Ellenzék, 1921. április (42. évfolyam, 63-77. szám)

1921-04-08 / 69. szám

Felemelték a postások fizeté­sét. Az inkpdráiás folytán a csa­tolt területeit postai alkalmazottjai az edd ifinél jóval kedvezőtlenebb anyagi helyzetbe jutottak. Ezért a postások uagyrcsze megakar: válni állásától. Dr. lile postaigaz­gató a buka esti megbeszélések alHalmával tehát azt kérte az ot­tani \ ezérigazgatóságtól, hogy az inkadraiás szerinti Etetési a apó­kat oly arányban emeljék fel, hogy az alapfizetések a sor;<bbia-kai egyenlők legyenek. A vezérigaz­gatóság ezen az a’apon e őt erjesz­tést tett a közlekedésügyi minis ­­teriumhoz és a minis tertanács az előterjesztést elf gadta. Így az ország összes pos ásainak fizeté­sét április 1-ig viss-amenőleg 25 ízalékkal felemelték. A postás­­sí;. anyagi sérelmei tehát orvos­­ú5í! nyertek, csak a rangben ei­­lo.od: sok séie mesek míg. Remél­hetőleg azonban azt is orvosolni fogják. Megkezdődik az építkezés. A városi téglaipar r.-t. most tartotta közgyűlését, amelyen bejelentettét, hogy a gyá igazga óság a váios állal átengedett telkeken, a Rudoi'­­ut és Á pád-utca к zött, ötven há­zat fog felé, iterti. Az építkezés < ­­hány hét múlva meg is kezdődik. A polgármester kijelentése szerint a házakat, amelyeknek vételara részletekben is töileszthető, első­sorban csalad.s és lakásnélküli embereknek adják. Tanaseccu államtitkár útja. Tartasescu belügyi államtitkár visz­­szaérkezett. Kijelentette, hogy az államtitkárságuk igazgatóságokká alakúinak át s így folytatják mű­ködésűkét. Továbbá rövidesen ren­delet jelenik meg, amely szerint az eddigi előzetes cenzúrát a lapok autocenzurája váltja fel. A gyűlé­seket a katonai hatóságok helyet polgári hatóság fogja engedélyezni. A közélelmezés ügyeit a megyei prefektus hatáskörébe utalják. A Nővédelmi Hivatal sorsolá­sának eredménye. A Nőv delm H. vetül közlési szerint & о ált* * vet sorijegyekb 1 az atebbi s-ámo'n hoztak ki: 672, 638 6 2 858 875 684, 225, 521?, 254 651. 0*2, 526 6t0 6i8 4(4, 708, 501. 694 ölt 6-6 174 2 >4, 90, 253. :97, 171 222, 251 3ü0, 1У9, 138, 224,151, 28J. 280, 284, 200, 159, 272, 275. 147, 167, 49, 53, 52, 178, 170, 1-7 255, 293, 209, iO.I, 180, 229, 280 81, 82, 282. 3, 278, 4, 266, 257 259, 211, 51, 130, 232, 235, 2(3, 185, 291, Ш7, 106, 108, 110 234 155 154 eBs 231, 70, 6, 233, 275 212, 217, 136, 143 16, Ti 2, 8, 14 60, 292 A hivat» 1 kér> a sor®jegyet tulajdonosait, hogy fi nyeremény tárgyakat még c héten vegyék й lüvátalűs helyiségében, a délután érák alatt. Uj kollektivszerződések. A munkaadók és munkásoH közötti szerződéses lejárta tk.uüiiss* íete uj kol ekiivszwrrődések kötését. Je­lenleg a nvo-ndász vas- és faipari szakmában fo ynak, illetve lés ben ííeglenes megö lapodássai befejez- st is nyertek a tárgyalások. A nyom­­díszek kollekttvszerződése márc 6-i.n járt le és »z uj szerződ • létesítését célzó tárgyalásod mé meg'od ltak. A faipari szakmában áprlis végéig ideig' enes rregepye zésre jutottak a munkások a munks «dókkal. A munkások elfogad án a műnk-adók által kívánt jelentéktelen bérredukciókat. A bőriprt műnké 0 toliekiivsaerződése t920 decimbe: 6 CliiJ-lCfllosuvSr, 1&91. április 8. A magyar kormányt meglepetéssze­rűen érte a trónfoglalási vállalkozás Jugoszlávia Pécs annektáiásái és Szeged megszállását tervezte. — Mayr kancellár a Habsburgok vissza­térése ellen BUDAPEST, ápr. 7. (Saj. tud. Teleki Pál miniszterelnök egy ame­rikai újságírónak nyilatkozott Ká­roly magyarországi uljárói. Teleki kijelentetette, hogy a kormánynak az útról előzetesen semmi tudo­mása sem volt. A király elutazása azért késett, mert intézkedéseket kellett tennie a magyar kormány­nak az iránt, hogy Károly ne le­gyen kitéve az osztrák bolsevisták esetleges bántalmazásának. A mi­niszterelnök kijelentette, hogy 6 tudja, kik ennek a látogatásnak az előkészítői és részesei, akik Ká­rolyt e^be a vállalkozásba rutul belevitték. Mit terveztek a jugos zlávok? BELGRAD, ápril. 7. Jugos lávia el volt határozva, hogy azon eset­ben, h < Károly exkirálymk sike­rült vo na a terve és elfoglalta volna a trónt, haladékttatanul art­­nektálja P eset és környékét és megszállja SzeDedet. (R. T. I.) Mayr frontot változtat BÉCS, április 7. (Saját tud.) Mavr szövetségi kancellár meg­s'-én jtr te, azonban e szakma. munkásága m dezideig nem tudott cgéltapuüftira ju-ni a Renner-bőr» gyár igazgatóságával Folyó év t inuir 1 ón a gyár vezetősége egy» oldalukig 15 százalékos bérredukciw ^zközöit. Az ügv bíróság elé kerül­vén, a bíróság usiy döntött, ho*v 1921 január hit vára a Reuner-bőr gyárnak vissza kell fizetni az álta a evont 15 százalékot. Ezután a műn kaltaíók két hónapos szer ődéet ajánlottak fel 5 százalékos ir.uck*­­o rredukció mtll-stt. A munkásság zt ez »jénlatot is visszrutfs *«'U- cnost a sztrájktörvény al pján válasz jtt-hirőség elé kerül az ügv. Előadás a madarak védelmé­öl. A Nővédelmi Hivatal szabad kólájában (rőm. kath. plébánia pülsf) f hó 9-én szomboton dél án fél hét órn‘ cr br. M*neber. Á véd tart előadást a madsr к eleiméről. Egy állami szállítás rejtel­mei. Az Infratirea írja: A roma Ham a Marmorosch Blank utján felhívta Szladek Lajost, budapesti • vári céget 30 ezer lakat szállitá­­ára, amelyek a postazsákok lezárá­­s .1 ál van szüksége. A cég értesí­tette a Marmorosch bankot, hogy aajlandó a szállításra. A Marmo­­osch bank annak idején meg is ette a lakatok szállítására szóló íját latát, a gyár áraival szemben izonbsn alaposan felcsigázott ára­kon. Az eset tudomására jutott a budapesti gyárosnak, megjotrán- Kozott a dolgon és módot kere­­eit rá, hogy a dolgot a román kormány tudomására hozza, mi­előtt a szerződést a bankkal meg­kötné. A bank az egyszerű köz­vetítéssel igen szép nyereséget én volna el az állam kárára. A dolo annál sajnálatosabb — Írja az In­fratirea — mert az államnak meg- V n a módja arra, hogy közvetle nül megcsinálhassa az üzletet. Nagy tűz egy vasútállomáson J )e te.tüA te4nttp, ho .; Cdtu va ­­utal má-.:án пзыу tűz th ti ki. Aj utólagos nugáliepitásoK szerint a*. változtatta a Habshurg-kérdésben eddig elfoglalt álláspontját. A kan­cellár egy interpellációra válaszolva kijelentette az osztrák nemzet­­gyűlésen, hogy a HabsburgOKnak Magvarország trónjára leendő res­taurációja az osztrák köztársaság békés fejlődésit veszélyeztetné. A német-osztrák kormány kérni fogja a hatalmakat a trianoni és a saint­­germairi békeszerződés mielőbbi ratifikálására és leérni fogják Nyugatmagyaroriszág átadását. Rosszul emlékeznek BÉCS, április 7. (Sajót tud.) Bernből táviraíozzák: Jugoszlávia itteni képviselője, a svájci kor­mánynál tiltakozást jelentett be Károly magyarországi útja és a Svájccá való visszatérése miatt. A szövetségi kfirmány Jugoszlá­via képviselőjének azt a választ adta, hogy ennek a kérdésnek el­bírálására egyedül, Svájc illetékes. A válasz emlékezteti a belgrádi kormányt arra, hbgy Péter király annakidején szintéri Svájc területén — Genfben — elvezett hosszú ideig menedékjogot •domáson felhalmozd* vök mintegy 700 vagon épüietfáhé! 600 vagon eiegett, A tűzvész oborta kér mog­­laiadj a a 3 mii ió lejf, Beregszászi csendélet. Ung" v rról jelentik: A beregszászi fő­rabbit néhány eltévelyedett hive — -is orthodoxok l3gortodox»bbj»i kö­ré ől — istent S2tölei, alkalmává tr eg-ámadta és bántelmjazta. A fő at bi ij dten menekült; A támadók nem beregszászi folgtírok, hanoi de bevándorolt pájesze-ek, akik ne bi ták elviselni, higy hitszónok-rab­binak oyant választottéi meg, aki 'eszed lues ember, mert nem tis-i hu cu kát, kaftánt nem hord és ma­gyarul kifogéstalarul ЬзеЫ. * Barany&y Jolán hangverse­nyét bűzbejött ekadá yok m att nem 9 én, hanem 16 án tartja' a refer uáus thiologién. A hadiárva-egye3ület ülése-Tekinte tei arra, hogy a vármegye­ház nagytermét az erdélyi',képkiál­­litás foglalja el, a hadiárvákat védő egyesület közgyűlését április 10-é^, vasárnap délelőtt 10 órakdlr a Re­dut nagytermében fogja az egye­sület megtartani. A corki polgármester slzlnda­­rabja. London )ól jeLntk: M c Sw amsy, az éhségha ált hftlt corki polgárme tér színdarabot hagyott oátra „F rradalmár“ címmel. A da -»о D ,b inben állandó műsoron van A bukaresti ügyvédek sztrájkja. Bukaresti j .lenies szerint az ottani ügyvédek sztrájkba léptek Elhatá rjzásuknzk az az indoka, hogy'újra •■zübélyeziták a bíróságok hivatalos ráit 3 0 szerint úgy délelőtt, mint délután lennének a jövőben tárgya­itok. Csak a legfőbb se ami 6 zehre em vonatkozik a sztrájk. A R, T. I. itüentése szerint a sztrájk követbez­­é>sn a mára ki ü ott tárgyalásokat 1 -.alaszto'iák. Romölik, hogy a vitás íérdést az ügyvédek óhajának meg­­elelően nam»rosr.rj rendezői fogják Halálos ítélet a pozsonyi tör­vényszéken. » pozsonyi törvény­szék tegnap köiéláitaii halálra Ítélte Vranovfch István leszerelt tüzért, oki Hackenbrrger Hanrich ot'aol polgárt e hígyiporkban Eétáj* köz­ben egy doronggal leütötte. Az öreg rmbett, mikor az a csaptok alatt nég hörgőit a bokruk közé von­szolta és ryakkindöj4val megfőj­­otta. Ezu’án kirabo ta áldozatát. A gyi kos meztelenre vetkőzhette le a halottat s móg alaóruháit is elra­bolta. A gy lkosság urán rtemsuk, ra letartóztatták s te^nnp meghozták az ité:etet. A vádlott rém felebba­­zett s kegyeimül sam kért. Azt aiondo'.ta: Ha nena adtak neken a leszereléskor ruhát, hát akasszanak fel. Averescu elfogadta a minta­vásár fővédnökségét. Hirt adtunk rról, hogy a kereskedelmi és ipar­kamara május elsején rendezendő nagyszabású áruminta kiáltásának VSvédnÖkéül Averescu miciszterclnö­­iöt kérte föl. A miniszterelnök ma ariratilag böizöate meg a me^iisz­­telést, értesítve a kamarát, hogy a fővádnökségst örömmel elvállalja és egyben személyes megjrienését is ííláfásba helyezte. Tisztviselők drágasági pót­léka. A pénzügyminisztérium vég­legesen döntött a köztisztviselők drágasági pótléka ügyében. A leg­újabb döntés szerint a bukaresti, jassyi, kraiovai, galaci és az uj területek fővárosaiban alkalmazott tisztviselők a drágasági pótlékot az eddigi mértékben kapják nteg. Az eddigi pótlék 75 százalékát kapják a megyei székhelyek tisztviselői, 50 százalékát pedig a többi váro­sok tisztviselői. Ellopták a községi bírót. Ri­maszombatból jelentik: Mintegy 3 héttel ezelőtt betörők járuk я nóg­­i'ádmegyei Budaszállás község tórá­jának к házában. Amint a betörők z ajtót feszeget ik e az egyik be­­örö az ajtóhasadikm a kezét be­nyújtotta, a biró fejszével legvágta a vakmerő betörő hüvelykujját. Erre a betörők elfutott*!?. Másnap reggel <ét csendőr érkezett a bíróhoz s kérdezték tőls, van-a valami újság, á biró azt válaszolt*. ho-:y nincsen semmi újság. Később négy esendői jött a b iróhos, azos is újság után érdeklődtek. A biró megint azt vá< laszoita. hogy nem tud semmi újsá­got. Érre a négy csendőr felszólí­totta a bírót, hogy kövesse őket. A biró el is ment a csendőrökkel s izola, bár három hét is elmúlt, э bíró nem tért vissza. Azt beszélik, hogy a csendőrök álruhába öltözött be; örök voltak. * Fiatalságát és az avval tárd életörömöket sokéig megőrizheti, he t világhírű Transsylvania raeuth. tósborszcszt használja. Étkezés után ■tehány csepp bevételével a gyomor­­ctlködést kellemesen elősegíti. Щ főleg bedörzsölve izmosit és erősít Kapható mindenütt. Főleraksi: Rózsa- Irogeric. 3Éa '63-Lakásán ol- I vassa kora | délután az ELLENZÉKET 1 ha előfizet. Ш beElőfizetést telefonon is lehet (109.) jelenteni. Egy havi előfizető is megkapja díszes zsebnaptárunkat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék