Előre, 1921. április (17. évfolyam, 3133-3162. szám)

1921-04-08 / 3140. szám

ROVÁS Mi lesz vele ? A fekete csürhe. Még egy “mi lesz”? Még egy Szövetség ELŐFIZETÉSI ÁR: Ek7 érre .. . $8.00 Félévre mz+'jrm $4.00 NEW YORK, N. Y. 33 FIRST STREET T1L1PHON1I: Orchard 4927-4928. MINDEN HATALMAT A MUNKÁSOKNAK! | | VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK 11 Megjelenik minden nap. VASÁRNAP tartalmas melléklettel. Egyes O' íp szám ára: u 33 FIRST STREET NEW YORK, N. Y. A CLEVELANDI magyar napi­lap azt kérdezte a hét elején, hogy mi lesz az Amerikai ' Ma gyár Szövetséggel ? A ‘kérdés nem uj, mert hiszen a Szövetség születése pillanatától kelzdve mindenki arra kiváncsi, hogy mi lesz vele. Azonban a kérdés felvetését ezúttal az tette szük­ségessé, amit az említett lap egy mondatban, tömören igy feje­zett ki: “A március hó 31-ikének d. e. 9 órára a Hotel McAlpin-ba egybehívott Amerikai Magyar Szövetség kormányzótanács gyű­lése eredménytelenül végző­dött, azaz a gyűlés meg sem volt nyitható a részvéttelenség folytán.” * EGYSZÓVAL“ részvéttelenség” történt, pedig az összehívott “kormányzótanácsi” gyűlésen a következők jelentek meg: Cser­­nitzkv István, Radóczy Károly, dr. Csáktornyái István, Mar­­czinkó József/ Gojdits Metho­dus és Szmoliga Béla PLÉBÁ­NOSOK. A fekete csuhán kivül csak a Szövetség titkára, a “ke­leti egyház részéről Nagy La­jos,” a Szabadság képviseletében Horváth József és a Verhovav Segélyegylet részéről Máthé László elnök jelent meg. A GYŰLÉST a szép társaság dacára sem tudták megtarta­ni. A Szövetség elnökét: Barna Bertalan urat, telefonon figyel­meztették a gyűlésre, azonban Barna ur kijelentette, hogy nem fog megjelenni, mert a gyűlést nem tartja fontosnak. Ilyet mondani egy kormányzótaná­csos 1 gyűlésről!! — Az egybe­gyűltek . megállapították, hogy határozatképtelenek és mint ma­gán emberek eszmecserét foly­tattak, amit annál is könnyebben megtehettek, mert eszmékben i valamennyien egyformán szegé-j nyék voltak. Megállapították, j hogy a “Commentator” címül propaganda-közlöny három' hó­nap óta nem jelenik meg, mert nincsen pénz. Elhatározták, hogy Bárándy Oszkárral valahol Ohio-ban konvenciót fognak ösz­­szehivatni és kijelentették, hogy az elnök egy szemtelen zsidó, amiért úgy megváratta a tiszte­lendő urakat és a végén még el sem jött. MIELŐTT megmondanék, hogy mi lesz az Amerikai Ma­gyar Szövetséggel, kijelentjük, hogy van még egy “mi lesz”, amelyet szintén ismertetünk, hogy azután a miieszekkel egy­szerre végezhessünk. A másik mileszt egy márik magyar újság vetette fel. A “Bridgeport” egyik legutóbbi száma kérdezte, hogy “mi lesz a Nagybizottság­­gal?” — és a kérdését a követ­kezőkkel fűszerezte: “Számta­lanszor elmondottuk, hogy a Nagy bizottság mostani formá­jában és mostani működési szer­vezetében nem állhat fenn, mert mindig csak újabb és újabb bi­zonyítékát adja tehetetlenségé­nek.” MOST MÁR aztán, hogy ilyen jól ismerjük a két mileszt, meg is adhatjuk a választ. Az Ame­rikai Magyar Szövetséggel az lesz, ami a bridgeporti Nagybi­zottsággal : mind a kettő ki fog múlni, még pedig dicstelenül. És ahoz, hogy ezt megállapít­suk, nem kell különösebb jóste­­hetség. Csak azt kell tudni, hogy az. olyan testületeknek, vagy szervezeteknek, amelyeknek, nin­csen komoly alapjuk és nemes céljuk, nincsen létjogosultságuk sem. Egy olyan szervezet pedig, amelynek nincsen létjogosultsá­ga, előbb utóbb elpusztul. Ez a válasz a két mileszre. ÖSSZEHÍVNAK New York­ban egy “kormányzótanács” gyűlést és összejön egy csuhás társaság, amelynek tagjai jobban tennék, ha az oltárnál tartanák áldozóbortól vörös orrukat. Az elnök, ahelyett, hogy eljönne, megüzeni, hogy “nem tartja fon­tosnak”. Bridgeporton összehív a Nagybizottság egy gyűlést, a terem megtelik, a nép feláll, há­(Folytatás a 2-ik oldalon) VOL. XVII. ÉVF. No. 3140. NEW YORK, CLEVELAND, CHICAGO, BRIDGEPORT, DETROIT. ' FRIDAY (PÉNTEK), APRIL 8, 1921. Az Elwell gyilkosság ügyében uj, váratlan fordulat állott be EGY EMBER BEISMERTE, HOGY A PATTÁSA A GYILKOS Egy asszony bízta meg őket a kártyás meggyilkolásával Az Ehvcll-gyilkosság ügyében —- amely a m.ult júniusban olyan nagy port vert föl — hirtelen fordulat állott be. Buffaloból je­lentették tegnap, hogy Roy Har­ris, akit az ottani rendőrség vala­mi más üggyel kapcsolatban tar­tóztatott le. beismerte, hogy ő és egyik pajtása ölték meg Joseph M. Ehvell-t. new yorki lakásán. Roy Harris -— aki valami ka­nadai csekkhamisitás miatt kö­röztek — csütörtök óta, felesé­gével együtt egy buffaloi szállo­dában.lakott. Amikor elfogták és a rendőrségre vitték, dühösen mondotta: “Az a csekk elintézést nyert. Tudom, hogy mit akarnak tő­lem. Az Ehvell-gyilkosságról . van szó.” Azután minden habozás nél­kül vallomást tett és azt alá is irta: Roy Harris szerint ő és egyik pajtása: William Dunkin, egy ismerős soífőrrel találkozott, aki bemutatta őket egy*asszonynak. Ez a nő: Mrs. Fairchild, ötezer dollárt ígért nekik, ha vállalkoz­nak Elwell meggyilkolására. Elő légként fejenként 50 dollárt kap­tak. Másnap reggel a nő a saját kulcsával engedte be őket El­­wall lakásába, ahol megvárták, amíg a kártyás hazaérkezett. A gyilkosságot Dunkin követte el, aki egy lövéssel ölte meg El­­well-t. Az asszony még 450 dollárt adott nekik fejenként és ígéretet tett, hogy később megadja a töb­bi pénzt is. Harris szerint azon­ban egy centet sem kapott többé. A gyilkosság után azután meg­szökött a városból. A new yorki rendőrség — s ez természetes — sem Harrisrói, sem Dunkinról, sem Mrs. F'air­­child-ről nem is hallott. A nyo­mozást mindenesetre megindí­tották most ebben az irány­ban is. Olasz katonaság meg­szállta a hinni gyárakat LONDON, ápr. 7. — Ró­mából jelentik, hogy Turul­ban, Olaszország egyik leg­nagyobb ipari központjában a F. S. A. T. lőszergyár példá­ját követve, az összes gyár­­tulajdonosok kizárták a mun­kásokat és beszüntették az üzemet. A munkások . nem tűrték szó nélkül a kizáráso­kat s előkészületeket tettek a gyárak lefoglalására. A hely­zet annyira kritikussá vált, bogy a kormány szükségesnek látta katonasággal mcgszál­­latni az összes gyárakat, hogy megakadá 1 yozza a munkáso­kat tervük kivitelében. Összeütközésekről még nem jött jelentés, de a munkások hangulata annyira forrongó, hogy újabb forradalmi kitö­rés valószínűnek látszik. MÉG MINDIG NINCSEN MEGEGYEZÉS A SZTRÁJKOLÓ BÁNYAMUNKÁSOK ÉS AZ ANGOL BÁNYABÁRÓK KÖZT A munkások nem hajlandók a szivattyúkat mű­ködésbe hozni addig, mig a tárgyalások , engedményekkel meg nem indulnak. A SZTRÁJKOLOK NEM ENGEDELMESKED­NEK A VEZÉREKNEK SEM. Jelentős fordulat az angol bányászsztrájkban nem for­dult elő az elmúlt napon. A helyzet a munkások részéről harcias hangulatot mutat. Az emberek semmiképpen nem hajlandók holmi Ígéretek után menni. A legfontosabb: kö­vetelésük az, hogy a szivattyúkhoz addig nem nyúlnak, mig a tárgyalások eredményét a kormány előre nem biztosítja. A unio-vezérek kijelentették, hogy nem uralják a sztrájko­­lók akaratát. Megtalálták az ellopott posta zsák tartalmának egy részét CHICAGO, április 7. A fő­postáról ellopott 750 ezer dollár értéket tartalmazó csomagok egy részét egy zsákban megtalálták egy üres telken. A zsákban 40 ezer 1 dolláros papírpénz, 100 da­rab ezer dolláros papírpénz és egy csomagban 50 ezer dollár kü­lönböző pénznem volt. Azonkívül a megtalált zsákban több értékpapírt is találtak, sér­tetlen álapotban. A veszteség igy alig haladja meg az 50 ezer dollárt.---------o--------­A tokioi tűzvész ezer embert tett hajléktalanná A görögök a vereség dacára máris újabb támadást terveznek SZMIRNÁTÓL K E L E TRE KEZDIK MEG AZ UJ OF­FENZÍVAT. A szoviet és nacionalista képvise­lők konferenciára jönnek össze. True translation tiled with the Post master of New York on April 7th, 1921. as required by the. Act of Octo­ber 4, 1917. KONSTANTINÁPOLY, áp­rilis 7/ A harcok a görögök és nacionalisták között a brussai és ismidi fronton kezdenek veszíte­ni hevességükből. A görögök nyomást gyakorolnak az Afiun Karahissár fronton. TOKIO, ápr. 7. — Az asaku­­sai kerületben tegnap hatalmas tűz pusztított, melyet a tűzoltó­ságnak csak azáltal sikerült lo­kalizálni, hogy gyűrű alakban a kerület körül lebontatta a házakat. Igen sok gyermek sé­rült meg, amidőn az egyik égő iskolából menekültek. Miután a japán házak főkép fából épül­nek, oly sok ház ment tönkre, hogy körülbelül 1000 hajlékta­lant a parkokban, templomok­ban és iskolákban kellett elhe­lyezni. A katonai jelentések a görö­göknek Esk-Shehr mellett szen­vedett veszteségeikre vonatkozó­lag nagyon elütnek egymástól; egyesek azt állítják, hogy ötezer görög katona esett el. Sem a tö­rökök, sem a görögök nem adtak ki hivatalos jelentést vesztesé­geiről s az ejtett foglyok számá­ról. Egy hivatalos török jelentés vasárnapi kelettel csak ennyit mond: “A harc után a görögök otthagyták a csatateret, fedve holtakkal, ágyukkal, fegyvered kel s felszereléssel. Repülőgé­peink és lovasságunk nyomuk­ban vannak. ATHÉN, április 7. Gounaris hadügyminiszter egy újságíró előtt kijelentette, hogy a görö­gök néhány napon belül uj offen­zívat kezdenek Eski-Shehr ellen. Szmirnából jött jelentések sze­rint a görög hadműveletek máso­dik fázisa rövid időn belül meg­kezdődik Szmirnától keletre. LONDON, április 7. Állítólag az angol kormány hivatalosan tiltakozni fog a török nacionalis­ta kormánynál a törökök által el­követett kegyetlenségek és vé­rengzések miatt. A hivatalos körök állítása sze­rint, az angol főhadiszálláshoz a harcok folyamán számtalan vád érkezett úgy török, mint gö­rög részről s állítólag a görög vádak igazaknak bizonyultak volna s ezért irányul az angol til­takozás egyenesen a törökök el­len. ANGORA, április 1. Csicserin orosz külügyi népbiztos a török győzelmek alkalmával üdvözlő táviratot intézett a nacionalista kormányhoz. Batumban a szoviet kormány és a nacionalisták képviselői rö­videsen konferenciára jönnek össze, hogy a március 16-án meg­kötött orosz-török békeszerződés értelmében megállapítsák a ha­(1) LONDON, április 7. Az ipari válság még nem csökkent An­gliában. A szénbányászok eré­lyes magatartása egyelőre még a tárgyalások megindulását is kés­lelteti. A sztrájkolok addig hal­lani sem akarnak semmiféle I munkáról, sőt még egyezkedé­sekről Sem, mig a bányabárók és a kormány előre nem biztosítják a megegyezés lehetőségét. A megegyezés felé való köze­ledést az hiúsította meg. hogy a bányatulajdonosok a tárgyalá­sok megkezdése előtt és azok tar­tama alatt a szivattyúk működés­be helyezését követelik a sztrájk­vezetőségtől. A bányászok vég­rehajtó bizottsága azonban nyíl­tan kijelentette, hogy ezt az elő­zetes feltételt még abban az eset­ben sem teljesíthetné, ha elfo­gadná. mert a szivattyúsok nem engedelmeskednének a vezetőség rendeletének. Az angol miniszterelnök, meg­győződvén arról, hogy a bányász­szövetség vezetősége egyáltalán nem tehet semmit a bánják elön­tésének megakadályozására, a parlamentben felszólalt és a bá­nyász-szövetség parlamenti kép­viselőit hívta fel arra, hogy kí­séreljék meg “megpuhitani” a makacs sztrájkolókat. Felkérte őket, hogy használják fel minden befolyásukat a cél elérésére. Lloyd George kijelentette, hogy a szivattyúsok részére a tárgyalások folyamata alatt biz­tosítja a régi fizetési skálát arra való tekintet nélkül, hogy milyen lesz a konferencia döntése. A kormányelnök levélben ta­nácskozásra szólította fel úgy a bányatulaj donosok sszövetégét, mint a bányász-szövetséget. Azt hiszi, hogy végre mégis csak si­kerülni fog megértést, illetve kedvező megegyezést létrehozni. A kormány eleinte nem volt haj­landó beleszólni a tárgyalásokba, de most, hogy a bányák elöntése országos veszedelemmel fenvegei Anglia burzsoá iparát, kénytelen volt közbelépni. A parlamenti vitában nyilván­valóvá lett, hogy a bányászok harcát a bányatulajdonosok kap­zsisága váltotta ki. Szervezett és koncentrált támadás indult meg a kapitalista osztály részéről a munkások ellen. 1. R- Clynes, a Labor Party parlamenti képvi­selője beszédében Kijelentette, hogy a bányászharcban létrejö­hető megegyezés is bérleszálli­­tást von maga után. Arról már volt szó, hogy teg­nap a szállítómunkások is elhatá­rozták a sztrájkolok támogatá­sát. Ezzel természetesen a harc még erősebb és bizosabb alapot nyert. A viz elönti a bányákat. South Wales szénmezőit az el­öntés veszedelme fenyegeti. A sztrájkolok ezekben a régiókban olyan erősek, hogy egyetlen tár­nában sem voltak képesek a bá­nyabárók scabeket állítani a szi­vattyúkhoz. 1 Lanarkshire-ben, Scotland, a szrájkolók könyörtelentül bán­nak el azokkal a vakmerőkkel, a kik megkísérlik a szivattyúk mű­ködésbe hozását. Ezen a részen már teljesen a bányászok kezé­ben van a helyzet. A hármas-szövetség. Tegnap este együttes ülést tar­tott a hármas-szövetség, amelyen elhatározta, hogy milyen lépése­ket fog tenni a sztrájk hathatós támogatására. A vasutasok országos szövet­ségének titkára kijelentette, hogy a hármas-szövetség afelett döntött, hogyan támogassa a sztrájkoló bányamunkásokat. Vi­szont a bányász-szövetség telje­sen kielégítő választ adott a hár­mas szövetség közös bizottságá­nak minden kérdésére.---------o--------­A Vesuvius olasz tűzhányó újból működésben van NÁPOLY, ápr. 7. — A Vesu­vius tűzhányó hegy olyan elemi erővel működik és ontja magá­ból a lávát, amilyenre az utolsó 15 év alatt nem volt példa. A kráterből magasra csapólángok emelkednek és gyönyörű lát­ványt képeznek. A hegy magassága több mint 4000 láb és a kráter átmérője három mértföldnek felel meg. ----------0--------­A görög király kevesli fize­tését és bérjavitást kér ATHÉN, április 7. A görög király a parlament elé nyújtotta azokat a kiadásokat tartalmazó számlákat, amelyek* igazolják, hogy 400 ezer dollár fizetésből nem bír megfelelő háztartást ve­zetni és kéri fizetését 800 ezer dollárban megállapítani.---------o--------­A vasuti távirászok vissza­utasítják a bérlevágást PITTSBURGH, ápr. 7. — A pennsylvaniai vasúthálózat szer vezett vasuti távirászai, váltó­kezelői s jelző munkásainak a képviselői tegnap a vasutveze­­tőséggel megtartott konferen­cián visszautasították az indít­ványozott 18 százalékos bérle­­szállitás elfogadását. A társaság csütörtökön az állomás gépészeknek és gőzka­zán munkásoknak adja tudtára, hogy munkabéreiket le fogja szállítani.---------0---------­Lelőttek egy autó-tolvajt _______ Brooklynban Wynn rendőr harcba keveredett egy auto­­tolvajjal, akit a lövöldözés­ben megsebesített. A tolvajt Clifton Thomsonnak hívják és a lopott automobilban még másik négy társa foglalt he­lyet, akiket bekísértek a rendőrségre. A mingói bányakerületben kiújultak a lövöldözések »*.<«» WILLIAMSON, ápr. 7. — Tegnap az innen öt mértföld­­nyire fekvő iMarrimac bányász városban ismeretlen egyének lövöldözést folytattak. Ami­kor a rendőrség kivonult el­lenük, a kentucky-i hegyekbe vonultak vissza/ HáSöhló iör völdözés folyt le Burnwell telepen is. A jelentések szerint a lö­völdözés nagyobb arányú volt, mint bármikor azelőtt Williamsonban, ahol pedig egész harcok zajlottak le. Miután a kerületben a bá­nyászsztrájk még mindig fo­lyik, valószínű, hogy a lövöl­dözés a sztrájkolok s a bánya­­tulajdonosok által felfogadott fegyveres bányaőrség között folyt le, csak nem sikerült megállapítani, melyik fél volt a kezdeményező. A honrát munkások s a fascisták közötl véres harc folyik n horvát bányászok LEFOGLALTÁK A BÁ­NYÁKAT. \ felkelők ostromolják Cornizzé várost. TRIEST, április 7. Az olaszok :s horvátok közötti összeütközés nelv Ppla mellett Cornizza vá­­-oskában játszódott le, átterjedi íz egész vidékre. A helyzet kü önösen a vidéken levő szénbá­­ivákban öltött súlyos jelleget, a ioI a horvát bányászok már he­­lekkel ezelőtt lefoglalták a bá­­lyákat S most a levégsőkig ké­szek megvédeni azokat az olas.2 racionalista söpredék támadása: :llen, amelyet a legnagyobb va­­ósziniiség szerint a bánvatulaj­­lonosok uszítottak a munkások :llen. Mig tehát külsőleg úgy ünik fel, mintha nemzetiségi vil­­ongások harapóztak volna el s rorvátok és olaszok között s a capitalista híradás oly színben is lüfftcti fel, valójában úgy áll a lolog, hogy a munkásság harcol l kizsákmányolok fehér gárdái­ul, a fascistákal. Az olasz ható­ságok természetesen azon a ci­nen, hogy helyreállítják a ren­­let, katonai segélyt nyújtanak a áscistáknak s azok uszitóinak 3 cizsákmányolóknak. Carnizza az olasz csapatok ke­iében van ugyan, de a környék elkelői körülfogták a várost férés harcban állanak az olas: katonasággal. PÖiúbá és Trieszt­! I munkanélkülieknek a száma megint több mint egy hónap előtt EGYEDÜL AZ AUTOMOBIL IPARBAN VAN CSAK TAVULÁS [ A vasöntők és acéltelepek körül a legrosszabb a helyzet WASHINGKTON, április 7. A munkaügyi minisztérium sta­tisztikai kimutatása szerint, a múlt hónapban az automobil­­iparban megindult munka elle­nére is nagyobb lett a munkanél­­, küliség az ország területén. Egy szóbeli jelentés szerint a farmo­kon több munkást alkalmaznak, , azonban ténylegesen nem tudták ezeknek a számát megállapítani. I A kimutatás szerint az Egye­sült Államok 1424 olyan ipari te­lepén, amelyek rendes körülmé-5 nyék között egyenként 500 em­bert alkalmaznak, március 31-én 1,587.786 ember dolgozott, holott t február 28-án ugyanezek a tele­pek 1,612.611 embert foglalkoz­tattak. Egy hónap alatt tehát I» ezeken a telepeken 24.825-tel lett I kevesebb a dolgozók száma. A legrosszabb a helyzet a vas- és acéliparban, bár a fémiparban ^ általiban és az élelmiszertelepe­ken is rossz a helyzet. Hatvanöt olyan város és ipari központ kö­zül, amelyek jelentést tettek, 44- a bői a munkanélküliség emelke­déséről jött hir; csupán 2iJböl jött az a hir, hogy kevesebb a ^ munkanélküliek száma. A legjobb a helyzet Detr'/it­­ban, ahol március hónap folya- 1 mán 25.671 ember kapott ismét alkalmazást az automobil gyá­rakban, mig a legrosszabb Pitts- L burgban, ahol az acélipar pan­gása folytán a múlt hónapban is­mét 12.305 emberrel kevesebb dolgozott. j New Yorkban 7064, Milwau­­kee-ban 6525, Chicagóban pedig 4540 emberrel szaporodott azok­nak a száma, akik az iparokból kizárva, tétlenül rójják az ut- Y cákat. * 3. ■ a! A fönti hírből tehát kiderül, j hogy a múlt hónapban javulás helyett ismét rosszabb lett az a amerikai munkásosztály helyze- 1 te. A munkanélküliek száma - több, a nyomorúság nagyobb és . az elégedetlenség nőttön nő. A kormányzó hatóságok ) azután csodálkoznak, hogy miért akar­ják a munkások átvenni a telepe- 1 két és üldözik az “agitátorokat,” a akik “föllázitják” a békés mun­kásokat. Mintha bizony az üres gyomor nem lenne elég lázitó?! be igen sok sebesült fascistát és olasz katonát hoztak. A felke­­“ lök veszteségeit nem lehet meg­­- állapítani. VÉRES MUNKÁSÜLDÖZÉS EMBERTELEN INTERNÁLÁS! RENDSZER a vérengző és közveszélyes különítmények ga­rázdálkodásai és politikai gyilkosságai, — ezek a magyar kormány bűnei és-ezt/olvassa a ban­diták fejére Lovászy Márton, az Előre európai tudó­sítójának szenzációs cikkén keresztül. Az amerikai fehér sajtó támadásai mögött a magyar kormány áll, — mondotta még Lovászy és az Előre tudósitója mind­éhez hozzáfűzte: “Ne legyen egyetlen magyar sem Amerikában, aki nem olvassa el Lovászy nyilatkoza­tát”. Ezért mondjuk már most, hogy okvetlenül ol­vassa el az ELŐRE HOLNAPUTÁN! SZÁMÁT amelyben ezt a szenzációs pikket nyilvánosságra ad­juk. Rendelje meg az Előrét a legközelebbi sztenden és vegye Is át MINDEN NAP, mert az Előrét minden nap nem csak érdemes, hanem kell is elolvasni!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék