Uj Előre, 1922. december (18. évfolyam, 3729-3759. szám)

1922-12-13 / 3741. szám

2 Innen-onnan Ó ÉLET, ki hátamon hordtam a házam, és csúsztam az árkot a gondfa tövén, most nyisson e bánatok árva gubája és nyisson utamra a messze világ. Mert voltam idáig a könnyek igása, ki szántja szemének e drága körét — de lettem a dac, ki égre dörömböl: •megdult ige mécsese, tüzteli kint KASSAK LAJOS. MOSZK-VÁROSSZÉPITÉS VÄBAN. A moszkvai városi szovjet el­rendelte a körutak és a nagyobb terek fásitását és e célra 20.000 facsemetét vásárolt. Több par­­kot is létesítenek, különösen a gyári negyedben. * 192 UTÓD. Az agliai Sandwich-ben meg­halt a minap egy százhároméves özvegy asszony, aki negyven unokát, hatvanhat dédunokát és hetvenegy ükunokát hagyott hátra. Ez a csinos mennyiségű unoka-had tizenöt gyermekétől született, akik kőiül egyik lánya a gyermekáldás terén túlszár­nyalta édesanyja tizenhét gyer­mekét. A hirt fenntartással kő­ítéletet végrehájtották. Ry­­backy kommunista képviselőt letartóztatták. * A SZÁLLODÁBAN. Egy munkásember szobát akar a szállodában éjjelre. Öt emeletig 2 dollár, a tizedi­kig 1.50, a huszonegyedikig 1.30, a huszonötödik egy dollár. — Ez a szálloda nagyon ala­csony, mondja emberünk és el­megy. i i * DIÁKOK KIVÉGZÉSE FE­­KÉR-LEGYELORSZÁGBAN. Lembergből jelentik: Roman Lucejko és'Vasyl Krupa ukrán gimnázistákat, akiket azzal vá­dolták, hogy Lanowyj választá­si biztos meggyilkolásában résztvettek, a rögtönitélő bíró­ság golyóáltali halálra Ítélte. Az TÍZÉVES öngyilkos. Anna Kolar bécsi munkásnő munkájából hazatérve tiz éves kis leányát holtan találta laká­sán. A lakásban az öszes gáz­csapok nyitva voltak. Minthogy' a kis leány egész nap egyedül volt otthon a zárt lakásban, bi­zonyos, hogy a gázcsapokat a kisleány nyitotta ki öngyilkos­­sági szándékból. A gyermek tü­dőbeteg volt és valószínű, hogy emiatti elkeseredésében lett ön­gyilkos. * A WALL STREETEN. — Mit csinál Ön ha az érték­papír ára emelkedik? — Eladom . ■— És ha esik? — Kinyitom az esernyőmet. * A királysírok kincse^ Kairóból jelentik: Lord Al­lenby visszaérkezett Luxorból, ahol a legújabban felfedezett egyiptomi királysír megnyitásán résztvett. Lord Allenby, szerint egyiptológusok a Canarvon-ex­­pedició által felfedezett kincsek értékét többmillió fontra becsü­lik. * A GYERMEKÁGYI LÁz"uj GYÓGYÍTÁSA. Berlinből jelentik: A berlini orvosi társaság legutóbbi ülésén az orvosi egyetem nőgyógyá­szati fakultásának világhíres professzor, dr. Bumm előadást tartott a gyermekágyi láz uj gyógyítási módjáról. Dr. Bumm szerint az uj módszer alkalma­zásával sikerült a gyermekágyi lázban emgbetegedettek halálo­zási számát száz esetben ötven» ről kettőre csökkenteni. * SZÁZHÁROMÉVES NŐ ÖN­GYILKOSSÁGA. Temesvárról jelentik: A város I legöregebb asszonya, Jovanovits Elena fölakasztotta magát. Az életunt asszony százhároméves volt. A halála előtt való napon még szokása szerint hideg viz-r ben megfürdött és tettének el­követése előtt két órával még a kertjében dolgozott. Öngyilkos­ságának napján regei hat óra­kor kelt, fehér ruhába öltözött, egy szöveget vert a falba és egy törülközővel akasztotta föl ma­gát. * EGY FŐUDVARNAGY LOP­TA EL A HÁROM MÉTER­MÁZSA EZÜSTÖT. Bécsből jelentik: A sonders­­hauseni kastély ezüstcsarnoká­ból 3 métermázsa ezüsttöt lop­tak el I5 millió márka értékben. A nyomozás során letartóztat­ták von Halem volt főudvarna­­gyot (!) és Topf udvari titkárt. * BEFEJEZTÉK A SAKK­VERSENYT A bécsi nemzetközi sakkver­­seny szombaton este befejező­dött, még pedig lényegben azzal az eredménnyel, melyet már vártak és tudtak a szakértők. Az utolsó fordulón még két jelentős győzelmet aratott egy fiatal és egy öreg mester: Vu­­kovics legyőzte a hatalmas Grünfeldet, dr. Tarrasch eddig megverte Bogoljubovot. » A versenyzők végállása esze­rint: Rubinstein llbó (ló dij); dr. Tartakover 10 (II. dij); Wolf (III. dij); Maróczy, Alje­­chin, dr. Tarasch 9 IV.—VI. dij) Grünfeld 8 (VII. dij); Réti iy2 (VIII. dij); Bogoljubov 614; Vukovics, Spielmann 6; Saemisch 5y>; Takács 4; König 2; Kmoch 1^.------------0------------­Toké és munka VÁRJÁK A NYOMDÁSZ-TA­NÁCSKOZÁS DÖNTÉSÉT A Printing Pressmens’ and Assistent Unions-ban szervezett nyomda-gépmesterek bér- s muri kaviszonyaiban a legközelebbi jövőben nem várható semmi vál­tozás. A nyomdai gépmesterek és a nyomdavállakozók megál­lapodtak abban, hogy a szerző­dés semmilyen változást nem szenved. A munkások részéről George L. Berryn, a Szövetség elnökén kívül, a tárgyaláson» résztvettek még J. Taylor, Dan. Herrick, Ph Umstaedter és Thomas Gill. A vállalkozók nevében John Mor­rison beszélt. A Wilkins and Co. cégtől Francis .W. Zeis vett részt az üléseken. ! Az ülés minden különösebb ! incidens nélkül folyt le. A konferencia azzal végző­dött, hogy a Pressmen Szövet­ség igazgató tanácsa dönt majd abban az ügyben, vájjon szük­­; ség van-e egy paritásos bizott­ságra, amely tudományos ala­pon állapítaná meg a mai árala­kulásokat.------------0------------­SZTRÁJKKAL FENYEGET­NEK A RAKODÓMUN­KÁSOK J. Ryan, a‘Rakodómunkás Sző" vétség 791-ik számú helyi cso­portjának elnöke, kijelentette, hogy a csoport tagjai a Lighter Captains’ Association 200 tag­jával együtt sztrájkba lépnek, ha követeléseiket öt napon be­lül nem teljesitik. Értesítette a vasutakat is erről az elhatáro­zásról. Ryan szerint a szénszál­lítás ebben az időben sem szén» vedne fönnakadást.-----------o----------­Az Uj Előre Naptára New Yorkban kapható az alábbi helyeken: Magyar Munkás Otthon billiárd teremben és restau­rantban. 350 E. 81. St. Újság stand. Északkeleti sarok Ave A és 79-ilt utca. Friedman, 500 E. 77. St. 449—78th St. Joe Weiss, 81. St Szúnyog, 66. St. First Ave. Herman Arthur, 67. St. Bihari Csárda, 338 East, 6. Street. Mrs. Mendelsohn virágüz­letében, 1341 Second Ave. MALAC-TOR lesz malac-temetéssel és malac­­pecsenyével MA ESTE 9 ÓRAKOR A MAGYAR Munkás Otthon Éttermében 350 East 81-ik utca NAGY KABARÉ MŰSOR THURY ILONA felléptével. A malac-temetéshez a zenét New York legjobb zenekara szolgáltatja. — Kitűnő magyaros konyha, mérsékelt árak. BZIIBAY, bérlő. KÉTEZREN VÁNDOROLTÁK MEGINT A FÖLD ALATT Tiz nap óta huszonötezer new yorkit veszélyez­tetett a subway-üzem hanyagsága. A new yorki földalatti vonalon tegnap ismét hatalmas pánikot és kis hiján hatalmas szerencsétlenséget okozott az Interborough urainak lelkiismeretlen nemtörődömsége. A west sidei subwayn történt ezúttal a karambol. A reggeli órákban, a legnagyobb forgalom idejében, a mikor mintegy 2 millió munkásember szokott down-towni dzsábja felé rohanni, a 96-ik és 91-ik utca között kisiklott és eltört az egyik express-kocsi. Azonnal sötétség támadt, a rö­vidzárlat az összes lámpákat kioltotta. Bár általában uralkodott magán az utazó közönség, nv% is pánik tán A tozni, sokai: k die . Negyedóra uiár. ^ kocsikeze­lők kinyitották az ajtókat és a 91-ik utcánál derengő fényre mutatva terelték az embereket a sötét alaguton keresztül. A harmadik sin veszélyének tu­data és az uptown felé még mindig rohanó alaguti szörnye ‘■egek pokoli zaja idegessé tet­­-i tömeget; tülekedés tá- i 1. Egyesek lélekjelenlété­nek tulajdonítható, hogy aju-A LEGSZEBB CSELEKEDET ha amerikai küld most pénzt óhazai rokonainak. Postai vagy Sürgönyi Pénzüldeményeit juttassa hozzánk, mert nálunk feltétlenül a legol­csóbban és a legjobban lesz kiszolgálva. Jöjjön vagy Írjon ide: RUTTKAY JENŐ BANKHÁZA 106 Avenue “B” New York, N. Y. Közel a 7-ilc utcához CZLETAGAKi Slirsrönyl és Postai Pénzküldés. Betétek Elfogadása. Pénzváltás. Hazautazás., felhozatal Közjegyzői ügyek. lásokon kívül nagyobb baj nem történt, bár a mintegy 2000 fő­nyi tömeg szinte letaposta egy mást. A héten ez már a második karambol. Hétfőn kettő is volt egyidőben, a múlt héten pedig nyolc Ízben. Közel 25— 30,000 utast veszélyeztetett az elhanyagolt forgalom. Az In­terborough tőkései rossz álla­potban levő kocsikkal akarják a téli, megnövekedő forgalmat lebonyolitani.-----------o---------­Maradhatnak a görögök Lausanneból jelentik: A török delegáció nevében Is­mét pasa ma kijelentette, hogy Amerika közbelépésére eláll attól, hogy a konstanti­nápolyi görögök, mintegy 300 ezren, elhagyják az or­szágot. Disznótoros vacsora lesz szombaton, DECEMBER 16-ÁN a BUDAPEST ÉTTEREMBEN, 442 E. 78-ik utca óhazai módon házilag készült kolbász, hurka, karaj, töpörtyüs túrós csusza, kocsonya, korhelyleves, többféle hiisitő ital és jó zene lesz élvezhető. — magyarság szives támogatását kéri: BRECKNER JÁNOS, étteremtulajdonos. SEGÍTSE hozzátartozóit az óhazában bármely csekély uénzkiildeménnyel. hoerv ÖRÖMTELJES KARÁCSONYT ünnepelhessen az idén. Szent kötelessége ez minden nme rikai magyarnak azokkal szemben, akik kevésbé szeren esés helyzetben vannak odahaza Ma&rvarorszüsion. SÜRGÖNYILEG 3 NAP ALATT fizetünk ki pénzátutalásokat Magyarországban, Cseho-Szlo­­vákiálmn és Romániában. De ne várjon az utolsó percig! Küldesse velünk már most pénzadományát szeretettéinek, hogy elég idejük legyen odahaza a legszükségesebb dolgok beszerzésére. A magyar napilapokban már évek éta mindennap hir­detjük a pénznemek árfolyamát. Kisérje figyelemmel e hir­detéseinket és meg fog győződni, hogy ml mindenkor nem­csak a LEGBIZTOSABB AN és LEGGYORSABBAN, de LEGOLCSÓBBAN Is továbbítjuk pénzküldeméuyeit i dhazába. » írjon árjegyzékünkért mielőtt máshová megy! . Korona- és dollár-átutalások. Hajójegyek eredeti árakon. Közjegyzői ügyek. ^ S. DE VITA,Bankár \ 2205 Hrst Ave, Mew Yorki A ma Gyermeke a holnap Embere MINT szülő, gondolkodott-e már gyerme­kének jövője felett? Orvos, ügyvéd, üz­letember, kereskedő, vagy mi legyen? Hány­szor gondolkodott már ezen a fontos kérdé­sen? Ebben a nagy országban, Amerikában, egyik alkalom a másik után kínálkozik pá­lyájának megválasztására. De mit érnek ezek az alkalmak, ha gyermeke nem rendel­kezik a legjobb fizikai álapottal, hogy kihasz­nálhassa ezeket? Gondolkodott-e már gyer­mekének születése óta annyit a jövendőbeli EGÉSZSÉGE f ölött, mint amennyit a jöven­dőbeli életpályája fölött? A BORDEN COMPANY révén ezer és ezer ilyen szülő rájött, hogy gyermekük egészsége a legfontosabb lépés a jövendőbeli sikerük felé. A Borden’s Eagle tej millió és millió gyermeket erős és egészséges férfiúvá és nővé nevelt fel. J!^ BORDEN’S Eagle tej használata otthonában mindenkit egészségesebbé tesz. Ugyanaz a hamisitíatlan s egész­séges tulajdonsága, mely az Eagle tejet a fejlődő csecsemők kitűnő eledelévé tesz, egyformán jó férfiaknak és nőknek is. Különösen jó a fejlődő gyermeknek — a gyermeknek, mely már tulnagy a szoptatós üvegre, de azért mégis szük­sége van arra a kitűnő étel értékre, melyet a Borden’s Eagle tej ad neki. M ILLIó és millió gyermek nőtt fel izmos fiúvá és leánnyá a jó anyai gondviselés folytán kapcsolatban a táplá­lékkal, melyet a Borden’s Eagle tej nyújtott. JJ T többet akar tudni erről a csodálatos bébi eledelről, úgy vágja ki és küldje be a Borden Companynak ebből a hirdetésből a szelvényt és ők ingyen megküldik önnek a fel­világosítást, hogyan kell a bébijét etetni és gondozni s más fontos nyomtatványokat. THE BORDEN COMPANY Borden Building“, New York ^äöeMarkof The Borden Com»** *•». V. A fat. ÓT I p*werved mok Tlie feORDErTcÖWPAHy YORK, ü. s. A -------------------------------- SZELVÉNY’-------------------------------­Jelölje meg, melyik könyvet akarja TÁPLÁLÁSI BÉBI UTASÍTÁSOK könyv NÉV • • • • ••«••• ,;<• « » Cím • * • • • • , ... * • »-**•» (Hugarian)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék