Ellenzék, 1921. április (42. évfolyam, 63-77. szám)

1921-04-08 / 69. szám

Cluj-TToüozRvfi», 1921. április 8. ELLENÉK Zit a nagybeteef. Bécsb'l táviire tos?.» tudósítónk: G fijí’entóssz­­riní Zita királyné éli p »tfcfcan rosz- Bzebbodás állott be. A légúti bt feladott orvosi b Hetin rzerint ко- Kioly esmod dómra ven ok Kérjük előfizetőinket, srives­­feedjen. к azon hl bejelenteni e kiadó hivatalnak, ha lapjukat nem kapja rendesen, hogy* sz esetleges rendít len kézbesítést vagy tg’es szamok kimaradását cvorolhassuk. * Házasság. Köles-ár Mariska néhai dr. Ko:eszér Sándor ügyvét' leánya tegnap tartotta esküvőjét Denifléa Sándor mérnökké!, a Ms gyár R^zhíngermüvc^mü zaki igaz­gatójával. A fia el pár az esküvő után külföldre utazott. * Megnyílt a gyönyörűen átüli* kitott P к к véház, Ko'ozsvár Intel llgencié árak kedveit szórakozóhelye. Naponta elsőrendű cigányzenekarok hangversenyeznek. Művészet:: Színház Heti műsor! Csüíör.ök: M ketten. Pect к: Ju-Shi, Szombat d. u.: Falu rossza. (Ki lencedk ifjúsági előadás, Szent­­györgyi I tván íö Epésével.) Szomb. t eHe : Zridór.ő. (M. Lóvaj Ilona első föli épéi c.) Vasilrnap d. u. i Cseregyerahek (Mérsékelt hely árak kai) Vasárnap este: Gül baba. (Ope­rette roprir Uj b:tanulással.) Hétfő: Mi ketten. Mi ketten Louis Yarueuil vigjStétánák bemtifntój ■ Ha az ember végignézi Verneirl vigjátékát, kénytelen belátni, hogy rossz a közmondás, amely szerin huncut a német, mert az igazság tulajdonképen úgy áll, hogy mégb huncut a francia. Hiszen a magyai dráma, illetve vigjáték-irodal&öi is a színműírói mesterség teteje, de annyi huncutságot, merész helyze­tet, tréfát, amennyit ez a francia itten három felvonásban összegyu: és összekever, régen nem láttunk. A tisztes Marsay házaspár 22 éves fiát, Andrét meg akarja háza­sítani. Csakhogy nehezen megy, mert André nem áll kötélnek. Sza­badon elővezetik D’Aubigny törté­nettudós leányát, Jeannet, aki még nagyobb csirkefogó, mint amilyen André.Rögtön megállapodnak abban, hogy nem kötnek házasságot. De kiderül, hogy Andrénak jól jönne egy kis házasság, mert akkor meg kapná a tanti hagyatékát és a ölO.üüO frankot szabadon köldietné G.ib­­riellere, a Metropol-szinház tünde­­csillagára. A leánynál pedig úgy áll a dolog, hogy 6 nagyon szeretne Jonville úrhoz férjhez menni, aki szintén történettudós é. jelenleg épen Mexikóban oknyomoz. De a kegyetlen nagyapa ellenzi a tervet. A nagykorúságig pedig még hét esztendő hiányzik. Erre azután a fiú meg a lány szépen megegyez­nek, hogy kötnek egy szinleges házasságot, amelynek kötelességeit azonban egyáltalán nem fogják egymással szerm en telje iteni és rövidesen elválnak. André meg­kapja a hagyatékot, a leány pedig nagykorúvá lesz és férjhez mehet a mexikánerhez. A második fel­vonás a monte-carlói hotelben ját­szódik le. Telve van a színjeit házasság ferde helyzeteivel, amelyek arra vezetnek, hogy Jonville meg Az arsfemt elhárítja a sörös hadsereg katasztrófáját ? A görögök beismerik veszteségüket. — Francia­országot okolják PÁRIS, április 6. A frontról ér­kező hirek szerint a görögök hely­zete a fronton igen kritikussá vált. A görög csapatok a Bruzánál való visszavonulás alkalmával a szen­vedett vereség következtében mind­addig mig erősítést nem kapnak, képtelenek ellentámadásra. Con­stantin király lapja megnyugtatni igyekszik a közvéleményt. A sajtó a szenvedett vereségekért a fran­ciákat okolja. Vádolják a francia kormányt, hogy a török béke kö­vetkeztében a törökök csapatukat mind Bruzánál koncentrálhatták. A francia sajtó azonban tudni véli, hogy a törökök ilyen rövid idő alatt amugysem vihették át had­érkezik Mexikóból, de utólag ki derül, hogy sehogysem állhatja ki a versenyt az ideiglenes férjjel, André ur pedig-beleun a színházi csillagba. Ennek következtében újabb nevettető ,és pikáns helyze­tek után a harmadik felvonás háló­szobájában egyn á ra találnak názasok és szerencsére már nem ?. nagyközönség előtt — átlépik azt a Rubikont, amely a színlelt házas­ságot a valóditól elválasztja. Semmikép sem lehetne ráfogni i darabra, hogv ifjú lányok nevel­tetéséhez nélkülözhetetlen peda­gógiai mü, de mindenképen meg kell róla állapítani, hogy frissen perdülő, mulatt ttó és ötletes víg­játék. A szerző a színpadi technika m t.den hájéval meg van kenve. \z alapötletből, amely ered tileg özönséges helyzetkomikum, inven­­eiózttsan és sok tehetséggel építi ■ól a darabot. Annyira jó a vig­­áték technikája és megírása, hogy i technikának’ez a foka majdnem irodalmivá teszi a darabot. Az előadás nagyon jó volt. A két próbaházas szerepében Lengyel Vilmos és Izsáky Margit sok ele­venséget,és jókedvet vitt a szín­padra. Táray Ferenc, a Mexikóbó. hazacsöppent szerelmes alakjában ezúttal először adott komikus sze­­epet. Eddig csak drámai hősöket játszott. A kiséri t nagyszerűen si­került. Táray eiedéti figurával tudta elénk állítani a félszeg amoroso alakját. Az epizód-szerepekben na­gyon jó volt Fekete Miháiy, aki a darabot is rendezte, Miháiyffy László, Oláh, Baróti Erzsi, Hort Idi stb. Az egész előadás perdü l., A közönség régóta nem mulatott ilyen jól a színház -an. Elejétől be­fejezésig végigkacagta az estét s a szereplőket számtalanszor hivta a függöny elé. (Szg.) A színházi iroda közleményei: * Gül baba. Vasárnap este'Mar­os és Huszita régen nem aóritt Gül habá-ja kerül ismét színre tel­jesen uj szer posztáss 1 és bsts'/u­­lással. A Gü! baba fő z'-repeit Kis* C cl,' Hort Idi, Rvt-i-Лу Ö3ön. Pattantyús, Nagy Gyula 'és Virág Lijos fogják játszani. * Ju-Shi. A nagysikerű Jti-Shi legk zsiebbi előfldása R. Lorher Ilona vedégjáékával péntekéi* este esz. * Zsidónő. Hdévy haííkna > operája a Zsidőnő szombatos est' 'ZTepsi, ujrsmagyar síiinbá játékreudjén, aaiäor is k:;15a ü.ds-í^ Valcsomagoló« sä»;?©;*, gs'srsa» mentpaplrok en EPösbaa fa defsilban Iisíob: LEPUSE peplpSzie- Mbb. m - пияш SfÉíüsgalcía. i/itfciii Hiss^ndElsseliBt postai csomacshle» Is espedf á!ir n k. seregüket. A Temps szerint az antantnak érdekében áll a görög­­török konfliktusba beavatkozni és erre hajlandó is, ha a görög kor­mánytól ert*2vonatkozóiag meg­hívást kap. (Dtii.) Beismerés PÄRIS, április 7. A görög hiva­talos jelenísés beismeri a vereséget és a front visszavonását. (R. T. I.) Hátrálnak a görögök LONDON, ápril. 7. A görög hivatalos jelen é з szerint a török offenziva a görögöket visszanyo múlásra fedeztette. A visszanyo­muló gördg liádsereg Brussza leié hátrál. (Dtii.) kétségé lesz az előadásnak, ho~y hosszas betegsége u án ез estén lé­­fd újra M. Léve,у Hona egyik leg­­'i-.’-ádísalbb naerepéb n Rechába. z оргге zenekart Virányi Jenő bízu к e veheti, ' m;g a főbb szerep? Léváy Ilonkán kívül Bretáo, Ri­­‘virszírss, Susnek, Lengysl és Szabó Zoltán fo'ják énekelni. * Délutáni előadások. Síomb-.t dálu ka a F.iu rosssn t adják & magyar szí nházban if júsági előadása Szentgyörgyi István föllépésével, mig ’íisártlep délután a nrgy&ife- r Cíerejfjyersfcek van műsorra tűz? mérsékelt helyárak mrllett. Mlndtéí jelutáni elősdás fii négy órako ezdódife. * Mozihirek. Fedora, Sardou rr:miikmüV5, Francesca Bíítinivel r őszerapben, szombattól tregy rz Eg.^etem-mnTgőban s szerdáig mi ­(згздаар ;.-.iha ó — Ifjúsági mozgó lőai. ás a jövő esombron .. S?.; ­­koriján. Nagyszerű uj fi mek szí ! ólából ö zsáltitva, a tér.ítészét»j* pa./, öld • jz, orvostudomány kö ­­rdtíkü és hasz' os látványosságain •riUÜI egy detdrtivtörténet is les . E-Jdeke3ség3 az el adásnak, hogy az ismefet erjerztő képeket bevezető diskurzus előzi m g. — Jud.üx má 'ódik része, az Üres koporsó vasár • pig látható az Urániában. — A N vielen vár, Jókai regénye Tör?: Szőreghy, Fenyvessy s;b. káprázatos jkiállitássál a jövő héten látható a- Egyetem-mozgóban. — Isten velcc szerelem ... című filmet a jö ' léten az Apolló fogja játszani. — A Little Fox аз Apollóban látható pétitek, szombat, vasárnap. A fő szerepeket Hettyei Aranka és Rajnai Gábor jáff^záfr. Diszkötésii zsebnaptárunkat ajándékba kapja, aki egy hónapra előfizet. Negyedévre előfizetők egy zsebnaptárt és egy kötet regényt, félévi előfizetők két zsebnaptárt és két kötet regényt kapnak aján­dékba. Közgazdaság . Értékpiac. BUDAPEST, ápr. 6. (Ssját tud ) Buti яр s ’ tőz- dekádat •pri’.v 6 -»n Vrlu dóik-r 270—90^ márb • 456—65, c5, osztrák korona »4—46, lej 3C0-<&), zokol 395— Ю5, &i.i-ír 760—: 00, lengyel márka 35—37. Zü chi zá lat á rili 6 án. Devi-Ш: Ba.lín 642, N iWvork 577, Bádapest 212 Vs fel. Prága 780, Zígráb 415 Buba'pfit 830, V?rsó 70, о Pált bélyeg eít к rc-na 96. Értékpiac április 6-ról. Bécs. Vatutáfe: Dinár víárka1101 — ..bi 950'—-éva 807 50 Sv. fr. 116 50 7ranc fr. 4720 — Holland frt.23 *50 Dánkor.-' 119’— Olasz tiri2805’~ Jug. kor. 1851 Budapest Valuták: F. sterl. 2615’— Dollár 668T— Rubel 288‘— Lengy. m. 84‘50 M. korona 2391— B- ga fr. 4910 — Svéd kor. 156 20 Szó * cl -906 50 No.v. kor. 107-35 Dinár------------■Л 390—400 Márka 455—465 Ft. sh 1 10—120 Fr.ír.2170—2i00 Sv.fr.-----•— Dollár 270 - 279 Norv.kbr.1234 05 В Iga fr. —•— O, líra 1240 ■­­Rubel 128-130 S. o.tol 39ó— 405 O.^ztr. b. 44—46 Léva-----------­Le gy. m 35—37 Napoleon 940‘— Dinár kor.-----­Dinár fr. 780 — :,»?|ЦЦЦЦНЛ.г,1Ц.ШЛЬ1*‘1 ТПТТГГТТ^ SZI.Ó ■.:: «-•leíős ízerftssztő: DK. öROSS LASZU 'jAtvT.V :’.HK4 ■ ••УТАКблйАв Szállít portán íranc6 utánvétel meliöít Sa- í műm va^y Üli . ha­di e cigaretta papirt ’ls°/e# bélyeggel d(;bo­­zonként iű«> Lel Erdé­lyi Simo i norlpbergl . árok n*.gykereskedé­sében. str. Regi a Maria (volt Deáa Fe­re'AC-atca) 37._______ • Fonosy^vópjrárban, > Hpnvód-utch ii8. á lan- • dóan ványoln?kj f. sta- t nók. préeybek/ Idény- = szerű szövőtűk kaphatók, 5 ÖDO leiért fővárosi" r V- t hát hozott szövetből í készít Sylvester úri szabósága, Mtcorlta-utca 6. szám. Bérbe vennék, csakis belvároshoz közel, j$ ftíkvéeü kertit egy két szobával, vagy anélkül is, Ajániatokát »Nyarh­­lástt jeligóre a kiadóba kérek._______________ KeríBjifc egy k я gy. r ih<k те!Й níagbízhfitó kóia..ly leányt v«;ry • sszonyt, akt állandó >iüio ■( alt ír c i s i у r­m§k gon( ozásét Itléiia­­nerotessn végzi. M- gke­­esőseket lehetőleg ed­­ijrii működés l őz lésével a kiadóba kérek „Jövő“ jeligére, tifdo a kővári tel >peu 4 lákonzobabOi Ca mellékhelyiaé&rekbőí ál­ló lakóház, Értökezhötüi a kiadóban, őzért István Táraulat kiadásában megjelent Szeirényl fordítása К чу Karoly u;iá m :nyelt m-g­­cét^'rrt kerekem. Ajánla­tok a k adóhivatalba .rdandőb, „May Károly“ e| férő.__ Ргг,^spárga erde, prí­na minőség пж&уЩа 6a j; '-rlcsínyben Kapható Le- 5 oege papirüzlet Kolozs­ván______ ­iikemü цуйяубгб ki­• itásbafi olcsón kajiha-Val6di farhas kutyTák eladok. Szocdl-utca 8. Zongorts órákat adol^ híznák alapos, biztos éf köunyii taaitkéí módszer nitri.fett. Óraszám és df­­ja< - ите.».egyezés szerint. Monostori-ut 81. szám. ti. itó. Birtok■ M uroevaeárhaiW tői 20 kilométerre 250 hold, melyből 80 hold erdő, többi szántó, ka­­ezáló, 3 hold termő szóld, 8 szobás nrí lak, lu hold gyömöiceös. diszkért, gatdueágí típű* letek, taljee élő és holt f-lgzer^lós — olsaó. Gira a k»adoh yataiban. G asdássTcny 16 e« boe» szú : j .ónyDvannyal ma­­yáuos úrhoz hslybsn, vagy vidékre házvezető­nőül ajánlkozik. Cím'két „J - ííAzdaeizor.y“jelíg6re ki'nota kér. Й V. t i nolinŐ lakást ée teljes ellátást keres. Választ „Akolinál“ jelf­­gért a kiadóba kér-^k. ^Efoserá-réra íőtéílT lévő egy szép szoba konyha és m-íllékhelyí­­néy kbŐl álló lakásomat, 2 szép szoba, konyha, fürdő szí'báe, lehHóle* kertes kká&aal, cserét cin yöaen .f zetem. Cira :i k adóban 947. P adó Házsongárd kőr­­u: 14 szám alatt nagy gybmö ceös kert t yara­­ic val. Értekezhetni Atilla­­utct 19, W£ssetányl utcában ke-1 raské iőues alkalmas Ьчл én modern bé>-ház ; etadck.Bővebbet Dnnky- J ntl '»'öter 10. 9 Gop‘5zmé nök ll-én B i • • sfre utazik, njű-r bz iki megbízásokat vál­lal. C ra . kítd'ba 949. 4 ?rod 1 flyakornp né ite­re*tetik kezűd f<t3tés4d, ki román nyelvit irásb.m t.j tudja c.onybrn ideze­■>t I^patc-dl_______ j eül B'Tjyá ,'Cyufjgyár. ХмипауИг-.Ж dlfljeqv- • ntca 1. arátu. Ш !apókkal, gyönyörűéri apó« U&bbO, váBzon kö­écbe-v Lepago'könwko i c'álredéaben Cl j—Ко- | oz’övár. Statua palota. ,j ■ i-zontoladóknak rendes й .-■batt. LáthitO írísif Írógépe­in veazOnk. Aj imátok ktlolet* jtllgwj ki­________ <a4I<hB50> 8l&kl pllOZ Jj i rü*?t ós Hir rz üt koré bünk 4 lm a kiadóhivatalban, Fpgtvőhnt** ö5 ő~évi yakOr*ittál x-onti^i b*­­bpéaíe halyhea átiáet ­­keret?. Cím a kiadób a*. 9ü3. Feljogyzésl blokkok szá­mozva perforálva 100 ienos, darabonként két leitől kezve Lefftge pa­­uí] üzletében Kolozsvár. Er. Г robban mago» rabatt. Komoly, jóérzésül gyerra-skgondozd ban jár­­taá középkorú nőt кгге­­eek, lóhritőipg olyat, ki megféítílő gytkorlaUal Mr Németfl! tud-чк előny» ben. Réafzletes oíánlatük „B c.tlum* ioiígáre a ki­adóba adandók. *{i a ii^viroahin. Ajánlatok „Száraz* jeli­gére a kiadóba kéretnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék