Ellenzék, 1907. január-június (28. évfolyam, 1-146. szám)

1907-04-04 / 77. szám

■LLKNZÉK 6 csak belenyugszanak odaát is a vámso­rompók, az önálló nemzeti bank fölállítá­sába, gazdaságilag szépen szétválunk s Ausztria csinálhat másfelé gyarmatpolitikát, hisz Alegizirászban megmutatta, hogy ügyes diplomái vannak. Ha pedig ügyetlen lesz, téphetik a sógorok egymás haját, nem mint eddig a mienkét. A tárgyalások újabb megkezdése előtt miniszteri tanácskozáson megállapítják, hogy a szakelőadók mikor tanácskoznak és lépé­seket tesznek a bécsi tárgyalások terminu­sának megállapitására Is. Lesz-e obstrukcfó? Budapest, április 4. Politikai körökben erősen találgatják, lesz-e obstrukció az Apponyi javaslata el­len. A függetlenségi pártban az a túlnyomó vélemény, hogy nem lesz, mert a nemze­tiségi képviselők csakhamar átfogják látni, hogy az egész parlamenttel szemben ok nélkül való a küzdelem és 4—10 napi vita után abbahagyják a küzdelmet. Haladó részről ugyan nagyon tüzelik és biztatják a nemzetiségi képviselőket obstrukcióra, de nagy valószínűséggel nem fognak belemenni. Hírlapírók gyűlése. Budapest, április 4. A vidéki Hírlapírók Országos Szövetségének igazgatósága husvét hétfőjén igazgatósági ülést tartott Budapesten. A jelentések Borán DeháDyan támadást intéztek a kereskedelmi kormány ellen, mert a vasúti jegyek elintézésekor, állítólag, mel­lőzte a régi szabadelvű lapokat. Ezt a vádat a jelen volt függetlenségi igazgatósági tagok visz­­szautasitották és kijelentették, hogy ha a leg­ridegebb elbánásban részesülnek is a régi rend­szer lapjai, még sem érhetné őket olyan és annyi sérelem, mint a koalíciós lapokat érte a szabad­elvű uralom korszakában. A vaßuti jegy kérdése ügyében küldöttség tisztelgett tegnap délben Szterényi József államtitkárnál. Szterényi szívesen fogadta a küldöttséget s megnyugtatta, hogy a jogos sérelmeket orvosolni fogja. Betiltott oláh gyűlés. Dés, április 4. Husvót harmadnapján nagy oláh népgyülést hívtak össze dr. Vajda Sándor és társai Désen a városi sörház nagytermébe, hogy a nem állami néptanítókra vonatkozó törvényjavaslat ellen til­takozzanak és gróf Apponyi miniszter ellen tün­tessenek. Mivel azonban dr. Kustár Gyula és társai hasonló időben és helyiségben épen a javaslat mellett és annak érdekében akartak gyülésezni és igy a kormánynak bizalmat szavazni, fizikai okokból a hatóság egyik bejelentést nem vette tudomásul s igy a nagy garral hirdetett oláh­­gyülés elmaradt. Minisztertanács. Budapest, április 4. Ma délután 4 órakor Kossuth Ferenc lakásán minisztertanács lesz. Országgyűlés. Budapest, április 4. A képviselőház mai ülése iránt nagy érdeklődés nyilvánult. Különösen a karzatok teltek meg érdeklődő közönséggel. Az ülést Justh Gyula elnök 10 óra után nyitotta meg s a szünet alatt beérke­zett irományokról tett jelentést a Háznak. Ezután harmadszori olvasásban is elfo­gadták az ügyvédi rendtartás reformjáról szóló törvényjavaslatot. Nagy érdeklődés között foglalta el, en­nek megtörténtével az előadói széket dr. \^*tán Endre, Torda város népszerű követe. A. alános figyelem és csend között ismer­tette a nem állami tanítók fizetés­­rendezéséről szóló törvényjavas­latot, a mely tiszteletben tartja az iskola föntartók jogait és igénybe kívánja venni ezek segítségét, de maga is segítséget nyújt nekik, hogy a népoktatásra és nevelésre vonatkozóan magukra vállalt kötelezettsé­güknek eleget tehessenek. E történelmi jogok tiszteletbentartása mellett a javaslat csak azt kívánja biztosí­tani, hogy a nemzeti eszme és állami célok minden iskolában kellő ápolásban részesül­jenek. Lelkes éljenzés között végzi hatásos előadói beszédét és kéri a Házat, hogy azt fogadja el. Az olőadói beszéd után Molnár János néppárti jelentkezett szólásra és elsősorban kijelentette, hogy nem fogadj» el a javaslatot. Nem fogadja el pedig első sorban po­litikai és finánciális okokból. Azt kívánja, hogy a felekezeti tanítók is olyan elbánásban részesüljenek az állam részéről, mint az állami tanitók. Felkiáltások a nemzetiségi padokról: Igaz! Úgy van! Nem kell a javaslat. Egy hang a karzatról: Ki kell dobni a nemzetiségi képviselőket. Elnök figyelmezteti a karzatok közön­ségét, hogy viselje csendesen magát, kü­lönben kénytelen lesz a karzatokat kiüríteni. Molnár János ekkor szünetet kór, mire az elnök öt percre felfüggesztette az ülést. Szünet után Molnár János folytatta beszédét és azt a kijelentést tette, hogy az ő álláspontja a katholikus egyház álláspontja e kérdésben. Gróf Apponyi röviden reflektál Molnár János beszédére, mert nem hagyhatja szó nélkül Molnár ama kijelentését, hogy az ő álláspontja megegyezik a katholikus egy­ház felfogásával. Biztos tudomása van arról, hogy a kath. főpapok, tanárok a törvény­­javaslatot helyeslik. Apponyi után Simkó József szólalt fel, a kinek többször volt összetűzése az elnök­kel a miatt, hogy a tárgytól eltért. Beszédében ugyanis Barna Endre köny­véből, mely a bukaresti kiállítással foglal­kozik, hosszú idézeteket olvasott fel, mit az elnök nem akart megengedni. Simkó azonban nem tágított, hanem tovább is olvasott, mire az elnök tőle meg­vonta a szót. Simkó ekkor kijelentette, hogy elfogadja a javaslatot. Következett a nemzetiségek „nagy ágyú “-ja, Polit Mihály. Roppant hosszú lére eresztett, unalmas beszédben támadta a javaslatot. Beszéde végén határozati javaslatot nyújt be, a melyben azt kérik, hogy a javas­latot vegyék le a napirendről. Ezzel az ülés véget ért. A szakcsi választás. Budapest, április 4. A szakcsi kerületben ma foly a pótvá lasztás Heinrikfi és Huszár között. A dél előtti ói&kban Huszárnak 57 szavazattöbbségi volt. Vasúti sztrájk. Budapest, április 4. A déli vasút munkásai, ha nem telje sitik követeléseiket, a közeli napokbai sztrájkba lépnek. A „közbeszóló“. Budapest, április 4. A képviselőház mai ülése alatt valaki a karzatról közbekiáltott: „Ki kell dobni a nemzetiségieket, mert nem a magyar par­lamentbe, hanem bolondokházába valóki“ A közbekiáltót kihallgatták. Mészáros Károlynak hívják és Lipót-köruti ékszerész. Azt mondja, hogy az oláhok szemtelenke­dését már nem tűrheti tisztességes ember. A közbaszólót kihallgatás után szabadon bocsátották. __________________ 1907- ÁPRILIS 4. Bend van Romániában. Budapest, ápr. 4< Bukarestből jelentik, hogy Romániába a rend teljesen helyre állott, a buitoi^i-/ kát mind elfogták. J gat<5' ~ Felelő« sierkecitó é* lap tulaj dono« — MAflVAHY MIHÁLY. NYILTTÉR* Telefon 394. Telefon 394 A magyar védőegyesQlet által »ranvé..^ met kitüntetett J 6111 Mai liláps Koreua sir. kapható minden italmérés, fűszer- és csemege­­üzletben. 10 év óta fennálló főraktár Kolozsvár Uvár városi sorház saját kezelés alatt. Mendel Lázár Fiai 233 sörgyár, Torda. t TÍ52n MetafclMa I Ttr Tisztelettel alólirott fölhívom az érdeklődők figyelmét arra a körül­ményre, hogy itt helyben Kolozsvárt, Minorita-u. 2. sz. alatt magán kutató-irodát nyitottam. Tudósltánt adok, nyomozást eszközlök minden olyan magán- és osaládi ügyben, melynek főérdeke a titoktartás. Válási ügyekben bizonyítékokat szerzek. Védekező eszközöket találok gonosz szándékú, vagy hamis vádak ellenében. Régen mult eseményekben, melyeket már nagyon vastagon takar a lepel, gyors kiderítéseket eszközlök. Kereskedőknek és Iparosoknak a leg­biztosabb és leggyorsabb felvilágosítást adom arra nézve : vájjon vevoja hitelképes egyén-e ? Anonym-levelek, szerelmi légyottok rals­­ticismusába kétségtelen világosságot viszek. Mindéhez a modern kor Igényeinek megfelelő irodát rendeztem be, hol a felek a legnagyobb titoktartás mellett bármikor értekezhetnek velem. Aikalraazottaim a helybeli rendőrség vezetőségétől is elfogadott, teljes szaktudással és képzettséggel biro egyének. Nekem pedig évtizedeken keresztül szerzett gazdag tapasztalataim vannak e téren. Összeköttetések bel-és külföldöt. A n. é. közönség teljes bizalmát akarván megnyerni, bárminő kutatást, nyomozást, megfigyelést, felderítést, lnformatló­adást a lehető legmérsékelteob díjazás mellett eszközlök. Minthogy kiderült, hogy a közel napokban ártatlanul lettem a sajtóban meghurcolva: egész bátran kérhetem a n. é. közönség legtel­jesebb bizalmát. Kiváló tisztelettel 78 34-150 Lobovits Bernát. Krdélyréazi elnő kolozsvári Villany-Színház mozgó fény kép-vállalat nagy előadást tart minden ente 6, 7, H é» # órakor a Wesselényi Miklós-utca 17. sz. a. külön e célra kényelmesen berendezett nagyteremben. A legszebb magyar saját fölvételek és továbbá angol, ameri­kai szenzáoiók kerülnek bemutatásra, szigorú osaládi jelleggel. Műsor: Ápr. 3., 4. én 5-én A votélytársak. — Fogjátok meg. — Cselédsztrájk. — Utazás az Ooeánon át New-Yorkba 1907. januárban. — A huncutság vége. — Utazás Svájcba. — Jézus születése. Helvárnk * 1 hely 1 kor. LL hely 60 fill. I1L hely » 80 fillér. — Gyermokeknok 10 éven alól az L helyen 40 fillér. II. helyen 30 fillér és a III. helyen fill. 20 — Katonáknak őrmestertől lefelé a IV. helyen 20 DH A fiók villamoB-szinház .Apolló* óimén, Hunyadi-tér 5. szám, a hol kedden és pénteken párisi előadás felnőttek részére 9—10, 10—11-ig. Hetenként ott is 2-szer uj műsor. FogmUterem I Fogmüterem! NAGY JENŐ szájpadlásnélküti fompeoiálieta Fogmütorme Kolozsvárt Wesselényi M.-n. (Dr. Goth-báz-'l Elvállalom a fogászat körébe tartozó ^ endöket. Munkáimért felelőMÓ*®* -ti»­­jy jntányosHág, valamint tartóazág etében és azokért díjazást utólag eltogado • Tisztelettel Nagy Jenő, szájpadlás»»!«“ mttfog*p«cikll*u

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék