Ellenzék, 1942. szeptember (63. évfolyam, 197-221. szám)

1942-09-22 / 214. szám

19­4­2 szeptem­ber 2­2. akl*E N2KK. Rádión küldött Üzenetet finnországi tapasztalatairól Keresztes-Fischer Ferencné HELSINKI, szeptember 22. (MTI.) A Finn Távirati Iroda közli: A magyar női szervezetek képviselői vasárnap a Helsin­ki közelében levő Tuusulaba utaztak, ahol tábori misén vettek részt, majd megláto­gatták a Lotta-házat, a védőrségi alaku­latok parancsnoki iskoláját és Kivi finn nemzeti költő házát. Este a finnországi női szervezetek vacsorát adtak a magyar vendégeknek, akik azután az Opera elő­adását hallgatták végig. Vitéz Keresztes-Fischer Ferencné, a küldöttség vezetője, a helsinki rádión át üdvözölte a magyar népet és néhány szó­val megemlékezett a finnországi tartózko­dásuk során szerzett sok mély benyomá­sukról. Tíznapos finnországi tartózkodá­suk megmutatta, hogyan tud küzdeni és győzni egy életképes nemzet, amelynek minden egyes tagja át van hatva a kö­telességtudástól és a hazaszeretet szent­­ eszményétől. A rombolás színhelye mel­g lett elhaladva, mindenütt bizakodó han­got hallottak, törhetetlen munkakedvet sugárzó, és reménykedő arcokat láttak s a katonák között mindenütt ott látták se­gíteni a női Lotta-szervezet tagjait, akik szorgos kézzel, szerető szívvel odavará­zsolták az otthon melegét. Ahol­ csak meg­­fordultak, a legmelegebb rokoni szeretetet érezték. A borzalmas pusztítás nyomán mindenütt a lázas építő munka jeleit ta­lálták. Finnországban mindenki bizako­dással dolgozik — folytatta előadását Ke­resztes-Fischer Ferenc­né —­ és ahol ilyen kitartás és akaraterő van, ott a munka eredménye sem marad el. Megemlékezett még a finn nép magas kultúrájáról, a nemzet nagy lelkierejéről, lobogó hazasze­retetéről, kö­t­eles­s­ég t­el­jes­í­t­és­ér­ő­l és l­e­mondásáról. Mindezt követendő példa­kép is említette. Hajszál magyart telepítettek vissza Boszniából a Délvidékre Dárda, szeptember 22. (MTI.) Ma­gyarország zágrábi követének kez­deményezésére a külföldi magyaro­kat­ letelepítő kormánybiztosság el­határozta, hogy a­­Bosznia területén négy községben található szórvány­­magyarságot hazaviszi az anyaor­szágba. A telepítés oka — eltekintve attól, hogy a lakosságban a nagy magyar közösségbe való beolvadás ol­thatatlan vágya ébredt — különö­sen az volt, hogy a négy község magyarságának életét és vagyonbiz­tonságát a boszniai szerb népcsoport erősen veszélyeztette. A horvát ál­lam a legnagyobb előzékenységgel állt rendelkezésére a magyar ható­ságoknak. A négy veszélyeztetett­­község magyar lakossága min­den zavaró körülmény nélkül, visszatér­hetett az anyaországba. A­ lakosság áttelepítése a tavaszon és a nyáron meg is­­történt. Most a­­bjelinai, közel 600 lélekből álló csoport tért vissza az országba. Vitéz Bonczos Miklós igazságügyi államtitkár, a külföldi magyarokat telepítő kormány­biztos, vasárnap délelőtt érkezett Dárdára, ahol Ba­ranya vármegye nevében Blaskovits Iván főispán fogadta. A visszatért magyarokat hozó 67 kocsiból álló szerelvény­­egynegyed 12 órakor fu­tott be a dárdai állomásra. Az igás­­állatokat, sertéseket, a gazdasági felszereléseket, valamint a bútoro­kat vasúti teherkocsin hozták. A szerelvényt magyarországi útjá­ra elkísérték a zágrábi magyar kö­vetség megbízottjai. A hazatérő magyarokat a kor­mány­­nevében vitéz Bonczos Miklós igazságügyi államtitkár, telepítési kormánybiztos üdvözölte. Az államtitkár beszéde után Té­ny­ Vince, a horvátországi Magyar Közművelődési Közösség bjelinai ta­gozatának elnöke beszélt a vissza­tértek nevében. Döme Dezső, a hor­vátországi Magyar Közművelődési­ Közösség eszéki vezetője az ország­határon túlmaradottak üdvözletét tolmácsolta. Vité­z Bonczos Miklós államtitkár -és kísérete ezután gépkocsin Eszék­re utazott, ahol megnézte a horvát­országi magyar közművelődési kö­zösség eszéki székházát és megkö­szönte az illetékes hatóságoknak a visszatértek hazautazásával kapcso­latos támogatást. Dárdára visszatér­ve, meggyőződött arról, hogy az anyaországba hazajött boszniai ma­gyarok elhelyezése megfelelő, majd beszélgetni kezdett a visszatértek­kel. A visszatelepített magyarokat 3 napos egészségügyi vesztegzár céljából táborokba helyezték el. A csoport tagjainak nagy része Iladik­­népe-telepen, kisebb része pedig Horthyvárán kapott földet. Két hét­e múlva már saját tulajdonul kapott földjeiket munkálhatják. Házaikat most épitik s novemberre azok is el­készülnek. A korm­ánybiztosság csa­­ládonkint két hold földet a művelés­re, ezen­ kívül téli szállásit és téli foglalkoztatást biztosított a hazatér­teknek. A szükséges kenyér- és ve­­tőmagvat, valamint a takarmányt a jövő őszig mind megkapják. Vitéz Bonczos Miklós államtitkár késő este repülőgépen tért vissza Budapestre. Letartózimitált a hamis tanút és tzibujlóit DÉS, szeptember 22. Dr. Kapdebó Szi­lárd törvényszéki tanácselnök, uzsora-­­egyesbíró most tárgyalta az árdrágító visz­­­szaélés bűntettével terhelt Heitharm Izrael dési kiskereskedő bűnügyét, aki a vádirat szerint a szemesbabot a hatóságilag meg­állapított ár kétszeresen árusította. A ki­hallgatott tanúk a főtárgyalás során nem­csak egymással, hanem saját magukkal is ellentmondásba keveredtek, ugyannyira, hogy Farkas Sándor kozárvák­i cséplőgép­­sűtő tanút az ügyészség hamis eskü miatt letartóztatta A tanú ekkor beismerte, hogy a vádlott és ha készpénzzel és egyéb ígéretekkel arra igyekeztek őt rávenni, hogy a valósággal ellentétben vallja azt, hogy a babot Heimanntól maximális áron vásárolta. A törvényszék a vádlottat ezek­­után félévi börtönre, 100 pengő pénzbün­tetésre, politikai jogainak háromévi fel­függesztésére és ugyanezen tartamú hiva­talvesztésre, végül iparigazolványának el­vesztésére ítélte. A királyi ügyészség sú­lyosbításért, a vádlott a bűnösség megál­lapítása miatt, védője a bűntetté minősí­tés ellen semmiségi panaszt jelentettek be. Az ítélet elhangzása után dr. Nónay György királyi ügyész Heimann Izrael vádlottat és fiát hamis tanúzásra való fel­­bujtás miatt letartóztatásba helyezte. Az összes iskolák tankönyveit imtta az „Ellenzék“ könyvesboltban Kolozsvár, Mátyás Király­ tér 9. szám.Vidéki rendelésnél könyvek pontos címeit kérjük az istora által kiadott tankönyvjegyzék alapján . BMiE-m m ■'Sr, // 0 nmsruA-1 kif&jMstjfr GA&jjQ. fesîmÂ-ruifJUJruiP. QTrxrfc m-iw&jxt jaMAhsX axJUAl O. ProJUps ccA-U \rUL(xq £tUUISSrXM,p.QeP jirUÁA a bSjrnjásTjtffuj ás t&kAAJutQs hjxruj \ji$STJX&dAs hAfajJZXM B-j----------_ _ _ . ------------ - ~ --'-r..".-- -......- - -t K-n-v.'.-.y. -v.-.v . .y. rf i■Mi SZÍNHÁZ és MŰVÉSZET Jávor Pál és Pethes lettép a kolozsvári kívánság hangversenyen s Óriási érdeklődés nyilvánul meg a Ma­­gyar V­öröskereszt IX’ik. kivánsághang­­versenye iránt. A közönség a legjobb bi­­ró,, mely sok esetben megérzi a jó elő­adást és a siker fokmérője gyakran az elővételi pénztárak jegykészlete. Nem cso­da, ha a Nemzeti Színházi pénztárai egy nap alatt kitették a táblát. A fővárosi mű­vészek közül bemutatkozik a filmről köz­ismert Jávor Pál akinek a színpadon is nagy sikere van. Egy alkalmi verset sza­val, viszont Pethes Sándor legújabb mű­sorából önálló, vidám produkcióval szó­rakoztat. Sikerült fellépésre megnyerni­e­­Tasnády Ilonát és Táray Ferencet is, ők a magyar líla remekeiből adnak elő ne­mes művészetükkel. A helybeliek közül még Tompa Sándor egy igen kedves ran­­­sorszámrval szerepel, az ő kitűnő góbésá­­gaival. Az operisták közül Szabadi István és Mélykúti Horváth József Bánk bán bordalát, illetve a La P­alom­át éneklik. Értékes száma lesz a műsornak Török Er­zsébet egyéni művészetével­ A nagy sikernek ígérkező estjét Mihály­fi Béla, a kolozsvári Nemzeti Színház drá­mai igazgatója vezeti be verses köszöntő­vel. Mint az eddigi kiválóságh­angversenye­ken, úgy Kolozsvárom is dr. Legényei­ Jó­­zsef konferált és a Pécsi Öregdiákok együttese gondoskodik a vidámságról i­g újabb műsorával. Örömmel állapíthatjuk meg, az el­ső vidéki ki­vánsághangverseny, meytán Kolozsváron való megtartása ts kincses város külön büszkesége é­s öröme, vidám és komoly mű­sorszámokban egyaránt bő­velkedik és az ország legjobb művészei személyes megjelenésükkel az igazi mű­vészi színvonalat biztosítják. A kolozsvári közönség nagy érdeklődése nem lepte meg a rendezőséget. Beszélgettünk ezekről a kérdésekről K. Halász Gyilával, a rádió ismert és népszerű igazgatójával­, aki el­mondotta, hogy az eddig havonta megre­n­dez­ett hangversenyekre átlagban 40.000 hely előjegyzést tett a közönség és ebjéi­g esetenként csak 2.400 helyet lehetett há­tosítani. Mindezek ellenére a szeptemberi hangversenyt lehozták Kolozsvárra. Az u­tcai jegyelővétel mindenben igazolta a fő­városi állapotokat. Boldog lehet tehát ,Jr aki személyes jelenlétével résztve­het a hangversenyen és a Magyar Rádió ugyan csak áttérzi, ho­gy a közönséggel szemben: mi a kötelessége, mert­ már megálhipitoi­ műsorát és állandó híradásait is megvál­toztatja, hogy a kolozsvári hangversenyt hiánytalanul kisugározhassa. ­ Nagyvárad és Dr*it* színházi bék­eijegyzési felhívása NAGYVÁRAD, szeptember 22. Tudó­sítónk jelenti: Wittky Endre dr. főispán és S°ős István dr. polgármester a színi­­évad sikerének bizto­sítása érdekében fel­hívást intézett a közhivatalod, és­­ ügyfbl) magánvállalatok vezetőihez, arra kérve fel őket, hogy a vszták kulturaSííi «sinve­rmiának biztosító»- ében a színházat és a venetümk adatt sítő fu­vatalnoki kar kerettében hathatósan mor­­ditsák elő a leter­jeevz­ést. A színház­­ita va­lósága méltányos viselői bi­etáre­kat állapított meg a hivatalnoki Ivar hek­zetének szem előtt tudásával.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék