Ellenzék, 1924. február (45. évfolyam, 25-47. szám)

1924-02-10 / 32. szám

Cluj-Kolozsvár, 45. év, 32. szám 8 aPRÓHIRDETÉSEH Apróhirdetések érái: Minden szó 3 lej. ] Vastagabb betővel 6 lej. Legkisebb 3 aaróhirdetés 30 lej. ÁHészkeresők részére j '/eszóig 30 lej. Előfizetőknek minden szó ! 2 lej, vastagabb betű­ve! 4 lej. — Jeligés­­­zereteket harminc napig őrizünk meg. |­ÜTELEZES idősebb özvegy nyugdíjas szeré­nyebb igényű, füg­getlen, szolid urine állandósítható is­­meretségét keresem. Alkatokat „Artúr” zengére e lap ki­adóhivatalába le­adni kérem. Csakis komoly és teljes ónba levelekre vá­laszolok. 8804 Felvégül mennék egy 27—30 éves iparoshoz, aki egy verényebb nő után vágyik, egy szoba, konyha bútorral. Csak teljes cimll levelekre válaszo­lok. .Szeretem a Hajnalt” jeligére. 8832 Orileány férjhez menne biztos exisz­­tentiáju hivatalnok­hoz. Ajánlatokat O Orileány” jeligére a kiadóba. 8824 Nafil mennék izr. intelligens ember­hez. 50.000 lej ho­zományom, laká­som és berendezé­sem van. Ajánlatok .Házassági jeligére a Ioadóba kerelnek. 8834 agaram Iritorgalmú és jó­taril vegyes keres­kedés beköltözhető lakással együtt azon­nal eladó. Értekez­hetni Kárpát-utca 10. szám. Eladó Cin­ közelében egy 70 holdas príma bú­tok ii szobás u­ri lak­­vönyövö park és gyümölcsössel. Vas­út mentén 200 hol­das birtok szép bel­­sőséggel. Marosuj­­víz vadétaén egy 110 holdas bírtok hat szobás unlak és tel­jes berendezéssel sürgősen eladó. — Sztána és Szolváta fiedón villanyaralók. Chrt közelében egy 10 holdas öntözhető virág és konyhaker­tészetre Svégházak­­kal berendezett te­lep lakóház, istálló, gazdasági épületek­kel, éső­lég részben is igen jutányosan eladó. Ctoji határban és vidékén több ki­sebb-pajer­óbb bir­tok. 100 hold­as bükk erdő vasút mentén. Centrumban azon­nal beköltözhető f­ö­ldi házak, villák, tésre alkalmas és házhelyek, gazdasági és gyár­telepnek házas tel­kek, Brajov (eterén t­érpa)óta elfoglal­ható lakással. Kere­sek birtokbérletet, birtokot, házakat megvételre, Bon­z­inger figynökség, str. fulm Manói 20. Gyümölcsöst kere­sek bérbe, esetleg lakóházzal. .Bár­hol* jeligére. 8770 X­gefeli családi ház, 2 szoba kony­ha átvehető lakással sürgősen eladó. Ne­­velics, Str. Regina Mária 27. 8803 Kerestetik 50 hold legelő juhok részé­re, Kolozsvár köze­lében. Cím a ki­adóban. 8821 Eladók! Szép házhely­, Fürdő-utca, Fel­­legvári-ut, Mi­kes Kelemen, Rákóczi-ut Tiszt­viselő-telep stb. Jól bevezetett tű­zifa, mész és építési anyagte­lep, családi ház kerttel Hidalmá­­son és sok más ház, kert és föld Bánkynál Cluj, Főtér 10. Eladó telek fél holdas gyümölcsös­sel Brétfű­­alja 2. sz. Értekezni ugyanott. 8782 Eladó ház olcsón, átvehető lakással. Zsák­ utca 8. szám. (Ilie Macelar.) 8794 Házas telket kere­sek, lehetőleg bel­város közelében 200.000 lej értékig. Lakás nem szüksé­ges. Ajánlatot „Há­zastelek” jeligére a kiadóhivatalba ké­rek. 8811 Egy szobás ház beköltözhető, kert­tel olcsón eladó. Gyufagyár-utca. Schultz-kert mögött Dobondinál. 8836 Eladó házépítésre belvárosi ház gyü­mölcsös kertje. Bő­vebbet Németh Já­nos Magyar Színház gazdasági főnökénél 6405/a c: \# |s|l ÖÖ r.-o^2 ff £ *■£ 'J2 " ^ T3 J3 ^ •Há ,r> c -*r o> « ^ c ~ “ZZ'ZÍ M ^ > 7 a .>.;P g S«I'St £ JA (Tj jd §j <x> ^ 73 1(2 zz £ = Rá — - f "8 N JS ?o LÜ s Házat keresek a város központjának közelében. Ajánla­tokat „250-300 ezer” jelige alatt a kiadó­ba kérek. 8840 Eladó házTÉgT szoba, konyha átve­hető. Csipke-u. 12. ____________8764 n­DáS-tÉTEL Az Dnitáriu­s Egy­ház Jószágfelügye­lősége, Calea Vic­­toriei 12, elad na­gyobb mennyiségű szénát, szalmát, ök­röket, gépeket, gaz­dasági felszerelése­ket Ladamoson (vasúti állomás), Lászlótanyán. ELADÓ 1 drb 720 mm., 1 drb 80­1 mm. Hoffer rendszerű cséplőgép 1 drb lóheretejtővel. A 720-ash­oz erős 6-os, a 800-as­­hoz 10-es fekvő benzinmotor tar­tozik. Mindkét gép fel van sze­relve egy éve, új szíjakkal, hor­dókkal, mérleg­gel, a kisebb 6, a nagyobb 9 éve teljesen kifogás­talan, üzemképes állapotban. Csak személyes meg­jelenőkkel tár­gyalok, levelekre nem válaszolok. K­ovác­s­­ Pál Tord­e, „Hangya” raktár. 58 lej 100 kg. ap­rított tűzifa házhoz szállítva, vagonté­telben is. — 1 öl tűzifa 800 lej. Wein­­stein fatelepén, köz­raktár. Megrendel­hető : volt Radák­ u. 11. Telefon 11-44. 8733 A jókarban levő lyfa hálószo­ba berendezés ol­csón eladó. Felleg­­vári-ut 19. 8769 Egy használt kő­risfa hálóberende­zés jutányosan el­adó. Értekezni, Ma­­lom­-u. 2. 11. e. 8 a. 8775 Uradalmi tehén- és bivalytejre, tejszín és tejfelre elője­gyezhetni Szappan­­utca 2. sz. 8771 A­lkotások: ezüst, 611­01­, porcel­lán,üveg, textília stb. nagy választékban „ARTA" régiségkereskedés­ben Ciui, Sir Avram Japcu (Petőfi-u.) 3 ál­­landó képtárlat! B--------I Eladó négykövü vízimalom Felső­­zsukon. Értekezni: Prodán tanítónál, Szamosfalva. 8798 Eladó ebédlő sző­nyeg. 2 méter szé­les, 3 és fél méter hosszú, Jókai-u. II. Értekezni kizárólag d. u. 4-5 között. 8758 1 -0? 1 _ öl) » . ®12 ; £ «S z 8 , -3 rj-5js:*» , & rz-K c «« g 1 • = 5 aauHi , ' an g=o . I « ; 1 * CD Nz 1 ; «­­ ; ! » n Három cséplőgar­­nitúra: 6 HP. 700-as, 10 HP. 900-as, 12 HP. 1000-es, sürgő­sen eladó. Deák ügynökség, Torda. 0714 Diri Árpád mag­keres­kedése és kertgazdasága ajánlja németor­szági, valamint saját termelésű konyha, virág és kertgazdasági magvait. Árjegy­zéket kívánatra küldök. Strada Regina Maria 22. szám. Eladók? Könyv­­szekrény, antik bú­torok, gramofon és frakk. Strada Babes (Trefort-u.) 15. I. 3. 0.260 T­T . • Barázda R.-t. Tg.-Mures, szál­lít nemesített faj­tiszta r­ingfajtá­­kat . Répamag­­vakat, baltacin, bükköny, bab és borsófajtákat, ló­herét, lucernát és minden egyébb gazda­sági magvakat. Telefon 65. Ha olcsón és jól akarunk főzni, ve­gyünk dr. Szentpé­­teriné féle Szakács­­könyvet, mely sza­kácskönyv tartal­mazza az összes zöldségféle és más ételeket, valamint a befőzési dolgokat, most ismét kapható az összes erdélyi könyvkereskedések­­ben és Tordan Füssy J. könyvkiadónál 0453 ! Három jókarban levő férfiöltöny ma­gas termetre sürgő­sen eladó. Hotel Párisién 20. 8835 Békebeli frakk és konzol tükör eladó Egyetem-utca 3. sz., félemelet 5. 8830 Kis perzsaszőnye­­pek, könyvszekrény, lámpák, festmények, dísztárgyak, karakul bunda eladó. Majá­­lis-u. 8., II. 1. 8829 Bohémbálra készülő szép jelmez családi okok miatt eladó. Dézszaa-utca 6. sz. 8800 L> v- ego** c -tro rt TS ,5 5) ! i|5f — «i‘ na c> —1 a= “ 5,^ S -2_ 2 tz S S'í: _J o 'Oá —* Hegedűt, régi ki­játszódat eladok, délután 2-5 naponta, Monostori-ut 104. 0718 Bécsi gyártmányú nagy pén­zszekrény 0'65-1-0'75-1l-60 méretben eladó. Róth Pál-utca 5. sz. Dés 8802 Wagner-féle szik­­víz és málnaszörpös gép jókarban eladó Magyarynál Zlatna. malomheresdesés eladó, Kunpand gőzgép 30 HP ka­zánnal, transmisz­­szió, hengerszék, sziták, kerekek, gőz­­szivattyú, fulter, lisztkeverő. Csere­üzletet kötök: József malom, Bihardió­­szeg.______ 8806 Boroshordó 529 literes jutányos áron eladó. Str. Maio­­rescu (volt Gyulai Pál­ u.) a­­8825 Eladó esetleg ki­adó egy teljesen fölszerelt villany erőre berendezett h­e n t­e s m­ű­h­e l­y. Ugyanott kiadó rak­tár, Rudolf-ut 20. Róthnál. 8837 Eladó egy­­ fél éves törzskönyve­zett német vizsla. Honvéd-utca 66. Portás. 8823 Házfelszerelés, szalonbutor gyöngy­ház felületű tükör­­tramával, vitrin, há­­lóberendezés, kony­haholmik, tolószék, stb. eladók. Cím a kiadóban. 8831 atmaais Biztosítási szak­mában jártas köny­velő kerestetik. Cim­ Ivm­a biztositó, Malom­ u. 2. 8774 I ^ S I ■ g l^gS­ I I |lül? I ■ ^£^®S I 8 s§“^1 I 8 I a ami 1 | SE M Répiró kisasszony magyar, német nyelvtudással azon­nali belépésre ke­restetik. Irodai órák 8—‘/33-ig, délután szabad. Írásbeli ajánlatokat „Állan­dó* jeligére szemé­lyi adatok közlésé­vel a kiadóba ké­rünk________0711 Otasót korosok, ki Erdély és a Bánát bőrkereskedőinél jól be­ van vezetve. Csak elsőrendű szakerőre reflektá­lok. írásbeli ajánla­tok az eddigi mű­ködés, referenciák és javadalmazási igények feltünteté­sével Reitter József­hez Str. General Berthelot 4. intézen­dő^_________8701 Festékvakmában önálló segéd 15-ére felvétetik. Ajánla­tok bizonyitványmá­­solattal „Tökéletes* jeligére a kiadóhi­vatalban. 8814 Nyugdíjasok, vagy állást változtatni óhajtók jövedelme­ző alkalmazást nyer­hetnek régi bizto­sító társaságnál, írásbeli ajánlatokat „állandó* jeligére személyi adatok­ köz­­lésével a kiadóba kérünk. 0.712 Perfekt német­­magyar—román gép és gyorsírót felvesz Lepage könyvkeres­kedés. 0.720 imST BÉKÉS Gyakoriét házvezető­nő ki könnyebb mun­kát is elvégezné 15 v. március 1-re alkal­mazást keres feltét­lenül úri háznál. Megkereséseket „Jó bánásmód” jeligére kér. 8838 ma Korosok egy szo­bát konyhával, eset­leg anélkül azon­nalra vágj' 1-ére.— Értesítéseket „Jó! fizetek” jeligére a kiadóba. 8764 Bódéra lakás fű­­szerüzlettel és vendéglővel sür­gősen átadó. Cim a kiadóban 0­679 Kiadó üzlethelyi­ség hozzácsatlakozó szobával azonnalra Minorita­ u. 4. szám alatt. — Értekezni: Barla mérnöknél, Str. Regala 8., dél­után 3—5-ig. Tele­fon 8­46. 8828 Figyelem Ha üres lakása, vagy bútorozott szobája van, je­lentse be saját érdekében az „állás” közvetítő irodában, ahol teljesen diszkré­ten és díjmen­tesen lesz köz­vetítve. „Atlas“ Deák F.­u. 41. Hántrarrónője lennék annak a csa­ládnak, ki a belvá­ros közelében egy szoba, konyhás la­kást ad márc. 19 15-re. Jelige „Lak­bért fizetek” a ki­adóba. 8827 Kétszobás lakás kiadó üzlettel a Széchenyi-tér mellett. Cím a kiadó hivatalban. 0-670 Nagyobb raktárhe­lyiségek, gyárüzem­nek esetleg műhely­nek alkalmas első­rangú állapotban azonnalra kiadók. Értekezni: Calea Victoriei 99. 8833 Egy szoba, konyha kerestetik a város bármely részében. Jelige „Lakás 1* a kiadóba. 6254 VEGYES Villanyomó be­rendezett asztalos és esztergályos üzem épületmunkák, bútoráruk, gyermek sportkocsik, gyer­mekjátékok stb. elkészítését meg­rendelés szerint elsőrendű anyagban és kivitelben jutá­nyos áron vállal — Képkereteket (Blon­­del-keret) művészi kivitelben szállít. — Nagy Miklós és Tsa, Str. Motilor (v. Monostori-út) 70. 8762 Szőnyegszövő tan­folyam kezdődik. Összes keleti tech­nikák és gobelin. Ugyanott szőnyege­ket a legszebben és legjutányosabban javítanak. Olajos Domokosné, Szent­­egyház­ utca 32. sz., földszint 8817 Alkum­elátorle­mezek és töltő­állomás. Gyújtó­­mágnes tekercse­lés, patkók mág­­nesezése, szak­szerű javítóállo­­más, kénsav és desztillált víz ál­landóan raktá­ron . Malőr elektrotechnikai vállalatnál Cluj, Cal. Victoriei 7. Telefon 5­77. Csobánczy Margit aki rajztanárnő, fes­tőm­ű­vésznő festőis­­kolájába(lutheranus iskola I. em. Calea Victoriei 2. sz., volt Kossuth Lajos-u.) beiratkozni lehet vasárnaponként dél­előtt 10­1-ig. 8807 Szőnyegfonalak, jumper anyagok nagy választékban. Állandó 8zőnyegszít­­ve tanfolyam. „Orien­tál”, Bocskai-tér 5. saroküzlet. 8839 Villanyerőre be­rendezett ajour gé­pemmel olcsón és gyorsan készítek bármilyen ajour munkát ruhára és fehérneműre. Stein­­bergné, Str. Laguna (v. Bartha M.-u. 24. 0721 , Glóbus* Általános keres­kedelmi vállalat Arad, Fiata Ca­­tedralei 1914. Elfogad megbí­­zásokat, keres­kedelmi cikkek megvételére, el­adására képvise­letet és bizo­­­­mányi árut. . . 11 I ......mnim. Alexander Kiridasz, a román Opera tag­ja, hegedűtanfolya­­mát Monostori-ut 104 alá helyezte át 0718 Figyelem 1 3fogá­­sos, ízletes, jó házi koszt kapható olcsó áron, kihordásra is özv. Lúd mamién,11 Szentegyház­ 11. 6., benn az udvarban földszint 4 ajtó. 8815 200.000 tej köl­­csönt keresek leh­e­­tőleg privát, valóban úriembertől kézzel­fogható biztosíték ellenében. Kamat és egyéb feltételek sze­­mélyes megbeszé­lésre. Ajánlatokat a kiadóba „Reális” jeligére.______8820 M Mindenféle kézi­munka, fehérnemű varrását és tanítását elvállalom. Farkas­utca 19., balra a kapu alatt. 8822 3 nyelvű, önálló levelező vállalja mellékesen kisebb cégek levelezését. Megkeresést „Gép­­iro” jeligére a ki­adóba. 8803 Sarok­bolth­elyiség a város központ­jában hosszabb szerződéssel kiadó!­oY Cim­ a kiadóban. ?|oA| fh t! 3 js-S • m CZ —-41 •= 22 ró c O 0 W •<«„-. . QQ "■3 "C r,-’2 « 5 •r*S « <0 c2 £ -* V ” O 2 — ^ ^ i”s! é kO <=oc§JSg£ 6*< fl) fEíá-G-l ^ :3 *-=S f Q mi M3-Üt S fffi K =o S Sf"5 S«s ^ vf rf ezüstáru­­gyár CLUJ, Str. Avram Iancu (volt Petőfi-u.) 3. Telefon: 4-82. Gyárt, evő­eszközöket, szervizeket dísztárgyakat stb. Csak viszontel­­s­­­adóknak!­­ Figyelem :• Mielőtt házat akar venni, ne mulassza el az ATLAS ingatlanforgalmi irodát felkeresni Ha a háza eladó, jelentse be hoz­zánk, ahol a leg­rövidebb idő alatt el lesz adva. ATLAS Deák F.-utca 41.­­ ! Pénz­kölcsönetek van­nak kisebb na­gyobb tételek­ben, pénzkölcsö­­nöket elfogadunk kihelyezésre megfelelő garan­cia mellett. Ér­deklődni „Át­írni* Deák Fe­­renc-utca 41. sz. ELLENZÉK

Next