Ellenőr, 1871. december (3. évfolyam, 415-439. szám)

1871-12-16 / 427. szám

szándék nélkül történetesen azon után haladt el, a Iúd legott mellette termett. A tó, mondá, az övé, és ő fen akarja tartani hozzá jogát, s megvédeni becsületét, míg csőre lesz a sziszegésre és szárnya a csapkodásra. Ily módon elkergetett kacsát, ser­tést és malaczokat, sőt még a sunyi macskát is megugratta. Azonban történetesen egy tétlen ör­vös eb is arra ment, és nem látott abban semmi roszat, ha egy kis vizet iszik, lévén 5 szomjas. Az őrködő lúd mint furia röpült rá, összecsipkedte csőrével és verte szárnyával. Az eb boszos lett, s húszszor is kedve jött támadóját megharapni ; de elfojtva felháborodását, (mivel gazdája közelében volt) felkiáltott, üssön meg a mennykő, te ostoba! tanuld meg, hogy a­kinek sem ereje, sem fegy­vere nincs a harczhoz, annak legalább udvari­asnak kellene lenni; az a te szárnycsattogtatásod és sziszegésed egy napon fejedbe kerülhet, de sem nem árthat ellenségeidnek, sem nem védheti meg saját személyedet.“ Így szólván tovább ha­ladt a tóhoz, eloltotta szomját a lúd daczára is, és követte urát. Másik akadálya a fiatalság szerencséjének az, hogy még senkitől sem akarnak sértést tűrni és oly kevéssé óhajtanak valakit megsérteni. En­nélfogva mindenkinek tetszeni igyekeznek, enged­nek minden kérésnek, hozzá alkalmazni iparkod­nak magukat bármely társasághoz, legcsekélyebb önakarattal sem bírnak, de mint a viasz felfognak mindennemű rajok ható benyomást. Ily módon átalános megelégedés szerint kívánván eljárni, végtére is nyomorúan megcsalatva érzik magukat. Arra hogy a bámulókat átalánosságban megnyer­jük, elég ha csak keveseknek igyekszünk tetszeni. Egy jeles festész festette egykor magában, hogy oly képet fest, mely az egész világnak tes­sék. Midőn tehát elkészült a festmény, a melyben minden ügyességét kimeh­­ette, kifüggesztetek a köztéren, alján utasításokkal a szemlélők számára hogy az oda helyezett esettel jelöljék meg mind­azon tagokat és vonásokat, a melyek hibásaknak látszanak. A nézők eljöttek és átalában tetszésü­ket nyilvánították; de mindegyik mutatni akarván kritikai tehetségét, megjelölt mindent a mit he­lyesnek vélt. Este, midőn a festész is eljött, bo­­szúságára az egész festményt egy nagy foltnak találta; nem volt rajta egyetlen vonás, mely a kifogás jeleivel ne lett volna megbélyegezve. Ki nem eléghetve e kísérlet által, másnap elhatároz­ta, hogy más módon fog majd próbát tenni, és ismét kitévén festményét mint előbb, kívánta, hogy minden szemlélő jelölje meg azon szépségeket, a­melyeket helyesel avagy csodál. A nép engedett a felhívásnak és midőn a művész visszatért, ké­pét a szépség jeleivel találta telve: minden vo­nás, mely tegnap elítéltetett, most a helyeslés jelenét érdemelte ki. „Íme, kiálltott fel a festész, én úgy találom, hogy legjobb itt tetszeni a világ egyik felének, ha figyelembe nem veszszük, a mit a másik fele mond: mert a mi emezek sze-' meiben hiba, amazok előtt mint szépség tű­nik fel.“ KÖZGAZDASÁG. Vegyes — A nemzeti bank igazgatósága, mint az a tegnapi kimutatás után előre látható volt, a ka­matlábat V2 °/p alábbszállitotta. — Megemlítjük ez alkalommal, hogy az igazgatóság az 1871. második félévi osztalékot 32 %. frtban állapította meg. Az 1871 év jövedelméből tehát minden rész­vényre 57 % frt esett, s igy 5 írttal több, mint a mait évben. — A magyar jelzálog-hitelbank választmánya tegnap tartott ülésében egyhangúlag Beck Nán­dor urat, az angol-magyar bank főhivatalnokát választotta igazgatóvá.­­ Az osztr­ államvasúttársaság a bécsújhely­­grammet-nezideri vonallal egy tarifát állapított meg a direct gyorsáru- és teher­forgalomra a két vonal állomásai között. E díjszabályzat megkap­ható az illető igazgatóságoknál és az állomásokon is olvasható. — Uj intézetek. A szathmár-némethi önse­gélyző népbank és a gyertyámosi takarékpénztár alapszabályait a keresk. minisztérium ellátta a törv. bemutatási záradékkal. — Vámügy. A pénzügyminisztérium a köv. körrendeletét intézte valamennyi pénzügyigazgató­sághoz és vámhivatalhoz. A magyar kir. keresk. minisztériumnak, valamint a kir. tanácsban képvi­selt országok cs. kir. pénzügyi és kereskedelmi minisztériumainak egyetértő határozata folytán — a konyhasóra vonatkozó ellenőrizeti rendszabályok Karinthiánál és a Tengermelléknek (Küstenland) Olaszország felé eső határvidékeiben 1872. január 1-étől kezdve beszüntetnek. Heti tudósítás az ipar állásáról Pesten. A fagyos időjárás, valamint a folyton tartó pénzhiány a legroszabb befolyást gyakorolják az üzletmenetre. Nagyobb üzletekben sokkal csekélyebb a forgalom mint a múlt héten, míg a kis­­sebb iparűző jelentéktelen megrendelésekre, vagy pedig csak javításokra van utalva. Az üzlet­rész folyása az idén sokkal érezhetőbb mint máskor, mert a szükséglet a folytonos hi­­d­őség miatt dráguló élelmiszereken kívül még fűtőanyagra is kiterjed­éti divatüzletekben a forgalom nem ér fel a múlthetivel. Női, valamint férfiszabóknál hiányoznak meg­rendelések. Czipészeknél is fogytak bár a megrendelések, de mindazonáltal hiány van jó munkásokban. Szűcsöknél elegendő a forgalom, s tartós hidegség mellett reájuk nézve kedvező idény lehet. Kalaposoknak elegendő forgalom volt, nem ugyan kalapokban, hanem szőrmeczipőkben, mely áru­­czikk az ő szakmájukba tartozik. Keztyüsöknél en-detail elegendő forgalom volt. Könyvkötők karácsonyra kaptak né­mi megrendelést. Paplanosok, aranyozók, kárpitosok, szoba­festők, mázolók, paszomántosok, nyergesek, szíjgyártók, fé­nyezők, rézöntők, fegyvergyárosok, esztergályosok és üvege­seknél mindig keresbednek a megrendelő­­k. Kovácsok kik a múlt héten patkozással voltak elfoglalva, e héten, — minthogy nem havazott — ismét munkanélküliek, s mint­egy husz legény állhat rendelkezésre. Bodnárok zsirhordók készítésével Vannak elfoglalva. Asztalosok, bádogosok és la­katosok el vannak látva megrendelésekkel. Könnyeseknél munkaszünet uralkodik s csak gyéren dolgoznak egy-egy uj ház belsejében. Pesti börze és szalonacsarnok. Pest, decz. 15. Értéküzlet. A kanad­áb­ leszállitás Londonban és Pécs­ben, valamint a mai média zavartalan lefolyása élénkitőleg hatottak a tőzsdére, s az üzérkedési papírok árfolyamai részben magasabbak. A déli tőzsdén magy, sorsflölt/»- re, vasúti kötes. 109 es-re szilárdultak. Vasutak csendesek, Pannónia viszont bizt. 450-el fizettetett. Ban­kok közül magy hitel 127, osztr. hitel 324— 3231/», franco­­magy. 971/«, pesti népbank 67-el köttettek. T­akarék­­pénztárak szilárdak, budapesti 198, külv. 971/1-el vé­tetett. Athenaeum 173. Drasche-féle téglaégetü 140-el köt­tetett. Valuták gyengén tartva, arany 5.57 és 5­56Va, porosz p. u. 1.75S/V G a b n au z I e t. Gabnapiaczunkon ma is igen cse­kély üzleti tevékenység uralkodott. Búzában a kínálat gyenge volt, s az árak néhány krajczárral szilárdabbak ; csak mintegy 10,000 mázsa kelt el. Rozs szilárd és kere­sett, de nem igen akadt eladó. Árpa üzlete csendes az árak változatlanok Zab szilárd Kukoricza máj.-jun. 4 frt. 5 kr. üzleti naptár. Befizetés. Jan. 16—25. A magy. ált. hitelbank rész­vényeire újabb 20°/6 - 40 frt. a bank pénztáránál. Kifizetések. Jan. 2. A franco magyar bank id. elis­­mervényeinek kamatszelvénye 4 frttal a pesti főpénztárnál. Jan. 2. Az első magyar részvényberfözde 4-dik szel­vénye olykép, hogy a szelvény átadása és 10 frt. lefizetése mellett egy ötöd részvényre szóló ideiglenjegy adatik ki. Közgyűlések Decz. 17. A győri hitel és zálogintézet rendkívüli közgyűlése. Decz 17. Az István gőzmalom részv. társ. d­r. 10- kor Debreczen. Decz. 21. Corvina könyvkiadó társulat d. e. 10 kor reáltanoda u. 6. Sz. Decz. 23. Király-serfőzde és gőzmalom ré­­zv. társ a serfőzde-helyiségben d. e. 10-kor. Decz. 26. Zugligeti nyaraló részv. társ. d. e. 10 kor Lloyd-épület N­­em. Decz. 28. Budai gyártelep részv. társ. d. e. 10-kor a kis Lloydteremben. Jan. 5. Losonczi gyapjúszövet és finom posztó-gyár egylet d. e. 9-kor Losonczon. Kivonat a hivatalos lapból. Á­r­verezések. R­é­­­t­e k (Szatmár m ) decz 28 s jan. 30. Plot Márton két szőleje. — R. Szombat jan 8 s febr. 8. Szentmik­­lóssy László ingatlanai (3333 frt. b. é.) — Rabó (Gömör m ) jan 13 s febr. 17. Czavar András ingatlanai (1114 frt. h. é.) — Debreczen febr . 8 martius 7. Draveczki Zsigmond háza. — Rogendorf (Torontál m) decz. 15. Rogendorf Robert gr. birtoka. — Uocsa (Komárom m ) decz. 30. Péter Józsefné ingatlanai. Csőd. Zolyommegye részéről Risa József felső lehotai lakos ellen. Bejelentési határidő febr. 27—29. Tömegg. és perügyelő Szlabey Mátyás. Pályázatok. A közalapítvány ügyi igazgatósághoz Pesten 12-ig egy segédügyészi állomásra. — A temesvári p. v. igazgatósághoz három hét alatt egy pénzügyőri sze­­mészi és egy adóhivatali tiszti állomásra. Szathmáron decz. 13. 2‘ 10“ száraz. Tokajban decz. 12. 11‘ 1“ száraz. Szolnokon decz. 13. 15‘ 5“ ködös. Szegeden decz. 14. 15 1“ ködös. Aradon decz. 13. 0‘ 8“ száraz. Nagybecskereken decz. 13. 4‘ 11“ száraz. Eszéken decz. 8. 2‘ 2“ zajlás. Sziszeken decz. 7. 17‘ 9“ száraz. Mitroviczon decz. 3. 1£' 11“ száraz. Zimonyban decz. 7. 15‘ 7“ száraz. Ó-Orsován decz. 7. 13‘ 0“ száraz. Nemzeti Színház. Pest,szombat , decz. 16-án, 1871. Lohengrin. Regényes opera 3 felv. Szövegét és zenéjét irta Wagner Richárd. Személyek 1 Henrik, (madarász) Németország királya — — — — — Köszeghy. Lohengrin — — — — Hajós. Brabanti Elza — — — — Neszveda A. Gottfred herczeg, öcscse — — — Vida Katalin. Telramundi Fridrik, brabanti gróf — Láng. Ortrud, neje — — — — Kotsis Irma. A király hirdetője — — — Bodorfi, 1- ső ) — — — — — Alszegi H. 2- ik ) apród, Elza szol­­— — Istvánfi Elenére. 3- ik ) gálatában — — Human Alexa. 4- ik ) — — — — — Kaltner M. Kezdete 7 órakor. Budai várszínház. Buda, szombat decz. 16-án, 1871. „A gyöngéd rokonok.“ Vígjáték 3 felv. Irta Benedix. Kezde­te 7 órakor. Felelős szerkesztő : Csernátony Lajos. A legelegánsabb férfi is gyermik disz- is utazó ruhák . Magy ürömsig 3 legnagyobb férfiruhamk tárában @ GRÜNBAUM és IVEINEK­­ magyar kir. udv. szabók Pesten. L Deák h­íren az evang. templom átellenáben II. Hatvani­ntexai és országút negletében, a Zrínyi Káiibán átel­lenében. ÜL A régi Szálllás téren le tó has Arban, a­­ nMagy. ktr.,­es. aa áll. átellenáben. Megrendelásek a legpontosabban teljesítetnek. Bérlet. szünet. (gpernátonyi J Lajos, J Légráni testvérek. A bécsi börze távirata decz. 15. 5 perc. Metaliques 58.75­5 perc. nemz. kölet 68.60. 1860-ki állami köles. 101.60. Bankrészvény 808. — Hitelrész 323.80. London 117.80. — Magyar földteherm. 78.80. — Temesvári 75.60. Erdélyi 75.—. — Horvátorsz. —.—. Ezüst 117.25 arany 5.57.—. Napoleondor 9.35.1/2. Vízállás és időjárás. Pest, decz. 15. 1­­3­ 0 alatt száraz Pozsonyban decz. 14. 0‘ 1“ száraz. Máramaros-Szigeten decz. 13 0‘ 11“ száraz. 1 I ! A pesti áru- és értéktőzsde hivatalos árjegyzései deczember 15-én. 285. , 287 , I 1854-ki sorsj. (*250 frt. pp.) 4% . . . . I 94 25 95 . ’ 1­­860-ki sorsj. egész (500 frt o. é.) 5*/j . . 101.40 101.66­­ * FRANCO-MAGYAR BANK. „ Ezen„bank“ideiglenes elismervényeinek 1872. évi­ január 1-én eselékes kamatszelvénye 1872. évi január 2-től kezdve a bank főpénztáránál pesten, és a franco-osztrák banknál Bécsben, sorszám szerint rendezett kimutatás benyújtása mellett, a szokott üzleti órákban 4 forinttal osztrák ért. részvényenkint beváltatik. PESTEN, 1871. deczember 15-én. A kormányzó-tanács. (Utánnyomás nem dijaztatik.) 1313 1-3 . Pénzek és váltók.­­ A bécsi tőzsde hivatalos árjegyzései deciember 14-én Gyorsvonatok. Bécs—Pest.­­ Pest—Bécs. Bécs ind-2 ó.50p.d.u 11 lOp-o. j Pest in.7.39 p.r‘gg. 2.30 p.d. u. Fest érk.9ó.35p.e. 6.38p.rog. \ Bécs érk. 1,52 p. d.u. 9'»S p. a. Szeinélyronatok. Bécs—Buziás. ! Buziás—Bécs. Bécs ind. 7. 55 regg.—8.25 est. i Basiás indul 6. 30 délután. Fest érk. 4. 55 d n. —6. 06 reg. | Temesvár i. 10. 41 es. —»18 p. Pest ind. 5. 37 n.n. -7. 05 reg. | Szeged i. 2. 42 ej. —_1. 12 d.n. Czofi'.ed ind. 8.22 0.— 9.35 reg. Czeglén i. 6­«r. — 6. 17 d. « fvegml .nd. 12.86. «.—1.44. du | Pest e­k. 9.10 reg. — 7.44.est*. Temesvári.5.32 r. — 5. 09 d. u. ! Pest ind. 9. 54 reg. - 9 35 aj. Bei. is ék­. 8. 53. délelőtt Becs­erk. 6. 36 d.u. —6.09 vag. | Adott I Tartott ár ár 58-50 58.60 69.60 68.70­­ . . .­­ 1864-ki 000 frt. o. e.)............................. Coraó-jövedékjegy (42 lira) darabonkint • • Magyar vasúti kölcsön (120 frt. ezüstben) . • Alsó-Austriai földteherm. kötvény .... Angol-osztrák bank befiz. 200 fr ezüstben . • Osztr. földhitelint. befiz. 86 frt ezüstben • . Hitelintézet...................................... . * Alsó-Ausztr. leszámítoló társ. 500 frt. . . • Francz-osztr. bank befiz. 60 frt ezüstbe® • • Nemzeti bank....................................... . Dunagőzhajó-társulat 500 frt pp. . . . . Erzsébet-Pálya 200 frt pp. ..... . Ferdinand északi pálya 1000 frt pp. . . . Ferencz József pálya 20­0 frt o. é. ezüstben . Kassa-oderbergi vaspálya beftz. 60 frt ezüstbe® Tri'esti Lloyd 500 frt pp................................ I. Erdélyi pálya 200 frt ezüstben .... Al­lam Vig­apálya 200 frt pp. ezüstben . • • Déli vaspálya 200 frt o. é. ezüstben . . . Tiszamelléki vasp. b fiz. 140 frt pp. . . • Tramway befiz. 120 frt o. ............................ Magyar nyugoti vasút.................................. Magy.-gall. vasp. 200 f­t ez........................... Magy. éjszakkel. vasp. 200 frt ez.................. Osztr. földhitelintézet ezüst 5°/0.................... „ 33 évben visszafizetendő o. é. • . • „ nemzeti bank ü°/9 p. é......................... Alföld-fiumei vasp. 200 frt ez. 5% .... Dunagőzh. társ. pp....................................... Ferdinand éjszaki vasút 5% pp.................... Pécs-barcsi vasút 200 frt. o. ........................ I. érd. pálya ezüstben 5%............................. Államvasut 500 frank................................... , 1867 500 frank......................... Déli vasút­­. ................................... „ 6% bons 1870—1874 500 frank . . . Tiszamelléki Vasút ez. 5% „ «« . . • Magyar kel. vaspálya „ „ „ . . • Magánsorsjegyek (darabolunk) Hitelintézet.............................100 frt o. é. Clary ..................................pp. 4 * frt. Dunagon.hajózási társ. ... . 100 N Keglevich 10 ,­ Budai........................................... 40 „ ...................................... . W „ Rudolf-sorsjegy........................... ed. 10 M Salm........................................... 40 , Triest városa . . ... . 0. .. 60 „ Waldstein 20 frt pp....................................... Winüischgrátz 20 frt pd................................ Adott I Ta to t i ir ! *r 139.60 140. . 26. i n.. 109.15 109.30 288 .* 28*8i50 321.70 322.* 955 . 990. . 131.90 132:10 ács.. 81».. 635. . 637. . 243. . 244. . 2135.. 2140.. 210.60 211. . 183.25 188.75 4l2. • 414. . 178.. 178.60 396 . . 398. . 201.80 202. . 855. . 256.. 236.50 237. . 126.25 125.75 153.50 153. . 161. . 161.25 [06. . 107. . 86 50 86.75 93 14 93.40 89.50 96. . 96.30 I 90.60 90.20 I 30.40 136.25 j133.75 134.50 135. . 113. :6 113 50 229.. 131. 92.50 93.5C 191. . 192. .. 37.50 38.50 97. . 9V.60 14. . 16. . I 32. . 33. . 27.60 28. . 14.55 15.50 ! 42. . 43. . Közlekedés. ROTHSCHILD * T* 21BECSBEI. Rendelvények a cs. k. tőzsdére eszközöltetnek és legolcsóbban számíttatnak. Állampapírok, kölcsön-sors­­jegyek, bankrészvények, vasúti- és ipar­vállalat vétele és eladása Sorsjegyek részletfizetésre árjegyzékünk kívánatra, ingyen és bérment­sen küldetik el. (1120—25) Légrady festvényeknél (Pesten nádorutcza 6. sz.) megjelent és minden hiteles könyvkereskedésben kapiható Zadig, irta Voltaire fordította Rakovszky István egy kötet ára 60 kr. Pudli fejedelem, irta Laboulaye Ed. ford. Amic-i erry kötet ára 1 frt. 20 kr Ügyvédek számára ! Meghatalmazások 100 darab 80 kr. Kötelezvények 100 darab 1 frt. Váltó-óvás 100 darab 80 kr. Költség-j­egy­zékek 100 darab frt 1, 1.50, 2, 2.50. Váltók 100 db 50, 60. 80 kr. mindig kaphatók Léh­á­rtestvérekn­­l Pesten, nidor-utcza sz. Cs. kir. udv. szállító. A legjobb és legolcsóbb uri-ruhá­k: őszi öltönyök . frt 16—48 őszi felöltők . . 8-35 Téli kabátok . . 6—60 Városi bandák . 45—200 Úti bandák . .40—150 Vadász-bandák . 25—70 úti gubák s köpenyek 9—50 Mexicanok . . . 20—50 Vadászkabátok . 7—25 Bársonykabátok . 18—30 Házi kabátok . . 5—10 Frackok v.sárkabátok 14—35 Hálókabátok . . 8-50 Papi kabátok . . 18—50 Nadrág mellénynyel 8—15 Czipek .... 3—8 Gyermekruhák. Igen olcsó bérruhák, úgy újak, mint hordottak; ré­gi rafiftk ajakra kicseréltet­nek, és hordott ruhák még legjobb állapotban igen ol­csón kaphatók. Rothberger Jakab­nál, Pesten: Deák-utcza 7. sz. I. em. Ruha-kölcsönző-intézet. Vidéki megrendelések leg­jobban teljesittetnek; nem tetsző ruhák ellenvetés nél­kül vissza vétetnek. 1114—­ En RIX VILMA, ezennel nyilvánosan kijelen­tem, hogy én, mint néh dr. Rix A. özvegye tizenöt év öt ifi a valódi s hamisí­tatlan ered. Pompa­­dour­pastának egye­düli készítője vagyok, mi­vel a készítés titkát csak egyedül én ismerem. Midőn tehát ezennel kijelentem, hogy nevezett Pompadour­pasta mostantól kezdve cs a saját lakásomon, Bécs, Leopoldstadt, grosse Moh­rengasse 14, 1. lépcső, 62. ajtó, kapható valódilag, egyszersmind i­s tett ugyan­­­annak minden másnál való vétele ellen, miután én jelenleg sem raktárt, sem fiókintézetet nem tartok [Utánvéttel küldve]. Köszönőiratok nem közöl­tétnek, s minden előbbi raktár 11 előfordult h­amisíás mi­att feloszlattam. Az­ én valódi Pompadour pas­­tóm, m­’ tik tip ozonia pas­­tának is neveztetve, soha­­sem fogja, hatását elhibázni ;­­ ezen fölülmúlhatlan arcz pasta eredménye minden­­ várakozáson fölül áll; az­­ egyedül biztos szer min­dennemü arczkiütés nyári szeplő, májfolt, bibircs stb. gyors és csalhatlan eltávo­lítására A jótállás annyira biztos, hogy hatástalanság esetében a pénz vissza­­a­da­tik. Ezen kitűnő pos­tából egy tégely ára uta­sítással együtt: 1 frt 50 kr. o é 1257 1—6 ’msmmsgs&isaBs&Bi V Városi Mgr VIGARDA. ^ Hp Vasárnap 1971. decz. 17-án. ® nagy 1 f SÉTA-HANGVERSENY P? KÉT ZÉMKAB~f®|; I Leibeld K., ifj. Fahrbach Fülöp ® karmesterek személyes / A n­67 vezetése mellett. A Pénztár megnyitás 4 ór­akor. — Kezdete 5 6. — Fgy pabolv 4 személyre 3 — k Karzatjegy — Bt*­men kr A I | w Flesclb és HSítcIilíEfb f JÉi laifar stearin -­eertya- és szappan ifákiÉI I „WWM” 1J ajánlja kitűnő minőségű gyártmányait, a. m.­ L­ J7 Stearin-, asztali-, templom-, karácsony-, kocsi-, ví­z­lámpás-, éjjeli angol és Flora-gyertyáit, to- t t­­vábbá olcsó, jó hírű Luna-gyertyáit, valamint (4) száraz szin­ű Flóra-szappan, glycerinpipere, XJ JJ glycerin-szappan és glycerint. tu J B Jó és gyors szállítást ígérve, kérjük a rendelmé­nyeket egyenest J L, a gyárba intézni. 1268­­ ........................................ mi Dorottya-utcza, a fürdő-utcza sarkán, a „Lloyd“-dal szemben, csak néhány napon át is VERKEP ELADÁSAI 1% 40%-es a becsér­­ek­. alatt a magas helyen engedélyezett bécsi árverezőintézettől­ átvett és ki nem váltott tárgyaknak, milyenek mikölcsü­l képesi Colajfestmények) divatos és régi mesterektől minden genre-ben és egészen finom vírb­íli belg­ium­i tükrök szép díszítésű aranyozott keretekben, és különféle nagyságban. Hasonlóképen következő áruk (D. J . . . féle csődtömeg): 30 fős valódi nehéz nyers ezérnavászon __________30 „____^ „ dupla ezérnavászon 30 „ „ „ sziléziai házivászon ___ 30 ^ ____„ rumburgi kézifonal-vászon 37 „ „ „ kreász- vagy bőrvászon 50 és 54 rőfös nehéz hollandi, belga és valódi rumburgi kézi- Bag­­fonal-vászon. Valódi rumburgi lepedővásznak is varrás nélkül. Hasonlókép valódiszínü ágynemű, ágycsinvat, asztal- és ágyterűtek fehér­­őr­vászon és batu­szt-zsebkendők is, abroszok és asztalkendők törülközők, Hie fehér perkall, legdivatosb gyapjú (flanell) nagy kendők, sodros és piquet- l barkent, nemkülönben valódi bri­uni gyapja kabát- és nadrágszövetek ma-­­­f­­radék-végei, és legfinomabb, divatos flanell (Wattmoll) és rüszter-ruh­a-kelmék. Nagy készlete valódi rumburgi vászonból varrott fehérneműeket, Mm és valódi angol chiffonból is. Úri- és hölgy­ingek, gatyák, nőinadrágok, ||| éjjeli ujjasok, alsószoknyák és kötények. Néhány igen finom vászon-damaszt- A* asztalkészletek 6 és 12 személy számára, valamint különféle szövött áruk Jegyzet. A t. közönségnek még aligha kínálkozott oly kedvező alkalom, jó és valódi árut oly olcsó áron beszerezni, és tisztelettel, a szükséges kelmével annál előbb szíveskedjék magát mindenki ellátni, miután a végeladás is csak néhány napon át fog tartani. A vidékről történő megrendelések pontosan és lélekismeretesen, Spf utánvételei vagy az összeg előre történt beküldése után teljesittetnek. Czlm: Dorottya-utcza, a fürdö-utcza sarkán, a Lloyddal átalellenben. 1314 (1-3) Tisztelettel . A hiteles végeladás vezető. Peat: Stomatatt Légrád) testvéreknél. | | | | | j | | 1 | Pest—N.-Várad. P«*t ind. 7. 30 regg. — 6. 05 est» Czegléd ind. 10. 23 regg. — 8. 55 este »•­Várad ért. 4. 47 d. n. —4.55 regg. N.-Várad—Pest, N.-Várad ind. 11. 22 d. e. — 8. 51 e. Czegléd ind. 8* 32 este — . 55 r. Pest ért. 5. 37 r. — 8. 43 este Pest—Kassa. Pest ind. 7. 30 regg. — 6. 05 d. n Debreczen ind. 3. 41 d. n. — 2. 42 regg. Miskolcz ind. 8. 17 este — 8. 36 reg. Kassa erk. 10. — este — 1. 18 d. n. Kassa—Pest. Kassa ind. 5. 25 regg. — 10. 49 d. e. Miskolci ind. 8. 8 regg. — 3. 25 d. u. Debreczen ind. 12. 47 d. e. — 10. 34 dél. Pest őrt. 8. 37 este — 8. 43 regg-Pest—Arad. Pest ind. 7. 30 regg. —05 este Szolnok ind. 11. 7 d. e. — 10. 37 este Arad érk. 3. 42 d. u. — 6. 04 regg. Arad—Pest. Arad ind. 12. 25 d. n. — 9. 04 este Szolnok ind. 5. 1 d. u. — 4. 17. regg. Pest erk. 8. 37 este — 8. 43 regg. Nagyvárad­-Szeged-Eszék. Nagyvárad ind. 6. 06 d. u. — 7. 55 r. (Csa- Szeged érk. 11. 20 éjj. — bára érk. 1. 13 d.u.) „ ind. 3. 24 regg. — 2. 10 d. u. Eszék érk. 10. 46 d. e. •** 11. 14 éjj. Eszék-Szeged-Nagy­v­árad Eszék ind. 4. d. u. — 3. regg. Szeged érk. 11. 19 éjj. — 12. délb. * ind. 3. 34 regg. — 5. 16 d. u. (Csa- Nagyvárad érk. 11. d. e. — bára érk. 10.17. éj.) N.-V­árad—Kolozsvár. N.-Várad ind 4. 48 regg. — 4. 40­­ u. Kolozsvár érk. 1. 54 d. n. —In. 28 esta Kolozsvár—N.-Várád Kolozsvár ind. 4. 45 r. — 10. 51 i. a. N.-Várad érk. 10. 37 d. e. — 7. 20 e. Arad-K.-Fehérvár Arad ind. 5. 52 regg. — 3. 42 d­­r K.-Fehérvár érk. 2. 30 d. n. — 2. 48 regg. K.-Fehérvár—Ara­d. K.-Fehérvár ind. 4. 15 regg. — 9. d. v. Arad érk. 11.56 d. o. — 7. 20 .»jfc® Pest-S -Tarján—Zólyom Pest ind. 7. 21 «egg. — 10. 25'Hfrs Hatvan ind. 10 Cl d. o. — 2.32 ijj. S.-Tarján ind. 11. ?.0 d. e. — 5. 26 rag. Zólyom érk. 4. 08 d n. — 10. 58 i. e. Zólyom—S.-Tarján—Pest Zólyom ind. 7. regg. — 4. 24 d. u. S.-Tarján ind. 11. 03 d. e.— 1 J. — Hatvan ind. 1. 15 d. u. — 1. II­­. Pest­ért- 3- 27 Vámos Györk—Gyöngyos Vámos-Győrk ind 12. 38. d. n. — 1­2. 33 1­. Gyöngyös örk. 11. 29 d. e. — 1. — 4. n. Gyöngyös—Vámos-Györk. Gyöngyös ind. 9. 48 d. e. — 11. 29 j. Vámos-Győrk erk. 10. 13. d. e. — 11. 53 l. Zágráb—Zákány Zágráb ind. 7. 25 r. — 9. 02 e. Zákány érk. 11. 22 d. — 2. 19 ájj. Zákány-Zágráb. Zákány ind. 3. 35 d. n. — 7. 22 r. Zágráb érk. 7.32 este —12. 39 l. Buda—Triest Buda ind. 7. 18 regg. — 9. 48 eafca Fehérvár ind. 9. 27 d. e. — 12. 09 éjjel Kanizsa ind. 2. 23 d. u. — 5. 03 regg. Triest érk. 8. 21 regg. — 7. 51 este. Triest-Buda. Triest ind. 7. 10 regg. — 7. — e*te Kanizsa ind. 10. 43 regg. — 1. 43 i. u. Fehérvár ind. 3. 58 éjjel — 6. 17 d. a. Buda érk. 6. 05 regg. — 8. 17 este Buda-Kainizsa Soprony-Bécs. Buda i. 10. 58 d. e. — 9. 48 e. —7.18 r. Kanizsa i. 10. 58d. e. —5. 48e. —2.18 r, Soprony i. 5. 34 r. — 1.53d.u. — 7.35«. Bécs é. 9. 20 d. e. — 4. 50d.u. — 10.3U> Bccs-Soprony-Kauizsa-Buda. Bécs ind. 7. 10 r. — 11. 15 d. e. — 8. —9. Soprony ind. 11.53 d. e* — 3.43 d. u.—Lliíí. Kanizsa —---------10. 43 e. — 6. 18 iL u. Buda érk.-----— 6. 05 r. — 4. 29 d. n. Bada-Fehérvár Bécs Buda indulás 7. — r. — 9.30 s. Fehérvár indulás 10. — r. — 13. 05 6. Uj-Szőny indulás 2. 42 d. u. — 3. 50 f. Bécs érk . 50 e. — 3. 4­0 e. Bécs-Feh­­érvár-Bu­da. Becs ind. 7. 40 r. — 5. 50 i. Uj-Szőny ind. 2. 15 d. u. — 11. 13 4. Fehérvár ind. 5. 55 d. u. — 3. 451. Buda érk. 7. 68 e. — 5. 19 t. Mohács—Barcs—Zákány. Mohács ind. 6. 20 r. - 5. — d. n. Pécs ind. 8. 53 r. 9. e. Barcs ind. 10. 48 d. o. 12. 63. 1. o. Zákány érk. 12. 23 délb. 2. 52 r. Zákány—Barcs—Mohács. Zákány ind. 6. 21 r. — 4.03 d. n. r.„c y ind. 8.-8 r. -6.30». ina. 10. 04 d. 6. - 9. 55 a. Mohács érk. 12. 20 délben — 13. 35 i|J. Debrecen—Szathmár-Németi Debreczen ind. 3. 51 d. n. —3­53 ájj. Szathm­ár érk. 1. 58 e. — 7. 37 r. s­.ayimár-Németi—Debrecen Szathinar tud. 8. 10 t*. 5. 13 d. u. Debreczen érk. 12. 17 d. — 9. 59 Öz rents—S.-A.-líjhe­ly. Pz érén és tud. 9. 45. d. e. — 7. 10 estve. S.-A.-Ujhely érk. 11. 34 d* e. — 9. 13 estve. S.-A.-Ujhely—Szerencs. S.-A.-Ujhely ind. 5. 41 reggel. — 2. 31 d. u. Szerencs érk. 6. 10 reggel. — 4. 33 d. u. Hatvan ind. 1U. iu d. o. — 1. 2i ójj. Hi-.kolc« erk. i. i* d. n — i. ró ragg. Miskolcz—Hatvan. Miskolcz ind. 8. 26 r. — 8.29 e. Hatvan órk. 1. 10 d. u.— 12. 58 lif. A­­ “• — 4. 44 í Hatvan Miskolcz I Ijk |j| sj | L sj K £| |\ £1 I, I s j g, - ’L’ p vámmázsánVint I vámBrázsánhint \ Utolsó Gabona-arak. ► a . ____________ Befizetés . . .. Adva Tartva q font | frt. kr. :font frt. kr. Búza, bánsági “ 83 6.95—7 05 84 7. Kl—7.20 — — . , » 85 7.25 7.35 86 7.40—7.4". L. 7.20 Angol magy. bank .... 99. . 100.. . „ » 87 7.50 —7.55 88 . -------. . . 27.50 Bánáti keresk. és iparbank. . ... . . . . tiszai m. » 83 7.----7.10 84 7.15-7.25 80 5.50 Magy. ált.hitelbank. . . . 126 75 127 . . . » es 85 7.20—7.49 86 7.45—7.60 60 6. . Franczia-magy. bank . . . 97. 97.21 B . » •“ 87 7.55—7.60 88 . —-----. Ez. 80 ... Magy. által, földh­it. társ. . . ................ , pesti m. » * 83 7.-----7. 10 84 7.15—7.25 50 6% Magy. jelz. bank......................... .­­ ... „ » 85 7.30—7.40 86 7.46—7.50 190 . .. Pozsonyi hitelbank . . . . ................ . , „ “ 87 7.55 7.60 88 .-------. 200 ... „ iparbank .... . . ..­­ „ fehér m. „ „ 83 7.----7.10 84 7.15—7.25 50 4.. Takarék és hitel egyl. . . . 58, 6826 „ „ „ ~ 85 7.30-7.40 86 7.45—7.60 60 3.. Pesti népbank........................e7 . 67'5fl . „ „ 87 7.55 -7.60 88 . 30 . . Buda-óbudai népbank. . . . 26­­0 27 „ bácskai m. „ „ 83 6 95—7.05 84 7.10 - 7.20 30­­. . Iparosbank..........................27’50 2­ 75 . . „ 85 7.25—7.35 86 7.40-7.45 200 18.. Budai keresk. és ipar . . . .9,' 195' 500 55.50 Pesti keresked. bank . . . B-8' ggo' __________________________________ 200 35. . Pesti iparbank....................... 505’ 510' ' —————^ — 50 ... Debreczeni keresk. bank Hangulat fit­kr. I 80 ... Temesvári kér. e és jelz. bank . * * * . ____________ ‘ 200 . . . Első erdélyi bank .... * * * . Koza .... 80 font után Szilárd 3,95-4__­ 100 ... O­ Budai takarékpénztár. . . " Árpa, malátának . 72 . ., 2.70-3.. 60 ... F­rancz­ József városi takar. . „Vén 66 ' ..abrakul. . 72 „ ' 2.55-2.65! 60 2.40 '«dillei tak............................ Zab...................50 „ „ , 2.-----2.05 | 63 270. . Pesti takarékpénztár . . . ?60' 355*­Kukoricza báns . merőja _ .. .—.. . tott 12.. Pest-budai tak. pénzt. . . . 1!..­ másnemű . . „ „ ....... «0 s. . Pest-Terézvár. tak.pénztár. . .5 — • Bab. .... 50 „ fiziét nélkül .. —.. . 40 4.50 Pest-kőbányai takpénztár . . 53 54­ • Köles .... 80 „ szilárd 3.35—3.45/ «0 3.. Pest-külvárosi tak.pénztár . . „/ • 97‘ • Repcze fekete . 75 „ . 30 Sz.-endr­i takpe­nzt. • • • 35'* 36 „ bánáti . 82 „ . . . 1­­0 2.50 Ujpesti lakpénzt.....................­­ 500 . . . Árpád-malom ...... * * * • • 600 . . Aradi gőzmalom . • • . . * * * * • * . _ 600 . . . Blaut................................... -------------------1--------------------------------------------­---------- 500 xpo.. Concordia malom....................­ .,V • Befizetés Utalók Érték­ papírok. Ad,a !Thrt” 200 | | ] Erzsébet'malom !!!!'. • • • ———— | 500 25 Király malom........................ Állam papírok.­­ iQo 10.. Lujza..................................... • • • • • • Magyar vasúti költ,ö„120 frt 10».5° •­, 75 30.. * 8^ ”’ ! ; . : ICO!­­ 11*! : : mim*:: TM •• . : : : Földteherm. ket?, magyar . . 79- • 79 50 21- • „ ” . . . . . . . 1867. záradék 78. . 78.50 • A ^tC ! ! ! «*• . «M. . * ’ VoTM“1 • ' 1 0 0 Budai gyártelep............. 450. . 460. . * » booV. zaradók • • • . • • • 1000 P&mnouia malom ..... • • • * • • * * borvitors/.agi ••• 600 50­.’ L Magyar aerfőzöde. . . . •• ••­­ _ erdélyi . . .*•.50 76.50 Kirt.loporfőzdfl . Szölőfáltsági kötvény. 100 frt 75• . 75.60 200 * * * Halózatok tára....................65. . 66. , Osztr. államadósságig. 18 »5 5a.,5 ... A ! i ! i « . 223. . . „ ezustjam-jni. «8.2, 68.75 | 20u 2y ; Athenaeum........................ 173 , 174.. kisorsolásaal mo.’tart l«l'.. tol. j *“ • ^ A r­ d a ‘ ' ' 0l ’n 815 122 „ .. 1864. 100 .. 139 . ,49.. I • Vegye.Yeni gyár ! ..............! 150 10 I. Magyar bizt. társ. . . . 760. . 770. . 200 * * * 1 m^y. gőzhajó társ ................. 210 60 Haza, életbizt. társ..................118. . 120. . ••• 1 nv^ly. Ltdgyár. . .............. 800 85 Pannónia viszontbizt. . . . 450. . 452. . • • • 1j.­Bocskoroki gőzh.­t. . . . ................ 200 26 Pesti b­zt. int......................265. . 260. . 200 •• • . #3chwindt ereszgyár . . . • • • ... S^a k­urmia . . . • • • • • ^ - 19y * Ou, .j, cauz-fele vasöntöde. . . . 2^s • * 80 760 Unió viszontbizt. bank . . . 2S5 . 290.. 210 . K,.r0ske() e alet.....................282. . S85. . 200­­ Nemzeti bizt. bank............................ ... 200 “• • Kárt­ély fonálgyár .... 200 29 Pécs-barcsi............................... 200 ' Bőrgyár . . . . . 130. .n­. . 200 - 1,63,“. I"1'“. .........................• 311 . 100 S0-- Orsz. gőzhajótára. . . . 1­136. • 130.. 200 — Budai közút..................... 88. . 90. . 20 fc •** Magyar Lloyd. . . . ................. 200 - Alföldi . ............................. 188.. .85.. 2^ Losoncai Ie­sztögyár . . .­­ .................... 80 — Észak-keleti . • • • • . 161. . 16b. . 1 gg Mátrai Kux ••• 20? — IMagyar-keleti ...... 125. . 126.. ' ] ’ Oetl szekrénygyár .... ................. 100 — JElso erdélyi ......................I . . • . 200 ... Gyógytelep......................................... iBuda, hegyi p­lya . . . . J................. ................ rd Ad"!— ____________ ____|------­. ... R. Murányi bánya # • • • • • • | • * * 100 10. . Salgó­tarjáni..................11? * áf­ * 200 20. . Schlick-féle vasöntöde­­. • . 145. . 150. . 260 . . . Soda- és vegy­áru-gyár . • . ................ 200 . . . Spodiumgyár ................ 500 ... I. szeszfinomító ..... ................ 500 . . . Újpesti.........................* • * ' *• * 200 . . . Dräsche tégla.......139. • 0­. •­­ 200 .. . Magy. árt. köszénb. . • • • ••••••­­ 100 . . . Alagút •­­ 116. •­­ 200 10.50 Zarzetzky gyufagyár. • • • ................ 200 10. . Budapesti téglagyár . • • • • • • * • • 200 . . . S/s.-Endrai téglagyár.... • •• • • 200 .. . Kőbányai . . . . . . . *25* • 130. . 200 10. . Újtelepi téglagyár . • • . 95. . 93. . . 10. . 5*/« % magy. földhit. » • . 88.50 89. • . . . . 6°/0 jövedék jegy................... • • • . . . . 5*/­ % magyar jelzálogb. • • 84.25 84.75 . . . . Kereskedelmi bank .... 90. . 90.26 300 . . . Éjszakkeleti vasút elsőbbe. • . ............... 100 . . . Lánczbid6°/p............. 90. . 91. . 100 . . . Miskolczi malom ..... ............... 100 . . . Losonczi posztógyár .... ............... 160 . . . Budapesti malom ..... 150. . 162. . 200 . . . Pannónia gőzmalom ....................................... 260 ... Unió gozm. 6%............................................ . ... Ar.ny . . • , . . , , 5.56 5.57 . . ... Napoleondor . . . . . . 9.36 9.38. . . . . Ezüst.................117. . 118 . . ... Porosz tallér . ..... 1.751­. S.761/. ... Frankfurt 100 dél. frt. . . . 99 25 99.70 . . . . Hamburg „ M. B. ... Sz. . 97 1.O I | . ... London 10 L. Sterl 117.75 118.26 j| . ... Paris 100 frank...... 45.30 45.6 0 j . ... Becs . .. . . . . . ... ... Nem hiv. jegyzések. 209 . . .­­ Üveggyár...................................................... 200 ... I Hotel........... 157. . 158. . 480 ... . Securitás viszontbizt. ... 109. . 720. . i 200 . . . ! Waggongyár................................................. 80 . . . | Pest-bécsi vontató....................................... 200 ... j Tramvay......................................................| I 200 ... I Grapm­mosás p. a .... ... ...­­ . ... | Temesvári lovasat .... ... . • • . ... | Vonalzó és könyvnyomda­­.............................. 200 ... | Kukuricza keményítő gy. . • ................ . ... | CDieringféle gyár............................................ . ... | Victoria téglagyár....................................... I ^ J­­ 120.50 121.50 21.­­ 23. . 21.50 22.50

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék