Ellenzék, 1907. január-június (28. évfolyam, 1-146. szám)

1907-04-04 / 77. szám

1907. APRILE 4. .­­ — (Hirtelen halál). Ma reggel egynegyed 7 /-kor Ferenczi János megyei írnokot, aki tegnap i« a Vereskereszt-vendéglő 3. számú szobájába elátott, a cselédség halva találta. Beszállították a boochnai intézetbe. _ Esküvő Joanovics György, kolozsvári fényképész, ma vezette oltárhoz Imbery Lujzát. _ Választás. Tegnap volt Bazinban a pót­választás. Dömötör Mihály néppárti és Ivánka Pál dr. tót nemzetiségi jelölt küzdöttek egymás­sal. Este felé hirdették ki a választás eredmé­nyét, mely szerint Dömötör 983, Ivánka pedig 1011 szavazatot kapott s igy Bazinban ismét a nemzetiségiek győztek. — Hírek az unitárius egyház köré­ből. (A székely­udvarhelyi templom ügye.) Az uni­tárius egyház kérést intéz újból a hívekhez a székelyudvarhelyi templom ügyében. A templom falazata fel van épitve s fedél alatt is áll már ez idő szerint, de tovább dolgozni, pénz hiányá­ban nem tudnak. Az építkezés költségeihez még 10.000 koronára volna szükség. Kérik tehát a hí­veket, hogy kegyes adományaikkal tegyék lehe­tővé a mű befejezését.­­(Tanári értekezlet.) Az unitárius intézetek tanárai még e folyó tanévben, remélhetőleg itt Kolozsvárt, értekezletet fog tar­tani, melyen fontos ügyeket fognak megbeszélni.­­ (Nemes lelkű urinő.) Deréky Gyuláné, báró Györffy Róza úrnő közelebbről két szép urasztali takarót küldött a püspökhöz, hogy azokat belá­tása szerint használja fel. A püspök ezeket a Csökfalvi és a füzesgyarmati egyházközségeknek adományozta. — Elveszett egy hermelin-bea. A becsületes megtaláló megfelelő jutalomban részesül. Rákóczi­­út 10. L emelet. 372. 1—1. — Bécset nem pártolja a hazafias közönség mióta köztudomássá vált, hogy mindennemű női- férfi- és gyermekruhák vegyi utáni tisztítását, festését a legmaga­sabb igényeknek is megfelelően eszközli Kolozsvárt a Czink József cég, ki ez után is felhívja a tavaszi idényre a nagy becsű közönség figyelmét Gyújtótelep: Wesselényi M-utca 25. sz. Gyártelep: Dézsma­ utca 6. szám, saját ház. Telefon­szám : 555. 7. Sugár káVéház VtQdtglobtQ Honvéd utca 0 szám alatt kitűnő moori (fehérmegyei) borok kaphatók. Külön mulató­szobák. Minden hónap 2 án disznótér. Reggelig nyitva, TM Hideg buffe. 164 Csere fenyőfa ?„piS?­*;py a nélkül, a legmagasabb árban vesz KOTLF­K PÁL fakereszkedü és fatermelő BRASNII. 40 Legszebb fényképek, nagyítások, Platin, Pig­ment, akvarelek és olajfestmények készülnek Dunkv­ai V­é '­e k­os. és kir. udv. fényképészek műtermében, Má­tyás a­rály-tér 10. 18­27—* — Leghatottagabb szépítő szer a Gyopá- Crém, mely, mint a tapasztalat bizonyítja, csak­nem minden hölgynél nélkülözhetetlen, mely ne­hányszori bekenés után kisimítja, finomítja az arc bőrt. Próbatégely 70 fillér. Kapható Kolozsvárt a Wolff gyógyszertárban. 13. FERENCZ JÓZSEF keserüvíz 9 meztelen menyasszony, Rozsnyai Kálmán a vőlegénye. Igaz, nem igaz, ne keressük, de érdekesnek mindenesetre érdekes az a hír, melyet az „Arad és Vidéke" húsvéti számában olvasunk miss Maud Al­­lanról, a Szegeden nem rég vendégszerepelt táncos­nőről ás Van der Hoschke Rozsnyai Kálmánról, aki tudvalevőleg férje volt a „nagymamának“, Prielle Kor­néliának. Aradi laptársunk úgy tudja, hogy ez a so­kat emlegetett fiatal­ember jegyben jár a meztelen csodával s nem sokára megtörténik a hivatalos el­jegyzés is. Az említett újság így írja meg a neveze­tes szenzációt: Van der Hoschke Rozsnyai Kálmánról már ré­gebb idő óta hallgat a hir, hallgat, sőt bóbiskol álmo­san s elalvással fenyegetődzik. Pedig az álom a halál testvére s Rozsnyai úr, szép Aradunk szülötte, aki a hit szárnyain élt, fejlődött és táplálkozott, a hűtlen dajka csalfaságán erélyesen megriadt. Megriadt azért, mert mi lesz belőle hit nélkül, az erélyességgel pedig imponálni kivánt a csalfának. Bátor az ő nevétől nem visszhangos a berek, annál inkább szegődött Tihany csacska leánya a mez­E­rzsébet-fürdő Kolozsvár, Kisszamos-utca 1. sz. Teljesen átalakítva és újonnan berendezve. A mai kor igényeinek teljesen megfelelő elsőrangú intézete hygénikus szempontot szem előtt tartva ennek első követelményére a tisztaságra nagy gondot fordít. Legelőzék­eny­ebb kiszolgáláa ! Nyitva reggel fél S-től este © óráig « 213 17—1­6 ELLENKÉP­ telen csoda szolgálatába. Miss Maud Allan nevét zengi ma bérc és völgy, róna és halom. A Kárpátok­tól le az Aldunáig becézi e hölgyet a szeszélyes divat És méltán. Akik nem látták, rosszat mondanak róla akik látták, csodálattal áldoznak művészetének. Ő az, aki jobb a hírnél és nagyobb, mint a reklám harso­nája. Beszélnek mellette, ellene és a mi fő, mindenütt, sokszor és sokat beszélnek. Azt méltóztatik kérdezni, hogy kerül egymás mellé ez a két név ? Az özvegy és a lány. Akik kö­zül az egyik csakis özvegy és ha özvegy nem volna, a zérók közé sorakoznék, a másik pedig csak mellé­kesen leány, mindenekelőtt pedig művésznő ? Hát úgy kerülnek egymás mellé, hogy hulló csillag az egyik, a másik fölkelő nap, a hulló csillag tudja, hogy fénye fogyóban és kilobban, ha valami csoda meg nem állítja lefutó útjában. Titokzatos cso­dákban a modern kor élelmes fia nem hisz, de úgy látszik hisz a meztelen csodában. Ez a hit kapcsolja össze a két nevet. Hosphke úr Budapesten megismerkedett miss Maud Allannal, s a hímnemű víg özvegy megnyerte Salome álmának­­ álmodóját. Egy Johannán, ki fejtől lefelé is létezik, több mint egy puszta fej, ha Kolomán névre hallgat is. Elvégre sok közöttük a rokon vonás. A világot járt Rozsnyai, aki Magyarországot a britt udvarnál képviselte, jó tanácscsal állhat a gyönge nő oldalán. Viszont a gyönge nő ragyogó hírnevének aranyporá­val hinti be a küzdő porondról leszorult sas elfakult szárnyait. SZÍNHÁZ. Országgyűlési szállás. Vahot Imrének már kissé avult, de kedves, magyar levegőjű darab­jában lépett fel tegnap másodszor Újházi, a­kinek művészete újjá varázsolja azt, ami avatag és föl­­frissíti, ami hervadásnak indult. Mindez a varázs benne van az ő egyéniségében és puszta meg­jelenése már vidám hangulatot fakaszt a nézőtéren. Újházi minden szerepének a szellemébe hatol ■ igen gyakran a szerző nélkül is megkapja a találó szavakat s a nagy gyakorlat folytán ami mesterré avatta — sohasem jő zavarba, még akkor se, ha a súgó eltéveszti feladatát. A közönség az ilyen apró művészi fogásokat nem veszi észre és pompásan mulat a művész kitűnő humorán, de a kevésbbé gyakorlott és kevésbbé invenciózus partnert za­varba ejti a legszellemesebb rögtönzés is , Így olyan látszata lesz a dolognak, mintha a környezet nem volna tisztában a szerepével. Ez a körülmény keltette tegnap este azt a benyomást, mintha az előadásra a személyzet hiányosan lett volna elkészülve. Igaz, hogy gyor­san kellett betanulni a vendégjáték miatt a darabot, de aki ismeretes Vahot vígjátékával és a színpadi művészet titkaival, jól tudja, hogy az úgynevezett „végszavak“-nak nem kis feladat jut a művészi összhang megteremtésében. Sapienti sat...! Nem fölösleges ezt elmondani azért, mert a kolozsvári szintársulat előadásait a jól készültség szokta jellemezni s igy az előforduló botlás talán ép oly könnyen menthető, mint a mily könnyen megróható. Az előadás alatt különben a közönség Újházi mester pozsonyi burgerén mindvégig kitűnően mu­latott és sűrü tapsok kíséretében szólította a kár­pit elé. A vígjátékot megelőzőleg Bánffy Miklós gr. 1 felvonásos színműve, a „Naplegenda* került előadásra, melyet a közönség ma is érdeklődéssel hallgatott s a végén a szereplőket megtapsolta. * Heti ssüsor. Csütörtök : »Pont Biquet-család*. (Újházi Ede bucsu­­föllépése. Bérlet 160. D. sz.) Péntek: »Orpheus az alvilágban“. (Bérlet 161. A. sz.) Szombat: „A harang*. (újdonság, először. Bérlet 162. B. sz.) Vasárnap: Délután :Drótostót. (Félhelyárak). , Este ,A harang*. (2-szer. Bérlet 163. C. sz.) Gyászrovat: Dr. Haller Rend temetése. A tegnap délután nagy részvét mellett helyez­ték örök nyugalomra dr. Haller Rezső holttete­meit. A gyászoló gyülekezetben ott láttuk Kolozs­vár társadalmának kiválóságait, kik mély kondo­­leálással kísérték utolsó útjára az elhunyt kiváló férfiút.Midőn megindult a gyászmenet, Kolozsvár összes templomaiban összesúgtak a harangok s igaz részvét kisérte mindenfelé azt a koporsót, melyben a munkának, a törhetetlen szorgalom­nak, férfias jellemnek elcsendesült katonája fek­szik. A temetési szertartást fényes papi segédlet­tel dr. Hirschler József apátplébános végezte, ki római zarándok-utjáról csakis azért maradt vissza, hogy ő temethesse el dr. Haller Rezsőt. Matatsek József derék polgártársunkat sú­lyos csapás érte. Szeretett neje, szül. Pernet Ottillia, tegnap este hosszas szenvedés után meg­halt. Temetése holnap délután 4 órakor lesz, a Szentegyház­ utca 3-ik számú gyászhíztól. Az elhunytat gyászolják: ifj. Matutsek Jó­zsef, mint fia, özv. Pernet Lajosné, szül. Villa Kata, mint bánatos édes­anyja. Pernet Emilia, mint édes testvére, özv. Szacsvay Miklósné, Foga­­rasy Jánosné, mint nagynénjei, Maticska Lajos, unokatestvére. LEGÚJABB. Az „Ellenzék“ táviratai, telefon-tudósításai és sürgönylevelei. Ülések meghosszabbítása. Budapest, április 4. A húsvéti szünet után ma lesz az első ülése a képviselőháznak, a­melyen esetleg megkezdik a nem állami tanítók fizetésren­dezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalását. Az első szónok Polti Mihály dr. nemzeti­ségi képviselő lesz, aki elő fogja terjeszteni a nemzetiségi párt határozati javaslatát, mely a törvényjavaslatnak a napirendről való le­vételét követeli. A törvényjavaslat általános vitája előreláthatólag szokatlanul hosszú lesz, a­mennyiben a nemzetiségi képviselők mind­egyike fel akar szólalni. Többen közülök két­­három órás beszédeket fognak tartani. Hosz­­szúra fog nyúlni a részletes tárgyalás is, melynél a nemzetiségi képviselők számos módosítványt fognak benyújtani. Valószínű, hogy a kormány, ilyen körülmények között, javaslatot fog tenni az ülések meghosszab­bítására. Politika és a váltók. Budapest, április 4. Egyik demokrata újság azt hirleli, hogy Lukács László exminiszter azt mondotta: „hogy ő nagyon jól ismeri, milyen forrásból erednek az osztrák-magyar bank-ellenes antipátiák. Arra célzott a volt pénzügyminiszter, hogy a kö­zös bank bizonyos politikusok szívességi váltóit nem eszkomptálta. Lukács Lászlónak ez a kijelentése szenzáció gyanánt hatott, különösen a független­ségi párt­körben. A célzást, úgy látszik, itt értették el leg­előbb és itt érezték magukat legtöbben találva. A képviselők gyanakodva néznek egymásra, az érdekeltek pedig hangos méltatlankodással igye­keznek elhárítani a figyelmet. A függetlenségi pártban a leleplezés nyomán erőteljesen hangoztatják, hogy Lukács Lászlót rá kell szorítani a nevek megemlítésére­. E hirdelésre vonatkozólag a függetlenségi párt egyik vezető tagja oda nyilatkozott, hogyha igen volna is Lukács exminiszter állítása a szí­vességi váltókról, azoknak tulajdonosait ne keresse a függetlenségi, hanem a letörött szabadelvű­­pártban. Ifjra harc. Budapest, ápr. 4. Megkezdődik újra a harc az osztrá­kokkal a gazdasági önállóságért, a­melytől minden osztráknak borzong a háta. Leg­újabban Bécsből Wekerle lemondásával fe­­nyegetnek. Wekerle lemondásától azonban mit re­mélhetnek? A függetlenségi politika végle­ges és teljes diadalra jutását. Ha ez nekik kívánatos, nincs ellene kifogásunk, sőt . . . sőt ... Lemondásról azonban szó sincs. Majd 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék