Előre, 1921. április (17. évfolyam, 3133-3162. szám)

1921-04-08 / 3140. szám

Litvinoff cáfolja az oroszok ellen emeli hangzatos vádakat AZ AMERIKAI ÚJSÁGÍRÓK TUDÓSÍTÁSAIT A KIADÓK MEGHAMISÍTJÁK. "H^aglg—————— A New York Central nem szállíthatja le a vasutasok béreit A LABOR BOARD MEGTIL­TOTTA A SEGÉDMUNKÁ­SOK BÉRLESZÁLLITÁSÁT A bérleszállitást április 18-án újra megtárgyald ják 'Károly kiilönvonatát mégis megtámadták a brucki állomáson VONATÁNAK AJTAJÁT ÉS ABLAKAIT MUNKÁSOK ZÚZTÁK BE. , Az ördög sem törődött “őfensé­ge’1 kényszer távozásával * LONDON, április 7. Az Exchange Telegraph Zürichből érkezett távirata szerint, Károly volt uralkodó tegnap éjjel 11 óra- tájban Luzern-be érkezett. Zita volt királynő férje társa­ságában volt, kivel Budisban ta­lálkozott. Károly szemrnellátha­­} tólag nagyon kimerült volt. * BUCHS, Svájc, április 7. Ká­roly ismét visszaérkezett Svájc­ba, miután 'kudarccal végződött ama kísérlete, hogy visszaszerez­ze a magyar trónt. Az osztrák [ és svájci határt tegnap délután ' 5 órakor kereztezte vonata. A brucki munkások nagyarányú tüntetése. BÉCS, április 7. — Az a tün­­. tetés, amelynek színhelye az al­­; sóausztriai Bruck volt és amely­nek folytán Károlynak Svájc fe­lé tartó vonatát több mint öt órán keresztül föltartóztatták, sokkal súlyosabb természetű volt, mint ahogyan azt először az erősen megcenzurázott sürgö­nyökből sejteni lehetett. A brucki vasútállomáson 800 munkás verődött össze, akik a vonat beállásakor támadást in­téztek ellene, az ajtókat és az ab­lakokat bezúzták, fölmásztak a kocsik tetejére és a vonatba pró­báltak bejutni, miközben szaka­datlanul ezt kiabálták:-— Húzzátok ki őt! —t Hozzátok ki, hadd hallgas­son meg bennünket! A tüntetés dr. Friedrich Ad­­lerrel való megállapodás ellené­re történt. Adler ugyanis a kor­mány kérésére Bécsből Bruckba utazott, hogy a volt uralkodó út­ját ott egyengesse. Megállapod­tak abban, hogy a pályaudvaron mindössze 250 munkás fog ma-i radni, azonban 800 a váróterem­ben rejtőzött el és amikor a vo­nat beállott, nem volt emberi erő, mely vissza tudta volna tar­tani a fölháborodott embereket. Ántánt tisztek csillapították le a tömeget. A tüntetőket a Károly kísére­tében levő ántánt tisztek csilla­pították le. Az egyik tiszt beszé­det tartott a tömeghez s rámuta­tott arra, hogy milyen következ­ményei lennének annak, ha a volt uralkodó nem folytathatná útját. Azt kérdezte tőlük, hogy mit akarnak: nyugatra vagy ke­letre legyen-e tőlük Károly. Ha keletre, egy szavukba kerül és a vonat visszaindul Magyaror­szág felé, A tömeg válaszul újra kiáltani kezdett: “Hadd lássuk őt! Van valami mondanivalónk a szá­mára!” Ennél a pontnál a vonatvezető megindította a vonatot és egy méríöldnyire kihátrált a brucki állomásról. Meglehetős késés után ismét folytatta az útját. A munkások és a földmivelők nem törődtek Károllyal SZOMBATHELY, április 7- Károly elutazásakor a város la­kossága kivonult az utcára. Né­melyek elsírták magukat, mások éljeneztek. Igaz, hogy a lakos­ság egy részének az volt az óha­ja, hogy Károly maradjon az or­szágban, azonban a földművelők és a munkások nagyon hidegen viselkedtek az egész kalanddal szemben. Károlyt Mikes püspök, gróf Hunyady és más mágnások ki­sérték az állomásra, ahol hívei ama reményüknek adtak kifeje­zést, hogy eljön az idő, amikor újra visszatérhet Magyarország­ba és elfoglalhatja a trónt. Amerre a vonat elhaladt, sem­mi ünneplés, semmi tisztelgés nem volt. Zászlók sehol nem lengtek, a földmivelők zavartala­nul végezték tavaszi munkáju­kat. Még Mikes püspök portása is nagyon közönyösen vette Ká­roly elutazását, mert mindössze I ennyit mondott: * “No, elment meg int”! hogy csak egy magyar munkás bankház van, a Schwabach Bankház, melynek fő­nöke Sehwa­bach K. Alfrc« j^iauarau», ki szívesen tárgyal személye­sen bárkivel, aki hozzá sze­mélyesen vagy Írásban fordul pénzküldési, hajójegy, kiho­zatali, közjegyzői, vagy óha­zai ügyekben. írjon vagy keresse fel sze­mélyesen a következő ci­­men: Scfiwabach Bankház 1. Avenue & 72. Street, NEW YORK. Az erdőtüzek Amerikában óriási károkat okoznak WASHINGTON, április 7. — A hivatalos kimutatás szerint az elmúlt öt év alatt az erdőtüzek 86 millió dollár kárt okoztak tisz­tán az erdőségekben. Az ember­élet pusztulásáról és egyéb épü­letek megsemmisüléséről nin­csen pontos kimutatás, azonban azt is rendkivül magasra becsü­lik. SCRANTON, Pa., április 7.— Az elmúlt napokban a I.ackawan na völgyében húzódó erdőségben húszszor támadt tűz, amit nagy erőfeszítéssel bírtak elnyomni. A tűz oltására a, Scranton Railway Company külön oltócsapatokat küldött, mert attól tartanak, hogy a tűz újból kitör és veszé­lyeztetni fogja a vasúti közleke­dést.---------o—— Lopott, hogy gyógyittathassa beteg apját George Kuttin, aki valami könyvelőféle volt Herman Kohn 617 W. 26 st.-i irodájában, körül­belül 800 dollárt elkönyvelt.Mun­kaadója rájött a tettre, feljelen­tette — s letartóztatták. A rend­őrségen arra a kérdésre, miért követte el tettét, a következő vá­laszt adta: “Szükségem volt a pénzre, hogy támogathassam szegény édes apámat, aki régóta beteg s szanatóriumban kell tartani, hogy megmentsem az életnek. Ingyen nem akarják gyógykezel­ni — fizetésem nem elegendő, hogy fizethessem a gyógyítását. Nem volt más választásom, mint ngy szerezni be a szükséges ősz­­szeget, ahogy hozzájutok. Más­képp nem jutottam hozzá — te­hát loptam.’’ A hirhez nem kell kommentár, az önmagától beszél. Nem is beszél, hanem kiabál, hogy éppen ideje volna, hogy a rothadt kapitalista társadalom pusztuljon, amelyben lopni kell, hogy egy beteget gyógyittatni [ehessen. ■-----0 • Vonatkisiklás 6 halottal és 35 súlyos sebesülttel SOMMERSET, Ky., ápr. 7. A Royal Palm gyorsvonat New River közelében kisik­lott, mely alkalommal hatan meghaltak és Uö-en pedig äulyosan megsérültek. A vo­naton leginkább turisták utaztak. A halottak közül eddig ket­tőnek sikerült személyazonos­ságát megállapítani.-----------o----------­A farmerek kevesebb búzát fognak termelni SALINA, Kansas, ápr. 7. — A farmerek országos egyesüle­te elhatározta, hogy a hideg időjárás által elpusztiott őszi veteményt nem pótolják tavaszi búzával, mert a búza ára olyan alacsony, hogy az egyáltalán nem fizetődik ki. Eszerint ez év­ben a kansasi búzatermés 35 százaipkjptl lesz kevesebb a múlt j évi termésnél. CHICAGO, április 7- — ^ Labor Board tegnap elutasított! a New York Central ama kéré­sét, hogy nem képzett munká­sainak ideiglenesen lászállittas­­sa a béreit. A vasúttársaság 17—31 száza­lékos bérlevágást akart végre­hajtani április elsején, amelyet a nem képzett vasúti mimkasok el­utasítottak. Eredménytelen ta­nácskozások után a bérügyet a Labor Board döntésére bízták. A Labor Board április i8-án kezdi meg a kihallgatást az állandó bérleszállitás ügyében. Összesen 25 vasúttársaság ügye kerül tárgyalásra, amelyek mind le akarják szállitani a segédmunká­sok béreit. Mindkét félnek nyolc órai időt enged a Labor Board az érve­lésre. A kihallgatás egyszerre fog megtörténni mind a 26 vas­úttársaság ügyében, mert min­den esetben az érvelések majd­nem ugyanazok lesznek. A Labor Board azért utasítot­ta vissza az ideiglenes bérleszál­litás engedélyezését, mert rövi­desen úgyis eldől az állandó bér­­leszállitásra vonatkozó kérelmek ügye. Biztosak vagyunk abban, hpgy az állandó bérleszállitás engedé­lyezésénél a Labor Board nem lesz olyan “nagylelkű,” mint a jelen esetben és nem fog a vas­utasok javára dönteni.-----.—o--------­A teherszállító hajósoknak a sztrájkja egyezséggel végződött Davis munkaügyi miniszter közbenjárására a hajósok képvi­selői és a hajóstársaságok képvi­selői megegyezésre jutottak és a sztrájkot befejezettnek lehet te­kinteni. Az egyezség értelmében a bé­reket május elsejéig 25 százalék­kal fogják leszállítani és akkor újból életbe lép az a szerződés, a mely a mostanit megelőzte. En­nek a szerződésnek értelmében ismételten a fokozatos béremelés fog érvénybe lépni. A megoldás igy is csupán ideiglenesnek tekinthető, mert a munkások nincsenek megeléged­ve a megegyezéssel és május el­sején újabb sztrájkra van kilátás. ■---------o--------­Szabályozzák az ötven­kilencedik utcát A new yorki 59-ik utca egyike a legforgalmasabbaknak. Az út­vonal nyugati része azonban — különösen a 7. és 8. A ve. közt — olyan keskeny, hogy a megnöve­kedett forgalmat roppant nehéz rajta lebonyolítani. Ezért a törvényhozás elé ja­vaslatot nyújtottak be, amely az utcaszabályozást rendeli el. Úgy hirlik, hogy a parkfel ügy elősc-g és a kerületi elnök (Borough pre­sident) ellene vannak a tervnek, mvrt a parkot féltik az utcaszabá­lyozástól. Az úttest szélesíté­sére két lábnyi területet akarnak elvenni a parkfelöli vészről, ami a forgalomnak nagy hasznára vál­na.----«—o--------­A fiumei kikötőt két részre osztották FIUME, ápr. 7. —' Pubincs, Fiume szabad állam közlekedés­­ügyi minisztere kijelentette, hogy Olaszország Jugoszláviá­nak engedte át Barros kikötőt, miáltal két részre osztotta a fi­umei kikötőt. Fiume állam en­nek következtében elveszti egyik legfontosabb kereskedel­mét és pedig a fakivitelt a mö­götte fekvő részekből. Amerika még nem válaszolt jegyzék minden pontjára. REVAL, április 7. Maxin Litvinoff, az orosz szovietek kéj viselője, ismételten kijelentette hogy Oroszországnak béke szándékai vannak és azok a hi rek, amelyek az orosz mozgósi tásról beszélnek,, — amelyeknél az lenne a célja, hogy Lengyel országot és Romániát megtá madja, — nem mások hazugsá goknál. “Az orosz kormány az orszá got körülövező államokkal szer ződést kötött, amit be fog tarta ni, és egy-általán nem gondol el lenségeskedésre. Amit Oroszor szag megkövetel, az abból áll hogy minden állam feleljen me| a szerződésben foglalt kötelezett ségnek, hogy a nép maga szaba dón nyilváníthassa akaratát é: ezért senkitől se legyen üldöz­ve.” “ Romániára nézve áll az, hogy a román kormány megígérte, mi­szerint Révaiba küldi képviselő­jét, hogy azzal az orosz kor­mány megbízásiból tárgyalhas­sak, azonban eddig az nem érke­­fett meg.” “Egyedül Japán az, amely el­lenünk hadi készülődést mutat és ezt az orosz szovietek tudo­másul veszik, a többi a jövőtől függ.” “Ami Amerikára vonatkozó álláspontunkat illeti, az semmi­ben sem változott Hughes jegy­zéke után, mert még mindig nem kaptuk meg saját jegyzékünkre a teljes választ. Ä jegyzéknek egyik sarkalatos pontját képezte az a kérdés, vájjon küldhetiink-e Amerikába kereskedelmi megbí­zottakat? Erre a kérdésre még nem kaptunk választ.” Arra nézve, hogy Oroszország nem látja szívesen az amerikai újságírókat, Litvinoff azt a ki­jelentést tette, hogy az egyálta­lán nem felel meg a valóságnak. Oroszország szívesen lát min­denkit, azonban az amerikai új­ságírók oroszországi utjának ed­dig sem volt újságírói szempont­ból értéke, mert azokat megha­misították az amerikai lapkiadók, ami a legtisztességtelenebb dol­gok egyike. Másfelől viszont az igaz szót úgy állítják be, mintha az az orosz kormány által megfizetett munka lenne. Tehát csupán ar­ról van szó, hogy az amerikai uj­­ságtudósitók hiába kerülnek Oroszországba, hiába akarják megírni a valóságot, azt a lapki­adók nem engedik meg. Ennek a megállapítása azonban nem je­lenti azt, hogy az újságírók előtt lezárják az utakat. Az orosz-angol kereskedelem­re nézve Litvinoff kijelentette, hogy a szerződés a kereskedelem terén változást szült — és a szo­vietek nem zárkóznak el a szük­séges változtatások elöl — mert a haladás szolgálatában állnak, azonban csupán olyan változta­tást eszközölnek, amelyek nem veszélyeztetik a forradalmi vív­mányokat. A lefoglalt whiskeyt szét­­osztják a kórházak között A szövetségi ügynökök által le­foglalt viszki szétosztását meg­kezdték és azt húsz kórháznak adják át. A kórházak ládánként egy dol­lárt fizetnek a viszkiért. 1 .................... 3/ • / gyors regi szó:-yy--------TM ----- megbízható 3* ß CHARLES 111 szó: BROWN * -------- COMPANY Az American Express Co. képviselője 348 E. 81 st St., NEW YORK A MAGYAR MUNKÁS OTTHON teszouiszícUSaftban. .............111 'f— 1 mmmmnmmmm HA BIZTOS akar lenni abban, hogy nem lesz becsapva, for­duljon bizalommal PÉ.YZ­­KtfLDÉSl, HAZAUTAZÁ­SA S KIHOZATALI ÜGY­BEN EBRE A CÍMRE* E. SCHWARTZ tol E. 9th ST„ NEW YORK Ennyi volt az egész. (Ezt a hirt az Associated Press továbbította. Ebből ismét kiderül, hogy Horthy kormány­zó és az amerikai magyar sajtó hazug propagandát üz, mikor azt mondja, hogy “a magyar szív és lélek királyságot akar.” A ma­gyar szív és lélek lógva szeretné látni kínzóit és kizsákmányolok és szeretné megteremteni a saját ipari köztársaságát. Ezért kellett Károlynak kudarccal visszavo­nulni és ezért fognak pusztulni bitorolt helyükről a többi kalan­dorok is.)---------o--------­Archibald ur fázik Az Allied Patriotic League legutóbb Fraunces Tavern-beni megtartott gyűlésén beszédet \ mondott Mr. Stevenson, a íüi jój ismerősünk, aki jogtanácsosa J volt annak a Lusk-bizottságnak, amely annak idején törvénytele­nül és szemtelenül kifosztotta volt az Előre napilap szerkesztő­ségét és kiadóhivatalát. Archibald E. Stevenson-nak borsódzik a háta attól a gondo lattól, hogy Amerikában a Lus­­kerek működése és a Palmer­­iigynö&ök garázdálkodása dacá­ra még mindig léteznek szóki­mondó, igazságszerető radikális; jmberek, akiknek van meggyőző- j lésük és bátorságuk is ezt a meg-j ^yőződést hirdetni. Archibald ur nagyon fázik, mert vannak még intézmények, a melyek a szabad gondolat és meggyőződés jogát érvényesítik. Támadást intézett Stevenson ar a liberálisok ellen is, akik az[ [ntergolegiate Liberal League: lév alatt tömörülnek. Igaz, hogy' ;bben a testületben radikális nem 'oglal helyet, de Archibald urnák íz is sok. A Town Hall Forum-ot is megtámadta Stevenson, amely­lek egyik vezetője Henry W. Fait és Robert Erskine Ely. Ezek az urak is távol állanak a szocializmustól, de Stevenson írnak nem tetszenek, mert “a -epublikánus intézmények ellen :örnek.” Úgy látszik, hogy az amerikai Horthy k serege nem apad, sőt ij regime alatt uj életre ébred sok letűnt Archibald 1---------o--------­k németek újabb ajánlatot tesznek BERLIN, április 7. Hivata-j osan jelentik, hogy Németor-. szag újabb és részletes ajánlatot >hajt a szövetséges hatalmak, *agytanácsa elé terjeszteni. — A egyzék pontosan megállapított •ek’onstrukciós programot tártál-j máz az elpusztított észak-íran­­űaországi területekre nezve. A egyzéket — amely már teljesen ■ -észen áll — a nemet kormányj nájus elsején szándékszik elkül- j leni. A német ajánlat kifejti, hogy a erombolt francia vidéken az ui­­■aépitendö házakat és más épüle­tet, müveket német munkások, jémet anyaggal készítenék el. ------—o--------­Javítják a New York állami országutakat ALBANY, április 7. A képvi-. selőház elfogadott egy javasla­tot, mely szerint 4,349,676 dol­lárt az állami utak jókarban tar- j tására fognak fordítani. Mondanunk is felesleges, hogy íz utak jókarban tartása alatt izokat az utakat értik, amelye-, ken a tőkések automobil kirándu­lásokat szoknak rendezni. vásárolja b« fiú ’ feláll t-t­­kalapMzüks&gletft Jacoby Kalap-üzletében 1193 FIRST AVENUE «4 és 65. utcák közt. Tel.: Rhinelander 8t» Sportsapkák, puha, kemény és szalma­kalapok nagy választékban. HOSSZABBÍTSA MEG AZ ÉLETÉT Ép fogak jó egészséget jelentenek I MÉRSÉKELT ÁRAK is MINDEN MUNKÁÉRT jótílUk. Telefon: Ilklaelauidlw 8763* Bridge-munkák 32 karátos aranyból, szájpadlás nélkül. — Arany, platina, porcellán és esüst tömések. Arany-koronák. TELJESEN FÁJDALOM NÉLKÜLI FOGHÚZÁSOK. Dr. Orwan Gyula és Dr. Black M. magyar fogorvosok First Avenue és 77th St, a Commonwealth Bank épüle&Mk Nyifr» napont* 4. e. »-tÄl «ata 7.10-1*. Vaakmap i-tSl 44U II SHMg, I Pénzt küld napi árban I AMERICAN EXPRESS I COMPANY UTJÁN f HEKRIAN ARTHUR . KÖZJEGYZŐ I FIRST AVE.,Cor. 67th Bt NEW YORK nn«l EUadnlwi IMS Tiltó rendelet a csipkeszöv© munkások ellen TRENTON, április 7. A csip­keszövő munkások már hosszabb idő óta sztrájkban állnak West New York, West Hoboken és North Bergenben levő telepeken. A szíyós harcot most azzal akar­ják letörni a gyárosok, hogy a bí­róságtól tiltó rendeletet eszkö­zöltek ki a piketelés ellen. Az ideiglenes tiltó rendeletet Buchmann trentoni biró adta ki és a rendes tárgyalást április 12-ikére tűzte 'ki. A .sztrájk 36 gyárat érint, amelyekben 500 munkás dolgozik. A többi gyá­rakban a munkások megkapták követeléseiket és a munka zavar­talanul folyik. LLOYD SABAUDÖ VONAL 3 STATE STREET, NEW YORK CTVt PESARO április 14-én. RE DTTAL1A május 4-én. Állatién natrroba iu(7>r tárotlf u<IIC lenjeit b viUhatdk, 3 uitilju rtatok l»i»» bort kapnak COSULICH LINE Közvetlen hajózás Trieszti*« £« Ma­­grarorszftg, Komául« és Jag:«« szí & via minden készébe. BELVEUBRB Április U-én. AKGENTÍNIA május 24-éu Nagyszerű első, második éa har­madik osztályú fülkék es kiszol­gálás. — Harmadik osztályu sok ingyen bort kapnak. PHELPS BROS. & CO., HAJÖJEO Y-OSZTAMT 4 Wen« St, New York, N, T. —-----------.............................................- '1.,»,,— Síiones német árut fog szállítani Oroszországnak j BERLIN, ápr. 7. — A Stinnes és Thyssen ipari vállalatok, a kiknek a német pénzügyi világ­ban súlyos szavuk van, az orosz i kormánnyal megegyeztek az I orosz erdőségek kihasználására, i A megegyezés részletei még j !nem ismeretesek, azonban a hi- ' jrek szerint az oroszok az erdők > \ kihasználásának ellenszolgáia­­táért ipari termékeket, légió­ként gépeket fognak kapni. Ugyancsak jelenti a német hírszolgálati ügynökség, hogy a német és orosz kormány közt 1 hamarosan rendezni fogják a i kereskedelem legaprólékosabb 1 kérdéseit is. I A két kormány között törté- ­­nő megállapodásokat nem kell ) a Reiehstagnak bejelenteni, 11 mert a német kormány birja al2 parlament előzetes hozzájárulá­sát a legcélszerűbb megoldás- 1 hoz. í —„--------0-------------- 1 MEXICO CITY, ápr. 7. — A 1 külügyminiszter ma hivatalosan r megcáfolta az újságoknak azt a 1 hirét, mely szerint Mexico elis- ^ merte volna Oroszországot. t anchorTine:: S. S. ÍTALIA -Indul Április 12-én * FIÚMÉBA, DUBROV­NIKBA ÉS TRIESZTBE. Cabin Je«y Ara: 9175.00. III. osat. jegy ftras Dubrovnikba .........................9125.00 Triesztbe és Fiúméba . . .$115.00 Triesztbe és Fiúméba Nápolyon át vasúti költséggel. . . .$00.50 és $5.00 hadiadé. Az Anchor Line-nak van helyi ügynöke az ön vfcros&ban is. Forduljon hozzá. AMERICAN LINE Közvetlen összeköttetés NEW YORK és HAMBURG között I-ső és II-ik osztályú utasok részére. — Legkényelmesebb utazás Magyarországba a nagy és modern, dupla csavaru gőzösökkel: MANCHURIAI MONGOLIA április 14, április 28. MINNEKHADA (uj) Csak III. oszt. utasok részére: májai 12. A harmadik osztályú utasok kényelmes ebédlőben étkezhetnek és pincé­rek szolgálják ki őket. Külön kabinok nők és gyermekek részére. Forduljon felvilágosításért a társaság központi Irodájához: 9 BROADWAY, NEW YORK YWffy bármely »sesthat alma sott helyi ügynökséghez. The National Bank of Johnstown, Fa. LEGJOBBAN VÁROSBAN. A LEGERŐSEBB ÉS VEZETETT BANK E Tőke és fölösleg . . . $325,000.00 Vagyonunk .... .$2,700,000.00 TAKARÉKBETÉTEKRE 3V6 százalék kamatot fizetünk. —- Csek-*>«ámlát 1» felveszünk. PÉNZKÜLDÉSEK D O L L *A R O K jior , i és a megszállott területeire a legol­íviagyarorszagba cpóhb napi árfolyam mellett továb- Dolláráílltalás Ä elhfezpin,bw Dollárokat Hajójegyeket &iífonalakra a társasá* ere~ szükséges Nyilatkozatokat pontosan DCVariUOrida ^s gyorsan készítjük el. Mokray Testvérek Bankháza J50 ÍSK( ONJ) STREET, RÁSSAIC, N. J. ■■■maws”1 «"iiiowwM Ws« i »a K O R O N A K "W E Z K O I_, D E S lKORONÁK ÉS KÉSZPÉNZ-DOLLÁR0K ÁTUTALÁSA MAGYARORSZÁGRA Jés az elszakadt országrészekbe postai utón és sürgönyileg a legjutányosabhan, teljes 3 jótállás mellett. - Hajójegyek minden vonalra eredeti árakon. Betétek után 4% kamat. ■ KUSS ;ííLr öANráÁft - BvfaofiöAvt NewYürk X

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék