Ellenzék, 1921. április (42. évfolyam, 63-77. szám)

1921-04-08 / 69. szám

ELLENZÉK 3 Clnj-Kolozsvár, 1921. április 8. Moslielentmeei VICTOR HUGÓ Hereto Ember az igail lelki szerelem regé­nye. Két vaskos kötet, ára: 35 lej. Kapható: L в p в 9 2 NopiierssiisiiNon. Bünytárusoltniili rabatt No ÉS 1ШЙЯ ílvat^^g Kolcisvár, Wesaelényl-utca 7. szám alatt l-а fehtrnemű chiffon 17.30 lej, I-е ingrefir 24.— lej, grenadinok, selymek, costllm-szővetek, haris­nyák, keztyük nagy választékban. Olcsó áraki Pontos kiszolgálási saw i квшашттшяттяятятяваттштттвт I Harisnya, keztyü és kötött ka­bátok legnagyobb választékban legolcsóbban beszeiezhetők fcötctí,szü»8tt áruházában Plata Unirsl fe. Mát^s hir-tárl 13. ...........и и—мчи Van szerencsém a n. é. közön­ség tudomására hozni, hogy 6 heti külföldi tanulniány­­utamról haza étkeztem, működése­met ismét megkezdtem. Továbbra is kérem szives pártfogásukat és vagyok tisztelettel: ЕШ MIHßLY naiízabi LEIPZIG! utamból házáéi kezve, kereni azon vevőimet, kik tes- I tésre prémeket átadtak, átvétel végeit jelentkezzenek. DÉR! LAJOS szücsmesier, Cltij-Kolozs^ ár, Str Memorandumul 3. (v. Unió) ; keresünk. Román byelvet bírók előnyben * sütőéi. Óeuíéch-Testvérek cemzstkőzl szállítási vállalat, CLUJ. zolld, szabott árak mellettS vásárolhat a Gól у a-áruházban Str. Regele Ferdinand No. 11-Mosó delata métere 20.— Selymtí liberty » 37.— Gyzpju ezőwct » 115,— Angol férfi ruhaszSvet „ IBS.— Telefon 957,-mi?, & втыш SZÉCHENYl-TŐR 34. SZÄM ALATT. Ajánlja allandóbii frissen étkezi détlgyü­­niöles, cukorkák, csokoládé és gyarmat­árait a legolcsóbb пар! árakon. ^*>„** ^> Könyvelésben jártas, perfekt magyar, néet levelezőt azonnali belépésre Rádió Hirdetési Iroda 6Í2. Ne kutasson és ne keressen cé­gek után, hanem keresse fel SDemiikiter (volt Lakatos »4« italig áruház) Strads Regina Maria, v. Deák Perccc-e. 13. férfidivat, gyermekjáték, dísz­műáruk és konyhafelszerelések legjobb bevásárlási forrását. Külön en gros osztály. LSrincz és Tóth nöi-divát különlegességek áruháza. Főtér 8. sz. (Első Magyar-palota). Taeaszi dlsatsiSííteta, selmán és más nSfdivat-seiyi сШЬеп állandó na & $ $ Ш% Ne hiányoz- Í4 Zék egy házból f* se a valódi 1 SÖ530RSá£ű2 ' jg atcgelterjedtebb I és legjobb ház! £ szerek egyike. Kophai И ; egyike, tó minden I óbb üzletben, lyártjs Hvgiea kozm. és vegyé­szeti gyár, CluJ­­Kolozsvir. ajánlj ALMA, I Kereskedők minden színű tentát, tust, bélyegző (estéket, bőrzelrt é* pad ló-viaszkot DAVID SAMI gyárából szerzik be. Kolozsvár, ® Mikes Kelemen-utca il. m Építtetők figyelmébe! Oltott, атДту» 2 oltatlan valamint cement és slpsi kilónként, mázsánként és wag­­gontételekben legolcg^bban a CALCIT-MÜVEK R -T.-nál Fe!legvári-ut 9. szám alatt szerezhetők be. Megrende­lések telefon utján is leadhatók. Telefonszám i f06. 8ARDOS R£T£R miíasztalos- Zápolya-utca 34. A legszebb kivitelű szoba berende­zések, úgyszintén üzíet-Derendezés és épölet asztalos munkák gyorstké- S’ltesét jutánvne árbnn p1vá!la!b«n. Eladó házak a város kül8nb6z6 részein, villák ás gytiroölesbskeptek a Rákóexi­­ufcon Ésfcekezbecnl lehet: Strada noecnopandului (v Onló-u) 15. sz. Tomposnál. Talef. 7-':2 BLUMENFELD ÉS SIMON R.-T. ' ja saját kis üstön főzött COGNAC és SZILVA PÁLINKA különlegességét, erede növény lé­nyegből készített kitűnő likőreit, Ф Ф rumjait és fajborait, ф ф KOLOZSVÁR, SZFNTEOYHÁZ-U. 22. Leseiesónssbb angol és francia utcai és estélyi ruhák jutányos áron a „Vénys“ női diffstszaionhan 5tf. Memorandului 13. (v. Unió-utca.) Missir mBÜstt. Tavasai puhák e® felöltők,békebeli mi­nőségben megérkeztek a NEÜMáNM M. cég férfi - , fiú- és leánykaruha áruházá­ba, Cluj (Kolozsvár), Piata Unirei 14. sz. Telefon 431. szám. Bélyeggyűjtők!! Mindennemű köl- és belföld! bélyegek, sorosaiban és egyenként. Klasszikus régi magyar bélyegek, vízjel és fogazat szerint. Újdonságok a katalógus áraknál 30—50 százalékkal olcsóbbak. Belyegcsipeszek, ragasztók, választék-fil­­zetek, albumok stb. béiyeggyüjtéshez szüksé­ges kellékek állandóan raktáron. A bélyegek mintakönyvben kényelmesen megtekinthetők. Valódiságért felelünk. LE ГП papJrtízlet, Clu; Státuspa ÖE­—Kolozsvár óta. Vidéki megrendeléseket az ár és portó előzetes beküldése mellett elintézünk. Czink fest, tisztit. Cin). (Kolozsvár.)_______ Sodronyszeg, rézgálic, permetezők, kaszák és más gaz­dasági cikkek érkeztek nagy mennyiségben a Hanti és Társa Eép- és fflőszalii RmstodBim! F.-t. raktárába CSuJ—Kolozsvár, Hslíai-ii. 3. Sürgönyeim: „Tschnica“ Telefon: Z—36. szám. üálnásS „Kermes“ hirdetés 10,662.__________ Ilii Mária“ Forrás természetes alkaiikus, sósgyógy­­viz. A legjobb nyálkaoldó szer! 5 Gvomorégést azornal megszüntet П11!11!111111111!ЛН11Ш111!1Ш!11Ш111Ш1111П11111Ш1Ш1111111 íiüttatöség: BBBSSÚ, Buznsor 9. Штй és nyári divatszSvefeink finom gyapjúból szillteh és KapSiatsii &z Érdéi у i Szövőgyárban Széchenyi tér 20. szám alatt. Manien к DJüf ша*згвш?% S szíi.i, 3eri§tZ“kdntfvek LEPAGE könyvkereskedésben Cluj-HQleesnie, Státaspalota BERLITZ: EERLITZ: BERLITZ: English I, English II. For Children <i)iu3ztrájt) English litera­ture Francalse 1. Francalse 11. Littera tare Fraucaise Pour les enfant* Oram mire prati­que I. 11. 111. á Deutsch I. Deutsch II. Für Kinder 33 Lej, 30 30 35 30 30 35 39 25 30 30 30 ИвдрИ gásárlásuknál впдвДшвпу. RBnyuápnsolipaii pandes rabatt. Pßstai твряММ az összeg П1!1111111!1111111111Н11Ш11Ш!1И11111ПШШ11111Н!Ш11!1ШШ festékek LEPAGE - PAPÍRÜZLET, CLUJ —KOLOZSVÁR. a) Ujságfesték (R.) kg. 20.80 b) Lapfesték í. „ 26.— c) Werkfarbe „ 50.— d) Akzidenz „ 65.— e) Illustration ,, 85.— a) S09 kg. hordókbnn. b) 50 és ?5 kg. büdB- nokhen. c- e) 25 és 10 ka. bSdSuOkbcn. Tar­tályok önköltségben Kisebb mennyiségnél 10% felár. Nagyobb vételnél rendes rabatt! Mindenféle pa- dir swéwí áron Lepage-náS CSnS-iC^lc?ii¥áre Hermes" hirdetés 10.68J. I ént * á H ö Щ1 11 Ajánlunk raktárról azonnali szállításra: Ц Gatteríürészlapo íat, Kői fűrészlapokat, Csesző óko ongokat, Körfüiés - eng lytket, Fahuzó-csákanyokat, Kö öző d ótot, Rész löket, Sa ukat, Szerszámokat Erede i,Klinker t lemrzr, Eredeti „Tau il“ lemezt, Eredeti „Moorst“ lemezt, Mű-zaki gummiáiu, i|| Műszaki asb stáru", lp Tömsz lene?»ömtéseket, Tsz itó-pamu ot, Szerelvényeke , if Hlinpr-félüsIzälÄzpliet, л Ol jozók t es zsiro^ÓKcit, ijl C^aptgyíémet, ^ Olvdsz ó egelyeket, Gfpszijj. k-’, 8 Kendertömlőket, Via mos-cikkeket, , Lámp kát I elsőrangú kivitelben! IIKAMARYT ■ és MEDER műszaki üzlet »rassé, ( Weisz Mlhály-u. 15. i| Telefon H?. Telefon 97. Tásirati óim: JilEQCB11 Nyomatott Lepage Lajos egyetemi könyvkereskedés könyvnyomdájában, Cluj-(Kolozsvár) Bolyai-utca 3. Bánffy-palota.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék