Ellenzék, 1924. december (45. évfolyam, 273-294. szám)

1924-12-18 / 286. szám

4. okfal. ELLENZÉK 45. év, 286. szám. Nekibusulis ! Elférnek benne százötvenen, lesz benne harminc fülke, csupa kétágyas, egy dohányzószoba, szalon, amely trónteremnek is használható, több konyha és ezenfelül negyven főnyi személyzetnek való hely. Ez pedig nem valami elegáns pen­zió, nem is tenget en járó gőzös, ha­nem egy uj léghajó, melyei az angol kormány építtet, még pedig két pél­dányban. Két nap alatt el lehet vele jutni Amerikába, négy nap alatt In­diába, a legnagyobb kényelemben és biztonságban. Hogy szikratávíró és rádió lesz rajta, az olyan magától értetődő dolog, hogy az ujságközle­­mények nem is tartják szükségesnek szólni róla. Mi pedig olvassuk ezt. idehaza Er­délyben és közben járunk gyalog, ké­nyelmetlen vonatokon, amig az autó­buszt úgy nézzük, mint a modern ha­ladás nagyszerű vívmányát. Rádiót még nem is láttunk, csak ujságközle­­ményekböl lehet fogalmunk róla, hol tartanak ma a világ nagy boldog népei. Közben pedig kínlódunk a rossz telefonnal, a vízvezetékünket elzárják, a villamosvilágitásunk minduntalan fölmondja egész városrészekre a szol­gálatot és mint nagyszerű vívmányt emlegetjük, hogy a vasúti kocsik most már fütve vannak. Lemaradtunk a haladás szekeréről. A világ boldog nagy népei napról­­napra haladnak előbbre, mi pedig kí­nos erőfeszítéseket teszünk, hogy leg­alább oda eljussunk, abba az álla­potba, amelyből tiz év alatt mélyen leszöktünk. Újat alkotni sincs sem erőnk, sem bátorságunk, egy jóravaló bérházat alig tudunk felépíteni 1914 óta. Lássuk be töredelmesen: mai álla­potunkban csak proletár-sorsban va­gyunk a népek nagy társadalmában. Ez a társadalom a maga módja sze­rint éppen olyan tagolt, mini a másik, az egyés emberek társadalma. Van közte arisztokrata, — ez az angol, — van gazdag és előkelő patrícius, — ez a francia, — van plutokrata, — ez az amerikai, - van polgár, — ezek a müveit kisebb népek, — és van proletár, — ezek mi vagyunk, Közép- és Kelet-Európa népei, akik a min­dennapi létért keservesen küzdve, nél­külözések és megaláztatások közepette élünk, időnként rászorulva az urinépek jóakaratu támogatására. A nyomorral küzködő szegény em­­ner mások jó dolgát látva vagy elke­seredik, ieleszijja magát méreggel és vad káromkodással rohan a még na­gyobb züllésbe, vagy összeszoritja ök­lét és dacos elszántsággal indul el, hogy csak azért is kiküzdi magának a jó sorsot. Ez a karakter és erkölcs dolga. Mineküuk is attól függ a sor­sunk : van-e népünkben elég karakter és erkölcs, csak azért is küzdeni a jobb létért és nyomulni előre, a sze­rencsésebb népek nyomába. Messze cél, rengeteg küzdelem kell hozzá, hogy csak meg is közelítsük. Van egy szavunk, történelmi szó, egészen ma­gyar, más nyelvre lefordíthatatlan: az, hogy „riekibusulás“. Ez a magyar fogalom, vagyis inkább karaktervonás mentheti meg a kis nemzeteket a pusz­tulástól. Vájjon lesz-e erejük, lesz-e erőnk, hogy derekasan—nekibusuljunk? Törvényjavaslat az 1925. évi ujoncjntalék behívásáról. Bukaresti tudósítónk jelentése szerint Marda­­rescu hadügyminiszter törvényjavasla­tot terjeszt a kamara elé az 1925. évi ujoncjutaléknak február elsejére való behívásáról. Angliában is földlökéseket ész­leltek. Angliából jelentik, hogy Észak-Walesben vasárnap erős föld­lökéseket éreztek. Carnarwonban több ház összedőlt. A Rajna vidékéről, Déi-Németországból, Svájcból és Felsőolaszorszáaból is újabb földlö­késeket jeleznek. Román-orosz flotta fog őrködni a Dnyeszteren a rendre BUKAREST. (Az Ellenzék tudósítójától.) Az a bizottság, amelyet az orosz delegációval való tárgyalás céljából Cetatea Albaba küldtek, ma visszatért Bukarestbe. Elterjedt hírek szerint az orosz küldöttség a tatarbunarl támadásról semmit sem akar tudni, hajlandó azonban bármely intézkedést megtenni a nyugalom helyreállítása érdekében. A tanácskozásokon szó volt arról, hogy a Dnyeszteren orosz-román kö­zös flotta Őrködjön a rend fölött Hir szerint január végén uj konfe­rencia lesz Tiraszpolban. Komolyan mondom pedig már biztosan ö sem hiszi, hogy komolyan lehessen róla beszélni. Azt hiszem, nem is kell mondanom, hogy a villanyról van szó. Azaz inkább a sö­tétségről. Mert minden más táján a világon, a villany világosságot okoz. Nálunk sötétséget. Pedig a mi villamos­­müvünk csodákat müvei. A hi­degszamosi villanygépek néha ötven sói hatvanezer gyertyafényt is elő tud­nak állítani. Horribilis erejű fényforrás ci. Csak kér, hogy ez a hatvanezer gyertyafény hatvanezer lakóházra oszlik meg oly képen, hogy minden házban egy gyertya ég. És ezt az egy szál gyer­tyát is mi gyújtjuk meg. Maradjon ez a mi titkunk. És maradjon a mi titkunk az is, hogy a kolozsvári villamosúm urai kényszerű takarékosságból borítják ránk ezt a reménytelen szomorú sötét­séget. Pedig éppen ehhez a takarékos­sághoz szeretnénk hozzászólani. Úgy ál! a helyzet, hogy a villamosúm áram­­sporlási célból időnként el-elzárogatja a villamos áramot.' Hol itt, hol ott. Rendesen itt is, ott is. A gyakorlatban ez úgy fest, hogy például az Íróasztalnál ülsz és olvasol, amikor a villanykörte egyszerre csak hunyorgatni kezd, majd se szó, se beszéd elalszik, vagy pél­dául a szakácsnőd éppen a kamarában keres valamit, amikor hirtelen sötét tá­mad körülötte, vagy például a rckvirált szoba lakója éppen hazaszalad valami otthonfelejtett könyvért, amikor a vil­­lanysporlás kezdetét veszi és minden átmenet nélkül sötétben marad. Na most mi történik: aki az íróasztalnál ült és olvasni akart, mérgesen odavágja a könyvet és lefekszik aludni; a szakácsnő a kamarába káromkodni kezd és ki­botorkál a kamarából; a rekvirált lakó abba hagyja a könyvkeresést, mérgesen felveszi a kabátját és elmegy otthon­ról. Hogy a villannyal mi történt ? Semmi. Egy fél óra alatt vége az áram­szünetnek és a villany megint kigyul. Az íróasztalnál is, a kamarában is, a rekvirált szobában is. Az íróasztalnál amig felébredsz, a kamarában reggelig, a rekvirált szobában addig, amig a lakó hazaérkezik. De hát ez hat-nyolc óra, amit a villany potyára ég, nem számit. Fő dolog a spórlás. És az áram­szünet. Komolyan mondom ... (I. o.) A semmitőszék elvi jelentőségű döntése egy kolozsvári kávés ügyé­ben. A kolozsvári törvényszékhez most érkezett meg a semmitőszékr.ck Breiner József kolozsvári kávéháztu­lajdonos ügyében hozott ítélete. Mint ismeretes, a semmitőszék felmentette Breiner Józsefet a kolozsvári törvény­szék Ítélete alól, amely hatvanezer lei pénzbüntetéssel és 15 napi fog­házzal sújtotta. A semmitőszék tár­gyalásán Xantopol dr, Breiner kép­viselője kérte, hogy a legfőbb bíró­ság állapítsa meg, mihez lehet hozzá­­uzámitani a törvényes 50% hasznot. A semmitőszék megállapította, hogy az áru vételárán felül hozzá lehet szá­mítani a szállítási költségnek, a fő­zési költségnek (élelmiszereknél), to­vábbá más speciális költségnek, igy például a lokálokban alkalmazott kü­lön személyzet tízesének az árura eső százalékát, ehhez az egész ösz­­szeghez csatolódtk a kereskedőt meg­illető harminc százalék. * ái Ellenzék Becsben minden rikkancs­­sál kapható. Ara 3000 osztrák korona. Leszállították Szigethy mészáros pénzbüntetését. A kolozsvári törvény­szék Soutzo tanácselnök vezetésével a napokban tárgyalta Szigethy József mészáros mester felebbezésél, akit az adóhivatal különböző kihágásokért százezer lej pénzbüntetéssel sújtott. A törvényszék előtt alperes kifejtette, hogy nem volt szándékában megká­rosítani az államot, nem lehet arról, hogy egyes apróbb tételeket az adó­bevallásnál elnézett. A törvényszék figyelembe vette a védekezést és a pénzbírságot harmincezer lejre szál­lította le. Dr. Páter Béla kitüntetése. Ér­demes kitüntetés érte dr. Páter Béla ny. gazdasági akadémiai igazgatót, az „Ellenzék'1 munkatársát. A király a gyógynövények kultúrája terén szer­zett érdemeiért a „Crucea meritul sa­­nitar“ első osztályú keresztjét ado­mányozta neki. A kitüntetést még Erzsébet királynő (Carmen Sylva) alapította és a művészi kivitelű rendjel az ő reliefképét viseli. Egy nyugdíjazott tiszt őrültségi rohamában kiirtotta családját. Dan­ners Pál nyugalmazott lovaskapitány Judendorff melletti villájában agyon­lőtte feleségét, egy éves fiát és három éves leánykáját. Á gyikosság elköve­tése után vcronállal inegraérgezte magát. A kapitány legidősebb fiacs­kája, amikor betörtek a tett színhe­lyére, az ágyban sértetlenül aludt to­vább. A család ismerősei szerint a kapitány csak elmezavarában követ­hette el tétiét, mert rendezett viszo­nyai voltak és hozzátartozóival a leg­jobb családi életet élte. Huszka győzött a miskolci .pót­választáson. Budapestről jelentik: A miskolci pótválasztáson Huszka Vilmos demokratapártit választották meg a fajvédő Borbély-Maczky Emillel szem­­hen. A kisebbségben maradt egységes­párti jelölt szavazatai legnagyobb részben a demokrata Huszka Vilmosra estek. A választást mindkét részről igen éles választási harc előzte meg. Berlinben és Becsben rosszul megy a színházaknak. Berlinből Írja az Ellenzék tudósitója: A berlini szín­házi szezonnak két szenzá­ciós sikerű darabja van. Az egyik Shaw „Szent Johanná“-ja, a másik Hans Müllernek, az ismert bécsi Író­nak „Tokaji" elmü drámája. Csak ez a két darab vonz közönséget, Berlin minden más színháza ugyanúgy ásít az ürességtől, mint a bécsiek. Külön­ben a bécsi színházak rosszAtizletmc­­nete már olyan közmondásos, hogy maguk a direktorok csinálják a leg­­gyilkosabb tréfákat, önnön anyagi szerencsétlenségükről. Íme két utolsó vicce: A Volksoper pénztárosát, a 1 pénztárban, munkája közben ineg­­ütöite fe guta. — És csak nyolc nap múlva találták meg a holttestét * Palace-kávé házban minden este Balázs és Pongrácz-trió játszik. * Amint értesülünk, a királyi udvar ma levelet küldött az ismert kolozsvári „GárdiMéle fényképészeti műteremnek. (Str. Sasuna 20. sz.) A levélben az udvar 25 példányt utána rendel Mária királyné és Mariora hercegnő fényképeinek, melye­ket Gárdi műterme a királyi család augusz­tusi magas látogatása alkalmával készített és elismerését fejezte ki a képek művészi kivitele fölött. * Purgó csak eredeti dobozban valódi. Mindenki mindenütt csakis „ÉLŐPATAK!44 vizet követeljen. * Eljegyzés. Gyalay Irénke Szilágycseh és Toczauer Tibor Kolozsvár jegyet vál­tottak 1924. december hó 7-én. 5042 Ismét összeírják Nagyvárad la­kosságát. Nagyváradi tudósítónk je­lenti : A rendőrprefektura a mai napon elrendelte a város lakóinak házan­­kénti összeírását. Katona prefektus kijelentette, hogy ez újabb összeírás­nak a lakás rekviráiásokhoz semmi köze sincsen és az csupán az 1921. évi népszámlálás hiányos statisztikai adatainak kiegészítését szolgálja. A tekei tanácsot nem mozdítot­ták el. Teke község tanácsa nyilat­kozatot küldött be hozzánk, amelyben visszautasítja azt a vádat, hogy vissza­éléseket követett volna el. A községi elöljáróság ma is működik s az a tény, hogy vizsgálat sem indult meg ellene hivatalos részről, bizonyítja a falhozott vádak komolytalanságát. Valamenyl egyetemen folytatják nz előadásokat Bukarestből jelentik: Az egyetemi tanács kétharmad szó­többséggel elhatározta, hogy folytatja az előadásokat katonai őrizet mellett. Egyúttal átiratban felkérték a rendőr­prefektust, tartóztassa le a diákmoz­galom ismert vezetőit, mert megszeg­ték az ostromállapotra vonatkozó ren­deletét. E diákokat októberig eltiltják minden szigorlattól, a visszaesőket pedig örökre kizárják az egyetemről. Ezzel kapcsolatban jelentik, hogy teg­nap a közoktatásügyi minisztérium­ban is értekezlet volt, amely .elhatá­rozta, hogy az összes egyetemek foly­tatják előadásaikat katonaság és rend­őrség igénybevételével, a zavargókat Ö kizárják az egyetemekről. A tatásügyi miniszter felhívja a rektorokat, hogy szigorú rendszabá­lyokkal vegye elejét az újabb agitá­­ciónak. • Eljegyzés. Kovács Böske és Zsakó Zoltán jegyesek. Minden külön értesítés helyett.: ' 5051 Erdélyben a magyar nyugdíjtör­vény érvényes. Nagyváradi tudósí­tónk jelenti: Unácziu Sándor volt táblai tanácselnököt még 1921-b(n nyugdíjazták. Unácziu 1923 március hó elejéig pontosan meg is kapia il­letményeit, de már április hó elsején minden indokolás nélkül beszüntették nyugdijának kifizetését. A volt táblai tanácselnök panaszával a sernmitő­­székhez fordult, amelynek tanácsa ez ügyben érdekes és az erdélyi nyug­­dijasokra nézve igen fontos döntést hozott. E döntés szerint a csatolt te­rületek Arugdijkérdésében, mindaddig, mig az alkotmány 137. §-a értelmé­ben az egész Romániára kiterjedő egységes törvényt nem hoznak, a magyár törvények érvényesek és igy az ez év január hó 31-én kelt erdélyi nyugdijrendelet hatályát veszti, mi­vel az az alkotmány szellemével el­lenkezik. A semmitőszék utasította III. tanácsát, hogy mindazokat a nyug­díjaztatásokat, amelyeket az alkot­mánnyal ellentétesen hajtottak végre, nyilvánítsa semmisnek. trancia 1 Aflfl oldal üss /. csen kÖayvccalH'UU nagyalak, illusztrált 300 pttta, L e p a g a-tU Boureet, Tristan, Bemard, Courteline, Collette, Daudet, Farrere, Gyp, V. Marguerit, Maupassant, Prévost, Ri­­chepin, Rosny, Theuriet, Zola, Bor­deaux, Capus, Duvernoi, Flaubert, Gon­­court. Lavcdan, Renard, Sandeau stb. stb. müveiből. Hleunpií a „Geyíoi?" kávé és tea behozatali lerakat. Slrada Matci (volt ffiatyás király­­utca és Főtár sarok). Állandó friss pörkölés. Rudolf Messe.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék