Ellenzék, 1924. június (45. évfolyam, 122-144. szám)

1924-06-20 / 136. szám

Cluj-Kolozsvár, 45. év, 136. szám 6 SZÍNHÁZI Schratt Katalin Beregi Oszkár­ral együtt fellép a Stattheaterben. Bécsből jelentik: Schratt Katalin, a Burgtheater egykori ünnepelt művész­nője, néhai I. Ferenc József híres ba­rátnője az ősszel visszatért a színpad­hoz. Schratt Katalin az évszázad ele­jén Ferenc József kívánságára meg­vált a színpadtól, a Burgtheater nyug­díjazta és azóta semmmiféle szerző­dési ajánlatot nem fogadott el, csak két év előtt jelent meg egy izben a Konzerthaus pódiumán, majd a po­zsonyi Redouteban, ahol Rei­ners Györgynek, a Burgtheater kiváló tag­jának társaságában szavaló estét ren­dezett. Ezt követőleg felbukkant az a hír, hogy Schratt Katalin elfogadta egy amerikai impreszárió ajánlatát és az Egyesült­ Államok nagyobb váro­saiban fog fellépni. Ezt akkor Schratt Katalin erélyesen megcáfolta és kije­lentette, hogy a színpadhoz soha sem fog visszatérni. Most azonban viszo­nyai kényszerítik elhatározásának meg­­másítására. Az alig hatvan éves, erő­teljes művésznő az utóbbi mellett döntött és elfogadta Herbert Traunak, a Stattheater igazgatójának, a Buda­pestről elszármazott Bartos Olga fér­jének fényes ajánlatát. Schratt Kata­lin októberben fog először fellépni a Szanyinban, amelyet Arcybasev is­mert regénye alapján Benno Vigny dramatizált. A Stattheater ugyanis az ősszel prózai színpaddá alakul át. A többi főszerepek eljátszására Trau igazgató Beregi Oszkárt, Magda Son­­ját, a kitűnő filmdívát és Hans Marrt szerződtette. A drámát Fehér Frigyes, Magda Sonja férje, a Vita-filmgyár magyar származású főrendezője fogja rendezni. Parlaghy Lajos budapesti szín­igazgató ? Nagyváradról jelentik ne­künk, hogy Parlaghy Lajos nagyáradi színigazgató meghívást kapott Faludi Sándortól, a budapesti Blaha Lujza színház új tulajdonosától, hogy vál­lalja el a rekonstruált színház igaz­gatását. Parlaghy még nem döntött afölött, hogy elfogadja-e a megtisz­telő ajánlatot. Hetényi Elemér színésziskolájá­nak vizsgaelőadása. Hetényi Elemér, a nagyváradi színház főrendezője tud­valevőleg évek óta színiiskolát tart fönn, amelyből már több népszerű színésze került ki az erdélyi magyar színházaknak. A színésziskola növen­dékei szombaton délután, július 5-én tartják vizsgaelőadásukat a nagyváradi színházban Márkus István művészeti felügyelő és a színész szindikátus ko­lozsvári szekciója kiküldöttjének rész­vételével. ■ Gálosi Zoltán a budapesti villa­mos vasutak segédmunkása. A Magyar Színháznak hosszú ideig volt népszerű tagja Gálosi Zoltán, aki pár évvel ezelőtt feleségével, Dezséri Em­mával és apósával, Dezséri Gyulával Budapestre repatriált. Gálosi Buda­pesten már nem lépett be egyik szín­társulat kötelékébe sem, hanem tiszt­viselői állást vállalt. Most azt olvas­suk egy budapesti lapban, hogy akö­zött a huszonhárom érettségizett em­ber között, akiket a budapesti villa­­maos-vasutak igazgatósága kalauzok­nak és munkásoknak vett föl, ott van Gálosi Zoltán is, akit mint műszaki segédmunkást alkalmaztak. Lepadatu miniszter a magyar színházak koncessziójáról. Lepadatu művészeti miniszter vasárnap beszá­moló beszédet tartott a csékei választó­­kerületben s visszajövet Nagyváradon érdekes nyilatkozatokat tett egy újság­író előtt. Kijelentette, hogy a magyar színházak koncesszióit még e hó vé­géig kiadja. Minden valószínűség sze­rint a döntés temesvári útjával kap­csolatban fog megtörténni. Temesvá­ron ugyanis rendezni akarja a nyu­gati román színtársulat ügyét, amely­nek központja Temesváron lesz és állomásai Arad, Nagyvárad, Szatmár és Máramarossziget. A terv az, hogy ugyanekkorra Temesvárra rendeli a magyar színigazgatókat, itt fogja kö­zölni velük határozatait. ,A magyar koncessziók számán — mondotta a miniszter — nem akarok változtatni s a jelenlegi színigazgatók ellen sincs kifogásom." A színház­­iroda közlemény al: " Huncut a lány. A külföldi színpadok ezidei legnagyobb operett-sikere kétség­kívül a Stolz Baby-je volt. Berlinben, Bécsben hónapok óta adják. A Baby Hun­cut a lány címen került színre pár hónap előtt Budapesten a Király színházban rendkívüli tetszés mellett. Nálunk a jövő hét közepén lesz a Huncut a lány,első elő­adása, * Hoffmann Juci föllépése. A Sárga liliom péntek esti reprizének keretében lép föl vendégként Hoffmann Juci. Az elő­adást Lengyel Vilmos rendezi. * Többsincs királyfi. Az Imre Sándor rendezése mellett szorgalmasan folynak a próbák Benedek Elek meleghangulatú, finom és kedves darabjából, a Többsincs királyfi­ból. A színház legnépszerűbb tagjai vala­mennyien részt vesznek a Többsincs királyfi előadásában és mindannyian nagy szere­tettel és különös kedvvel készülnek szere­peikre. A Többsincs királyfi három egy­másutáni napon, szombaton, vasárnap és hétfőn fog színre kerülni, mindannyiszor délutáni előadásban és olcsó helyárakkal. Mind a három előadás előtt Benedek Elek nagyapó beszélni fog a gyermekekhez. KETI MCSOH M­agyar Színház Csütörtök: Bajadér. (Virág Lajos vendég­játékával. Sorozatszám 435.) Péntek: A sárga liliom. (Hoffmann Juci föllépésével. Sorozatszám 436.) Szombat d. u.: Többsincs királyfi. (Elő­ször: Ifjúsági és gyermekelőadás olcsó helyárakkal. Előadás előtt Benedek Elek nagyapó beszél a gyermekekhez. Sorozatszám 437.) Szombat este: Antónia. (Sorozatszám 438.) Vasárnap d. u.: Többsincs királyfi. (Ifjú­sági és gyermekelőadás mérsékelt helyárakkal. Előadás előtt Benedek Elek nagyapó beszél a gyermekek­hez. Sorozatszám 439.) Vasárnap este: Kék postakocsi. Sorozat­szám 440.) MAGYAR SZÍNHÁZ Bérletfi­rdetés A kolozsvári Magyar Színház igazgató­sága az 1924—25. évadban lejátszandó előadásokra bérletet nyit. Ez az évadbérlet szeptember hó 5-én kezdődik és tart 1925. év június havának végéig. Kétféle bérlet lesz: I. Premiére-, repriz- és opera-bérlet, mely 70 (hetven) újdonság opera és rep­riz előadására érvényes. A premiére- és opera-bérletek árai egy évadra: Évi Havi Páholy 12.080 L 1208 L I. rendű Zsölle I. sor 5.450 L 545 L I. r. Zsölle II-IV. sor 4.360 L 436 L II. rendű Zsölle 3.640 L 364 L I. rendű Támlásszék 2.540 L 254 L II. rendű Támlásszék 1.950 L 195 L Ezenkívül a bérlő fizeti a 16°/6-os jegy­adót. 2. Rendes napi bérlet, 140 elő­adásra, melynek árai: Egész bérlet Fél bérlet 140 előadásra 70 előadásra Évi Havi Évi Havi Páholy 19 360 L 1936 L 9680 L 958 L L r. Zsölle I. sor 8.720 L 872 L 4360 L 436 L I. r. Zsölle II-IV sor 6.900 L 690 L 3450 L 345 L II. r. Zsölle 5.640 L 564 L 2820 L 282 L I. r. Tám­lásszék 4.060 L 406 L 2030 L 203 L II. r. Tám­lásszék 3.120 L 312 L 1560 L 156 L Ezenkívül a bérlő fizeti a 16 százalékos jegyadót. A bérlet 10 egyenlő havi részletben előre fizetendő. Bérelni csakis egész évadra lehet. Az évad folyamán későbbi bérlet­jelentkezéseket a színház el nem fogadhat. Bérelni lehet !. hó 20-tól julius hó 5-ig, naponként délelőtt 10 órától 12-ig a Ma­gyar Színház titkári irodájában. Az ez évadi bérlők helyeit e hó 30-áig tartja fenn a színház. Azontúl az uj bérlet jelentkezők részére szolgáltatja ki a helyeket. Cluj—Kolozsvár, 1924. junius hó 20. Az igazgatóság. APRÓHIRDETÉSEK 1 Apróhirdetések árai: Minden szó 3 lej. , 1 Vastagabb betűvel 6 lej. Legkisebb­­ apróhirdetés 30 lej.Állást keresők részére ’ 2­­ szóig 30 lej. Előfizetőknek minden szó 1­2 lej, vastagabb betűvel 4 lej. — Jeligés­­ leveleket harminc napig őrizünk meg.­­ LEVELEZÉS Megtaláltam jel­igére levél van a kiadóban. 1755 Házasság jeligére levél van a kiadó­ban, kérem azt sür­gősen átvenni. 1752 BDÉS-RETEE Órásü­zlet 18 éve fennáll főponton, át­adó: Giller Róbert, Lipova. Megjelent Kósa Szabó-féle kereske­dők és iparosok jogi mintatára, mely­ből mindenki maga készítheti kérvé­nyeit, beadványait, jogi, útlevél, szer­ződés és hatósági ügyekben. 232 minta. Ára postán küldve 84 Lej. Kapható Keszey Albert könyv­kereskedőnél, Cluj, és minden könyvkereskedés­ben. Id­iptak: ezüst, butor, porcel­lán,üveg, textilia stb. nagy választékban JUH* régiségkereskedés­ben Cik­i Str. Avram Jancu (Petőfi­ u.) 3 ál­­landó képtárlat! Ha ön művészi Blendel és más kereteket óhajt venni, okvetlen keresse fel SONZLYill MIHÁLY keretkészítő és aranyozó műhelyét Kolozsvár, Str. Iuliu Maniu 7. szám. Zongora occasio! Sikerült 1 bécsi zongora­­ raktárt megvennem. Gebr, Stingl, Mi­­kula Shop, Hoff­mann, L­u­n­e­r, Wesselyi és Pet­­roff kereszthúros fém - szerkezetű, hárfapedálú zon­gorák, pianinok, míg a készlet tart 2­5.00­0 lejtől kaphatók Sternberg­­ áruházában. Oradea-Mare, Piața Unirii 2. szám. ÜLKÖZÁS Irodistanő, ki ro­mánban p­e­r­f­e­kt, azonnal felvétetik. Apolló Film, Unió­utca 10. 1747 Sok pénzt keres­hetnek utazók, ír­janak Romocsa M.­­nak, Romcuta-Mare. 1898 Jó varrógép eladó Pata­ u. 15. sz. 1753 Biztos álláshoz jut ha mindennemű női és férfiruha, kabát­szükségleteit az Urá­nia áruházban szerzi be. Cal. Reg. Fer­­dinand 34. Uránia mozgóval szemben. I­egolcsóbb bevá­sárlási forrás. Fehérnemű varro­dám részére 13—15 éves kézileányokat felveszek. Papp Gá­bor Piata Unirii 8. 0900 Keresek 2 gyer­mek mellé idősebb nevelőnőt (tanítónő vagy óvónő). Adok teljes ellátást, fize­tést megegyezés sze­rin. „Nippon“-kert, Bartha Miklós­ utca 13. szám. 1762 Deutsches Kinder­­íraulein oder Kin­­derpflegerin wird zu 2 jáhr. Bűben und Baby gesucht. Gute Bezahlungund beste Behandlung. Str. Ro­méi (Eperjes-u.) 24. 0899 Szeszfőző kereste­tik Récekereszturi szeszgyárba, gépé­szeti bizonyitvány­­nyal. Értekezhetni Récekereszturi gaz­daság. Posta: Pan­­ticeu és Cluj, Str. Memorandului 24. emeleten. 0903 Irodai teendőkben jártas, gyakorlott gépk­ént azonnali belépésre kerestetik. Ajánlatok „Megbíz­ható" jeligére a ki­adóba. 1761 tim KERES A puha és keményfa szakma minden ágában jár­tas román, magyar, kevésbé német nyelvtudással könyv­vitelben való isme­rettel, zsidó nőtlen tisztviselő mielőbbi belépésre állást ke­res. Megkeresések: Martin Izrael, Eugen Végh leveleivel Baia­­sprie (Felsőbánya). 0896 Több évi irodai gyakorlattal, német nyelvtudással, se­­gédkönyvelőnéi ál­lást keresek. Aján­latok fizetés meg­jelöléssel „Szorgal­mas 3“ jeligére a kiadóba kéretnek. 18 Mérlegképes köny­velő, perfekt német­magyar levelező, gyorsíró, román nyelvben jártas, nagy gyakorlattal, félmon­daton állását vál­toztatni óhajtja. Meghívások „Ko­moly munkaerő" jel­igére Lloyd Express­­hez Cluj, Str. Me­morandului 24. 0902. Érettségizett, 1. zongoraakadémiát végzett lány a nyári hónapokra úriház­­hoz menne. Bármi­lyen tanítást vállal „Julius 1." jelige, 1749 .­­ Állandó szőnyeg­­szövőtanfolyam. — Összes keleti tech­nikák és gobelin. — Régi szőnyegek el­adását bizományba vállalja. — Ugyan­ott szőnyegek készí­tése és javításán leg­szebben és legjutá­­nyosabban. Szőnye­get moly ellen meg­véd. — Olajosné Győri Irén, Szent­­egyház­ u. 32. 6672 Zongora gyakorló órákra kiadok. Cím Wesselényi-u. 3. sz. em. 33. ajtó. 1763 Kölcsön feltételeit közli jogtanácsosom Piata Cuza Voda 7. udvar. 1748 Szaterinhelyiség világos Piata Unirii (Főtér) 20. sz. alatt 200­­2 métert meg­haladó területtel azonnal kiadó. Érte­kezhetni ugyanott a bankban. Társulnék tisztes­séges vendéglőssel, bodogással vagy kocsmárossa! 15.000 lejjel, megfelelő biz­tosítékkal, kinek üz­letét előmozditan­ám, fenntartanám szi­lágymegyei kitűnő boraimmal. Levele­ket sürgősen „Bor­termelő" jeligére a kiadóba. 1751 Társnőt keresek nőiruha varrodához. , Ajánlatokat „Első- s rendű szabásznő" s jeligén kérek. 1760 Ingatlan és lakás | Házhely sürgősen eladó a Györgyfalvi­­uton. Két darab uj parcella egymás mel­lett. Értekezni Léber Jenőnél, Egyetem­ u. 7. sz. 1901 Eladó ház! Négy szoba kerttel feltűnő olcsón, 5 szobás, fürdőszobás villa, mely beköltözhető, 3 szoba, konyha be­költözhető, belvárosban 16 uj szo­bával ház 750.000 lej, 4 szoba át­adó, 24 uj szobával ház 600.000 lej, 4 szobával 190.000 lej. Tarcsa Antal, C. R. Ferdinand 47. A Bánság egyik nagyvárosában levő négyszobás modern lakásomat elcserél­ném hasonló kolozsvári lakással. Bőveb­bet Szentegyház-u. 6. 111. 6. Egy szoba, konyha mellékhelyiségekkel julius 1-re kiadó. Rekvirálás mentes. A házbér két évre előre. Apor-u. 9. 1750 Szépen bútorozott szoba üveggerendával kiadó: Cím a kiadóban 0897 szám alatt. Eladó: Belvárosi házak: Egy emeletes ház és egy villa, mindkettő 700.000 lej. 4 szobás ház, fürdőszobával, kerttel 300.000 lej. Két szobás ház, fürdőszobával 400.000 lej. Kettőszobás ház konyhával 170.000 lej. Kis-utca 10. számú ház 240.000 lej. Külvárosi házak: Azonnal elfoglalható 3 szobás ház, konyhával, kert­tel 200.000 lej. 3 szoba, konyhás ház 170.000 lej. Értekezhetni Kovácsnál Hosszu-utca 1. szám. ■ ...........W úrileány keres inteligens családnál tel­jes ellátást lehetőleg külön szobával. „Hi­vatalnoknő" jelige alatt. 1754 Úriember keres elsejére különbejáratu bútorozott szobát. Cim a kiadóban. 1756 Üzlethelyiség Főtér közvetlen közelében azonnal átadó. Értekezni Cal. Reg. Ford. 13., földszint 5. 1757 Keresek azonnalra szeptemberig esetleg továbbra is egy kertre nyíló bútorozott szobát lehetőleg a sétatér közelében. Aján­latokat „Jól megfizetek" jeligére a kiadóba. 1758 Aki birtokot, házat, villát, gyárat, vál­lalatot, építésre telket eladni akar, forduljon: TURCSA ANTAL ügynökségéhez Regele Ferdinand 47. szám. elleniek

Next