Előre, 1921. április (17. évfolyam, 3133-3162. szám)

1921-04-08 / 3140. szám

Apró hirdetések MUNKÁT NYER fX7Mseri kdxlée soronként 25 cent. hárommori köz­ié* 60 cent. — MUNKÁT KERES «oronklnt esrsnerfl ködén 20 cent, háromszor 50 cent. Eu'j sornak 5 sxö ».ámítandó. LAKAS. ELLÁTÁS, KERESTETÄS én ELADÖ INGÓSÁGOK 15 »«óta 45 centi háremsaort közién 11.10. Tinenöt «nőn felül ««aranként és naponként 3 cent. — ELADÓ VAGY BÉRBEADÓ FARAI OK. INGATLAN, TÁRSÁT KERES, ÜZLETI AI.KAUUK. OKTATÁS 20 szóig egyzaerl közlés $1.00; M- romaior $3.75\ haíssor $5.00. Minden további ««6 én nap •< cent. — Nasrynbb betűkből (10 pt.) szedett hirdet énekért n fenti írok két­szerese az Ámítandó. — APRÓ HIRDETÉSEK ARA ELLitE FIZB­­TENDÓ. — Csak esrj térés köslénért vállalunk felelősséget. — Aprő hirdetések másnapra délután 5 Óráin vétetnek fel n kiadóhivatal Dán. A kiadóhivatal címe: 33 EAST FIRST STREET, NEW YORK. UP TOWNI IRODÁINK CÍME: YORKVILLE ADV. AGENCY 1508 Second Avenue 79-ik utca sarok. Tel.: RHINELANDER 6598. ALL NATION ADV. BUREAU 340 East 86th Street 1. és 2. Ave. közt. Tel. Lenox 4550 és Rhinlander 8262 Mindkét helyen hirdetéseket másnapra délután 5-ig vesznek fel. A fehér terror iskolája |bw yorki szórakozó helyek MUNKÁT NYER — NŐ. Ügyes házvezetőnő, magányos öntu­datos» p-arsohoz kerestetik. liehet gyermektelen Özvegy s most érke­zett is. Jo«. Ottott, c-o J. R. Gross, 1539 E. 3rd St., Betlehem, So. Side, Pa. 13-ig-MUNKÁT NYER Gyakorlott pék munkások: Oven men. bunch men, barna, fehér ke­nyér és zsemle sütéshez felvétetnek, Room 904, 61 Chambers St. 7, 8, 9 ELADÓ. Candy, szivar, ice-cream cs gramofon üzlet hazautazás miatt azonnal el­adó. Felvilág-ositá-ssal szolgál a Cen­tral Business Agency, 340 E. 86th St. KERESTETÉS. ELAD6 VENDÉGLŐ. Jöforgulinu restaurant, modernül fel­szerelve, gy&rak küzelében, olcsfin eladó, esetleg- ügyes nőt társul is fo­gadok. — 198 Dayton Ave., Passaic, N. J. 8—10 ADÁS-VÉTEL. Házberendezés! dolgokat, bútorokat eladok és veszek. A legmagasabb árakat fizete,m. Frank J. Dión, 1041 State St., Casino-épület. Bridgeport, Conn. Tel.: Bantura 7959. Máj. 1-ig Ildit.aer Endrét r- Debrecen. Prá­ga — keresi Eisig József. Prága. Jelentkezzen leve Illeg a kiadóban. Bnrger Mártont kérésén» —- nagy­károlyi születésüt — fontos családi ügyben. Mrs. Quitman, 425 E. 12. St. Friedman Miksa.'229 Dinwiddle St., Pittsburgh, Pa., keresi Kraus (Ko­vács) József imregi, Zemplén-megye. születésű nagybátyját. Aki hollétéről tud. értesítse a fenti elmet. fiaiba Mária bakonybéli születésűt, ki utoljára Clevelandban lakott, keresi üuep János, Rozmaring-utca 2. Pápa. • ____________________ Pftlffy Ferencet kéri Bárányos *ános Budapestről, hogy Írjon neki Buda­pest, Barjss-tér 9. I., 11 alá. 5,0,7,» MAGYAR OKL. S*«LÉSZNÖ .111 Plast TS-ik nten. 1—2-lk Art közt. Tel. Hhinelgnder 8!K>2. New Y'ork City Mrs. VAZS0NY1 New York AUTO SCHOOL 42 W. 125 ST., NEW YORK, N. V. Tanuljon ki sofförnek vagy gé­gésznek és biztosítson magának könnyű, állandó és szép megélhe­tést. — A túlzsúfolt gyárat, cserél­je fel a jó friss szabad levegővel. — Tandíjunk igen mérsékelt és a tanulási idő mintegy 4 hét, — Ga­rantáljuk a license-t és gondosko­dunk jő állásról. Nyitva van egész nap és esténbint is — Vasárnap délután 1 óráig. MAGTARUL TANÍTUNK HAZAUTAZÓK akár ram nár haJüjexyOk eaur nlnca, a aaját érdekükben jöjjenek el vagy Írjanak erre a rímrei KISS EMIL, Bankár 133 SECOND AVE, NEW YORK. Érdeklődők Postaládája Ezen rovatban minden péníöfyl, hnznutsr.áKÍ, kihozatali én közjegy­zői ügyben szakértői válását, ad a Central Passage & Exchange Bureau 340 Kast Sütll St.. New Y ork. N. Y . Margaret Bergman. Morris Park, N, .,. — Kihozatali érdeklődésére csak úgy adhatunk választ, ha egy részletes levélben kifejti, hogy hány éves az illető, milyen rokonságban van önnel, volt e katona és hogy melvik államnak a polgára. Wellmár Géza. New York City. — Olvassa cl újból azon hirdetést és rá fog iönni. hogy az illető bankház a pénz 'árfolyamát hirdeti és nem a pénz küldés árát, ami nagy küloinb­­ség. Kdéri GyOrgy, Elisabeth, N. J. A Belvedere hajó Triesztből már szerdán megérkezett, de a harmadik osztályú utasokat csak vasárnap reggel vitték át Ellis Islandra. a ft aggódjék, várjon türelemmel és minden jó lesz. SKŐllőft.v Károly. Bauten, rn.— Elés sűrűn előfordul, hogy hirtelen hazautazni szándékozók üzletüket azonnal átadnák gyors vevőnek. Le­velét félretettük és alkalomadtán értesíteni fogjuk önt.____________ (HIRD.) FARMRA, MAGYAROK! Életmentő Ezen klválőan érdekes és tanul­ságos könyv mindkét nem által, akár fiatal, akár öreg, — figye­lemmel Olvasandó. Nagy fontos­sággal bír úgy házasulandók, mint szinte olyanokra, kik bol­dogtalan házasságban élnek. — Részletesen foglalkozik minden férfi és nöl Ideggyengeséggel, le­írja az emlékező gyengeség okait; egyáltalán elősorol minden előfor­duló betegséget a annak mikénti győgyltását. As Kekor (Epilep­sia) betegségnek, valamint gyó­gyításának, külön lap van szen­telve. ARA BÉLYEGBEN ti seat, AJANLVA 26 tent. Kiadva a NÉMET GYÓGYINTÉZET által «84 UNION A VE- NEW YORK. a kuruzslás meggátláaa céljáoöl. Bejegyezve 1880-ban, összhang­ban a kongresszusi törvényekkel. — Hivatkozzék az "Klóré”-r*. — most Érkezett importált fonográf lemezek jutá­nyos árban kaphatók. Király Ernő, Berke» Béla, Kácx Laci én a többi művészek legújabb profin kelói. — Kérjen árjr^yz^ket! CARL RIEDLBAUER :18 E. S6th St.. New York City. Kundráth István és Társa, Bridgeport, 348 Pine Streeti irodáját uj üzletággal bőví­tették ki. Tekintve a nagy keresetet a farmok iránt, megszerezte az elővételi jogot Connecticut ál­lam legjobb 500 farmjához. Mindenki megtalálja a ne­ki megfelelőt, ha érdeklődik iránta. [I GARTNER LAJOS j Állami Közjegyző | Pénzküldési és óhazai Jogügyi I irodája I £ 401 East 80^ Street KiEW YORK N Y ! Minden jj Dr. George J. Sommerfeld A MAGYAR MUNKÁSOK FOGORVOSA. 322 E. 67th St, New York TeL : Rhinelander 4928. Mrs. Szikszay Róza OKLEVELES SZÜLÉSZNŐ 230 E. 67. utca, New York Telefon: Rhinelander 0508. költözködés helyben és vidéken, fele- Kissé) mellett. Kofferokat vasútra és " hajóállomásra szállítunk. 1545 FIRST AVE., NEW YORK (S0. és 81. utcák közt.) Tel. Lenox 3884. LEMEZ­­UJDONSÁG Sió Aladártól “Udvarom, udvarom*’, csárdás. “Nem JÓ ember a mo*t**I kapi­tány —", csárdás. SZÍVÓS TESTVÉREKNÉL 120 K. 3rd St., NEW YORK CITY. k -* T anácsoroszországjjprojetár­­asszonyai 1921., március 8-án nemzetközi nőnapot tartottak, s a világ összes dolgozó asszo­nyait felhívták testvéri egye­sülésre a nemzetközi proletár­­forradalom frontjának kiszéle­sítésére, erősítésére és a világ­­kizsákmányolói elleni kímélet­len, megalkuvás nélküli osztály­harcra. Mikor a kommunista nőhar­cosok oroszországi avantgárdá­­ja, mint éberszemü Janus-fő szolidaritásának minden jelé­vel figyel a világ négy tája felé és hatalmas méretű agitáció keretében harcos üzenetet dob bérrabszolgaságban sínylődő és legnagyobbrészt forradalmi ön­tudatra még nem ébredt asz szonytestvérei felé, az elnyoma tás minden asszonyfrontjára, lehetetlen, hogy szó ne essék ez alkalommal a Horthy-magyar­­országon, a fehér terror legsö­tétebb poklában szenvedő, meg­ölt, vagy fegyházakban és in­­temálási táborokban meghur­colt, agyonkinzott és sanyarga­tott proletárnők kálváriájáról. De miközben a forradalmi j szolidaritásunk minden szere­­! tétével, de ökölbeszorult kézzel j tekintünk a Terrormagyaror­­iszágon szenvedő asszonycsapat 'felé, nem szabad, hogy ez a kö­rülmény megakadályozzon ben­nünket abban, hogy objektiv i beállításban Ítéljük meg a ma­­jgyarországi nőmozgalom jelen­­j tőségét, mert úgy hisszük a való állapot ismertetésével tesszük a legjobb agitációs szolgálatot. A nők a magántulajdon rendszerben rájuk rótt kettős (gazdasági és erkölcsi) elnyo­más következtében, mint tö­meg, későbben és nehezebben froradálmosulnak, mint férfi­társaik és éppen ezen tulajdon­ságuknál fogva^ különösen a forradalom első stációjában a passzivitásuk miatt (amely provokáció esetén aktiv ellen­állássá nő ki) gyakran számot­tevő akadályai lesznek a forra­dalomnak s éppen ezért, mert egy nehezebb, egy kettős iga alól kell őket felszabadítani, ez­ért van szükség egy u. n. kü­lön nőmozgalomra a kommu­nista párt keretén belül, ezért van szükség kétszeres erőfeszí­tésre, hogy a proletárasszonyok szemeit megnyissuk. Minél nyu­gatabbra megyünk, annál éle­sebben jelentkezik a nőkérdés fontossága, mig Oroszország­ban, ahol a proletariátus már kezébe vette a hatalmat, kevés­bé fordulhat elő, hogy nőknek a tömege egyenesen gátként áll ja forradalom elé, mint ez meg­történt pl. a múlt évi német­­j ausztriai választások során, ! amelyek kapcsán statisztikai­lag kimutatható, hogy a nők, akik a háború után még inkább nagyobb százalékát tették ki az összlakosságnak, tömegesen szavazván a keresztény szocia­­j lista pártra, elősegítették a kle­­| rikálisok választási győzelmet, j holott a férfiszavazatok arány- I száma okvetlenül absolut szo­cialista többséget biztosított volna. Továbbá a németországi DOLLÁRÉRT 15 szállítunk egy da.­­noló gépet 10,000 •hanglemez rak­táron. Daooló gé­pek $15-lól $300- if. - Heti 1 dol­láros részletre is eladunk gépeket. SZIL AGY I & COMPANY 1580 First A venae, New York City. 82-83. Öt. közt Tel.: Rhinelander 7137 ORVOSSÁGOT TANÁCSOT A LEGJOBBAT Dr. Varga János ÓHAZAI GYÓGY­SZERÉSZ ADJA 1299 SECOND AVENUE (68th ST.) NEW YORK, NX ti CHICAGÓI MAGYAR ÜGYVÉD, I K HITES ÜGYVÉD ÉS JOG­­K TANÁCSOS. I GOTTLIEB LAJOS I £> 1 *e íngye« tanáé» mindennemű kßx- U£ és váltó-, váló- én büntető- i k1 ügyekben. — órák naponta cute | jf 8-ig. Szerdán délután 5-ig. Va­­>9g »árnap délelőtt 10-től 12-ig. ff 1572 N. Halsted St., az emeleten, fl? Telephone: Dlversey 3134. MA JÖTTEK UJ KÖNYVEK Steinach tanár szenzá­ciós felfedezése: “A megfiatalodás vivmá­nya .................................... Bölöni Györgyné: A szenvedések könyve . 30c Agenius Ma-eddin kincse 30c Guido da Verona: Akit nem szabad szeretni . 30c Kaphatók az Előre Könyvkereskedésében 350 E. 81st St., New York. 1 MOZGALMI HÍREK A clevelandi magyarság figyelmébe! A new yorki Előre Könyv­­kereskedés a Clevelandi Ma­gyar Munkás Otthon 2-ik emeletén, 4309 Lorain Ave., fiók-könyvkereskedést nyi­tott, amely semmiféle össze­köttetésben nem áll a Mun­kás Otthon alsó helyiségében ; levő könyvüzlettel, sem pe­dig más könyvkereskedéssel. A könyvkereskedésben j mindazok a könyvek kapha­­jtők, amelyeket az Előre 'Könyvkereskedése az Előre inapilapban hirdet, un.) I konzervatív pártoknál is kimu­tatható, hogy a tagok többsége nő és Friedrich István, a fehér kurzus e dicső lovagját is a szo­balányok, szakácsnők és ház­tart. alkalmazottak választot­ták meg nemzetgyűlési képvi­selőnek a Belvárosban a demok­rata Vázsonyi ellenében, és még sok hasonló esetet lehetne felhozni, ahol a nők és legna­gyobb részt sajnos, éppen a proletárnők, mint felvilágiosi­­tatlan tömeg, egyenesen kerék­kötői lettek nemcsak a forrada­lomnak, de még a reformtörek­véseknek is. így volt ez a magyar tanács­­köztársaság ideje alatt is. Egyes lelkes előharcos kivéte­lektől eltekintve, a proletárnők tömege a diktatúra ellen volt, a nehéz közélelmezési viszonyok között kitartani nem voltak elég erősek s elégedetlenségük­kel szítván az ellenforradalmi hangulatot, szintén hozzájárul­tak a tanácsköztársaság szerke­zetének meglazitásához. A ha­talomraj utással együtt járt a proletáriátus igényeinek a fo­kozódása is, jobban mondva az egyes proletárok nagyobb fize­tést kapván, a vásárlóképessé­gük egyszerre megnőtt s külö­nösen az asszonyok a sok pénz­zel nem tudván megfelelően vá­sárolni a megcsappant készletek és kiürült raktárak és a föld­­mives lakosság szabotázsa foly­tán előállott élelmezési krízis között, állandóan panaszkodtak hangosan elégedetlenkedtek. Még sokan élénken emlékeznek vissza az élelmiszerbódék előtt sorban álló proletárasszonyok­ra, akik közé ellenforradalmi agentprovokatőrök férkőztek^ felekezeti és más uszitó jelsza­­kat dobva közéjük, s gyakran nyílt ellentállásig fokozták a lázadásukat. Ahol csak nők tömegesen ösz­­zeverődtek, tanácsrendszer­­ellenes hangulat fejlődött ki. Ennek a hangulatnak azonban mindenkor konkrét gazdasági okok, u. m. a gyomorkérdés, vagy a rossz lakásviszonyok képezték az alapját, csupán az ellenforradalom sikkasztotta el a való okokat és használta fel a maga aljas céljaira. Az előhar­­cosok csapata ezzel szemben oly kicsi volt és más, égetőbb harci kérdések annyira lefog­lalták a kommunisták idejét, hogy nem igen sikerült ezen elégedetlenségre hangfogót ten­ni. Ma azonban a Horthy-uralom egyszerre megnyitotta a sze­müket és a látni nem akarók egyszerre látókká lettek. A fe­hér terror tanította meg őket a kommunizmusra. A hajmáskéri zalaegerszegi internálási tá­borok, a márianosztrai stb. fegyházak és különféle börtö­nök asszonylakói, de a még szabadon maradottak és emig­ráltak is a legsötétebb nyomor és éhség állapotában, ma soha­sem tapasztalt világossággal látják, vallják és követelik a proletárforradalmat, mint egyet len kivezető útját a kizsákmá­nyolás, a fehér terror alól való felszabadulásnak. Proletárnők ajkáról, akiknek politikai isko­lázottságuk és osztály öntuda­tuk egyáltalán nem volt, de akiket minden különösebb ok nélkül hurcolt kinpadra a fehér terror, gyakorta hallható kije­lentés ma: “Nem voltam kom­munista, de ezentúl az leszek.” Ma van csak tulajdonképpen forradalmi asszonytömeg Ma­gyarországon. A különféle bu­dapesti és vidéki börtönök előtt sorbanálló asszonyok so­raiban, akik elzárt hozzátarto­zóiknak talán az utolsó falat kenyeret viszik el s akiket jobbról-balról oldalbarug a csendőr, egyenesen lázadó, for­radalmi hangulat ui-alkodik s ma már elvitathatatianul szíve­sebben és türelmesebben állná­nak sorban egy tanácsállam élemiszerbódéi előtt, mert ma mái’ érzik, hogy ha szenvedni is kell a tanácsállam első fázi­sában, az már a saját ügyünk­ért való szenvedést jelenti. Ezeregy esetet lehetne felso­rolni azokból a jelenségekből, amelyek azt bizonyítják, hogy a terror és a gazdasági nyomor, a tömeges munkanélküliség sű­rű asszonytömegeket sorakoz­tattak a forradalom aktiv har­cosai közé. Élő szimbólumnak, a világ összes proletárasszonyai elé el­rettentő például szeretném ál­lítani a fehér terror Magyar­­országának gazdasági nyomo­rából azt a jelenetet, amelyet a korahajnalban egy budapesti munkásnegyedben láttam, mi­kor a viceházmester kihordja a szemetet az utcára és a házak mélyéből osonnak elő néma, rongyos és fáradt sorokban, fojtott lázadással az asszonyok s a szemétből éhesen, mohón kikotorják a burzsoáziától el­hajított ételhulladékot, akkor, amikor talán a tiszti banditák dőzsölnek. Vagy talán egy má­sik jelenetet, amikor egy pro­letárasszony nem tudja elvinni a gyermekét az amerikai misz­­szió gyermekkonyhájába, mert a gyermek teljesen meztelen stb., stb. Most már tudják, hogy a keresztény szeretet kur zusa mennyire szolgálja az ő javukat.’Vagy tegyük a világ szeme elé Hamburgernénak, a Héjjas-Prónay tiszti banditák­tól meghurcolt proletárasz­­szonynak és sok ezer társának naplóját, intő példának a hitet len Tamások, az asszonyok ön­tudatlan tömegei elé, hogy imé lásd: Horthyországban ilyen sorsa van a proletárasszony nak, börtönök, meghurcoltatá­sok, a legsötétebb nyomor kál­váriája viszi, sodorja, kénysze­ríti őt a megismerés felé, mig a másik oldalon a proletárasz­­szony sorsa Tanácsoroszország­­ban, dacára a szintén nehéz gazdasági viszonyoknak, meny­nyivel tisztább, szebb és embe­ribb állapot. Nehéz, keserű iskola a fehér terror iskolája a magyar pro­letárasszonyok részére és ép­pen azért, mivel el szeretnék kerülni, meg akarjuk kímélni a többi elnyomott, kizsákmányolt asszonysorokat ettől az iskolá­tól s azt akarjuk, hogy minél olcsóbb áron jussanak el a for­­radalmasuláshoz, a nemzetközi nőnap alkalmától intő és harc­ra hivő szavunk minden erejé­vel hívjuk fel a világ dolgozó asszonyait, hogy okulva a ma­gyar példán, tömörüljenek és alkossanak egy egységes foga­dalmi frontot, a világ kizsák­­mányolói ellen. Csires Kriszta. Thury Ilona a magyarok csalogánya MA ÉS MINDEN ESTE A Magyar Munkás Otthon Éttermében 350 East 81st Street. A magyar Állandó kabaré. Bercsényi trió közismert találkozó** zenekara játszik. A magyar negyed legjobb helye. és legolcsóbb konyhája. Magyaros italok.----------------- T Á N C. — TÁNC. — T Á N C. *.................................1 11111111 ■■n.—HTW—.i..ni 1 ’ i ■ —— ■—j BERNATH VILMOS ÉTIEREM ÉS CUKRÁSZDÁJA (ELŐBB CAFÉ BISMARCK.) 206 EAST 86th STREET, A 2-JK és 3-IK AVE. közt A hírneve» Bercsényi-trió zenekara éz a közkedvelt Saltser ém Tilly angol rag time énekesek állandó kabaréja. ------- Telephone, Lenox 6155. 1349 SECOND AVENUE, Cor. 71st STREET Fischer Jenő Étterme KITŰNŐ MAGYAR KONYHA PONTOS és TISZTA KISZOLGÁLÁS. FIGYELEM! UJ CÍM, RÉGI NÄVJj Tudatom ismerőseimet és barátai­mat, hogy 1567 SECOND AVE.Ji alatt létező ÉTTERMET átvettem, melyhez á t. munkásság pártfogását kérem. — A konyha vezetését Mrs. Péter Simon leg­jobb magyar szakácsnő végzi.* Tisztelettel SINGER ALBERT, tulajdonos. értesülünk— a következők lesz­nek: Száz yard, 22o yard, 440 yard, 880 yard, 1 mérföld és öt mérföldés síkfutások, I mérföl­­des gyaloglás, sulydobás, gerely­vetés és diszkoszde V?, távol-, magas- és rúdugrás, 1 mérföldes clubstaféta. Bővebb információ­val Hajdú János c;o Magyar Atléta Club, Youngstown, O., szolgál. SZERKESZTŐI ÜZENETEK (E rovatban bárkinek a kérdé­sére szívesen válaszolunk. Csak tintával vagy géppel írott levele­ket vessünk figyelembe. Névtelen és cím nélküli levelekre nem vá­laszolunk. Leveleket és cikkeket nem örlisük meg és nem küldünk vissza, — Ha gyorsan akar vá. laazt. röviden, értelmesen Írjon.) SPORT Szombaton április 9-ikén, este nyolc órakor tartja az Atléta Club második sportestélyét. Az est programja bővelkedik a jobbnál-jobb attrakciókban, köz­tük kiemelkedő lesz a Weiss Je­nő—Gluck-pár birkózómérkö­zése. Az East 69-ik utcai clubház bizonyára megtelik a sport iránt érdeklődök tömegétől, amivel nagyban segítik a törekvő egye­sületet. * A club football szakosztálya, vasárnap reggel tartotta első rendes tréningjét, Zádory Zoltán kapitány vezetése alatt. Már vagy tízenketten vettek részt a tréningen és ha igy gyarapodik a létszám, a szezon kezdetére már szép gárdája lesz együtt a club­nak. Kiemelkedő eseményként kell még megjegyeznünk azt, hogy a tréningen résztvett Behr, a budapesti Vívó és Atléta Club volt kiváló kapusa. Ezentúl minden vasárnap reg­gel kilenc órakor football-trén­­ing lesz a Van Cortlandt Park­ban. A tréning egész nyáron át fog folyni, ugv hogy szeptem­berre már a vezetőség komplett csapatot fog tudni a bajnokságra nevezni. Útirány : A West Side Subway, Van Cortlandt Park- Express a 242-W utcáig. (Végál­lomás.) Ott leszállva, öt block északra gyalog. * Az atléta gárda Fehér Sándor vezetése alatt, minden kedden és csütörtökön este a McCombs Dam Parkban trenirozik. Út­irány : Lexington Avenue Sub­way, Jerome Ave, Express a 161-ik utcáig, ahol a pálya van. ; * Az 1921-ik évi Magyar Ame­rikai Atlétikai Bajnokságok Youngstownban. Labor Day-kor szeptember 5-én lesznek meg­tartva. A versenyszámok mint E. R., Cambridge. Jugoszlá­viába kel! címezni. M. S., Trenton. Felhasználjuk. S. V., Martinsferry. Bármeny­nyire sajnáljuk is, nincs módunk­ban. hogy önnek segítséget nyújtsunk. Önnek egy bostoni lakost kellene megbízni, aki az oftani bevándorlási hatóságnál az ön megbízásából tudakozód­na. A kiadóhivatal fog küldeni önnek egy-két bostoni cimet. S. L., Fontana. A felvilágosi­­tást köszönjük.---:-----O--------­Franciaország Iékkszáma szüntelenül hanyatlik . _ PARIS, április 6. A kormány által elrendelt népszámlálás be­érkező adatai azt mutatják, hogy Franciaország lélekszáma az igii-ik évhez mérten, közel, hat százalék visszaesést mutat. A népesség egy negyede által lakott területen, amelyhez Páris város is tartozik, csupán három kerületben mutatkozik 40 ezer emelkedés, mig tizenöt kerület­ben 617 ezer a veszteség. A ha­tóság mindig abban a föltevés­ben volt, hogy Páris lakossága óriási módon szaporodott, a ki­mutatás pedig azt bizonyítja, hogy az 1911-ik évi számarány­nál maradt. í n r n t V THEATRE 1 D Jü I I 234 W. 42. UTCA ESTÉNKÉNT 8.15-KOR SZERDA ÉS SZOMBAT D. ü. 2.15-KOR NÉPSZERŰ MATINÉ HAJÓS MICI HIRES MAGYAR PRIMADON­NA FELLÉPTE “LADY BILLY” OPERETTBEN. ÉRTESÍTÉS! Tisztelettel értesítem a new yorlcl magyarságot, hogy április hó 9-én, szombaton este 8 órakor a 300 Kast 75th Streeten levő BÁLATON-féle «Kilátóban nagy kabarét rendezek. A közismert Virág József komikus uj hazai nótákkal fogja a közönsé­get mulattatni. A cigányzenekart RADIOS JÓZSEF fogja vezetni. A jóizü magyar ételeket ’Mr». WE8 SELY fogja tálalni. Kérem a ma­gyarság szives pártfogását, NYITRAI GYULA, 7. 8 tulajflonos. Beidegreea Gusztáv eliimert legjobb ét legrégibb MAGYAR FÉNYKÉPÉSZ New Yorkban 32 Ave. C, 3-ik utca sarok MŰTEREM NYITVA MINDEN NAP Telephone: Orchard 2962 Nem tudnak megegyezni a nyomdászok béreire nézve CHICAGO, április 6. A nyom­daiparban dolgozó munkások szervezeteinek küldöttei értekez­letet tartottak, hogy a 44 órás munkakeretnek megfelelően ki­dolgozzák a bértarifát. Az érte­kezleten nem birtak egységes megálapodásra jutni és igy a uniók külön-külön fogják a kér­dést rendezni a vállalkozókkal. A chicagói nyomdai munkások úgy látszik, még mindig nem ta­nulták meg, hogy az egységben rejlik az erő. Majd egtanulják a kizsákmányolok ostorcsapásai alatt. MA. HOLNAP, HOLNAP­UTÁN ÉS MINDENNAP olvassa az Előrét, az osz­tálytudatos magyar mun­kások újságját. ~ ~ ' ~~! ITT ELŐSZÖR !—-------­Modern Magyar Színház ___________________________^lüvezető: LÚGOST BftI/A.___________________________ VASÁRNAP, ÁPRILIS 10-ÉN, DÉLUTÁN 2.30-KOR YORKVILLE CASINO DÍSZTERMÉBEN 86-ik utca, a 3-ik Ave. - közelében. Színre kerül Földe» Imre Világhirtt énekes vígjátéka, a “H A L L O” HABOM FELVONÁSBAN. — FŐSZEREPLŐK: MONTAGU ILONA, a berlini LesHÍug Hzinhftz volt primadonnája. LŐRINC KORNÉLIA, a budapesti Madách színház volt drámát hősnője. WIN TON IiLARI, a Broadway Minhíiz volt tagja. LLGOSI BÉLA, a budapesti Nemzeti színház volt művésze. NVIROS ZSIGMOND, a budapesti Várszínház volt énekes bonvirantj*. HORVATH LAJOS, az amerikai magyarság kedvelt kémikusa, SZÁLÁT GYULA, a budapesti Népszlnház-vlgropera volt művésze Helyárak: $1.75, $1.35, $1.10 és 85c war tax-el együtt. VIDÉKI ELŐADÁSOK: Április K-:in, pénteken: BRIDGEPORT, HfikiW-z! Hnll. Április 9-én, szombaton; PASSAIC, Russian I M ok ray) Hall. Április 11-én: SO. BETHLEHEM, Magyar Ház. Április 12-én: PHILADELPHIA, Mercantile Hall. Április 13-án: TRENTON, Magyar Otthon. ApriRis 14-én: NEW BRUNSWICK, St. LAszlö Hall. JEGYEK ELŐRE VÁLTHATÓK: Mike és Hübsch manapereknél, 317 E. 79th St.. Tel. Rhinelander 6048. — Hoffman virág-üzletében. Tel.: Rhinelander C572. — A Varga patikákban, Ave. A. és 79-ik utca sar­kán. valamint Second Ave. és 6S-ik utca sarkán AZ AMERIKAI MAGYARSÁG t Ti lttFTI %t TICTII SZIVES PARTFOGASAT KfiKIK ^ 1AKMLA1 lAluliU. Könnyű a vétele k gyors a hatása \ IIŐLYAG­É GYŰLADAST En gyorsan srTÖgrit, Wj Minden cap- / \ W aulán rajta (MIQj W van a név v^/ r őrizkedjen az utánzatoktól. 5 ÉLÜKÉ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék