Ellenzék, 1924. december (45. évfolyam, 273-294. szám)

1924-12-12 / 281. szám

& oUaJL ELLENZÉK Bicsérdy mester kuruzsló kar­rierjének vége. Marosvásárhelyi tu­dósitónk jeleni!: Bicsérdy mesternek, az almakultusz apostolának immár véglegesen befellegzett. Nehány hét­té! ezelőtt még — amint azt az Ellen­zék megírta — óriási sikere volt Ma­rosvásárhelyen. A kollégium nagy termét zsúfolásig megtöltötte a hall­gatóság és áhitatos hangulatban hall­gatták az apostol profétáiáeát Ámde jaj annak a prófétának, akit a dicső­ség mámora elkapat és erején felüli cselekedetekre vállalkozik. Bicsérdy mester, aki hosszú ideig az almaevés gyönyöreit hirdette, a gyógytudomá­­nyok mezejére csapott át. Egy Fülöp Dénes nevű 37 éves marosvásárhelyi súlyos tüdővészes ügyvéd meggyógyi­­tására vállalkozott Amikor a pacienst megvizsgált* kijelentette, hogy ha nem sikerfii meggyógyítania ót, tő be­lövi magát. Ftttop Dénes bizott eb­ben a kijelentésben és szorgalmasan követte Bicsérdy utasításait — mind a sírig, mert szegény, a nagyszerű kezelés ellenőre meghalt Bicsérdy azonban nem tartotta meg a szavát: nem lőtte magát fűbe. Persze a tizen­kétezer lej honoráriumot és költségei­nek megtérítését is jóelőre fölvette, .még mielőtt a másvilágra ment volna a szegény tüdőbeteg ügyvéd. Ez a balsiker kerékbetorte az almakultusz prófétájának pályafutását. Marosvásár­hely tiszti főorvosi hivatala ugyanis közveszélyesnek minősítette Bicsérdy működését és megtiltotta a közel jö­vőben a Kultúrpalota nagytermében hirdetett előadását. Hiába: sic transit glória mundi... . * Halálozás. Ozv Bogyaa Jánosáé, szül. Kis Amália, f. hó 9-én, este 8 órakor rö­vid szenvedés után elhunyt. Temetése f. hó 11-én d. u. 3 órakor lesz a halottas Kápolnából. Minden külön értesítés nélkül. Max Micheli képkiállitása. A Ro­mániában élő jónevü csehszlovák festő, aki képeivel hazáján kívül Né­met- és Franciaországban is szép si­kereket aratott, december 11-én nyitja meg Erdélyben festett képeinek első kiállítását a Malom-utcai Iparmu­­zeurriban. A művész, aki a müncheni és düsseldorfi iskolák tanítványa, mindig távol tudta tartani magát a tulmodern töniegáramlatok hatásától. A banalitástól való idegenkedése, tar­­mi mi bensőség és melegség s a leg­gondosabb technika jellemzik ezeket a képeket, amelyek mély bepillantást engednek Michelinek a hétköznapi felfogástól mindig távol álló művészeti szemléletébe. A kiállítás részletesebb isinertetetésére nemsokára ^ vissza­térünk. A mentők hírei. A Krlzbai-utcában lakó Máié Lacika másféléves kisfiú kedden este magára maradt a lakás­ban három éves testvérével. Az őrizet­lenül maradt kisfiú észrevette az ab­lak párkányán álló benzines üveget, kezébe fogta és körülbelül egy deci benzint megivott. A kihívott mentők az elájult gyermeket gyomormosás után beszállították a gyermekgyógyá­szati klinikára s az esetet bejelentet­ték a 111. kerületi rendőrségnek. A kisfiú állapota súlyos. — Papp De­meter tizenhat éves asztalosinas mun­­kaközben megcsúszott a műhelyben s olyan szerencsétlenül esett el, hogy egy padlón heverő éles szerszám a nyakán súlyos vágást ejtett. A kiszál­lott mentők az első segély-nyújtás után a szerencsétlenül járt inast be­szállították a sebészeti klinikára, ahol meg fogják operálni. — A Renner-teleppel szemben levő deszka-gyárban szerdán reggel súlyos szerencsétlenség történt. Kiss József, húsz éves lakatossegéd a transmisszió közelében dolgozott. Egy vigyázatlan pillanatban a szíj magával ragadta, minek következtében bal combja el­tört. A segédet, aki súlyos vérvesz­teséget szenvedett, beszállították a sebészeti klinikára. Sikkasztó postamester. Buda­pestről jelentik, hogy ott detektívek letartóztatták Kohuralsek Lajos mátra­­nováki postamestert, aki 112 millió koronát elsikkasztott s azt különböző budapesti klubokban elkártyázta. \ rA\ Udvarhelyen betiltották a Mafláik püspök tiszteletére rendezett estélyt A püspök táviratilag kért elégtételt a miniszterelnöktől Székelyudvarhely. (Az Ellenzék tu­dósítójától.) Az erdélyi magyar kato­likusokat ért sérelmek sorozata újabb önkényeskedéssel gazdagodott. A Maj­­láth püspök tiszteletére december hó 7-ikére tervezett székelyudvarhelyi oltáregyesülcti estélyt, melyet a rend­őrség engedélyezett, megkezdése előtt egy félórá­val az ottani detektivfönök be­tiltotta. A villámcsapásként hatott intézkedés nagy visszatetszést okozott az altkor éppen ott tartózkodó Majláth püspök­ben és a közönség minden rétegében. A detektivfönök arra hivatkozott a be­tiltást elrendelő végzésében, hary az estély műsorából nem domborodik ki a vallásos jelleg s a betiltásra ez a körülmény kényszeritette. Érvelése ter­mészetesen nem indokolt, mert hiszen csupa vallás-erkölcsi szám szerepelt a műsoron, de a hatalmi parancsnak engedelmeskedni kellett. Szóbeli indo­kolásában, mikor a rendezőség és egyháztanácsi tagok a betiltás oka felől érdeklődtek, azt jelentette ki a detektivfönök, hogy felsőbb utasításra intézkedett s különben is van egy szigorú rendelet, mely vallásos esté­lyek megtartását csak a templomban engedélyezi. Ezzel szemben ugyan­csak 7-én délután megengedték, hogy a ref. egyház hasonló jellegű vallásos estélyét megtarthassa a református kollégiumban. Nyilvánvaló tehát, hogy NáWMMWNNMMMlMIMMMI a, betiltás a székelyudvarhelyi kath. magyarságot akarta megsérteni. A betiltás után azonnal megindult találgatások mind megegyeznek abban, hogy az érthetetlen s minden ko­moly indokot nélkülöző ren­delkezésnek csak kicsinyes­­szempontú hatalmi önkényes­kedés lehet az alapja. Éppen ezért Majláth püspök nem Is volt hajlandó egyszerűen tudomásul venni a betiltást, hanem jazonnal feljelentést tett a szi- i guranca ellen Bratiann minisz- i terelnöknél és jogorvoslatot kért. Táviratában kifejezetten hangsúlyozta Majláth püspök, hogy az Oltáregytet­nek tervezett estélye, melynek az ó jelenlétében kellett volna lefolynia, tisztán vallás-erkölcsi jellegű lek volna s igy a betiltásra semmi ok sem for­gott fenn. Kérte a miniszterelnököt, hogy „vegyen védelmébe minket a ha-\ talmi túlkapásokkal szemben, melyek­kel már többszőr megsértették a ka­­tholikus közönség érzékenységét• aj amelyek a jelen esetben is megaka­dályozták közérdekű működésében a székelyudvarhelyi Oltáregyletet. Remél­hető, hogy a miniszterelnök-belügy­miniszter a jelen esetben jogorvosla­tot nyújt az indokolatlanul megbán­tott egyesületnek és jövőre elveszi alantasai kedvét a hatalmi túlkapá­soktól. A Marosba dobott munkás. Aradi tudósítónk jelenti: Ez év áprilisában, husvét másodnapján kegyetlen gyil­kosság történi Aradon. Imbroane Ef­­raim és Szász György vasúti munká­sok a Marosba fojtották egyik társu­kat, Gális Pétert. A szerencsétlen em­ber annak idején nyomtalanul eltűnt és amikor eltűnését bejelentették a rendőrségen, a nyomozó detektívek megtudták, Iiogy az utolsó éjszakán Imbroane Efraimmaí és Szásszal mu­latott, akik pedig neki legnagyobb ellenségei voltak s vele egy ízben már súlyosan össze is verekedtek. Több tanú jelentkezett, akik hármukat korcsmákban és mulatóhelyeken lát­ták, de mikor Szászt és Iaibroanet elővették, hallani sem akartak Gális­­ról és azt mondták, hogy a kérdéses éjszakán nem is látták. Hosszas fag­gatás után végre bevallották, hogy bosszút esküdtek ellene. Először mu­latni hívták, ieitatták, majd kivitték a marosparti korzóra és éjszaka négy óra tájban, amikor senki sem járt arra, bedobták a Marosba A szeren­csétlen ember ki akart úszni, de ők a partnál állottak és kövekkel dobál­tak feléje, amig csak el nem merült. Holttestét máig sem fogták kL A gyilkos vasHti munkások ügyét ma tárgyalta az aradi törvényszék bün­tetőbírósága. Mindketten tagadtak és azt mondták, hogy a rendőrségen csak azért vállalták magukra a bűn­tényt, mert veréstől féltek. Ügyvédjük felmentésüket kérte, mert csak saját beismerő vallomásuk terheli őket és semmiféle tárgyi bizonyíték nincs ellenük: a holttest nem került elő és nem lehetetlen, hogy Gális Pétert meg sem gyilkolták, hanem valahol él. A bíróság azonban nem fogadta el a védekezést és a vádlottakat egyenként tiz évi fegyházra Ítélte. * Ifjúsági iratok, képes könyvek ás más karácsonyi ajándéknak alkalmas könyv­­újdonságok kaphatók a Friedmann könyv­­kereskedésben, Kolozsvár. He mulassza el rendelésinA arra hivat­­k ózni, hogyahirdetist az Ellenzikbenotva sta Párisban a lej 940, Zürichben 265 Kolozsvári devizapiac. Élénk forgalom volt a mai piacon, mely később szilárdult. Délig a következő jegyzések történtek: Bécs358—363, Prága 592—596, Budapest 380—385, London 934—938, Zürich 3810-3830, Milánó 865-870, Páris 1080-1090, New-York 196-197. Világpiac. A nyugati értékek szilárdak. Zürichi nyitás, december 10. Berlin 122*90, Amszterdam 208‘50, New- York 516-25, London 2426, Páris 2785, Milano 2237 59 Prága 1556 25, Budapest 70-—, Belgrád 780-—, Bucuresti 265—, Varsó 99, Bécs 7275. Bukaresti zárlat december 9. Valuta: Napóleon 735 lengyel m. 36-— dinár 275 francia fr. 1080 font — Sv. frank 39 — márka 40-— Fontsterling 920 dollár 106-— léva 105 oszt. k. 28-— török font 105 magyar kor. 27-— olasz líra 870 eseti korona 585 drachma 330 I ’eviza : Paris 1080 Budapest ---­London 938 Zürich 3870 New-York 200 becs 60Ü Milano 865 Prága 28-50 Berlin ----Varsó ----Budapesti zárlat december 9. Valuta: Napóleon —Léva ---­Fontst. —•— Török iont----­Fr. fr. 3976 Dollár 73410 Svájci fr. —•— Lengyel m. — Olasz iira 3184 Osztrák k. 103-75 Drachma — Dinár 1100 Lej 373 Cs. kor. 2211 Deviza: Belgrád 1106 * B CCS 10555 Bukarest 373 Prága 2223 Miiano 319- Páris ---­Beriin ----London 347 Newyork 73660 Zürich ---45. év, 280. szám. Megszűnt az „Iafratirea". A H-j becáUs pirt erdélyi lapja, vz tajm­­tűm (TertvériesöJés), amely nevében éppen nem méltó működéséről váft| nevezetessé, nehány nap óta nem je-j létük meg. A magyar közönség jól ismerte ennek a lapnak gyűlölködő és Kscffó szellemét, éppen ezért csen­des kimúlása alkalmával fölöst égés­nek tartják részletesen foglalkozni azzal a Hrtéfcoiw munkával, amelyet a liberális Irtvaftfos lap néhány évi fennállása alatt kifejtett. Az „fnfra­­tire“-át a hivatalos lapok végzete érte d: * résevétteiraég ölte meg. Magáért a lapért nem nagy kár, el­lenben sajnálattal állapítjuk meg, hogy nehány hivatásos román újság­író állás nélkül maradt jO Pótválasctás lesz Miskolcon, Bu­dapestről jelentik: A haláleset miatt megürült miskolci mandátumért foly­tatott küzdelemben Maszka demokrata idő# 3337 szavalatot Borbély-Maczky fajvédő 1682 szavazatot és Tarnay pártonkfvfiti 1624 szavazatot kapóit. Huszka és Borbély-Maczky közt pót­­pátasztásm kerül a sor. Fraaataorszáebaa a külföldi kommunisták kiutasítása tovább folyik. Párisból táviratozzak: A kül­földi kommunisták ellen lefolytatott eljárás következtében ma megint tiz külföldit utasítottak ki Franciaország­ból, akik elmulasztották az idegenekre kötelező bejelentést. A rendőrség sze­rint az össze kiutasítottak egy nem­zetközi kommunista szervezetnek tag­jai. A belügyminiszter egy körrende­letében kijelenti, hogy a francia kor­mány tiszteli a vendégjogot és elvárja hivatalnokaitól is, hogy tiszteljék azt.. Azonban minden olyan külföldi, aki tüntetésekben és rendzavarásokban vesz részt, a vendéglátó nemzet szu­­verénltása ellen követ el merényletet és ezeket felt étien ül ki fogja utasítani Franciaország területéről Uj gyakorlati orvosi szaklap. Praxis medici címmel Temesvárt uj magyar nyelvű orvosi szaklap jelent meg, amely különösen az általános gyakorlati orvosoknak nélkülözhetet­len azáltal, hogy az egyes szakok világirodalmát referálja és így a gya­korló orvosok továbbképzését előse­gíti. A bő tartalommal megjelent első számot br. Korányi Sándor budapesti egyetemi tanár dolgozata vezeti be, a vérnyomás emelkedésének diagnoszti­kájáról. A folyóiratot, dr. Fischer Fe­renc temesvári ambulatoriumi főorvos szerkeszti. Befejeződött a vizsgálat a vár­megyei utlevélpanama ügyében. A kolozsvári hadbíróság az utlevél­panama ügyében befejezte a vizsgá­latot Cassianu vármegyei főjegyzőt, akinek bűnössége beigazolódott, le­tartóztatta és vád alá helyezte. — A vizsgálat most befejeződött a pana­mista főjegyző ügyében. A vizsgálat során minden beigazolódott. Cassianu beismerő vallomást tett és igy a » tárgyalást — valószinüleg — már * jövő hónapban megtarthatják. Titokzatos éjjeli támadások Lip­­pán. Aradi tudósítónk jelenti: Az Arad közelében levő Lippa nagyközségben szombatról vasárnapra virradó éjszaka titokzatos támadások történtek több előkelő ember háza ellen. Többek kö­zött dr. Szegő Henrik ügyvéd és Fi­­bali Aladár kereskedő házának összes ablakait beverték a támadók. Szegő dr. feljelentést tett a csendőrségen. A nap humora j — Azt hiszem, te szeretnéd, i.j minden évben 365 nap munkaszü- I net volna. — Az rémes lenne. Hiszen aR­­- kor nekem minden negyedik évben egy napig — dolgoznom kellene. * — Nekem csak négy gyermekem lesz. — Miért? — Mert azt olvastam a statiszti­kában, hogy a világ összes gyer­mekei között minden ötödik — sárga. *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék