Ellenzék, 1907. január-június (28. évfolyam, 1-146. szám)

1907-04-04 / 77. szám

1907. APRILE 4. ELLENKÉK 5 . t — (Hirtelen hálál). Ma reggel egynegyed 7 /»kor Ferencai János megyei Írnokot, aki tegnap i« a Vereskereszt-veadéglő 3. számú szobájába e8áH0tt, a cselédség halva találta. Beszállították ^booctaai intézetbe. _ Esküvő Joanovics György, kolozsvári fényképész, ma vezette oltárhoz Imbery Lujzát. _ Választás. Tegnap volt Bazinban a pót­választás. Dömötör Mihály néppárti és Ivánka Pál dr. tót nemzetiségi jelölt küzdöttek egymás­sal. Este felé hirdették ki a választás eredmé­nyét, mely szerint Dömötör 983, Ivánka pedig 1011 szavazatot kapott s igy Bazinban ismét a nemzetiségiek győztek. — Hírek az nnit&rins egyház köré­ből. (A székely udvarhelyi templom ügye.) Az uni­tárius egyház kérést intéz újból a hívekhez a székelyudvarhelyi templom ügyében. A templom falazata fel van épitve s fedél alatt is áll már ez idó szerint, de tovább dolgozni, pénz hiányá­ban nem tudnak. Az építkezés költségeihez még 10.000 koronára volna szükség. Kérik t-hát a hí­veket, hogy kegyes adományaikkal tegyék lehe­tővé a mü befejezését. —(Tanári értekezlet.) Az unitárius intézetek tanárai még e folyó tanévben, remélhetőleg itt Kolozsvárt, értekezletet fog tar­tani, melyen fontos ügyeket fognak megbeszélni. — (Nemes lelkű urinő.) Deróky Gyuláné, báró Györffy Róza úrnő közelebbről két szép urasztali takarót küldött a püspökhöz, hogy azokat belá­tása szerint használja fel. A püspök ezeket a CBÓkfalvi és a füzesgyarmati egyházközségeknek adományozta. — Elveszett egy hermelin-boa. A becsületes megtaláló megfelelő jutalomban részesül. Rákóczi­­ut 10. L emelet. 372. 1—1. — Bécset nem pártolja a hazafias közönség mióta köztudomássá vált, hogy mindennemű nói- férfi- és gyermekruhák vegyi utoni tisztitásár, festését a legmaga­sabb igényeknek is megfelelóon eszközli Kolozsvárt a Czink József cég, ki ez utón is felhívja a tavaszi idényre a nagy becsű közönség figyelmét Gyüjtótolop: Wessolényi M-utoa 25. sz. Gyártelep: Dézsma-utoa 6. szám, saját ház. Telefon­szám : 555. 7. Súgár káVebáz VţQdţglobţQ Honvéd utca U szám alatt kitűnő moórl (fehérmegyei) borok kaphatók. Külön mulató-szobák. Minden hónap 2 án disznőtór. Reggelig nyitva, TM Hideg buffe. 164 Csere fenyőfa ?„piS?\*;py a nélkül, a legmagasabb árbnu vesz KOÜF.K PÁL fakereitkedü és latermelö BBASNIÍ. 40 Legazebb lényképek, nagyítások, Platin, Pig­ment, akvarelek és olajfestmények készülnek Dunkv Fi V é ' e k os. és kir. udv. fényképészok műtermében, Má­tyás a.rály-tér 10. 18 27—* — Leghatáttugabb szépítő szer a Gyopá- Crém, mely, mint a tapasztalat bizonyítja, csak­nem minden hölgynél nélkülözhetetlen, mely ne hányszori bekenés után kisimítja, finomítja az arc bőrt. Próbatógely 70 fillér. Kapható Kolozsvárt a Wolff gyógyszertárban. 13. FEREMCZ JÓZSEF keserüvlz 9 meztelen menyasszony. Rozsnyai Kálmán a vőlegénye. Igaz, nem igaz, ne keressük, de érdekesnek mindenesetre érdekes az a hír, melyet az „Arad és Vidéke" húsvéti számában olvasunk miss Maud Al­­lanról, a Szegeden nem rég vendégszerepelt táncos­nőről ás Van der Hoschke Rozsnyai Kálmánról, aki tudvalevőleg férje volt a „nagymamának“, Prielle Kor­néliának. Aradi laptársunk úgy tudja, hogy ez a so­kat emlegetett fiatal ember jegyben jár a meztelen csodával s nem sokára megtörténik a hivatalos el­jegyzés is. Az említett újság igy írja meg a neveze­tes szenzációt: Van der Hoschke Rozsnyai Kálmánról már ré­gebb idő óta hallgat a hir, hallgat, sőt bóbiskol álmo­san s elalvással fenyegetődzik. Pedig az álom a halál testvére s Rozsnyai ur, szép Áradunk szülötte, aki a hir szárnyain élt, fejlődött és táplálkozott, a hűtlen dajka csalfaságán erélyesen megriadt. Megriadt azért, mert mi lesz belőle hir nélkül, az erélyességgel pedig imponálni kivánt a csalfának. Bátor az ő nevétől nem visszhangos a berek, annál inkább szegődött Tihany osacska leánya a mez­telen csoda szolgálatába. Miss Maud Allan nevét zengi ma bérc és völgy, róna és halom. A Kárpátok­tól le az Aldunáig becézi e hölgyet a szeszélyes divat És méltán. Akik nem látták, rosszat mondanak róla akik látták, csodálattal áldoznak művészetének. Ó az, aki jobb a hírnél és nagyobb, mint a reklám harso­nája. Beszélnek mollette, ellene és a mi fő, mindenütt, sokszor és sokat beszélnek. Azt méltóztatik kérdezni, hogy kerül egymás mellé ez a két név ? Az özvegy és a lány. Akik kö­zül az egyik csakis özvegy és ha özvegy nem volna, a zérók közé sorakoznék, a másik pedig csak mellé­kesen leány, mindenekelőtt pedig művésznő ? Hát úgy kerülnek egymás mellé, hogy hulló csillag az egyik, a másik fölkelő nap. a hulló csillag tudja, hogy fénye fogyóban és kilobban, ha valami csoda meg nem állítja lefutó útjában. Titokzatos cso­dákban a modern kor élelmes fia nem hisz, de úgy látszik hisz a meztelen csodában. Ez a hit kapcsolja össze a két nevet. Hosohke ur Budapesten megismerkedett miss Maud Allannal, s a himnemü víg özvegy megnyerte Salome álmának | álmodóját. Egy Johannán, ki fejtől lefelé is létezik, több mint egy puszta fej, ha Kolomán névre hallgat is. Elvégre sok közöttük a rokon vonás. A világot járt Rozsnyai, aki Magyarországot a britt udvarnál képviselte, jó tanácscsal állhat a gyönge nő oldalán. Viszont a gyönge nő ragyogó hírnevének aranyporá­val hinti be a küzdő porondról leszorult sas elfakult szárnyait. SZÍNHÁZ. Országgyűlést szállás. Vahot Imrének már kissé avult, de kedves, magyar levegőjű darab­jába« lépett fel tegnap másodszor Újházi, a kinek művészete újjá varázsolja azt, ami avatag és föl­­frissiti, ami hervadásaak indult. Mindez a varázs benne van az ó egyéniségében és puszta meg­jelenése már vidám hangulatot fakaszt a nézőtéren. Újházi minden szerepének a szellemébe hatol ■ igen gyakran a szerző nélkül is megkapja a találó szavakat s a nagy gyakorlat tolytán ami mesterré avatta — sohasem jő zavarba, még akkor se, ha a súgó eltéveszti feladatát. A közönség az ilyen apró művészi fogásokat nem veszi észre és pompásan mulat a művész kitűnő humorán, de a kevósbbé gyakorlott és kevósbbé invenciózus partnert za­varba ejti a legszellemesebb rögtönzés is 8 igy olyan látszata lesz a dolognak, mintha a környezet nem volna tisztában a szerepével. Ez a körülmőuy keltette tegnap este azt a benyomást, mintha az előadásra a személyzet hiányosan lett volna elkészül/e. Igaz, hogy gyor­san kellett betanulni a vendégjáték miatt a darabot, de aki ismeretes Vahot vigjátékával és a színpadi művészet titkaival, jöl tudja, hogy az úgynevezett „végszavak“-nak nem kis feladat jut a művészi összhang megteremtésében. Sapienţi sat...! Nem fölösleges ezt elmoadani azért, mert a kolozsvári szintársulat előadásait a jól készültség szokta jellemezni s igy az előforduló botlás talán ép oly könnyen menthető, mint a mily könnyen megróható. Az előadás alatt különben a közönség Újházi mester pozsonyi burgerén mindvégig kitünően mu­latott és sürü tapsok kíséretében szólította a kár­pit elő. A vígjátékot megelőzőleg Bdnffy Miklós gr. 1 felvonásos színmüve: a „Naplegenda* került előadásra, melyet a közönség ma is érdeklődéssel hallgatott s a végén a szereplőket megtapsolta. * Heti ssüsor. Csütörtök : »Pont Biquet-osalâd*. (Újházi Ed# bucsu­­föllépése. Bérlet 160. D. sz.) Péntek: »Orpheus az alvilágban“. (Bérlet 161. A. sz.) Szombat: „A harang*, (újdonság, először. Bérlet 162. B. sz.) Vasárnap: Délután »Drótostót. (Félhelyárak). , Este ,A harang*. (2-szor. Bérlet 163. C. sz.) Gyászrovat. Dr. Haller Bend temetése. A tegnap délután nagy részvét mellett helyez­ték örök nyugalomra dr. Haller Rezső holttete­meit. A gyászoló gyülekezetben ott láttuk Kolozs­vár társadalmának kiválóságait, kik mély kondo­­leálóssal kísérték utolsó útjára az elhunyt kiváló férfiút. Midőn megindult a gyászmenet, Kolozsvár összes templomaiban összesúgtak a harangok s igaz részvét kisérte mindenfelé azt a koporsót, melyben a munkának, a törhetetlen szorgalom­nak, férfias jellemnek elcsendesült katonája fek­szik. A temetési szertartást fényes papi segédlet­tel dr. Hirschler József apátplebános végezte, ki római zarándok-utjáról csakis azért maradt vissza, hogy 6 temethesse el dr. Haller Rezsőt. Matatsek József derék polgártársunkat sú­lyos csapás érte. Szeretett neje, ssül. Pernet Ottillia, tegnap este hosszas szenvedés után meg­halt. Temetése holnap délután 4 órakor lesz, a Szentegyháa-utca 3-ik számú gyászhíztói. Az elhunytat gyászolják: ifj. Matutsek Jó­zsef, mint fia, özv. Pernet Lajosné, szül. Villa Kata, mint bánatos édes anyja. Pernet Emilia, mint édes testvére, özv. Szacsvay Miklósné, Foga­­rasy Jánosnó, mint nagynónjei, Maticska Lajos, unokatestvére. LEGÚJABB. Az „Ellenzék“ táviratai, telefon-tudósításai és sürgönylevelei. Ülések meghosszabbítása. Budapest, április 4. A húsvéti szünet után ma lesz az első ülése a képviselőháznak, a melyen esetleg megkezdik a nem állami tanítók fizetésren­dezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalását. Az első szónok Polit Mihály dr. nemzeti­ségi képviselő lesz, aki elő fogja terjeszteni a nemzetiségi párt határozati javaslatát, mely a törvényjavaslatnak a napirendről való le­vételét követeli. A törvényjavaslat általános vitája előreláthatólag szokatlanul hosszú lesz, a mennyiben a nemzetiségi képviselők mind­egyike fel akar szólalni. Többen közülök két­­három órás beszédeket fognak tartani. Hosz­­szura fog nyúlni a részletes tárgyalás is, melynél a nemzetiségi képviselők számos médositványt fognak benyújtani. Valószínű, hogy a kormány, ilyen körülmények között, javaslatot fog tenni az ülések meghosszab­bítására. Politika és a váltók. Budapest, április 4. Egyik demokrata újság azt hirleli, hogy Lukács László exminiszter azt mondotta: „hogy ö nagyon jól ismeri, milyen forrásból erednek az osztrák-magyar bank-ellenes antipátiák. Arra célzott a volt pénzügyminiszter, hogy a kö­zös bank bizonyos politikusok szívességi váltóit nem eszkomptálta. Lukács Lászlónak ez a kijelentése szenzáció gyanánt hatott, különösen a független ségi párt­körben. A célzást, úgy látszik, itt értették el leg­előbb és itt érezték magukat legtöbben találva. A képviselők gyanakodva néznek egymásra, as érdekeltek pedig hangos méltatlaokodással igye­keznek elhárítani a figyelmet. A függetlenségi pártban a leleplezés nyomán erőteljesen hangoztatják, hogy Lukács Lászlót rá kell szorítani a nevek megemlítésére*. E hirlelásre vonatkozólag a függetlenségi párt egyik vezető tagja oda nyilatkozott, hogyha igán volna is Lukács exminiszter állítása a szí­vességi váltókról, azoknak tulajdonosait ne keresse a függetlenségi, hanem a letörött szabadelvű­­pártban. IJjra harc. Budapest, ápr. 4. Megkezdődik újra a harc az osztrá­kokkal a gazdasági önállóságért, a melytől minden osztráknak borzong a háta. Leg­újabban Bécsből Wekerle lemondásával fe­­nyegetnek. Wekerle lemondásától azonban mit re­mélhetnek? A függetlenségi politika végle­ges és teljes diadalra jutását. Ha ez nekik kívánatos, nincs ellene kifogásunk, sőt . . . tőt ... Lemondásról azonban szó sincs. Majd Erzsébet-fürdő Kolozsvár, Klsszamos-utoa 1. sz. Teljesen átalakítva és újonnan berendezve. A mai kor igényeinek teljesen megfelelő elsőrangú intézete hygénikua »zempontot szemelőtt tartva ennek első követelményére a tisztaságra nagy gondot fordít. Legeiőxélcenjrebb kiszolgóláa 1 Nyitva reggel fél S-től este © óráig « 213 17—1&6

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék