Ellenzék, 1936. június (57. évfolyam, 125-148. szám)

1936-06-26 / 145. szám

1936 Június 26. HIÚK JÚNIUS 28-ÁN KEZDŐDNEK AZ ÉRETT­SÉGI VIZSGÁLATOK. Bucuresti­ből jelen­tik: A közoktatásügyi minisztérium pénte­ken hozza nyilvánosságra az érettségi vizs­gálatokat vezető bizottságok tagjainak név­sorát. A vizsgák június 28-án kezdődnek. Első nap a jelöltek iratait és azonosságát ellenőrzik. INSPEKCIÓS GYÓGYSZERTÁRAK. Június 20—28-ig a következő gyógyszertárak telje­sítenek éjjeli szolgálatot: Lukács Dénes, Me­morandului 2., dr. Olaru, Regina Maria 9., Minerva, Pop Ioan, Cal. Reg. Ferdinand 28. Büntetések a háztartási alkalmazottak munkásbiztosítási illetéke miatt. Aradról je­lentik: A munkásbiztosí­tó pénztár központi igazgatóságának újabb rendelete szerint munkás- és balesetbiztosítási illetéket kell fizetni a háztartási alkalmazottak (cselédek, fix fizetésén kívül a természetbeni ellátás cí­mén kiszámított összeg után is, így tehát megfelelő összegű bélyeg ragasztandó az ilyen háztartási alkalmazotti könyvekre a koszt és lakás összegeiért is. Az első cso­portba azok tartoznak, akiknek havi fize­tése és a „természetbeni járandóság“ összege nem nagyobb, mint összesen 600 lej. Ezek­nél hetenként 6 lejes munkáspénztári bélye­get kell a könyvbe ragasztani. Mivel a leg­több aradi családnál az első csoportba tar­tozó fizetést húzzák a háztartási alkalma­zottak, azért felvilágosítást kértünk a mun­káspénztártól, hogy az ilyen munkások, vagy munkásnők ellátási összegeképen mennyit számít fel a munkáspénztár? Azt válaszol­ták, hogy az ilyeneknél étkezés és lakás címén havi 400 lejt számítanak hivatalosan. Ha tehát valamely háztartási alkalmazott havonta 200 lej fix fizetést kap, ahhoz még 400 lejt kell számítani ellátás címén és ez esetben az első csoportnak megfelelő heti 6 lej munkáspénztári bélyegilleték fizeten­dő. A havi 200 lej fix fizetésnél nagyobb ösz­­szeget­ élvező háztartási alkalmazottak után már a második csoportnak megfelelő heti 12 lejes bélyegilleték rovandó le, de minél nagyobb készpénfizetést kap az ilyen alkal­mazott, annál magasabb az „ellátási összeg“ és vannak, akik így a III. kategóriába jut­nak. Aradon már megkezdődött az ellenőr­zés és sok esetben büntetőjegyzőkönyvet vettek fel a családoknál. Pénzhamisítókat lepleztek le Gherla-n. Né­hány nappal ezelőtt Petruca detektiv és Anca rendőrtiszt Gherla-n folytattak nyomozást bűnügyben. Ittartózkodásuk alatt feltűnően halvány nyomású 260 lejes pénzdarabokra találtak. A gyanús pénzdarabok eredete után kutatva hamarosan megállapították, hogy a hamis kétszázötven lejeseket Muntean Teodor Cluj-i illetőségű iparos hozta forga­lomba. A továbbiak során kiderült, hogy Muntean csak forgalomba hozta a hamis pénzeket, míg azokat Szabó Márton gépész, és Moldovan Vasile Cara-i lakosok készítet­ték. Bevallották, hogy megelőzőleg mintegy hetven darab száz lejest hoztak forgalomba és a 250 lejesekből eddig körülbelül tizet­­tizenötöt helyeztek el a piacon. Munteanu minden egyes hamis 250 lejes elhelyezéséért száz lejt kapott. Mindhármukat letartóztat­ták. Kitűzték a Cotroceni-i szerencsétlenség vádlottainak főtárgyalását. Bucuresti­ből jelentik: A Cotroceni-i szerencsétlenség vád­lottainak perében június 27-re tűzték ki a főtárgyalást. Nem valószínű, hogy a tárgya­lást megtartják, mert kétséges, hogy az ösz­­szes perbeli személyeket ilyen korai határ­időre meg lehessen idézni. A perben ugyanis a letartóztatásban lévő vádlottakon kívül 230 személy szerepel, akik kártérítést követel­nek. Az ország összes mozgószínházát felül­vizsgálják. Bucuresti­ből jelentik: A belügy­minisztérium elrendelte a fővárosi és vidéki mozik felülvizsgálását és e célból Ganescu Ilie közigazgatási vezérfelügyelőt küldte ki, akinek felhatalmazása van, hogy bezárassa azokat a mozikat, amelyeknél szabálytalan­ságot tapasztal. Nem fizeti a CFR a múlt évben eszközölt pótmegrendeléseket. Bucuresti­ből jelentik: A QPR az elmúlt évben az előirányzatokon felül, főkép a vasipari vállalatoknál pót­megrendeléseket eszközölt. Ezeknek a ren­deléseknek ellenértéke két részletben volt esedékes: az első részlet január 1-én, a má­sodik részlet pedig május 1-én. Jóllehet az esedékesség napjai már rég elteltek, több vállalat követelését a GFIR a mai napig sem fizette ki, ami súlyos károkat okoz az érde­kelt vállalatoknak. Öngyilkos iparos. Deva-ról jelentik: Elyes Gyula 52 éves könyvkötősegéd nem tudta magát és családját fenntartani s nyomorá­ban lakása padlásán felakasztotta magát. Mire felesége rátalált, már halott volt. A háború előtt mint önálló könyvkötő és nyomdász működött Hunedoará­n. Betörés: Tg.-Mures-ről jelentik: Keddre virradó éjszaka Grün Béla lakásába ismeret­len betörő hatolt az ablakon keresztül. A betörő a hálószoba melletti szobában álló szekrényt felfeszítette és hatezer lejt vitt magával. Munkája közben zajt csapott, mire a háziak felébredtek, fellármázták a szom­szédokat és üldözőbe vették. A betörő el­menekült. Az eljárás folyik. Primăria Municipiului Cluj. No. 18.375 —1936. ÉRTESÍTÉS. Cluj város­ polgármesteri hivatala az érdekeltek tudomására hozza, hogy a parkok részére szüksé­ges homok kitermelése és beszállítása tárgyában megegyezéses tárgyalást tart. A tárgyalás f. év július 7-én, d. e. 11 órakor Lesz­ megtartva a városháza üléstermében az ár­fejtési bizottság előtt, a C. P. törvény és a M. O. 127/931­­ számában közölt általános árfejtési szabályok szerint. A pályázók felbélyegzett, lepecsételt és külön borítékban benyújtandó ajánl­latainkkal egyidejű­leg, a tel­jes összeg 5%-át óvadékként készpénz­ben vagy állampapírokban letétbe helyezni tar­toznak. Az ajánlatok felbontása után szóbeli árlejtés lesz. A teher füzet a Gazdasági hivatalban (32. sz. szoba.) tekinthető meg. Cluj, 1936. VI. 17. Primăria Municipiului Cluj. Megjelent és már kapható a „Magyar Larousse“ : RÉVAI &SMB3SB 2400 hasábon, 1200 oldalon, 35.000 cím­szót tartalmaz, 2000 szövegképpel,32 da­rab melléklettel, 21 egész oldalas színes térképpel, rendkívül erős kötésben. Még jan. hónapban elő­jegyzési ára 480 lej EXIKONA Meg néhány példány kapható az Ellenzék könyvoszt­avában, Cluj. - Mo­t vegye meg, mert később 600 lesz. Vidéki rendeléseket utánvéttel, azonnal ii­szün ELLENZÉK Színkör-Mozgóbam­ma premier­ SMEtrYTEMPLE legújabb, legkedvesebb és legédesebb filmje!! €1 MAGYAR FELIRATTAL!! Feljelentés az időközi bizottság elnöke el­len. Tg.-Mures­ ről jelentik: Mintegy két hó­nappal ezelőtt a Mosun-i falusi időközi bi­zottság élére Zeches Gheorghet nevezték ki. Az előző községi bírónak azért kellett távoz­nia, mert a Szánthó-féle birtokigénylés ügyé­ben a falubeli parasztság érdekeit védte. Az új interimár-elnök ellen több községbeli gazdálkodó feljelentést adott be a felettes hatóságokhoz. A feljelentésben azt állítják, hogy Zeb­es 30 ezer lejt sikkasztott a köz­ségi pénztárból. A Magánalkalmazottak Szakszervezeti Föderá­­ciójának tarnsilvan-banati tartományi vezetősége f. év június hó 7á-án, vasárnap reggel Clujon, a vidéki vezetőségi tagokkal kiegészített, teljes ülést tart, melynek napirendjén a transilva­n-banati szervezés és propaganda kérdése is szerepelt. Az ülésen részt vesznek még a központból George Georgescu a Federáció elnöke és Corneliu Blaga, Iirescu a Federáció titkára is és így ezen ülés elé általános, érdeklődéssel tekintenek magánal­­kalma­­zotti körökben. Falumunka. Tg.-Mures-ről jelentik: A ma­gyar párt Mures-r­egyes tagozata nagysza­bású falumunkát iktatott őszi programjába. A párttagozat vezetősége főleg gazdasági és társadalmi téren akar a leszegényedett szé­kely falvak és a vegyes lakosságú községek kulturális szempontból veszélyeztetett ma­gyar lakosságának segítségére lenni. A mun­kát tájékozódó utak előzik meg. Terv sze­rint a párt helyi vezetősége ismeretszerzés céljából szeptember hó 15-ig minden Mures­­megyei községbe ellátogat, hogy szükséges ismereteket szerezzen, melyek aztán meg­határozzák a tennivalót. Az elmúlt vasárnap a párttagozat meg is kezdte a tájékozódást. Dr. György József tagozati elnök és dr. Biró István főtitkár néhány mezőségi községet látogattak meg, többek között: Mădăras, Bandul, Sabed és Samsund községekben vé­geztek beható tanulmányokat. A tagozat fa­lumunkája elé nagy várakozással tekint a megye magyarsága. Börtönre ítéltek egy zsaroló rendőrkapi­tányt. Szabadkáról jelentik: Szabadkán nem­rég letartóztatták Medákovics Dusán felfüg­gesztett rendőrkapitányt, akit azzal vádol­tak meg, hogy a kereskedőket állandóan zsarolta. A szabadkai törvényszék most Me­dákovics Dusánt másfél évi börtönre ítélte. Amikor a színésznő túlmerészen rögtö­nöz... Newyorkból jelentik: Csúnya bot­rány színhelye volt az előkelő newyorki Savoy­ Theatre színpada. Ellen Tain, az is­mert színésznő, kissé italos állapotban jelent meg a színpadon s egyszerre csak vetkőzni kezdett. Miután ez egyáltalán nem tartozott szerepköréhez, először a kulisszák mögött, majd a nézőtéren is nagy izgalom támadt. A közönség egy részének tetszett a váratlani rögtönzés, a nagy többség azonban fütyülni kezdett. A nézőtéren csakhamar parázs ve­rekedés kezdődött, amelynek a rendőrök vetettek véget, közben a függönyt leeresztett­­ék. A rendőrök végül felmentek a színpad­ra és a színésznőt letartóztatták. Kiállítás: A Cluj-i ipariskola igazgatósága a munkakamara vezetőségével kiállítást ren­dezett a Str. Moldovei 2. szám alatti iskola helyiségében, ahol a tanoncok által készített munkák vannak kiállítva. A kiállítás június 29-ig van nyitva délelőtt 10—12-ig és dél­után 3—7-ig. Lindbergh megbízottja felvette a Haupt­­mann-féle dollárletétet. Newyorkból jelen­tik: Breckenridge Flenry ezredes, Lindbergh, az amerikai repülőhős bizalmasa és meg­hatalmazottja, a trentoni bíróság letétpénz­táránál 14.8­60 dollárt vett fel Lindbergh ne­vében. Ez az összeg a kivégzett Hauptmann Brúnó lakásán talált megjelölt váltságdíj­­bankjegyek értéke, melyet a bíróság Lilid­be­rghnek ítélt meg. Amerikában tömegesen gyártják a mester­séges gyapjút. Newyorkból jelentik: New­­york államban Lanatin Corp. cég alatt rész­vénytársaság alakult a Rossati-féle mestersé­ges gyapjú tömeges gyártására. A műgyapjú növényi rostokból készül, közönséges gyap­­júfonó vagy fésű­sgépeken lehet feldolgozni a gépek legcsekélyebb változtatása nélkül és forgalmi ára fél kg.-ként 25 cent lesz. Az új közigazgatási törvény magyar for­dítása (dr. Kiss Endre ügyvéd fordításában) 50 lejért kapható az Ellenzék könyvosztályá­ban, Piaţa Unirii. Vidékiek 60 lej pénz, vagy postabélyeg beküldése ellenében bérmentve kapják. A kutató ember könyve propagandában. Jeans: A CSILLAGOS ÉG TITKAI. Az érdek­lődő ember népszerű csillagászata. (Lexikon­alak, ízléses nyersvászonkötés, kitűnő fény­­lemez illusztrációk) most csak 233 lej. Kap­ható az Ellenzék könyvosztályában Cluj, Piaţa Unirii. Vidékre azonnal szállítjuk — utánvéttel is. Kérjen ingyen könyvjegyzéket hogy néhány nappal ezelőtt Tauber Richard, a népszerű operaénekes Londonban oltár elé vezette a vöröshajú Napier Dianát. Tauber Richard-nal­ ezt a házasságát előző feleségé­től való elválása és viharos események egész láncolata akadályozta mostanáig; hogy Fejős Pál, az ismert filmrendező, két napig a legszigorúbb inkognitóban Budapes­ten járt. A neves magyar filmrendező hosz­­szabb idő óta Stockholmban dolgozik, ahol hasonlóan a londoni Korda Sándorhoz, meg akarja teremteni a svéd nemzeti filmgyár­tást. Egyébként Fejős Pál, közelebbről nő­sült, felesége Irmgard Juga, egy dúsgazdag stockholmi gyáros leánya, hogy a legújabb szabadszínpad Budapes­ten a Margitszigeten készült el. Hatalmas te­rebélyes fák törzseire szerelték rá a reflek­torokat, amelyek a Poló-színház színpadát világítják meg, ahol estétől a ,,Szerelmes Bu­dapest‘‘ című 12 képből álló táncos revüt játszók nagy sikerrel, hogy a Magyar Filmiroda műtermében legújabban forgatott darabnak az az érde­kessége, hogy Magyarországon első ízben, női rendezője van. .A filmrendezőt Balázs Má­riának hívják, innen Ardealból származott el, ahol, mint mondja, novellairással foglal­kozott, de már akkor minden vágya az volt, hogy filmet rendezhessen. A filmrendezőnő egyébként a polgári életben tanársegédnő a budapesti egyetemen, politikai és közgazda­­sági diplomája is van, hogy most fejezték be a ,,Forog az idegen“ című filmszkeccs felvételeit, amelyeket Me­zőkövesden készítettek. A film főszereplője Orosz Vilma, aki egy matyólányt játszik a darabban, hogy a Budai Színkör „Csárdás“ c. sláger­­darabjával egyidőben az Erzsébetvárosi Szín­ház is megkezdte nyári műsorának legmu­latságosabb darabját. Erdélyi Mihálynak leg­újabb operettje, a „Csavargó lányi” a: Er­zsébetvárosi színház nyári darabja, amely­nek bemutatóját pénteken tartják meg. .A szereplők: Dayka Margit, Somogyi Nusi, Daj­­bukát Ilona, Vágó Mary, Gőzön Gyula nevei már magukban biztosítják a sikert, hogy Victor Margueritte Párisban megír­ta első színdarabját. A darab címe: A gyer­mek. Bemutatója Milánóban lesz olasz nyel­ven és innen kerül majd Párisba az őszi be­mutatóra. Az élet könyvei: Foerster: Az élet művé­szete VT. javított kiadás 99 lej. Foerster: Élet és jellem IV. kiadás 119 lej. Kaphatók az Ellenzék könyvosztályában. Cluj- Piaţa Unirii. Vidékre utánvéttel is azonnal ázállít­juk. Kérje az ingyenes könyvjegyzéket Primăria Municipiului Cluj. No. 18.374/1936. HIRDETMÉNY. Cluj város polgármesteri hivatala az érdekeltek tudomására hozza, hogy a Parkok és virággrup­pok részére szükséges, cement, deszka, és homok szállítása tárgyában nyilvános árlejtést tart. Az árlejtés f. év julius 7-én, d. e. 3 órakor lesz megtartva a kis ülésteremben, a C. P. tör­vény 88—np cikkelyei és a M. O. 1­7/931. szá­mában közölt általános árfertési szabályok szerint. A pályázók írásbeli ajánlataikat felbélyegezve és, pecséttel ellátva, a kért összeg 5 % -ával egy­­idejűleg az árlejtési bizottság elnökéhez letétbe helyezni tartoznak. A teherfüzet és a vonatkozó költségvetés a Gazdasági hivatalban (32. sz. szoba) tekinthető meg. Cluj, 1936. VI. 17. Primăria Municipiului Cliu. ,7 Felhívjuk a nagyérdemű közönség figyelmét, hogy a szerencsés sorsjegyfőelárusító­s ■ irt .© a Uh © «■s CM © DERNEL B. HERESCU & H. FLORESCU Vi Lei 200 E Vssorsjegylei 400 i legészsorsjegylet vau a cluji és vidéki játékosok kényelmére Clujon, Piaţa Unirii 1. szám alatt fiókot létesített, ahol a következő játék I. osztályú szerencsés | Húzás 1936 június hó 1­5-én ! | sorsjegyei már kaphatók! !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék