gyanánt tűnnek fel. Csokonaynál az uj szavak is régieknek tetszenek.­ Mintha épen nem arról ismertetnék meg az gazi költő, hogy teremtéseinek legújabb ’s legmagasabb világaiban is, eszméit ’s

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék