Uj Előre, 1924. április (20. évfolyam, 4194-4223. szám)

1924-04-19 / 4212. szám

UJ ELŐRE Tüzhalál Bridgeport, ápr. 16. Az üresen álló Brooklawn County Club udvarának hátsó részében volt egy ütött-kopott pajta, amelynek egy részében húzódott meg hat gyermekével egy Erlich nevű proletár. A felesége egy év előtt halt el éá azóta rászakadt teljesen gyer­mekei gondozásának és nevelé­sének terhe. E pajta és ház olyan rossz állapotban volt, hogy nem akadt biztositó társaság, ame­lyik elfogadott volna biztosí­tást rá. A pajta egy részét elkerítet­te Erlich és berendezte lakóház nak. Tetőfedéssel foglalkozott Erlich és arra nem' került jö­vedelme, hogy gyermekei mel­lett — amikor ő dolgozik — gondozót tartson. Apa volt, a ki épp úgy szerette és féltette gyermekeit, mint a gazdagok, vagy még jobban, mert hiszen szegény ember kevés öröme és féltett kincse gyermekeiben van. Nyomorúságos gazdasági helyzete kényszeritette, hogy lakásul foglalja el e rozzant paj tát. óriási udvar, — mint egy kisebb farm tartozik hozzá. Au tók ezrei szaladnak naponta az utcán, azt hitte, hogy a nagy udvar bőséges játszóhelye bent tartja gyermekeit és nem kell félteni, hogy autók ölik meg vagy teszik nyomorékká őket. Az egész épület olyan volt, mint egy gyufaskatulya. Szu­rok-papír kivül-belül. Valahogy tűz- ütött ki éjjel, amikor már aludtak és a pajta pár perc alatt lobogó máglya volt és bennégett az öt apró gyerek. 13, 10, 6, 5 és 3 és fél évesek voltak. A legidősebb apjával együtt élete feláldozásával pró­bálta menteni a kisebbekét, de eredménytelenül. Mentés köz­ben olyan súlyos égési sebeket szenvedett, hogy másnap irtó­zatos szenvedés között meg­halt. Az apa is élet-halál kö­zött fekszik egy kórházban. Most érzékeny storikat Írnak a helyi lapok. Amig éltek, sen­ki sem törődött velük. Persze, arról nem írnak, hogy mi kész­teti a szegény proletárt ilyen veszélyes és rossz levegőjű paj­tákban élni. Pedig Bridgeporton ipa több száz üres lakás var, és vannak két-három tagból álló családok, amelyek egymagukban 8—10 és 20 szobából álló házakat lak­nak. Nem józan felfogás-e, hogy ez nagy igazságtalanság? Nem szégyenletes »ás arcpiritó do­­log-e, hogy olyan rendszerben élnek az emberek, amely meg­tűri ezt? És hozzá még ragasz­kodnak is a rendszerhez, amely ilyen megkülönböztetést tett ember és ember között! Hallottuk-e már valaha,hogy Vanderbilt, Rockefeller, a Goul dók és a többi nagytőkés csa­ládjában történt volna ilyen katasztrófa ? Amerikai életstandardról szó kás beszélni, ami a kapitalisták szerint sokkal különb, mint más ország népeié. Tessék kö­rülnézni a bérmunkások, a heti 18—20 dollárokat keresők, vagy a nagyszámú munkanél­küliek között és akkor beszélje­nek erről. Mindjárt másképp szólna a nóta! A napokban nagy örömmel jelentették az angol lapok, hogy alig pár család vette igénybe a Public Charity osz­tályt. Ezért el is bocsátottak Trocki elvtárs munká­hoz lát MOSZKVA, április 18. — Trocki elvtárs Moszkvába érkezett kitűnő egészségi ál­lapotban. A legközelebbi na­pokban a hadügyi népbiztos­ságban ismét munkához lát. BERKÓ NYILATKOZIK, DE VÁLASZT NEM AD néhány hivatalnokot. Felesle­gessé váltak. E dologban azt hallgatták el, hogy milyen kál­váriajárást és mennyi megaláz­tatást jelent ilyen segélyt el­nyerni. E hat kis árva borzalmas tűzhalála, mint a többi rosszul élő milliók állandó pusztulása, a mai rendszer bűne. Oroszországban — amire büszkén hivatkozhat minden öntudatos munkásember — az állam legfontosabb pozícióiban ülő és a legnagyobb munkát végző férfiak családjaikkal együtt éppen olyan lakásban I laknak, mint a legegyszerűbb : munkások. És miután ma még kevés a lakás, senki sem foglal­hat el 2—3 szobánál többet. A hogy fejlődik minden téren az ország, úgy lesznek szebbek és j nagyobbak a lakások is. A I gyermekekre egyformán féltő i gondossággal vigyáz a proletár­állam, hogy minél egészsége­sebb és kellemesebb körülmé­nyek között fejlődjenek. Ez a külömbség a proletár-állam és a kapitalista rendszer között. E tűz piros, vakító fénye mély, szakadékos sötétséget vi­lágit be. A rosszul élő, botor­káló és félrevezetett milliókat egyik oldalon — mig a másik oldalon, a mások által előállí­tott földi jókban duslakodó tu­datos népbolonditókat és ki­­zsákmányolókat, akik falhoz ál­lították a tudatlanság terjesz­tésével a munkásosztályt. Perjel.--------o--------­Befejezlek a nemzetközi sakkversenyt Lasker győzelme a harmadik helyre juttatta Alekhint A sakkverseny utolsó fordu­lójában Lasker legyőzte Mar­shall amerikai bajnokot s ezál­tal Alekhine orosz mesternek sikerült megtartani a harma­dik helyet, ahonnan Marshall ki tudta volna szorítani az utol­só játszma megnyerésével. A verseny végső eredménye a következő: Pt.Ny. V. R. Dr. Lasker16 13 1 6 Capablanca14 Yz10 1 9 Alekhine12 6 2 12 Marshall11 6 4 10 Rétiioy2 9 8 3 Maróczy10 6 6 8 Bogoljubow91/2 8 9 3 Tartakower8 4 8 8 Yates7 5 11 4 Ed. Lasker 6-1/22 9 9 Janowski 5 313 4 A dijakat az öt első játékos kapta, azonkívül mindegyik mester huszonöt dollár dijat kap minden megnyert játsz­máért. Telephone: MARKET 2453. BÍRÓ P. ERNŐ a newarki magyarság ÜGYVÉDJE 9 CLINTON STREET, Union Building;, Room 1010 NEWARK, N. J. (Folytatás az 1-ső oldalról) hogy az amerikai magyarság körében óriási a felháboro­dás? Tud-e arról, hogy a har­madik akció kíséretében Mar­cinké plébános ezidöszerint Budapesten van és 8000 da­rab csomag Budapestre érke­zett és továbbításra vár? Hajlandő-e a miniszter sürgősen gondoskodni arról, hogy a jótékonynak mondott akciót a népjóléti miniszter ellenőrzése mellett bonyolít­sák le, a feladók és címzettek neve összeirassék, a meg nem címzett csomagok a népjóléti miniszter ellenőrzése alatt osztassanak szét s az akció vezetőségét nyilvános elszá­molásra kényszeritsék? Haj­landő-e véget vetni az ilyen üzletszerű és elszámolástól irtózó akcióknak? Hajlan­­.dő-e gondoskodni arról, hogy a jövőben csak a hazai ható­ságok ellenőrzése mellett mü ködhessenek a hasonló ak­ciók, másfelől pedig arról, hogy az amerikai magyarság kellőképen felvilágosittas­­sék. Milliárdos visszaélésről van szó, valószinüleg csempé­szés is történt a szeretetak­­ció csomagjaival. Igen sok cimzett csomag is elveszett. A veszteséget 80,000 dollárra becsülik. Marcinké plébános előttem is kijelentette, hogy elszámolásra nem hajlandó, mert erre nem köteles. Ha Amerikában nincsen senki, aki felelősségre vonja ezeket az embereket, itt kell formát találni arra, hogy eze két a gazembereket megfog­juk. Mert szélhámosok és no­tórius gazemberek kezében van az amerikai magyarság. Berkó már a háború első évé­ben jelentkezettt az “ara­nyat—vasért” mozgalommal de erről sincs elszámolás. Horváth Zoltán: A kor­mányzó is fogadta! Kitünte­tést is kapott! Vöröskereszt vagy polgári érdemrendet kapott! Zsilinszki Endre: Itt áll­nak most a harmadik akció csomagjai és a vezetőknek ál Utólag nincs pénzük, hogy továbbítsák a csomagokat. Talán még van idő, hogy a súlyos visszaéléssel szemben segítség legyen Ha a jogrend nem alkalmas arra, hogy a gazemberekkel elbánjunk, akkor nagyon szomorú ez a jogrend. Amint a nyilatkozatból kitű­nik, Berkónak ezekre a súlyos vádakra nincs semmi védeke­zése. Hallgat arról, hogy 1. mennyi pénzt kért s meny­nyi pénzt kapott a népjóléti mi­nisztertől? 2. miért fizettették meg a szál litási dijat azokkal is, akiknek a csomagok címezve voltak? 3. mi jogon adott át a népjólé­ti miniszternek cimezetlen cso­magokat? 4. ki vágta zsebre a szeretet­­akcióból íönmaradt pénzt? 5. miért nem hajlandó sem Marczinkó, sem Berkó nyilvá­! nosan elszámolni, mi történt az­zal a negyvenkétezer dollárral, amelyet a csomagok küldőitől szedtek össze? Vass József népjóléti minisz­ternek az interpellációra adott válasza is súlyos vádat tartal­maz Berkó ellen. Ez a Vass Jó­­j zsef népjóléti miniszter, aki nem : gyilkolta meg Achim Andrást, j akit Berkó nem tart sem aljas­nak, sem hazugnak, sem gálád­nak, úgy állította Berkót a ma­gyar képviselöház elé, mint aki három-négyszáz millió korona erejéig akart eret vágni rajta. Itt van a miniszter válaszá­nak idevonatkozó része: — Megjelent nálam Berkó a minisztériumban és ha jól tudom, 36 vágón csomag ér­kezését jelezte. Kérdeztem, rendelkezésemre bocsátja-e a szétosztást, amire kijelen­tette, hogy a csomagok meg vannak cimezve. Erre közöl­tem vele, hogy ezek után semmi közöm a csomagok­hoz. Újra visszajött és akkor német és osztrák vasúti és vá­molási költségekre 3—400 millió koronát kért, amire a szemébe mosolyogtam. Újabb ajánlattal jött ezután vissza. Vannak megcimezetlen cso­magok, — mondotta —- ame­lyekben kakaó és kondenzált tej van, ezeket jótékony célra felajánlotta. Ezekután a kor mány elé terjesztettem ezt a javaslatot, hogy 1. az akció­hoz semmi közünk nincsen, 2. tekintettel azonban arra, hogy a kakaót és kondenzált tejet rendelkezésünkre bo­csátja, mi kifizetjük a ma­gyar államvasutak követelé­sét, amely 22 és fél millió ko­rona volt. Éhez a miniszterta­nács hozzájárult. A német és osztrák vasúti és vámolási költségeket el lehetett intézni anélkül is, hogy Vass József népjóléti miniszter há­rom-négyszáz millió koronát adott volna Berkónak. Ha a mi­niszter történetesen nem moso­lyog Berkó szemébe, hanem odaadja a három-négyszáz mil­lió koronát, mire akarta fordí­tani Berkó ezt a pénzt? A szál­lítási költségekre nem — ezt tudta a miniszter is? És hogy állunk az elveszett csomagokkal? Nem igaz, hogy a miniszter megcáfolta volna hat vagon cso­mag eltűnését, amint azt az Amerikai Magyar Népszava el akarta hitetni az amerikai ma­gyarsággal. Itt a miniszter erre vonatkozó válasza: — Kijelentem, hogy kon­szignáció az elindított anya­gokról nem jött, tehát nem is voltam abban a helyzetben, hogy a hiányzó hat — nem tudom hány vagőnt — ellen­őrizhessem. Hatalmi szóval nem szólhattunk bele. Olyan társadalmi akcióról van szó, amely Amerikából indult ki és a csomagoknak csak a eim zési állomása van Magyaror­szágon. Az akció vezetőit, mint amerikai polgárokat nem vonhatom felelősségre. Berkó ur, ön nyilatkozott, de nem válaszolt. És amig nem vá­laszol, amig a szeretetakció le­számolásait nyivánosság elé nem terjeszti, az amerikai ma­gyarság kénytelen lesz elhinni, hogy Zsilinszky elrabolta az ön becsületét és igy önnek nincs becsülete. Mozgósítják háború esetére a United States egész iparét Kivégezték “Diamond Joe”-t LITTLE ROCK, Ark., ápri­lis 18. “Diamond Joe” Sullivan, az ismert gunman, ma halt meg a villanyosszékben, ahová L. C. Hayes rendőr meggyilkolásáért juttatták. WASHINGTON, ápr. 18. A Federated Press szenzációs leleplezést közöl arról, hogy a hadügyi államtitkárság 50 tisztet alkalmazott állandóra s 300-at ideiglenesen arra a célra, hogy egész részletes tervet dolgozzanak ki az Egyesült Államok egész ipa­rának a mozgósítására. 6000 gyáros számára teljesen ké-j ‘szén van aláírásra a háborús ; szerződés, mely az illető cége két kötelezné arra, hogy a gyáraikat a háborús ipar cél­jaira alakítsák át. Ezek a szerződések a gyá­rosokat biztosítanák arról, hogy a hábru kitörésének a napjától kezdve busás profit mellett termelnének a hábo­rú céljaira szükséges iparcik­keket. A profit a gyárosok terme­lőképességével emelkedne. Minél gyorsabban termelnék, annál nagyobb prémiumot kapnának a gyárosok. Semmi megemlítés nem történik ar­ra, hogy a munkások számá­ra biztosítanának rövid mun­kaidőt és nagy munkabért. Ez a javaslat kiegészül még másokkal, mely szerint a há­borús veszély esetén az elnök felhatalmazást nyer arra, hogy a szervezetlen milicia tagjait katonai szolgálatra behívja. 21 éves korától 30 éves koráig mindenki behív­ható erre a szolgálatra. Ez az utóbbi passzus a munkásokra vonatkozik s épen azért ellentmondásra talált. A tervezet második ré­sze a háború összes segéd­forrásait az állam ellenőrzé­se alá adja. A háború kitörése esetén azonnal a háborús törvény­székek lépnének életbe, me­lyek Ítélkeznének mindenki felett, aki nem tesz eleget a behivási parancsnak. A zsíros szerződések termé szetesen ott nyugszanak már a nagy vállalatok páncélszek rényeiben s minden érdekük megvan a nagy vállalatok­nak arra, hogy minél hama­rább “uj háborús” veszély mozgósítsa az Egyesült Álla­mok egész iparát és katona­ságát — az ő profitjuknak a növelésére.---------o--------­♦ | (IDŐJÁRÁS.) — Esős idő várható szombatra is New York i államban, csekély hőmérséklet 1 változással. Az Uj Előre 3 kérdése 1. Mi tartotta fönn eddig a kapitalizmust? 2. Mi a németországi hely­zet legfőbb jellemvonása? 3. Mit nevezünk feszültség­nek a fizikában? A fenti hárorr, kérdésre mindsn olvasó próbáljon válaszolni i ha­sonlítsa össze Írását a hatodik oldalon talált válaszokkal. HAZAUTAZOK ajánljuk bankházunk utazási osztá« lyát. Hajójegyet eladunk bármely vonalra, eredeti árakon s az útleve­lek és vízumok beszerzése körül díj­talanul járunk el. KIHOZ AT AKI ÜGYEKET szakszerű­en és gyorsan elintézünk. KÉSZPÉN7.DOLLAROKAT a világ bármely részébe átutalunk. Kiss Emi! Bankháza i 133 Second Avenue, New York I A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank és a Magy. Kir. Államvasutak Menet­­! Jegyirodája kizárólagos képviselője. ALLAN» ELLEHORZES ALATT cggg§! sIWIn A ft »M c H a HKUaHiiüz 13*15-1 AVE HEW YORK 72. UTCA SARKÁN «'V'Le étVWAryvww A FERRER MODERN SUNDAY SCHOOL § ma este 8.30 órakor NAGY TAVASZI ÜNNEPÉLYT $ rendez a LABOR TEMPLE-ben, 227 E. 84 St 1 A műsoron angol, magyar, német, esperanto szavalatok és dalok i~ szerepelnek, melyet az iskola növendékei adnak elő. MŰSOR UTÁN TÁNC! ---------- Jegyek ára ruhatárral együtt 35 cent. |§ Felhívjuk a munkásszülőket, hogy gyermekeiket minél nagyobb Üf számban küldjék a FERRER ISKOLÁBA. .l!5liWBHWIi|lliili||llll«IIIBlllllllllMllillllllllllllllllllllllWIBIIIIIIIllllllllllliMI»IIIIIIWIllllllffillW'l lllllilllllllillllllllliillllllHi1 li^ BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN az összmagyar munkásságnak az UJ VILÁG Restaurant és Kávéház tulajdonosa Pintér János 23 Dayton Avenue, Passaic, N. J. ■ jtn. *&*-<**, nAi, OLCSÓ FÉRFIRUHÁKAT mindenhol vehet, de jó ru­hákat és olcsó áron csak JACK THE TAILOR magyar üzletében vehet 312 E. 6th St. New York 1—2. Ave. között NYITVA ESTE 8 ÓRÁIG VAS A R N A P D. U. 2 ÓRÁIG ^ “LILIOM” ELŐADÁSÁHOZ? HOL KAPHATÓ JEGYEK A Jacoby kalapüzletében, 1192 First Ave. B Szunyogh kézimunkaüzle­­tében, 1225 First Ave., 66 St. Herrman zenecsarnokában, First Ave. 67 St. sarok. Schweitzer borbélyüzletében, First Ave., 68—69. St. között. Varga és Erős patikájában, Avenue A és 79 St. sarok. Munkás Otthon billiárd te­remben, 350 E. 81 St. Munkás Otthon éttermében, 350 E. 8 ISt. Weiss John pénzküldő irodá­jában, 354 E. 81 St. Leib borbélyüzletében, 1604 Second Avenue. Bodnár borbélyüzletében 349 E. 86 St. Ferber újságárus, 79 St. és First Avenue sarok. \ Rosenberg ruhaüzlet, 83 St. és First Ave. sarok. Loveman szivar üzletében, 1645 Second Avenue, 85 és 86. St. között. Grün Testvérek, 1518 Ave. A Mendelsohn virágüzletében, Second Avenue. Hoffman virágüzlet, Second Ave., 78 és 79-ik St. között. Takáts férfidivat üzlet, 1601 Second Avenue. Hirsch és Lebowitz, 401 E. 78th Street. Gratt Jenő, American- Hungarian Restaurantban, 2nd Ave. 72—73. St. között. Victor Weinberger, Tailor, 405 E. 77th St. Gratt’s Restaurant, 1508 Avenue A. HAJÓJEGYEKAZ ÖSSZES VONALAKRA EREDETI ÁRBAN PENZKULDES AZ AMERICAN EXPRESS COMPANY UTJÁN KÖZJEGYZŐI Munkák Gyors Elintézése j HERRMAN ARTHUR FIRST AVENUE Corner áTtk Street, Xmi Törte NYITVA MINIVÉ.-* »STB 6-1G. DOLLÁR ÁTUTALÁSOK äs PÉNZKÜLDEMÉNYEK a világ bármely részébe JUTÁNYOS dij mellett Kihozatali okmányok Hajójegyek 4% kamatozó betétek American Union Bank NÉMETH JÁNOS ELNÖK Föüzlet: Fiök: 10 E. 22nd St. 1597 Second Are, A bankpalotában. Cor 83rd St. NEW YORK CITY. Terjesszétek az “Uj Eiőrét” Legnagy obb magyar lemez választék LEGÚJABB LEMEZEK 77287 Jöjj el szentlélek Isten Betelt ami meg volt írva 75c Gellért Armand 77299 Durbints sógor Göre nóta ......................... 75c Békeffy Ármin 77300 Megérem még azt az időt Házunk előtt Juhász legény Adót ........................................75c Király Ernő 77240 Simongati Lányok A vén cigány .................... 75c Király Ernő 77241 Én vagyok a falu rossza Vagyok olyan legény Azt mondják nem adnak 75c Király Ernő 77250 Ahogy én szeretlek, csárdás Kétsze rnyilik az akácfa ringó csárdás ................. 75c Sió Aladár és zenekara EGYEDÜLI MAGYAR VICTOR ÜZLET NEW YORKBAN VIDÉKRE KÍVÁNATRA KÜL­DÜNK ÁRJEGYZÉKET SZÍVÓS TESTVÉREK 36 First Avenue 2-3. utcák közt NEW YORK A LILIOM Vl-ik felvonása a menyországban, az égi rendőrség előtt játszódik le. Előadja az ELŐRE MŰKEDVELŐ KÖR 1924 április hö 19-én A YORKVILLE CASINOBAN iVÉGRE A LEGMEGRÁZÓBB SZÍNMŰ® SOCIAL REVOLUTION ® 1 “MÁN AND THE MASSES” — (AZ EMBER ÉS A TÖMEG) W I Irta EBNEST TOLLER, aki a forradalomban való részvételéért most is 4S| börtönben van. Ez a színmű alkalmas arra, hogy öntudatra ébressze T* I az amerikai munkásokat. Ez az első forradalmi tárgyú darab Ameri- A kában. Megismerhetjük belőle azt a nehéz és szenvedéssel teli küzdel- _ I met, melyet a munkásosztálynak a felszabadulásért kell megvívnia, M a Forradalom életét és történetét. Előadják a GARRICK THEATRE- A 1 ben, 65 West 35th Street. — Minden este 8.30-kor. Matiné csütörtökön V és szombaton délután 2.30-kor. — Jegyek $1.10-töl feljebb. 1 Telephone: Fitzgerald 1522. M A! AZ ELŐRE MŰKEDVELŐ KÖR RENDEZÉSÉBEN. SZÍNRE KERÜL A M A! I« I I || I i I Ti i i UNlUNlI ~ LILIOM Egy csirkefogó élete és halála.— Külvárosi legenda 7 képben írtai MOLN ÁR FERENC A YORKVILLE CASINOBAN, 208 EAST 86th STREET ELŐADÁS UTÁN TÁNC! Belépőjegy előreváiiva $1.00. asr----- A pénztárnál $1.25 cent AZ UJ ELŐRE JAVÁRA ^gS r~—i 9 M

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék