Előre, 1921. április (17. évfolyam, 3133-3162. szám)

1921-04-08 / 3140. szám

ELŐRE Cotillo szenátor . súlyos vádjai és a pénzküldés Ugye A SZENÁTUSBAN VISZ­­SZATARTOTTÁK BENYÚJ­TOTT JAVASLATÁT Megdolgozzák a törvényhozást a pénzküldők ügynökei HÚSZ KÖNYVET lr önkéntes katonák támadást intéztek az angolok ellen HÚSZ KÖNYVET: három dollárért!! A “Modern Könyvtár” 20 'darab különböző könyvét ve­heti meg 5j>3.00-ért az Előre Könyvkereskedésében. Van­nak köztük novellák, tárcák, verseskönyvek, elbeszélések és színmüvek. Küldje be rendelését mi­előbb, mert nem sok van be­lőlük. Előre Könyvkereskedés 350 East 81st Street, New York, \. Yr.-------s---gaáOattÉiÉaBBiaHAal ' Az Egyesült Államok; is részt követel a1 német gyarmatokból HUGHES JEGYZÉKET IN­TÉZETT A SZÖVETSÉGES NAGYHATALMAKHOZ. Amerika nem ismeri el a szövet- ' ségesek mandátumait. WASHINGTON, április 7. — . Hughes külügyi államtitkár , jegyzéket intézett a japán, angol, francia és olasz kormányokhoz, amelyben kijelenti, hogy az ame­­rikai kormány ragaszkodik ah- j hoz a jogához, hogy a volt né- j inét gyarmatok elosztásához hoz- | t zászóljon. Hughes követve a Wilson-ad­­lS minisztráció alatti elődjének po- ] .j. litikáját, követeli a nngyhatal- ^ a inaktól, hogy vonják meg Japán- ^ v tói a Yap-sziget mandátumot, á Hughes vélemény szerint az ^ n a tény, hogy az Egyesült Álla- ( t mok nem vett részt a versaillesi ^ y békeszerződés végrehajtásában, 1 e sémimképpen sem érintheti Ame rikának a gyarmatokra való jo- j a gosultságát. Hughes újólag fel- ( hivja a négy szövetséges kor- £ mány figyelmét arra a körül- 2- menyre, hogy Wilson elnök Pá- < I- risbán a “négyek tanácsa” gyii­n lésein, amelyeken a békeszerző- 11 dést körvonalozták, határozott f- kikötéseket tett Yap sziget hova- 1 s tartozandósága ügyében s egye- ^ a nes tiltakozását jelentette be, £- hogy Japán mandátumjogot nyerjen a szigetre. I Az Egyesült Államok korma- r nya azon az állásponton van, ](■ hogy a szövetséges kormányok- g , nak nem áll jogában végérvényes ]; döntéseket hozni a német gyár- g matok kérdésében az Egyesült r- Államok jóváhagyása nélkül. Ez a a vonatkozik nemcsak Yap sziget­r re, hanem Mesopotámiára, Szi­- riára, Palestinára s Német Dél- £ . Afrikára is. Hughes ama remé­- nyenek ad kifejezést, hogy a szö- i vetséges hatalmak nein vonják kétségbe Amerikának a beleszó­lási jogát a gyarmatok elintézése ügyében, mert Amerikának volt ^ a legnagyobb része a győzelem v kivívásában, mely lehetővé tette, ® t hogy a győztes szövetségesek * rendelkezhessenek a német gyár- ® j matok felett. A konc felett most indul meg £ az igazi marakodás. A szövet­ségesek, amelyek maguk között r, . már elosztották a zsákmányt, ne- ® hezen fognak arról lemondani, j Amerika meg viszont ragaszko­dik a saját részéhez. WASHINGTON, április 7. — e Hughes külügyi államtitkár ta- a nácskozást folytatott Lodge és ® Knox szenátorokkal, valamint s Harvey ezredessel, leendő angol ­­nagykövettel, melynek egyik fő- _ tárgya a háborús állapot meg- I szüntetése volt. Valószínű, hogy Knox szenátornak békejavasla­tát elvetik s a külügyi hivatal fog kidolgozni egy tervet a Német­­országgal való háborús állapot |j megszüntetésére. A tervezetet ! a kongresszus legközelebbi ülé­sén nyújtják be s előreláthatólag a kongresszus el fogja fogadni, Jj mert a képviselők és szenátorok legnagyobb résve a háborús álla­pot megszüntetése mellett van.---------o--------- | MEXICO ÉS OROSZORSZÁG.---------o---------­ÚJABB TILTÓ RENDELET. A sztrájkoló szabók ellen S. D. Levey cég MacCrate bírótól ? tiltó rendelet kibocsátását kér- I : te. A biró a kérelmet elutasi- I kotta. U Az albany-i törvényhozás — bizonyára nem lobogó jókedvvel — rászánta magát arra, hogy a nyár folyamán parlamenti bi­zottság vizsgálja felül azokat a pénzküldő intézeteket, amelyek­nek "Foreign Department”-] ük van és amelyek külföldi pénz­küldéssel foglalkoznak. Cotillo szenátor a közelmúlt­ban törvényjavaslatot nyújtott be, amelyben az összes idegen pénzküldéssel foglalkozó banko­kat, ügynökségeket törvényes ál- . latrrí ellenőrzés alá akarja he­lyeztetni. A törvényjavaslat természete­sen igen sok olyan kényes üzleti érdekeltséget érint, melyek mii- 1 liókat csináltak abból, hogy föl­vett pénzeket sohasem utaltak át rendeltetési helyükre. Ezek gon­doskodtak róla, hogy Cotillo sze- . nátor javaslata — amely bizo- \ nyára nem lehetett valami tnlsá- 1 gosan radikális, mert hiszen Co- r tillo burzsoá politikus — ne ke- j rüljön napirendre. Most a javaslatot benyujtc Cotillo azt állítja — s ő bizonya ra jól tud ja, hogy mit mond a sa ját fajtájáról — hogy bizonyos érdekeltségek 200 ezer dollár: adtak össze az ő javaslatának c megfojtására. Azt mondja, hogy a “lobby” megkezdte működéséi és Franklin H. Lord, Whitmar ex-kormányzó volt jogtanácsosa azért érkezett Albanyba, hogy mint a Cunard Steamship Lint képviselője, szenátor barátaivá együtt, megkezdje a harcot z Cotillo-javaslat ellen. A szenátusban Pitcher szená­tor támadást intézett Cotillo el­len, aki kijelentette, hogy nem akar ugyan senkit gyanúsítani szenátor-kollégái közül, de főn­­tartja azt, amit tud, hogy igenis kétszázezer dollárt adtak össze a folyosón való megdolgozás cél­jára. A nyáron megindítandó vizs­gálat előzetes megbeszélés ered­ménybe — mondja Cotillo — de a javaslat megakadt, mert fölfog­ták. Ez már igy szokott lenni: min­den valamirevaló dolognak a megszületése pillanatában már ellenségei támadnak, ha az némi­leg a köz javát célozza szolgálni. Az érdekpolitikusok híven telje­sítik a burzsoázia őrszenjeinek a munkáját.---------o--------­ÖSSZEESKÜVÉS MEXICO­­BAN. MEXICO CITY, ápr. 7. — A rendőrség egy széleskörű össze­esküvésnek jött a nyomára, a melynek a kormány megdönté­se lett volna a célja. Az össze­esküvőket a volt Carranza-kor­­mány egy magas állású hivatal­noka látta el pénzzel. . ------ . ----------------11 Árfolyam-jegyzések PÉHÍKDIDÉSEKÜRT POSTA­­ITTABVANYNY AI.. MAGYAR KORONA HMM) koronánként ................ »S-S.1, OSZTRÁK KORONA lono koronánként ................ $2.00 CSEHO-SZLOVÁK KOR. 1000 koronánként ...... $13.00 JUGOSZLÁV KORONA 1IKVO koronánként ................ *7.:»0 ROMÁN LEI 1ÖOO ktl ., .... ... ... ...... $15.00 írjon költségjegyzékért. Arkedvecmény nagyobb »«■cégeknél. f JKGYKZZE BE óimét bankunk­nál én ml StmaöNYILEG fo­gunk pénzt küldeni rokonai­nak. SilrgBnydíj ccak $1.00. írjon felvilágosításért. MAGYAR-AMERIKAI BANKHÁZ S. DE VITA MK Állami Bankőépüiíment eUenáraéne alatt. 2105 FIRST AVENUE, DrpL E. corner 1084b Sírért, Pénzküldés legalacsonyabb áron; hajójegyek; kihoza­tal; bankbetét; óhazai ügyek elintézése pontosan, gyorsan és megbízhatóan CSAK ITT: Ruttkay Jenő bankháza 106 Ave. B, New York. 17 becsületben eltöltött év! Berlin munkássága ; impozáns formában rótta le kegyeletét TÍZEZER EMBER VONULT FEL WILHELM SYLT TEMETÉSÉRE. Akit a fehér terroristák orozva meggyilkoltak. BERLIN, április 7. A német 1 munkásság mártírjai ismét sza­­r porodatak. A remegő fehér ter­­; roristák ismét kioltották a harco­­. sok egyik legjobbjának életét. A ; gazságot épp úgy, mint a többit, [ — orozva hajtották végre. ; A berlini munkásság lelkes és . kiartó szervezője volt Wilhelm : Sylt és az árnyékától is megret­tenő gyilkosoknak, amikor a for­radalom újból kitört, első dolguk volt Wilhelm Sylt elfogni és bőr­­tönbe hurcolni, hol kegyetlen megkinoztatása után kivégezték. Az aljasságot azzal igyekez­nek a hóhérok ellensúlyozni, hogy Sylt, szökni akart. Lieb­­knechtet, Kóza Luxemburgot, és még sok százat, hasonló módon orozva gyilkoltak meg. Hogy ezek a gyilkosságok nem fognak megtorlatlamil maradni, annak az a hatalmas tüntetés is tanúja, amely Sylt temetésén megnyilvá­nult. A munkások beláthatatlan so­kasága vonult a temetőbe, hogy Sylttől búcsút vegyen és foga­dalmat tegyen a további kiizde-j lenire. Dacára annak, hogy aj rendőrség hirdetményben intette j a munkásokat a temetésen valói részvételtől és gépfegyverekről példázgatott, töb mint tízezer ember vonult fel a temetés alkal­mával vörös zászlók alatt az In­­ternationale-t énekelve. A beláthatatlan embersorban j rendkívül sok nő is résztvett, mert Sylt a nőket szervezte és igy azok előtt volt leginkább Is-! mert. A temetőben forradalomra bűz- , ditó beszédeket mondtak a mun-|J kások szónokai, akik fogadalmat tettek arra, hogy megdöntik a tő- j J kés termelési rendet.----------o---------­Május elsején enyhíteni fogják a bevándorlást WASHINGTON, ápr. 7. — A kongresszus vezető tagjai oda nyilatkoztak, hogy azt a visz­­szás állapotot, amely most a be­vándorlás körül fennáll, legkö­zelebb május elsejéig rendezni fogják. Az uj rendszer értelmé­ben 355 ezer bevándorlót fog­nak Amerikába beengedni. Dillingham szenátor ezzel : szemben ismételten be fogja j nyújtani a Wilson elnök által | megvétózott javaslatot, amely < szigorúbb megszorításokat tar- | talmaz, mint amelyre a kon- i gresszus vezető politikusai utal- í tak. j _____________(HIRT).)____________j Ha jól akar mulatni | és egyúttal segíteni a hazai va- j | kokon, akkor jegyezze meg, 1 hogy SZOMBATON, ÁPRILIS - 16-án este a Schwabach Bank­ház tisztviselői a LYCEUM nagytermében, (86-ik utca és 3-ik Ave. sarok) Fényes Nagy Álarcos Bált rendeznek a magyarországi va­kok javára. Boday jazz zeneka­ra, kitűnő kabaré, értékes di­jak, bazár, csókverseny, virág­eső. — Belépti dij $1.00 war tax-el és ruhatárral együtt. —• Apró tárgyakat a bazár céljára köszönettel átveszünk. Jegyek kaphatók: Schwabach Bankházban, 72nd St. és First Ave., New York. KRÓNIKA lr önkéntes katona) : támadást intéztek, ; az angolok ellen • A SINN FEINERER AMERI KÁBÓL KAPJÁK A FEGYVEREKET. Dublin polgármestere Ameriká ba készül jönni. BELFAST, ápr. 7. — Az i: köztársaság önkéntes katonái i , Tyrcneban lévő katonai bara lkok ellen több támadást intéz 'jtek. A támadások alatt légin ti kább bombákat használtak j azonban több esetben fegyver l harcra is sor került. A Dromai jbarak szenvedett legtöbbet, mii |a támadókat sikerült megfuta mitani. A barakban egy embei meghalt. Carickmore-ben ugyancsal megtámadták az angolokat, z hol két ember redkivül súlyos sebet kapott. CORK, ápr. 7. A sinn feiner­­ek megtámadták Mason Mit­­chel amerikai konzul automo­bilját, amelyre több lövést tet­tek. Mitchel nem sérült meg. A támadás valószín üleg tévedésen alapult. Egy másik hir szerint Mit­­chelre az angol katonák lőttek és amikor a katonákat vezény­lő tiszt ezt észrevette, azonnal intézkedett, hogy a konzul bán­­tódás nélkül távozhasson. LONDON, ápr. 7. A dublini rendőrségnek sikerült megta­lálni azokat az utakat, amelye­ken az írek fegyvereket és mu­níciót csempésznek az ország­ba. A muníciót állítólag Massa­chusetts államból szállítják. Egyéb részleteket nem ad ki a rendőrség. BELFAST, ápr. 7. Tyrone­­ben három ir holttestét találták egy elhagyott telken és azt hi­szik, hogy a barakok ellen inté­zett támadást torolták meg az angol katonák. CORK, ápr. 7. — Az éhségr sztrájkoló sinn feinereket a rabkórházból átszállították a katonai barakokba, ahol meg­szigorították az őrséget. WASHINGTON, április 7. — Lawrance O’Neil, Dublin polgár­­mestere, valószínűleg Ameriká­ba fog érkezni, hogy személye­sen adja elő azokat a sérelme­ket, amelyek az ir népet az an­golok részéről érik. A polgár­­mestert két héten belül várják amerikai barátai.---------o--------­Franciaország állatállo­mányának csökkenése PARIS, ápr. 7. — A szenátus­ban a földmivelésügyi költség­­vetés tárgyalásánál kiderültek azok a veszteségek, amelyek Franciaország, állatállományát a háború alatt érték. így a leg­fontosabb háziállatok állomá­nyának a csökkenése a követ­kező: 1913-ban Franciaország­nak 14,780 bikája volt. A múlt évi kimutatás szerint ez a szám 12,700-ra csökkent; 1913-ban 16 millió szarvasmarhája volt, múlt évben már csak 9,300,000- et tüntet fel a kimutatás. A ló állomány a háborús vesztesé gek s a tenyésztés elhanyagolá­sa-miatt egy millióval csökkent, (Folytatás az r-ső oldalról.) tat fordít a bandának és kivonul a teremből. Összehív még egy gyűlést, a szónokok nem mernek beszélni, csúfos kudarc megint. Hát lehet-e létjogosultságuk az ilyen testületeknek? Nem leheti Ezért fognak elpusztulni. Azt tanácsoljuk, sőt kormányzótaná­csoljuk, hogy oszoljanak fel. Ne rontsák a levegőt, ne arassanak kudarcot kudarc után és ne vár­ják ki ostobán a dicstelen kimú­lás idejét. AZ AMERIKAI Magyar Mun­kások Szövetségével szem­ben senki nem veti fel azt a kér­dést, hogy “mi lesz vele?”, mert felesleges. Ennek a szervezet­nek van komoly alapja: az osz­tályharc. Van nemes célja: az amerikai magyar munkások ne­velése, tanítása, szervezése. És azért van létjogsoultsága is. Áll­ni fog egyre szilárdabban, egyre erősebben és végezni munkáját az amerikai magyar munkások javára. Ennek a szövetségnek a napilapja, az Előre 365-ször jele­nik meg egy esztendőben, és he­tilapja, az Előre Képes Folyóirat pontosan minden héten bekopog­tat az olvasók ezreinek otthoná­ba. Itt nincsen “mi lesz”, itt nincsenek csukások, kormányzó­­tanácsok és egyéb nyavalyák. El­lenben van komoly munka és fér­- fias harc, amelynek célja: felsza- i baditani azokat a milliókat, ame­- lyeket eddig a restek, a tunyák és- a gonoszok elnyomva tartottak. 5 Magyar-Amerika józan ezrei en­nek a szövetségnek a zászlaja . alatt állnak. t ° í Az olasz király feloszlatta a képviselőházat RÓMA, ápr. 7. — Tegnap egy ‘ királyi rendelet feloszlatta az olasz parlamentet s május 15-re ‘ tűzte ki az uj választásokat. ' Bár a parlament feloszlatása már hetek óta elmaradhatatlan­­: nak látszott, a rendelet nagy zavart okozott a parlamentben és sokan aggodalommal néznek a választások elé a jelenlegi for­rongó hangulat mellett. A parlament feloszlatását fő­­! kép Giolitti sürgette, aki azon a véleményen van, hogy a je­­. lenlegd parlament nem képvise­­. li a nép akaratát (Igaz! de az uj sem fogja) s nem képes több­séget biztosítani a kormánynak. Az egyes pártok megteszik . az előkészületeket a választás . sokra, amelyek előreláthatólag nem fognak simán lefolyni. ---------o---------­---------o---------­Graftelés miatt négy rendőr ellen emeltek vádat Whitman volt kormányzó nyomozása a rendőrségi osztály visszaélései ügyében újabb eredményekre vezetett. Tegnap a Supreme Court bűnügyi osz­tályánál négy az automobil osz­tálynál alkalmazott rendőr-de­­tektiv ellen emeltek vádat. Azí egyik ellen az a vád, hogy futni engedett egy autó tolvajt, akit alkalma lett volna letartóztatni. | Kötelességét mulasztotta két detektív és pedig azáltal, hogy : az ellopott autót visszaszerez-: ve, nem szolgáltatták át a tu­lajdonosnak, hanem hónapok-j ig használták azt magáncéljaik-: ra. A negyedik detektívet tör-; vény télén jutalmak elfogadásá-j val vádolják.---------o---------­SZAKÉRTŐK GONDOSKODNAK KŐI.A HOGY UEOFELEtO SZEMÜVEGET kapjon. Bármelyik üzletünkben du« választékban találhat minden­féle szemészeti kellékeket. Tadomfinyo» «zemrizaffftlat insryen! Szemüveget a legalacsonyabb árak mellett készítjük el. Dr. BARNETT L BECKER SZAKAVATOTT SZEMÄSZ 215 EAST BROADWAY, Clinton Street közelében. 100 LENOX AVENUE, 116th Street közelében. 805 PROSPECT AVENUE, Bronx, közel a Subway állomáshoz .362 EAST FORDHAM ROAD, Bronx, Aeolian Hall. Tremont Avc., Grand Concourse 1700 PITKIN AVENUE, közel a Rockaway Ave.-hoz. DR. M. WERDEGAR LEGMEGBÍZHATÓBB MAGYAR FOGORVOS MÉRSÉKELT ARAK 48 West 125th Street. 5th és Lenox Avenuek között. Nyitva mindennap d, e. 9-től este 9~ig, Vasárnap d. e. 9-től d. u. 1-lg, Tel.. HARLEM 7345. CHARLES RECHT ÉS ROSE WEISS az “Előre” jogtanácsosai ügyvédi iroda: 110 W. 40. St., Room 404 New York, N. Y. Tel. BRYANT 5943. ORVOSI HIR. j Dr. Kovács Richard new yorki : magyar orvos rendelőórái ezentúl: I naponta d. e. 11—1, este 5—7 óra között, szerdán este 8 óráig. — Va­sárnapokon d. e. 10—12 óra között. Cim: 223 East 68-ik utca (2. és 3. Ave. közt). — Telephone: Rhine­lander 5513. CT | tflméae, fogbuaüa, htd-SL S_ f» Plate munka F 00/1 ICI)r< Wülter Miklós — vmllla Fogorvosnál $00 E. 78 St. cor. 1. Arc. MUNKÁS! Téged az Előre ! nevel, tanít és védelmez. Cse­­| rébe terjeszd ezt a lapot! SZALADOK A2 : Lö RÉ be APRÓHIRDETÉ­SEMET Beadni. 1 DOLLÁROS hirdetést küldjön be hozzánk, ha TÁRSAT KERES üzletéhez. Ugyanezért az árért hir­detünk, ha bármilyen VÁLLALAT vagy üzlet eladó. Olvassa el apró­­hirdetési feltételeinket. Massing Mihály Férfi divatáruk nagy raktára ÖLTÖNYÖK KÉSZEN ÉS RENDELÉSRE. — INGEK, GALLÉROK ÉS NYAKKEN­DŐK NAGY VÁLASZTÉK­BAN MÉRSÉKELT ÁRAKON 71 ALBANY SÍ,NEW BRUNSWICK, N. J, PÉNZKULDES Magyarország minden ré szébe a legbiztosabban és a legolcsóbb árak mellett. DOLLÁRÁTUTALÁS Magyarország minden ré­szébe HAJÓJEGYEK a legjobb hajókra, a leg­olcsóbb árakon. TAKARÉKBETÉTEK után 4 százalék kamatot fizetünk. Nyitva tartunk minden 8 óráig. HA VAN LOT-JA építtessen rá házat általam és én szerzek rá 85 százalékos mort­gage—ot. Házak átalakítását és javításokat eszközlök. Költségvetést bárkinek szívesen adok. GOLDIN LAJOS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ 298 Suydam St., New Brunswick, N. J. Telephone: 2013-J. feEtSI3IM3fSI31B1313EEIBlBi33ISI513I3íSEIBI3IB15l513JElS15í2I313E!31313JB®EÍSIBI5i3MSiBí3fa Dr. Richter Hatásos Családi Gyógyszere A Pabt-Ejcpellert több mint 50 eszten­deje használják csaknem a világ minden országaiban. Köszvényes fájdal­makra, neuralgiánál, bénulásoknál, meg­­rándulásoknál .a z izmok megerőlteté­sénél, hülések gyors gyógyulásánál meg­becsülhetetlen segít­ség a családnak ez a régi barátja. Minden gyógyszer­­tár elad Pain-Expel­­lert csak győződjön meg róla, hogy olyat adnak, amelyen raj­ta van a “Horgony,” védjegy. Utasítson vissza minden más fajtát, mint utánza­tot és hamisítványt. F. AD. RICHTER ft CO., 3rd At*, ft 35tk St., Brooklyn, New Tori MINDEN ÁLDOTT NAP OLVASSA EL az Előrét, amely közvetlen Európai hírszolgálata ré­vén folyton olyan szenzá­ciós közleményeket hoz, hogy mellette eltörpülnek a silány nőkén lapok. 1*22 — S-lk AVE. sn tm SÍ. utcák kliot. Look for the Big Clock Vásároljatok Yorkvil- 1© legrégibb üzletében Nagy válaaiték mindennemű ajándéknak alkalmas ékaxo­­rekben, öles« árban. Javítások olcsón, pon­tosan eszközöltetnek. ■EST ÍNKÉNT Ifi, NYITVA. CSAK EGY DOLLÁRT FIZET hetenként Ha HEKKMAJN ZKNEC8AKNOKÁBAN vá­lasztja a Beszélőgépét és Hanglemezeit. óriási választék. Előzékeny kiszolgálás. HERRMAN ARTHUR ZENECSARNOKA First Ave. és 87. utca sarok, New York. Nyitva minden este 10-ig. Vasárnap is. Telephone; Rhinelander 5492. KÖZJEGYZŐI ÉS PÉNZKÜTiPÉSI IRODA y/\ 0%/ / If/ :ETÉ- : KRE' tMA­­ÜNK ntos és : ;ézése. ÍNAL :

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék