Uj Előre, 1923. április (19. évfolyam, 3849-3878. szám)

1923-04-02 / 3850. szám

ÉT­EZETTES! ÁRAK: 1 Eptsz ívre ................ se.OC I Fél évre .......................... 8.00 Negyed évre ........................ 1.75 I Egy hónapra................... 1.75 I Külföldön a fenti árak két szere»»­­ EGYES SZÁM­ÁRA 2 CENt 1 SINGLE COPIES 2c I ■NTERED AS SECOND-CLASS MATTER POST OFFICE, NEW TOÄK. M. T. VOL. XIX., ÉVF. No. 8.850. NEW YORK, PHILADELPHIA, CLEVELAND, CHICAGO, MONDAY (Hétfő), APRIL 2, 1923. MINDEN HATALMAT A MUNKÁSOKNAK Rend s seab munka a republikánus cél A Wall Street bankfejedelmei új hadjáratra ké­szülnek a munkásszervezetek ellen. Nem véletlenség, hogy az amerikai reakció leghivatot­­tabb képviselője, Daugherty jelentette be Harding másodszo­ri­­ elültetését az elnöki hivatalra. Másfél év van még­­az el­nökválasztási hadjáratig, de a nagykapitalisták máris meg­alkották terveiket, melyeket a republikánus párton keresz-­­­tül akarnak végrehajtani. Harding és Daugherty vakációja alatt állandó tárgyalást folytattak Daughertyval és megálla- j­podtak, hogy a republikánus párt választási programmja a következő lesz:“Törvény, rend, nyílt műhely”. Törvény, mely megsemmisíti a sztrájkjogot, a piketeersi jogot. Rend, me­lyet a kapitalista korporációk gunmenjei, az egyes államok milíciája és rendőrei, a szövet­ségi hadsereg gépfegyvere lesznek hivatva megteremteni a nagy ipartelepeken, ha a munkások nem vetik magukat alá a korlátlan kizsákmányolás­nak. És scab­ munka, a unio­­nok kiirtása, hogy a kapitalis­ták a fizikai lehetőség végső határáig fokozhassák a munká­sok kizsákmányolását. Miután a nagy korporációk és bankok képviselői megálla­podtak Daugherty­val a pro­gramban, megállapodtak abban is, hogy ismét Hardingot te­szik meg elnökjelöltté ennek a programuinak az alapján. A tárgyalásokról a követke­zőket jelentik St. Augustíne­­ből: Az 1924-iki kampány­ra vo­natkozólag a nagy üzleti érde­keltségek képviselői állandó tár­gyalást folytattak Daugherty igazságügyminiszterrel és Har­­ning elnökkel az elnöki vaká­ció alatt. Meggyőzték az elnö­köt, hogy a republikánus párt­nak csak egy logikus program­ja lehet,­­ folytatni a harcot a politikai táron a nyílt műhely­rendszerért, egyszer s minden­korra “a rend és törvény” uralma alá rendelni a munkás­­szervezeteket, melyek sztrájk­jaikkal megzavarták az ipari és kereskedelmi életet. Hard­ing elnök elfogadta ezt a pro­gramot és a nagy üzleti érde­­keltségek viszont biztosították is, hogy jelölését támogatni fogják. Az üzleti érdekeltségek kép­viselői nem gyakorlati politi­­kusok. A politikai jelszavakat rátázzák a republikánus párt­ra, azonban nem akarnak kom­­promisszumot. Szószólójuk, Charles G. Davis, aki az elnö­köt egész útján kísérte, világo­san és határozottan kijelentet­­te, hogy a lényeg nem lehet más, mint egységes harc a munkásszervezetek ellen úgy a­olitikai, mint az ipari harcté­­■en. A nagytőkések tervbe vett íjabb s az eddiginél kemé­­nyebb támadása ellen az ame­­ikai proletariátus csakis ipari 13 politikai egységfrontjának megszervezésével védekezhetik literesen. Tikhon érseket is számadásra vonják Még mindig nincsenek megelé-­ gedve a reakciósok a papok sorsával! MOSZKVA, április 1. — A nemzetközi reakció még min­dig nincs megelégedve a szov­j­­etek eljárásával a két halálra-­­ ítélt pap dolgában! Lapjaik­­ valósággal tajtékot szórnak am­­yiatt, hogy Butkievics érseki helynök halálos ítéletét a vég­­­rehajtó bizottság fentartotta,­ sőt most már az sem elég nek­­kik, hogy Zepliak érsek bünte­tését 10 évi fogságra enyhítet­ték. Azt hozzák fel, hogy az­ érsek káros ember, és a börtön-­­ büntetés így nem sok előnyt jelent számára. (Amikor el­lenforradalmi t­zelmeit folytat­ta, akkor nem volt káros !) A külhatalmak diplomáciai megbízottai továbbra is előter­jesztésekkel zaklatják a kül-­­ügyi népbiztosságot. A len-­­­gyel követ felajánlotta, hogy a kormánya Butkievicsért cseré-­­be kiad bármely kommunistát,­ aki halálra ítélve a lengyel sir­­ralomházban ül. (Van ilyen nem is egy!) A.. angol megbízott figyel-­­­meztette a népbiztosságot,­ hogy az érseki titkár kivégez­tetése kellemetlen visszahatás­sal lesz a szovjetek külpolitikai összeköttetésébe. A népbiztosság válaszában közölte Anglia képviselőjével, hogy mindennemű beavatko­zást az orosz törvények végre-­­hajtásába barátságtalan aktus­­nak vesz, mint amely egyenes­­ folytatása a régi fegyveres in­tervencióknak. A szovjetek igazságszolgáltatása belügy, és különösen Angliának nincs jo­­­ga interveniálni az emberséges­ cég nevében, hisz Anglia gyar­matain, sőt az ír földön is An­glia nevében halomra pusztít­ják a szabadabb szellemű em­bereiket. Ez a kioktatás jó lec­­­­ke a szemforgatók számára. Az elítélt Butkievics ez idő szerint még életben van, és nincs hír arról, hogy a halálos büntetést mikor szándékoznak:’ végrehajtani. Április 10-én megkezdődik­­ Tikhonnak, a gör. kel. ortho­dox egyház patriarchájának a bünpöre is, akit ugyancsak fe­­e­lősségre vonnak ellenforradal­mi agitációjáért. A szovjetha­­talom le fog számolni a sötét­kor tor* 1'"' —--------------­TORONTO, ápr. 1. — Ch­­­raneban, Ontariotól északra, vagy tífusz járvány van, mely­­nek a mai nap folyamán 28 ál­­dozata van. 6 I»71! Wiri 4­00 További javulást jelente­nek Lenin állapotáról MOSZKVA, ápril 1. — Lenin elvtárs kezelő orvo­sai azt az örvendetes jelen­tést tették közzé, hogy Le­nin egészségi állapota és közérzete további javulást mutat. A beteg érverése 120 és hőmérséklete 100 fok Fahrenheit. Már hajtrakaptak a Klan-lova­k vezérei A volt Klan-főnök támadja Evanst, az új vezért. ATLANTA, április 1. — A Klan-főnökök összevesztek.Wil­­liam Joseph Simmons, a Ku- Klux-Klan alapítója, kiroha­nást intézett utóda, H. W. Evans Klan-főnök ellen, amiért ez utasítást adott ki, hogy a Klan-lovagok ne vegyenek részt a­ “Kamélia” női Klan­­rendben.­­ Simmons, aki most már csak tiszteletbeli elnöke a klánok­nak, azt mondja, hogy Evansék­nak nem volt joguk kiadni ezt a rendeletet a tagok számára s ha nem vonják vissza, akkor ő fogja kezébe venni a­ hatal­mat —a­mellyel mint alapító főnök rendelkezik — és meg­­■­emmisítteti a­­rendeletet. Sim­mons azt mondja, hogy a klón­­gyülekezet nem hatalmazta fel a vezetőséget ilyen lépésre. A klán-üzlettől távolálló at­lantaiak azt állítják, hogy a most kipattant veszekedés a klán-főnökök közt már régi ke­letű és hogy ennek nyílt szaka­dás lesz a vége előbb vagy utóbb. Simmons és Evans közt a versenygés olyan éles, hogy a jelenlegi klán-főnök már csak azért sem fog engedni, mert Simmons követeli. Beavatot­tak azt mondják, hogy a női klánok szervezésével friss pénzt akarnak csinálni a klanis­ták szervezői és megteremtői. -----------------­ Vallatás alá veszik Mitchell urat PHILADELPHIA, április 1. Kearsley Mitchell, a modell­­gyilkosság rejtélyes “Mr. Mar­­chi­”-ja, ma New Yorkba uta­­zik,ahol Pecora ügyész ki fogja­ hallgatni. (Stotesbury úr, Mit-­­ohell milliomos apósa, a Mor­gan-bank cégtársa viszont már “kihallgatta” Pecora ügyész urat...) ---------------— Börtönre halták a bolgár háborús minisztereket SZÓFIA, április 1. A nem­rég lefolyt népsyavazás értel­­m­eiben a Radoszlavoff-féle há­borús kabinet minden tagját, hosszabb börtönbüntetésre szól­j­­ák azért, hogy az országot be-­­levitték a világháborúba. Ma­­gát Radoszlavoffot és hadügy­miniszterét, Bojadzseff tábor­nokot nem lehetett elitélni, mert knlföldr£rjpfliL£kii ’fék. -■ k­ifiim-'tóni'röÉ Elkésett a jávor-cukor- i termés i --------- | Husvét táján nagy kelendő- ' CUTild,. Amarikában a |A német áldozatok száma tizenegyre emelkedik Essenben VONATKISIKLÁS KÖVET­KEZTÉBEN NÉGY FRAN­­­­CIA KATONA MEGHALT­ ­ BERLIN, ápr. 1. — Essenből ideérkezett távirat szerint a tegnapi összeütközés áldozatai­­­­nak a száma tizenegyre emel­­­­kedett. A nap folyamán öten haltak bele sérüléseikbe. A kórházban huszonheten van­nak még mindig­ súlyos sebek­kel. A lakosság körében az izga­­­lom borzasztóan nagy. A kór­,­ház épületét a franciák kordon­nal zárák el, mert nagy mun­kástömegek veszik körül, hogy munkástársaik sorsáról köze­lebbit megtudjanak. A német munkásokra egy francia altiszt lövetett, a had­vezetőség utasítása alapján. Dr. Ostermann német főor­vos megállapítása szerint a go­lyók helye azt bizonyítja, hogy legalább hatan menekülés köze­­ben kapták a golyót.­­ Vonatkisiklás miatt négy francia halott. ] FRANFURT, április 1. — Schiffersadt közelében kisik­­lott egy franciák által vezetett­ tehervonat. A kisiklásnak négy francia katona vasutas esett áldozatul. -------------­A Tahert-fiú esete­ országos ügy lett Az Új Előre két héttel ezelőtt közölte a rémes esetet Martin Tabert meggyilko­lásáról már beszámoltunk. Megírtuk, hogy a fiatal north dakotai farmergyere­ket Floridában elfogták,­­ mert a vonatokon felkapasz-­­kodott és börtönbe vetették.­­ A börtönből a rabokat egy fa­­kitermelő vállalatnak adták ki bérbe, amely vállalat ke­gyetlen, vadállati módon bánt a foglyokkal és egy Hig­ ,­ginbotham nevű hajcsár, aki a börtönnek felügyelője volt,­­ a Tabert-fiút halálra korbá­csolta. Martin Tabert tragikus esetét megírtuk és ebből úgy látszik, most az angol sajtó országos ügyet csinált. A Ta-­­­bert család tanukat szerzett,­­ akik borzalmas részleteket, beszélnek el arról az életről, ami a Putnam Lumber Co. te­lepén folyt és elmondják J. Martin Tabert meggyilkoló-f­­­iának történetét is. Az új warden, J. B. Burch !! segít a családnak a tanúk és­­ adatok gyűjtésében, hogy egy év után a szülők számonkér­­­­jék megölt fiuk életét Flori­­i­­a börtöntartóitól. Hardee kormányzó vizsgálatot indí­tott az ügyben, amely a grand jury elé kerül. -------------------­ Még jobban emelkedett a megélhetés költsége Magyarországon BUDAPEST, ápril 1. — A folyó év kezdete óta a megélhetés költségei to­vább emelkedtek. Jelenleg 418-szor annyiba kerül minden, mint a háború előtt. Ez év januárjában az index szám még 333 volt, tavaly március végén pedig csak 98. Roeberg lesz a következő vádlott A jövő hét elején kezdik meg ügyének tárgyalását. ST, JOSEPH, április 1. — A törvényszéki szünet alatt meg­állapodás történt a vádhatóság és a védelem között a szerdai napirendre vonatkozólag. A megállapodás szerint mind a két fél három órát használ fel a védő, illetve a vádbeszédek megtartására. Gore ügyész tartja az első vádbeszédet. Gore után Gray védőügyvéd beszél, őt követi Walsh fő védőügyvéd. A zár­szó Smith államügyészsé lesz. A vád-­­és védőbeszédek be­fejezése után White bíró, — ha elég idő marad, — kedden este kezdi meg az esküdtek in­­struálását, ha nem lesz elég idő, szerdán reggel adja meg az utasításokat az esküdteknek. Eszerint az esküdtszék vagy ked­dn éjjel, vagy a szerdai nap folyamán hozza meg a ver­diktet. A következő vádlott Ruthen­­be­r­g lesz. Az ügyészség véle­ménye szerint Ruthenberget akkor is sikerül elítéltetni, ha az esküdtek Fostert felmentik. Foster ellen az ügyészség csu­pán azt tudta bizonyítani, hogy részt vett a konvención, azonban Ruthenberg tanúsko­dása folyamán kijelentette, hogy tagja a kommunista párt­nak. Ruthenberg ügyének tárgya­lását minden valószínűs­ág sze­rint a jövő hétfőn kezdik meg. A védelemnek joga van meg­határozni, hogy a harmincegy vádlott ügyét külön, vagy együttesen tárgyalják-e. Ru­thenberg ügyét a védelem kü­lön akarja tá­rgyaltatni. A töb­bi vádlott ügyének cs­oportos vagy individuális tárgyalása felett még nem döntött. -----------------­ Egy négert ötödször ítéltek halálra WACO, Tex., április 1. — Roy Mitchellt k­ét hét alatt öt-­­­ször ítélték halálra különböző helyen és időben elkövetett gyil­kosságok miatt. A vizsgálat szerint még több gyilkosság­­­ miatt fogják felelősségre von­­­­­ni.i naple (jávorfa) édes nedvéből ; sűrített cukor, melyet a régi­­ fajtájú cukorkák készítésére h haználnak. Ez idén, az abnormálisan tar­­tós hűvös időjárás következőév­é­ben a fa nem csurgatja még a tavaszi nedvét, úgy, hogy a já- t vércukor szállítmányok elma-; 1 adtak. 1 ] ........Já A . . JWBE3SCIJB*BISIK^Eao»­c?--^«» —----— ........ SZERKESZTŐSÉG É3 KIADÓHIV­AT­AI. 33 FIRST STREET NEW YORK, N. Y. TELEPHONES '­! , ORCHARD 4927—28 ' MEGJELENIK MINDEN NAP PUBLISHED EVERY DAY­ ­ VÉDELEM « HEM PIjRBEN KÉT ESETBEN ALIBIT BIZONYÍTOTT ) ■ , • . . „ . . “Jjjg Tanuk bizonyítják, hogy a legsúlyosabban vá­dolt két bányász nem volt a tett színhelyén A védelem tanúi széttörik a vádhatóság legsú­lyosabb támadásait a perben MARION, 111., ápr. 1. — A berlini tárgyaláson a véde­lemnek sikerült olyan tanukat állítani, akik határozottan alibit igazoltak két vádlott részére, akiket a vád különöseb­ben célpontul tűzött ki és McDowell bányaigazgató egyenes gyilkosainak tett meg. A vádlottak Otis Clark és Oscar Howard, a másik négy ellen csak általános vádak vannak. Előbb kihallgatott tanúk igazolták, hogy az elfogott nem union emberek (szkebek) Crenshaw Crossingba vonul­tak azokkal, akik elfogták -----------------------. őket, McDowell-t Monk Cros­­singnál, 1g2 mértföldnyire a bányától ölték meg más 14 fogollyal együtt. Az ügyész­ség azon erőlködött, hogy Otis Clark és Oscar Howard ellen tanúkat állítson, akik bizonyítják, hogy ők ölték meg McDowell-t. A védelem négy tanút állí­tott, akik pontos időbemon­­dással igazolták, hogy június 22-én reggel 6.30-kor és 7.45- kor Howardot látták, amikor Crenshaw Crossingon vizet merített a reggeli előtt, háza ablakából szomszédjával tár­salgott és a függőágyban he­­­verészett. Egy másik tanú­­ pedig igazolta, hogy Clark és­ Howard még akkor is Cren­­­shaw Crossingon volt, amikor a tömeg a foglyokkal régen tova vonult. A tárgyalást folytatják. Aszerint a költségelőirány­­zás szerint, melyet Kállay pénzügyminiszter Horthyor­­szág képviselői elé terjesz­tett, a következő pénzügyi év­ben 40 ezer millió korona hi­ányra számítanak a kurzis­­ták! Ezt a rengeteg összeget, még hozzá azt a hiányt, a­melyre nem számítanak, ter­mészetesen bőkezűen nyom­tatott bankócédulákkal kell födözniök, ami a magyar va­luta további romlását jelenti. A költségvetés 4700 milliót vesz fel “jóvátétel” címén és 850 milliót az ántant ellen­őrző bizottságainak ellátásá­ra. (Tavaly még csak 30 mil­lió kellett e célra.) Az állam­vasutak jövedelmét 33 ezer millióra becsülik, a tavalyi 4000 millióval szemben, ellen­ben a kiadás épen kétszer­­annyi l­sz,, mint a jövedelem, a hatvrai ezer millió körül! Az állami üzemek kivétel nélkül ráfizetéssel dolgoz­nak. Kijön pont a költségvetés­ben Horthy kormányzó úr üzemköltsége. Ez, mint már jelentettük, a következő év tartamára, aránytalanul meg­drágult. Személyes “tisztelet­díját” (ki tiszteli ezt a vérbe mázolt szarvasmarhát?) ti­zenkét millióra emelték a ta­valyi 3 millió helyett,­­ud­vartartására pedig, (tisztelet ne essék szólván,) 184 milliót szánnak a tavalyi 29 millió ellenében. Természetes és megérthető ezek után, hogy a siófoki és orgoványi gyilkosok kormá­nya külső kölcsön után hor­gász, de a föntebbi adatok alapján egyáltalán nem volna természetes és megérthető,— ha azt meg is kapná­ ezek után, hogy a siófoki és orgoványi gyilkosok kormá­nya külső kölcsön után hoz-—------o--------­ Magyarország idei deficitje óriási nagy A Horthy-gazdálkodás tönk szélére viszi az országot ----------o--------­ Japán subvenciót ad a hajótársulatoknak WASHINGTON, ápr. 1. — A kereskedelmi minisztérium Abbot japán kereskedelmi at­tache jelentéséből arról érte­sült, hogy a japán kormány felhatalmazást kapott, hogy 6,545,827 yen vagy $2,272,918 szubvenciót adjon a­ japán zászló alatt járó hajóknak. A kormány támogatása magában foglalja az óceán posta fizeté­sét is. A szubvenció a követ­kezőképpen oszlik meg: Óceán posta fizetésére 1,450,000 yen. Észak Amerikával közlekedő hajóknak szubvenció 902,804 yen, Dél Amerikával 1,249,627 yen, Déli tengeren — Java Siami, stb. 430,000 yen támo­gatás, Kínának 1,351,000 yen,­ Tsingtaonak 140,000 yen, Ja­pán szigeteknek, Koreának, Vladivosztok, Nikolajevszknek ■ stb. 1,022,396 yen. ----------------­ Kevesebb volt a bűntény húsvét előestéjén Kevesebb volt a bűntény is,ász’ de­­utöbbi adatok­­ 'alapján egyáltalán nem volna természetes és megérthető*— ha azt meg is kapná! New York helyettes rendőr­főnöke, John A. Leach, a múst hét erős bűntény-statisztikájá­ra való tekintettel s a húsvét-­ kor szokásos nagyobb bűnözé­seken okulva, 600 főnyi rend­­őrtartalékot vezényelt az ut­cákra a mai éjszakán. A ren­des őrszolgálat mellett ez a pót­lás egész éjjel járta az Ave­­nueket gyalog, autón vagy mo­­tor­kerékpáron. Ennek tulajdonítják, hogy “csak” három hold-up és két fegyveres támadás történt az­zel. Az elővigyázati intézke­dések ellenére is Martin Zeit­­lan brooklyni ékszerészt üzleté­ben lelőtték s egy csomó érték Icsis árujától Toaercaholták. Leégett a brooklyni tánc­palota A Flattush A­ve. 842 száma alatt fekvő épületből éppen ha­zamentek ,a táncosok o­l.­m­ az arra járó rendőr észrevette, hogy az épületből füst száll fel. Azonnal értesítette a tűzoltó­ságot és a rendőrőrszobát, de már nem lehetett megakadá­lyozni a két emelet magas épü­let teljes leégését. Ha a tűz a mulatók ott időzése alatt tört volna ki, esetleg emberáldozata is lett volna az épület pusztu­lása

Next