Ellenzék, 1924. február (45. évfolyam, 25-47. szám)

1924-02-07 / 29. szám

Clu­j-Kolozsvár, 45. év, 29. szám 8 Egyesülés ünnepe. Az egyesülés ünnepe alkalmából az összes iskolák­ban szünetelt a tanítás, a tanulók pe­dig a templomokban résztvettek az ünnepi istentiszteleteken. A hivatalok­ban szüneteltek a hivatalos órák s a hatóságok vezetői testületileg résztvet­­tek a görög keleti székesegyházban­ tartott ünnepi istentiszteleten." Kovács Imre lett a marosvásár­helyi színház igazgatója. A maros­­vásárhelyi színház már hónapok óta agonizál. Miniszteri kiküldöttek, szín­igazgatók, színpártoló bizottságok tar­tottak felette konzoliumot, áligazga­­tók és ál­igazgató-jelöltek­­nevei röp­ködtek a haldokló színház beteg­ágya körül, de a hivatalos és nem­­hivatalos bábáknak sohasem sikerült­­megfelelő megoldást találniuk. Most végre Lepadatu miniszter, Isaai Emil szülészeti főfelügyelő közvetítésével pontot tett erre a kissé zavaros ügyre és végre megoldotta a marosvásár­helyi színház ügyét olyképpen, hogy e megoldással úgy az erdélyi magyar színészet, mint a marosvásárhelyi kö­zönség meg lehet elégedve. Lepadatu miniszter ugyanis a tegnapi napon Isacu Emil színészeti főfelügyelő elő­terjesztésére a marosvásárhelyi színház koncesszióját Kovács Imre színigaz­gatónak adta és ezzel a marosvásár­helyi színház ügye végleg dűlőre ju­­tott. Kovács Imre, kitűnő és tehetsé­ges színházi ember, aki mint szín­igazgató hivatásának a legtökéleteseb­ben megfelelt, így minden reményünk meg­van arra, hogy Kovács Imre hi­vatott és hozzáértő keze a székely főváros színházának régi nívóját visz­­szaállítja. A m­arosvásárhelyiek pedig Kovács Imre koncessziójáért hálásak lehetnek Isacu Emil színészeti főfel­ügyelőnek, aki a helyzet alapos isme­retével és a marosvásárhelyi színház érdekeit szem előtt tartva ajánlotta Kovács Imrét Lepadatu miniszternek Az Ellenzék, mint detektív. Er­zsébetvárosi tudósítónk jelenti: Az Ellenzék múlt évi 141. számában meg­írtuk, hogy Fieltsch György holdvilági birtokos hat lovát ismeretlen tettesek ellopták. A károsult feljelentésére a csendőrörsök nyomozása eredményte­len marad. Az ellopott lovak mégis megkerültek, még­pedig nem minden­napi módon. A lopás után­ néhány napra az­ egyik fogarasmegyei köz­ségbe érkezett cigánykaraván feltűnő szép lovakat kínált eladásra. Olyan helyen is házaltak a lovakkal, ahol az Ellenzék tudósítását olvasták s azon­kívül Fieltschet is ismerték. Épp ek­kor érkezett a faluba Theil Johann valhidi lakos, aki a lólopásról érte­sülve, a cigányokkal alkudozni kez­dett s magas árat ígérve, előleget adott s abban állapodott meg a lótolva­jokkal, hogy a vételár hátralevő részét másnap hozza magával. A cigányok örömmel vártak a ló vásár reményé­ben, másnap azonban annál nagyobb volt meglepetésük, amikor Fieltsch György "négy szuronyos csendőrrel megérkezett és a felismert lovakat birtokába vette. A csendőrség a cigá­nyokat letartóztatta. Valószínű, hogy a múlt évben elkövetett sorozatos lólo­pások ennek a bandának a lelkiisme­­retét terhelik. Az Ellenzék marosvásárhelyi fiók­­kiadóhivatala Str. Stefan cel Maré v. Bólyai­ u.­ 15. sz. alatt van. Te­lfonszám 4. mt Sáli ruhákat minden árnyalatban fest és tisztít CZINK Szabó Dezső büntetését leszállították A tábla­ hat hónapra ítélte Szabó Dezsőt - AZ ellenzék budapesti tudósítójától . Ismeretes dolog, hogy Szabó Dezső, Az elsodort falu írója ellen az ügyész­ség nemzetgyalázás címén vádat emelt. A per óriási szenzációt keltett, mert Szabó Dezső egyike volt a kom­munizmus bukása után azoknak, akik az­­ij rezsimet a legnagyobb energiá­val védelmezték. Később azonban el­­fordult fegyvertársaitól és rendkívül heves, féktelen hangú, de csillogó tol­lal és nagyszerű nyelven megírt cik­kekben támadta azokat, akiket reak­ciósoknak tartott. Folyóiratot indított, mely kezdetben Aurora, majd Élet és irodalom címmel jelent meg s ebben folytatta hadjáratát egy oly rendszer érdekében, mely a magyar faj érvé­nyesülését és a magyar népi demok­ráciát, a széles földmivelő rétegek de­mokráciáját biztosítaná. Éppen ezért a közönség politikai motívumokat sej­tett a per mögött, amely meglehetősen népszerűtlen volt, mert hiszen Szabó Dezső közügyben emelte fel a szavát. Az inkriminált cikk a magyar tiszt­viselőkről szólott és rövid foglalata az, hogy ha a magyar középosztály tönkrement, ez azért volt, mert meg­érdemelte a sorsát. A magyar közép­­osztály a cikk szerint mindenkor oda­adta magát az idegen reakciónak, életképtelenségét egy irreális idealiz­mus jelszavaiba kendőzte s ezáltal vétett nemcsak önmaga, hanem első­sorban a nemzet ellen is. Több prak­tikusságot és gerincesebb magatartás követelt tehát Szabó Dezső a ma­gyar középosztálytól és ezt a véle­ményét nem épen szelídhangú cikké­ben fejtette ki. Ez volt az a cikk, amelyért a bíró­ság Szabó Dezsőt három évi börtönre ítélte. A közönség szemében megerő­sítette annak látszatát, hogy politikai motívumok forognak szóban, az a körülmény is, hogy a bíróság semmi enyhítő körülményt nem talált, holott Szabó Dezső nyilvánvalóan a ma­gyarság vélt érdekében írta meg a cikkét. Az ítélet után széles mozga­lom támadt, amelyet épen konzervatív körök és köztük Szabó Dezső irodalmi ellenfelei, így Horváth János és Né­­gyessy professzor kezdeményeztek és amely mozgalom pertörlést kívánt. Közben feleltbezés folytán a buda­pesti ítélőtábla elé került az ügy, amely a napokban hozta meg ítéle­tét. Az ítélet bűnösnek mondta Szabó­­ Dezsőt, de a büntetést jelentékenyen leszállította. A két évi börtönt hat havira szállí­totta le és az ítéletben a főügyész meg is nyugodott. A védő azonban sem­miségi panaszt nyújtott be és így va­lószínű, hogy az ügy újból bíróság elé kerül. A pertörlést kivánó mozgalom va­­lószínűleg folytatódni fog az új ítélet után is. Mivelhogy úgyszólván a ma­gyarság összes intellektuális rétegei csatlakoztak ehez a mozgalomhoz, Budapesten az a vélemény, hogy az ítélet végrehajtására nem fog sor ke­rülni. TŐZSDE Parisban a lej 11, Zürichben 291*25 A mai nemzeti ünnep miatt a bankok általános munkaszü­netet tartanak. A devizapiacon tehát semmi változás izent történt Zürichi nyitás, február 6. Berlin 130, Amszterdam 215,*­* New­ York 575, London 2473,­ Páris 2660, Milánó 2520, Prága 1666 25, Budapest 200 Belgrád 675, Bukarest 291’25, Varsó­­, Bécs 81. Budapesti értéktőzsde árfolyamai február hó 5-én: Magyar Hitel 719, Osztr. Hitel 194, Angol-Magyar Bank 106, Leszámítoló 119, Magyar-Olasz 345, Hazai- Bank 280, Salgótarjáni 718, Rimamurányi 140, Közúti-Vasút 36, Délivasút 108, Állam, vasút 465, Hermes 88, Ingatlan-Bank 465, Forgalmi-Bank 67, Kereskedelmi-Bank 1597, Bosnyák 56, Magyar Ált. Tak. 255, Hazai Tak. 472, Borsodmiskolci 141, Concordia 67, Első Budapesti Gőz 135, Gizellam­alom 66, Hungáriamalom 147, Beocsini 1325, Esz­­tergom-Szászván 475, Felsőmagyarkohó 1075, Drasche 353, Magnezit 3500, Általános köszénb. 3215, Urikány-Zsilvölgy 980, Adria 850, Atlanc­a 49, Levante 227, Tröszt 135, Csáki 30, Ganzdanubius 4950, Ganz-Villam 2475, Láng 182, Lipták 19, Schlick Nicholson 108, Osztrák Jégszesz 970, JBaróti 1a1­,* Egyesült Izzólámpa 815, Guttmann 895, Klotild­a, Magyar-Cukor 4000, Őstermelő 205, Gumm­igyár 297, Vasútforgalmi 300, Naschitzi­­2335, Neuschloss-Lichtig 8600, Óta 595, Győri olaj 120, Szlavóniai fa 95, Tendloff 92, Egyesült fa 510, Wörner 19, Lignum­ 113, Zabolai fa 150, Keres­kedelmi Hitel 41, Egyesült Takarékp., 240, Rössemann 85, Papíripar 43, Boni 94, Malomsoky 196600, Zentaroskányi 7, Egis 56, Földhitel-Bak­k 543, Merkur-Bank 31, Ált. fa 7, Victoria gőzmalom 298, Óceán 47, Pálfalvi üveg 50, Glóbus 66, Belvárosi Takarékp. 47, Győrffy 125, Flóra 147, Borsodi szén 168, Hungária műtrágya 252, Karton 96, Phöbus —, Lloyd 23, Goldberger 98, Városi 55, Északmagyarországi —, Fegyvergyár 1525, Schuster 42, Rézbányai 160, Villányi pezsgő 58, Danica 146,Koburg 53, Marosi petróleum 120, Mezőgazdasági 660, Alumínium 440, Újlaki rég. 280, Hoffherr és Schranz 170. Bukaresti zártát febr. 5. Deviza: Páris 921 Budapest 70 London 851 Varsó 30 New-York 197 Bécs 28 Milano 867 Prága 574 Svájc 3444 Berlin — Valuta: Napóleon 790 szokol 575 dinár 225 font 860 lengyel m. 25 léva 140 francia fr. 930 török font 100 dollár 200 olasz líra 910 oszt. k. 29 drachma 400 Sv. frank 36 magyar kor. 45 márka — Cseh korona 580 Budapesti zárlat febr. 5. Valuta: Holland fr.-----1 Léva — Napóleon 113000 J Török font — Fonts 140200 Dollár 34800 Fr. fr. 1640 Lengyel m. — Svájci fr. 6050 Osztrák k. 49­10 Olasz líra 1530 Magyar ker. — Drachma — Szokol 1011 Dinár 407 Lej 180 Deviza: Bécs 49­10 Páris 1520 Newyork 34750 Zürich 6055 Prága 1011 London 139900 Belgrád 407 Bukarest 180 Amszterd. 13065 Milano 1520 Varsó — Berlin — Nyomatott a Tomcó Tdia-nyomda­ korforgó gépén Quj-Kolozsvár. Telefon: 433. EL LESZ. J| R ! Elengedett vizsgadíjak. Szatmári tudósítónk jelenti: A szatmári zárda leánygimnáziumtól már régen megvon­­ták a nyilvánossági jogot, aminek az volt a következménye, hogy a növen­dékeknek félévkor és az év végén ál­lami főgimnáziumi tanárok előtt kel­lett vizsgázniok. Az intézet igazgató­sága nemrég azt kérte a minisztérium­tól, hogy —­ a szülők anyagi helyze­tére való tekintettel — mérsékelje az 5—600 lejes vizsgadíjakat. A közok­tatásügyi minisztérium leiratában arról értesíti az intézet igazgatóságát, hogy a vizsgadíjakból az államnak járó 300 lejt végleg elengedi, a vizsgáztató ta­nárok illetményét pedig úgy szabja meg, hogy nem növendékenként, ha­nem vizsganaponként kapjanak 500 lejt. A miniszter méltányos­ intézkedé­sét­ Szatmár lakossága őszinte öröm­mel fogadta. Véres filmfelvétel. Rómából jelen­tik : A Monte Cellion a Quo vadis­­film felvétele közben húsz oroszlánta közül egy felugrott az erkélyre, hol a statiszták közül egyet megragadott, az arénába hurcolta és teljesen szétmar­­cangolta. Rablótámadás fényes nappal Páris szívében, Parisból jelentik. A francia főváros legnagyobb nevezetességei közé tartozik az ellenséges ágyukból öntött Vendome-szobor. A szoborról elnevezett tér Páris kellős közepén fekszik. Forgalma felülmúlhatatlan, fényes kirakatai milliár­­dokat érő kincset csillogtatnak. Ezek közt is feltűnő az Ostertag Arnold ékszerüzlete. Kettős üzlethelyiség, két bejárással és két óriási kirakattal. A napokban egy déli órában csak két alkalmazott maradt az ékszerüzletben, a holland eredetű 25 éves Limburg Silvan és a 61 éves Saunter Al­fréd. A déli órák alatt senki sem szokott megfordulni az üzletben, ezért Limburg borotválkozni kezdett, az öreg Saunier pedig a tükör előtt a haját fésülgette. Ekkor váratlanul megnyílt az üzlet ajtaja s két idegen férfi lépett be, akik azonnal Saunierre támadtak. A segélykiáltásra Limburg elősietett, de vesztére, mert a rablók revolverlövésekkel fogadták. Eleinte mindketten Limburgot vették célba, azután Sauniernek is jutott néhány golyó. A lö­vések zaja és a vérükben fetrengő üzleti alkalmazottak kétségbeesett kiáltása el­hatott a szomszédos­ helyiségekbe is. A szomszédos üzlet egyik alkalmazottja át­sietett az Ostertag-féle ékszerüzletbe s ennek egyik ajtaján benyitott, de ebben a pillanatban a másik ajtón a két rabló gyilkos elfutott és gyorsan eltűnt az utcán sétáló közönség tömegében. Az ékszer­üzlet megsebesült alkalmazottai a ház­mester lakása felé vánszorogtak, de Lim­burg a küszöbön összeesett, Saunier pedig az udvaron elájult kórházba száll­ütötték és megoperálták őket, azonban a fiatal Limburg súlyos sebében néhány óra múlva meghalt. A rendőri nyomozás meg­állapította, hogy a két rablógyilkosnak cinkostársai is volt, aki az üzlet előtt őrködött. Újabb részletek még nem érkez­tek a vakmerő rablótámadás tetteseiről. Peidlék elindultak Londonba Budapest, február 7. Az Esti Kurit úgy értesül, hogy Peidl Gyula, Vámbéri és Garami csak szerdán reggel indultak el az Orien Expresszel Londonba. Felelős szerkesztő:­­DR. GROSS LÁSZLÓ Kiadó: ELLENZÉK R.-T. Üzleti és egyéb nyomtatványokat legszebb kivitelben, olcsón és legrövi­­­debb idő alatt készít az Ellenzék, nyom­dája, a Concordia-nyomda. Kalapcsomagoló Hutpackpapír fehér és színes Lepagenál, Kolozsvár. Kérjen ajánlatot ! Kérjen ajánlatot !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék