Ellenzék, 1928. június (49. évfolyam, 122-146. szám)

1928-06-03 / 123. szám

чррищ 49. év, 123. szám. Еияягжк М1ШШЖ Színházi élet — hajdan A braunschweigi városi múzeum­ban a múlt életét kutató hűtősök érdekes leletre bukkantak. Egy 1743- ból való, kis színházi cédulára, ame­lyen a régen porrá vált igazgatóság közli a derék, színházbajtító braun­­sch­weigiekkel, hogy : „a közönség kényelmére elrendel­jük, hogy az első sorban lévő nép feküdjék, a második sorban térdepel­jen az érdemes publikum, míg akik a harmadik sorban vannak, rá­tá­maszkodhatnak emezekre. Akik hát­­sóbb helyekre váltanak bréját, azok állhatnak. Imigyen elhelyezkedve az­tán sen­ki sem diffikultálhatja, hogy a színpadon történő dolgok eltakarva valónak szeme elől. Egyrendben hí­rül adjuk azt is, hogy a holnapi teátrumon mindenféle nevetgetés ti­los, mivel a bemutatandó mű­ nem komédia, hanem számomjáték.“ Ha már itt tartunk, az elmúlt, szép idők színházi életénél, akkor bátran megemlékezhetünk arról a páratlan kedvesség­ű, régi szinlapról, amely Molnár Gábor volt tmrostordai fő­szolgabírónak a gyűjteményében ta­lálható. Ez a szintap élénken tanus­­kodik amellett, hogy az 1820— 1830-as évek színtársulatai milyen jámbor allítassal könyörögtek a nagy­érdemű közönség pártfogásáért. A színlap egy régi primadonna jutalom­játékát hirdeti. És a játékban szereplő személyek neve alatt, a különböző csalogatások között néhány olyan nyomtatott sor is olvasható, amely világosan elárulja, hogy az a bizonyos, régi marosvásárhelyi játékszín a vá­ros olyan tájékán lehetett, ahol nagyon nagy volt a sár. A jutató,a játékos primadonna, a fürtös fejű, krinotinos, fűzős derekú, szalagos cipőjű istennő ugyanis azzal kecsegteti sokféle más, mezes ígéret között a publikumot, hogy csak jöjjenek bátran, ő maga — már­mint a jutalomjátszó primadonna — személyesen fog gondoskodni arról, hogy mindenki csizmája, sopánkája, ha besározódott az után — gondosan megtisztíttassék. A Bremen pilótái esetleg mégis re­pülőgépen lermét vieszk Európábe. Berlinből jelentik. A Bremen pilótái vagy június 3-án indulnak hajóval Európába, vagy a legújabban fel­merült terv szerint visszafelé is át­repülik az óceánt. Ha hajón indul­nak el a Bremen utasai, akkor Bré­mában szállnak partra. Onnan repülő­gépen Tempelhofba mennek, ahol ünnepélyes fogadtatásukra készülnek. Ugyancsak kétnapos ünnepi program várja a repülőket Berlinben te, ahová bátor társukat Fritzmaurice őrnagyot is meghívta a német légügyi kormány. Két kolozsvári vendéglős jubileuma. Breiner H. József, a kolozsvári vendég­­iparosok szindikátusának elnöke a na­pokban üli meg önálló működésének negyvenéves, Erfurt Hugó vezetőségi tag pedig ötvenéves jubileumát. A kolozsvári vendégiparosok szövetsége ebből az al­kalomból egy társasvacsora keretében fogja ünnepelni a jubilánsokat- A társas­vacsora június 5-én este lesz a Florida­­kerthelyiségben. A vendégiparosok szö­vetsége felkéri a város polgárságát, az ünnepeltek jóbarátait, hozzátartozóit és ismerőseit, hogy ezen a barátságos ünnep­ségen minél számosabban vegyenek részt. Az ünnepségen való részvételre a jelent­kezéseket a szindikátus titkársága fogad el. A részvételi díj személyenként 250 főj. Rómában is tárgyalnak a román köl­csönről. Bukarestből jelenti a trador­ Moreau, a francia bank kormányzója, tegnap tárgyalásokat folytatott Volpi pénzügyminiszterrel és az olasz bank f­ormányzójával a lej stabilizálásáról. A tárgyalások a német birodalmi bankkal és az angol bankkal is folynak. Autóbuleget érté­k nag­YSZebeni Ind­­testparancsntikot. Tudósítónk jelen­tése szerint Dascievici nagyszebeni hadtestparancsnok Ionosai ezredes társaságában automobilon a kiska­pusi vasúti állomásra tartott, hogy a tövisi gyorsvonatot elérjék. Miután lekéstek, a tábornok parancsot adott a soffőrnek, hogy Balázsfalva felé száguldjon, még­pedig az elérhető legnagyobb sebességgel. A soffőr kötelességszerűleg figyelmeztette a tábornokot, hogy a felázott úttesten veszedelmes lesz felfokozott sebes­séggel száguldani. A hadosztálypa­rancsnok azonban ragaszkodott uta­sításához. A túlfeszített gyorsaság­nak azután az lett az eredménye, hogy az egyik kerék gummija meg­repedt és a rohanó autó ennek kö­vetkeztében hatalmas lendülettel fel­borult. A bent ülők valamennyien óriási ívben kizuhantak az úttestre. Dascsevici tábornok szinte csodasze­­rűen egy-két jelentéktelen karcolás­tól eltekintve sértetlen maradt. El­lenben Jonescu ezredes és a soffőr rendkívül súlyos sérüléseket szen­vedtek. Mindkettőjüket a nagyszebeni helyőrségi kórházba szállították. Radics a Népszövetség elé akarja vinni a Jugoszláviei kisebbségek el­nyomásának kérdését. Helyvédből je­lentik : A szkupszina tu­kotmányozó bizottságának tegnapi ülésén Radics élesen támadta a kormányt, amiért az új állampolgársági törvényben a kisebbségeknek kevesebb jogot biz­tosít, mint a jugoszlávoknak. Ha a szkupstina ezt a törvényjavaslatot el­fogadja — folytatta beszédét Radics — akkor ő az egész kérdést a Nép­szövetség elé viszi, ahol bizonyára el fogja ítélni mindenki azt a bánás­módot, melyben a kisebbségek Jugo­szláviában részesülnek. A pedagógusok ne üzérkedjenek. Bu­karestből jelentik: Anghelescu közokta­tásügyi miniszter rendeletet intézett az elemi és középiskolák steszas igazgatói­hoz, amelyben kifejti, hogy a miniszté­rium több helyről kapott értesítést ar­ról, miszerint a tanítók és tanárok ke­reskedéssel, üzletkötésekkel és kijárá­sokkal foglalkoznak. A minisztérium a legszigorúbban eltiltja a pedagógusoknak az üzérkedést, mert­­bármily fajtájú ke­reskedelem, vagy mesterség összeférhe­tetlen a tanár, vagy a tanító méltósá­gával és azokkal a feladatokkal, ame­lyeknek betöltésére hivatva van. A ren­delet elsősorban a falusi tanítókra vo­natkozik, akik közül sokan a tanító mes­terséget már csak mellékfoglalkozásként űzik, főbb foglalkozásuk a kereskedés és főleg kisebbségi területeken, a kijárás, amely tekintélyes jövedelmet biztosít részükre. Anyák napja. Június 3-án a Magyar­­utcai ref. templomban az anyák nap­ját ünneplik istentisztelet, illetve dél­után templomi ünnepély keretében. Délelőtt 10 órakor megtartandó isten­tiszteleten prédikál Vásárhelyi János lelkész. Délután 6 órakor a templomi ünnepélyen imádkozik és bibliát olvas Vajda Gáspár s. lelkész, előadást tart Kiss Pál belmissziós munkás. Énekel­nek a gyülekezet ref. földész dalárdái és a Magyar­ utcai ref. elemi iskola nö­vendékei. A változatos programot a ref. gimnázium és a Magyar-utcai ref. elemi iskola növendékeinek szavalatai teszik teljessé. Pendlypénz az anya- és csecsemővédelem céljaira fordit­­tatik. A nagybányai kereskedők körének új elnöke. A Nagybányai Kereskedők és Ke­reskedő Ifjak Köre tisztújító ülésén Va­­litzki Károly eddigi elnökét, díszelnökké, hí­vébe elnökül pedig Kovács Gyula könyvkereskedőt választotta meg. * „Vogue“ a legelőkelőbb pártel divat­lap német szöveggel kapható az Ellenzék könyvosztályában, Kolozsvár. Ára 65 lej.Щ URANIA-MOZGÓ Nagy sikerrel folytatjaШ N­Etrogoff ШМ1у (a cár fatázis) bemutatását. Főszerepben: Ivan Kostonkins és Nathalie Kovanko. Monopol Filmcentrala. bg Negyedszer rabolták ki a Cserno­­vic—Lipcani autóbuszt. Csernovicból jelentik: Bukovina területén, főleg az északi részeken a legszélesebb körű csendőri intézkedések ellenére még mindig napirenden vannak az útonállások. A lipcanj-i autóbuszt tegnap fényes nappal megtámadta négy bandita és az utasokat kira­bolta. Az autóbuszon többnyire ke­reskedők utaztak vásárra s így sok pénz volt náluk. A rablók negyed­millió lejt gyűjtöttek össze tőlük. A Hocemi­i után ez már a negyedik rab­lás ebben az esztendőben. A csend­őrök üldözőbe vették a bandát. Ecetsavat ivott, mert nem volt állása. Nagyszebeniből jelentik: Gyenge Ilona, marchegi születésű 43 esztendős taka­rítónő egy üveg ecetsavat ivott a Dacia vendéglőben. Haldokolva szállították a kórházba. Kihallgatása során elmondotta, hogy már hetek óta állás nélkül van és minden igyekezete ellenére sem tudott keresethez jutni. Végső nyomorában szánta rá magát az öngyilkosságra. Élet­ben maradásához kevés reményt fűznek az orvosok. Napirenden vannak a merényletek a vasútvonalak ellen. Csernovicból jelentik : Fundulmoldova állomás kö­zelében Ismeretlen tettesek ki akar­ták rabolni a személyvonatot. Az ál­lomásról kitoltak egy veszteglő vagont a vonatra, azzal a szándékkal, hogy vasúti szerencsétlenséget okozzon, a pánik alatt pedig kifosztják az uta­sokat. A mozdonyvezető szerencsére észrevette a vagont és leállította a vonatot. A vasúti űrt, akinek körle­tébe tartozott ez a vonalszakasz, le­tartóztatták. * „Record“ divatlap júniusi száma kap­ható az Ellenzék könyvosztályában, Str. Universitati 1­8. Ára 36-—■ lej. Vidékre 40-— lej előzetes beküldése mellett azon­nal szállítjuk.­­ „Véndiákok“ ü­nnepe a marosvásárhelyi református kollégiumban. A marosvá­sárhelyi református kollégium volt nö­vendékei folyó évi július hó 3-án ,vén­diákok“ ünnepséget rendeznek. Délután hálaadó istentisztelet lesz a várbeli nagy­templomba, ahova az Almamáter helyisé­géből testületileg vonulnak fel 65 évfo­lyam növendékei. Este a Kultúrpalotában művészi est, társasrecnom és társeestély fejezi be az ünnepséget. Ugyanezen a na­pon az 1008-ban érettségit tett tanulók 25 éves találkozót rendeznek. Az előké­sz­ítő bizottság felhívja a volt iskolatár­­sak figyelmét az ünnepségekre és kéri őket, hogy tartózkodási helyüket a kol­légium igazgatóságával szíveskedjenek közölni. Kitiltották az iskolából Karácsonyi püspök egyik könyvét. Bukarestből jelentik: d­r. Karácsonyi János nagy­váradi címzetes püspök, a neves tö­r­­ténettudóa, könyvet irt a székely helynevekről. Műve, úgy mint min­den más munkája, szorgos kutatá­sok alapján készült és adatait a tör­ténelmi okmányokból merítette. A közoktatásügyi minisztérium mégis indexre helyezte a könyvet. Politikai vonatkozásokat fedezett fel benne, körrendeletet intézett tehát az ösz­­szes erdélyi kisebbségi iskolákhoz, amelyben a könyv használatát eltil­totta. Ugyancsak kitiltotta a minisz­ter az összes középiskolákból Gab­riel Arié „Histoire juive“ című köny­vét, amely a közoktatásügyi minisz­térium indokolása szerint sértő rész­leteket tartalmaz Romániára nézve. Arnaldo Mussolini jobban van. Ró­mából jelentik . Jelentettük a Duce öccsének Arnaldo Mussolininak autó­szerencsétlenségét. A fiatalabbik Mus­solini testvér állapota néhány nap alatt annyira javult, hogy már el is hagyta a kórházat. A feleségének állapota, aki kulcscsonttörést szen­vedett, változatlan. A világhírű­­ere mindenhol kapható­ Lupu Genfben. Bukarestből jelen­tik : Lupu, munkaügyi miniszter, aki a nemzetközi munkaügyi kongresz­­szusra utazott, Genfben informálni fogja Titulescut a legutóbbi belpoli­tikai eseményekről. Lupu egyébként Génfből Párisba utazik, ahol a fran­cia kormány több tagjával akar tár­gyalni. A tárgyalások úgy látszik a kölcsönnel állanak összefüggésben, fiat és félmillió Kolozs megye szegény községeinek. Az Ellenzék már jelentette olvasóinak, hogy a belügyminiszter a kö­rülbelül hatvanmilliót kitevő vármegyei költségvetést jóváhagyta. Érdekes, hogy Kolozs megye szegény községeinek felse­­gélyezésére a vármegyei költségvetés hat és félmillió lejt vett fel. A belügy­­miniszter, midőn a tisztviselők előlépte­téséről volt szó, a költségvetésből a pár­százezer lejt kitevő összeget ridegen tö­rölte, ugyanakkor pedig a községek sze­gény lakosságának felsegélyezésére szánt hat és félmillió lejt minden megjegyzés nélkül jóváhagyta. A kormány politikájá­nak dicséretére válik a falusi néppel szemben tanúsított magatartása, csak az nem érthető meg, hogy a tisztviselőkkel szemben miért alkalmaz más mértéket. Fegyvergyakorlatra hívják be a tar­talékos tiszteket. Bukarestből jelen­tik : A legfelsőbb hadvezetőség elha­tározta, hogy a tartalékos tiszteket két csoportban fegyvergyakorlatra hívja be. Az egyik csoport május 30-tól június 28-ig lesz fegyver alatt, a másik csoportot viszont őszre hív­ják be 30 napi szolgálatra. Behívják az 1925-ös korosztályt, aztán az 1919-től 1924-es korosztályból azokat, akik a múlt évben nem voltak fegy­vergyakorlaton. A hadügyminiszté­rium intézkedésére a tanítók és a tanárok csak az őszi fegyvergyakor­latra tartoznak bevonulni. Amikor a vonat majdnem elgázolja az állomást, Aradról jelentik : Az arad—temesvári vonalon, Mercifalva állomás mellett az Aradról Temesvár felé haladó tehervonat két kocsija kiugrott a sínből, nekifutott az állo­másépületnek és a gyönge kis házat majdnem feldöntötte. A kisiklás a vonalat is nagyon megrongálta. Ezen az útszakaszon a forgalmat csak át­szállással lehetett lebonyolítani. A vonatok óriási késéssel érkeztek meg úgy Aradra, mint Temesvárra, mert a megrongálódott sínpár kijavítása hosszabb időt vett igénybe. * „Anyák napja“ az unitáriusoknál. Az „Anyák napja“ megünneplésére ki­jelölt napon — Június hó 3-án (vasárnap) délelőtt az unitárius templomban ünne­pélyes istentisztelet lesz. Egyházi beszé­det mond Ürmösi Károly esperes. Ezt követik szavalatok, az anyák üdvözlése és karénekszámok. Érdeklődök — és fő­ként édesanyák — ez után is szeretettel hivatnak meg. Ujságszelvények nélkül egyetlen gaz­dasági érdekképviselet, nagyvállalat, ve­zető pénzintézet, szaklap stb. nem lehet kellőképen tájékozott afelől, hogy szak­májában mi történik és mi készülődik. Megrendelésre mérsékelt havi előfizetés mellett rendelkezésére bocsátjuk kivá­g­ás formájában mindazokat a cikkeket, ízeket, hirdetéseket stb., melyek szak­máját, avagy érdekkörét érintően az ösz­­szes belföldi román, magyar és német napilapokban, valamint helyi közlönyök­ben megjelennek. Juventus* fordítási és információs iroda. Cluj-Kolozsvár, Strada Petru Maior (Arany János-utca) 9. • „Die Dame“ első júniusi száma kapható az Ellenzék könyvosztályában, Kolozsvár. Egyes szám ára 66 lej, negyedévi elő­fizetés ára 6 számra: 360 lej, vidékre portóval együtt 400 lej.­ ­ 5. oldal Bucarestbe utazók keressék fel Magyar Egylet házában megnyílt Bakesi-féle imicitia l étlemet! Str. Intrare Zalomit S. (Astoria-szálloda I mögött). Kitűnő magyar konyha ! Olcsó iraki !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék