Uj Előre, 1925. május (21. évfolyam, 4585-4615. szám)

1925-05-17 / 4601. szám

IT J ELŐRE Uj terror készül Jugoszláviában is hazug ürügyekkel Rémmeséket gyártanak a ki­rály meggyilkolásának ter­véről \ tat LONDON, máj. 16. — Egy belgrádi jelentés arról számol be, hogy összeesküvést fedez­tek föl Sándor király és egész kormánya elleni merényletre Vonatkozóan. Á jelentés sze­rint az egész királyi palotát a levegőbe akarták röpiteni, azon kívül a parlament mindkét há­zát, valamint más kormány­épületeket. Az összeesküvést akkor fedezték föl, amikor a rendőrség razziát tartott Belg­­rádban és egy titkos kommu­nista gyűlésre bukkant. Több kommunistát elfogtak és bör­tönbe vetettek. Ez a mese még a Zankovék hazugságainál is butább. Egy szép reggel fölkel a rendőrség, elmegy razzia sétára s pont megtalál egy kommunista tit­kos gyűlést akik pont akkor dobálták a levegőben azokat a bombákat, amelyekkel a ki­rályt, a kastélyt, a parlamen­tet és az egész Belgrádot a le­vegőbe akarták röpiteni. A rendőrség által gyártott rémmese tisztán csak arra va­« ló, hogy a kommunisták elleni hajszát — úgy látszik már a bukaresti kis antant-konferen­cia határozatainak értelmében — minden erővel és eszközzel megindítsák.i ISMÉT LETARTÓZTATTAK TÍZ BÁNYÁSZT GRANT TOWN, W. VA., május 16. — A Fairmontban kibocsátott tiltó parancs alapján ma ismét letartóztattak tiz bányászt egy szervezetlen bánya piketelése miatt. A letar­tóztatott bányászok száma már száznegyvenkettő. Vala­mennyien ötszáz dollár bail alatt vannak. A letartóztatott bányászoknak több mint a fele nem tudta letenni a biztosí­tékot. A tárgyalás a jövő héten kezdődik Scwenck biró előtt. A bányászok tiltakozó táviratot küldtek Gore kormányzó­nak, a táviratban követelik Riggins sheriff elmozdítását. 3. Oldal bíráljátok meg lapotokat kedd DÖNTŐ RIFF ■ TÁMADÁST Munkás Otthon vezetőségi ESTE A NYILVÁNOS SAJTÓGYÜLÉSEN VARNAK MAROKKÓBAN A mórok egyre több csapatot vonnak össze Vitassátok meg a munkáslevelezés és a lap­­terjesztés kérdését Kiraboltak egy ékszer üzletet. NEW YORK, május 16. — Brooklynban a Flushing Ave­nuen ma reggel a banditák ki­raboltak egy ékszer üzletet. Herman Diamond ékszerke­reskedő üzletébe négy fegyve­res bandita állított be és az üz­letben levő összes ékszereket elrabolták. A banditák egy kint várako­zó autóban elmenekültek. ; ! A rendőrség keresi a tettese­két. Sztrájkra készülnek a saint louisi steamsterek A st. louisi Teamster’s Union 1900 tagja bérkövete­lésért sztrájkra készül. Nyolc őrás munkanapot és 40 dol­lár hetibért követelnek. Je­lenleg 9 és fél órát dolgoz­nak 30 dolláros hetibér mel­lett. A szakma közel száz százalékosan szervezett. Legutoljára 1920-ban volt bérmozgalom, amikor erő­szak és rendörbrutalitás kí­sérte nyomon a bérharcot.-----------o----------­Győztek a plastererok. Monessen, Pa., plasterer­­jei május 1 óta sztrájkban állanak. A harc most a mun­kások győzelmével nyert be­fejezést. Egy dollár béreme­léssel 13 dolláros napibért kapnak a legközelebbi 12 hónapban.--------o-----*— Csökkent a vasutasok mun­kabére Börtön a munkanélkü­lieknek CHESTER, Anglia, május 16. A bíróság William Gilbert munkást börtönbe küldte, mert szándékosan betört néhány ki­rakatüveget. Gilbert régebb •jcjö óta munka nélkül van és np?n tud alkalmazást kapni. Ki­jelentette, hogy abban az eset­len, ha kijön a börtönből és uj­­pem kap munkát, ismét betör p|r ablakot. Még több feljelentés Mrs. Geisen-Volk ellen. NEW YORK, május 16. ­­Ismét öt följelentés érkezett be a nagy port felvert “gyermek­­faém” tulajdonosnője ellen. Mrs. Geisen-Volkot azzal vá­dolják, hogy megölte a gondjai pa bízott gyermekek egy részét. Pecora államügyész kijelentet­te* hogy minden, egyes felje­lentést külön meg fog vizsgál­ni és reméli, hogy rövid időn belül sikerülni fog teljes vilá­gosságot deríteni az egész ügy­re: Nagy erdőtűz. Fort Williams, Ont., május 16; — A közeli hegyekben ha­talmas erdő tiiz pusztít, telepe­sek és nagyszámú tűzoltóság munkálkodik a lángok elfoj­tásán. Ezen a vidéken elég gyako­riak az erdő-tüzek és minden egyes alkalommal hatalmas ká­rokat okoznak A NOVA SCOTIAI SZTRÁJK CÉLJA a nyílt ízem elleni küzdelem A kommunisták irányítják a bányák szigorú ellenőrzését piketek által TORONTO, Ontario, Kanada, máj. 16. — Kanada kom­munista pártja felhívással fordult Nova Scotia sztrájkoló bá­nyászaihoz azért, hogy erőteljesebb piketelésre serkentse őket, hogy igy a sztrájkot 100%-osan tegye hatásossá. “Tragikussá kezd válni az osztálytudatos munkásságra .nézve — mondják a kanadai kommunisták felhívásukban — figyelni azokat az állapotokat, TfWF ÉQ mmUh ame^ye^ közt Nova Scotia bá- I UE\L Lv IllUrBlVH nyászai élnek és harcolnak. “Kilenc héttel ezelőtt — mondja a felhívás — úgy lát­szott, hogy Nova Scotiában 100 %-os a sztrájk. A bányász­konvenció százpercentes sztráj kot határozott el. Ez azt jelen­ti, hogy minden munka szüne­tel, minden apró részletmunkát is beleértve. Ez azt jelenti, hogy a bányagondozó személy­zet is kimegy sztrájkba és hagyja a fenébe veszni a kapi­talisták bányáját. “Nem lehet csodálkozni azon, hogy a sztrájk helyzete ma igy áll. Mert amikor az áruló Lewis megjelent a hely­színen és megkérdezte McLe­­od-ot, hogy tulajdonképen mit értenek a bányászok 100%-os sztrájk alatt, gondolt már ak­kor arra, hogy megtöri a bá­nyászok küzdelmét. És tény­leg, amikor a szervezet száz százalékossá tette a harcot és a bányatakaritó, üzembentar­tó munkásokat is kihívta, a union eltűrte, hogy a bószok saját embereikkel tartassák rendben a bányákat. így a harc hatása elveszett, mert megszűnt a kényszer amelyet a szivattyú munkások és üzem fen tartók sztrájkja jelentett.” A felhívás aztán foglalkozik a union vezetőségének ama rendszeres kísérletével, hogy kijátssza, letörje a bányamun­kások szervezett és tökéletes harcát. A piketeléseket akadá­lyozta és főképen ahol eredmé­nyesnek mutatkozott .ez a harc részére, támasztotta a ki­fogások sorozatát. Leleplezi aztán a bányatisztviselők és union tisztviselők paktálását, amelyben az a tendencia jege­­cesedik ki, hogy szervezet he­lyett kompánia uniont létesít­senek. Éhez a bányászok hiva­talos vezérei, a Lewis-gépezet emberei adják a bószoknak a legjobb segítséget. “Aljas játékot űznek vele­tek, bányászok! Vigyázzatok! Piketeljétek jól a bányákat, mert jövőtökről, gyermekeitek és feleségtek jövőjéről van szó.” A harc a nyilt műhelyért fo­lyik. A bószok a bányászunion korrupt tisztviselőinek segít­ségével lassan benépesítik szkebekkel a majnákat, ame­lyekből igy kiszorítják a szer­vezett bányászokat, akiknek még befelé is harcolni kell a reaAciós Lewis banda letörési kísérleteivel szemben. Kedden este nagyjelentőségű összejövetele lesz a new yorki Uj Előre olvasóknak. A Mun­kás Otthonban este 8 órakor kezdődő sajtógyülésen kritikát gyakorolnak lapjuk fölött, meg mondják, mik a lap hibái, ho­gyan küszöbölhetők ki ezek a hibák és milyen lépések történ­jenek lapunk további javítá­sára. Olvasóink állapítják meg, hogy az Uj Előre nap-nap után tartalmasabb, élvezetesebb, jobb lesz. De ez nem jelenti azt, hogy a mégis meglevő hi­bákat ne igyekezzünk kiküszö­bölni és a lap TOVÁBBI javitá­innen-onnan! A NEW YORKI Park Ave­nuen van a világ legnagyobb autóforgalma. Percenkint 48 autó halad el egy pont előtt, mig a Fifth Avenuen csak 46. A Park Avenuen reggel 7 órá­tól este 7-ig az 59-ik utcánál északra és délre 26,297 autó ha­lad el naponta átlagosan. A Fifth Avenue és 42-ik utcánál pedig ugyanez idő alatt 23, 532 autó hálád el. EL AKARTÁK lopni Rodin “Első Ember”-ét, egy 900 font súlyú óriási szobrot, amely bronzöntésben a nagy mester sírját díszítette Meudon-ban, a hol Rodin életében lakott. A tolvajok félig lefürészelték a szó bor karjait és fejét, de megza­varhatták őket munkájukban, mert otthagyták a zsákmányt. 1925 februárjában a vas­utasok hét millió dollárral kevesebb munkabért kaptak, mint az előző év februárjá­ban, ez tűnik ki az Állam­közi Kereskedelmi Bizottság jelentéséből. A havi munka­bér átlag két dollárral és az alkalmazott munkások szá­ma 27.923-mal esett, ami el­sősorban az áruló vasúti ve­zérek “osztáiyegyttftmükö­­dö” politikájának tulajdo­nítható.----------o---------­.Fekete lista az erdőirtók ellen A CARNEGIE Steel üzemét át akarja alakitani villany-haj­tóerőre a gőz helyett, jelenti egy pittsburghi híradás. Csak ott hagyják meg a gőz-hajtó­erőt, ahol ez elégséges. Az uj berendezkedés már megkezdő­dött és 1926 februárjában kész lesz. sáról ne gondolkozzunk vala­mennyien, akiknek a szivén fekszik ennek a harcos, kom­munista napilapnak a sorsa. Egy másik kérdés, amely az olvasók gyűlése elé kerül, az lesz, hogy milyen eszközökkel szervezzük meg lapunk fokozot tabb terjesztését New Yorkban és a harmadik — A munkásle­velezők megszervezése. Gondolkozzatok elvtársak, hogy a keddi sajtógy ülésen épi tő javaslatokkal és egészséges kritikával járulhassatok hozzá lapotok további fejlesztéséhez és terjesztéséhez! mint a gyűlölt amerikai gyárt­mányhoz. gyűlés PÁRIS, máj. 16. — Chechu­­an vidékén a mórok egyre erő­sebb csapatösszevonását ész­lelték a francia figyelők. A marokkói francia hadvezető­ség már a legközelebbi időre döntő támadást vár a mórok ré széről. A francig külügymi­nisztérium megnyugtató jelen tése szerint egyébként a hely- ] zet egy idő óta “stabilizált.” A New Yorki Munkás Ott­honnak hétfőn este összveze­­tőségi ülése lesz az Uj Előre helyiségében. — A vezetőség tagjai teljes számban jelenje­nek meg. Az ülés pont fél 8 órakor kezdetét veszi. ELNÖK. LEZÁRTÁK a karthagol ku­tatásokat. Az amerikai-frantia expedíció most a felhalmozott rengeteg anyagot válogatja ki és dolgozza fel muzeális célok­ra. A MOZIVILAG forradalmá­tól tartanak az úgynevezett há­rom dimenziós film feltalálásá­val. Az eddigi filmeken az alak és ábrázat laposan, az ujtalálmá nyu filmeken viszont plasztiku­san jelenik meg a nézők előtt. A VÍLLÁG legnagyobb ha­jóját Németországban építet­ték. Ez a hajó a “Majestic”, a mely a legnagyobb angol sze­mélyszállító hajó, a Leviathan­­nál 6 lábbal hosszabb és két gőz kazánnal erősebebn felszerelt. AZ ÓRIÁSMOZDONY, a melyet Pittsburghban készítet­tek a Westinghouse Electric Co. telepén és amely 152 láb hosszú, 1, 275,000 font súlyú és 7125 lóerőt fejthet ki, teljesen elkészült és tökéletesen kiállta a próbát. Villany-erő hajtja a nagy gépóriást. OLCSÓBB német filmek ki­szorítják a japán piacról az ame rikai filmet. A japán mozisok szívesebben fordulnak a német, HETVF.NHÁROM millió ci­garettát termeltek ez évben Amerikában. Ezt jelenti Da­vid H. Blair adófelügyelő. A szám 10 év alatt 56 millióval emelkedett. Maróczy Géza visszaérke­zett szimultán kőrútjából — Amerikai körutat fejezett | be a közismert magyar sakk-^ mester, aki immár másodszor [ időzik rövid idő alatt az ame-' rikai magyarság körében. Ma­róczy mester maga szolgáltat­ta az adatokat most befejezett! körútjáról a következőkben: Nyert 755 játszmát. Remis volt 64. Vesztett 20-at. összesen 839 játszmából. Tábla megtekintése nélkül játszott több szimultánt. A legnagyobb rekordot Winni­pegben érte el, ahol 52 játé­kossal játszott egyszerre. Vagy 30 amerikai és kanadai városban volt. Az ut február L6-tól május 12-ig tartott. Frisco-ban, Pittsburghban, Clevelandon, Ford Cityben, Los Angelesbeft munkások voltak a sakkjátszmában az ellenfelei. Az úgynevezett mil­liomos klubbokat nem nagyon járta és inkább a játékot ked­velő sakköröket látogatta. Út­jában több amerikai mesterrel is játszott eredményesen. Ma­róczy egyelőre állandó ittartóz­­kodásra New Yorkba érkezett. A TELJES napfogyatkozás kutatásai nyomán Slocum tanár (Vesleyan University) szerint a tudósok egy uj gázt fedeztek fel a napban. Olcsóbb a pénzküldés Mielőtt pénzt küldene, okvetle­nül kérje üj pénzküldési árjegyzékünket KISS EMIL BANKHÁZA 4 th Avenue at 9th 8t. New York Ihajójegyek AZ ÖSSZES VONALAKRA I EREDETI ÁRBAN PÉNZKÜLDÉS AZ AMERICAN EXPRESS COMPANY UTJÁN KÖZJEGYZŐI Munkák Gyors Elintézése HERRMAN ARTHUR FTTtST AVENUE Corner 67th Street, Den York ] NYITVA MINDEN ESTE »-tu. Hirdessen az UJ ELŐRÉ-ben Tűz Bayonne-ban. BAYONNE, N. J., május 16. Az itteni Tidewater olajtelepen tűz ütött ki. Hatalmas füst fel­hők lepték be az egész telepet. A tűz egy kis kazán felrob­banásából keletkezett. Ember­életben nem esett kár.* ÉRTESÍTÉS! LUX LAJOS 1270 First Avenue a 68-ik utca közelében levő lőhlr­­nevtl MÜKöSZttRüS ÜZLETÉT megnagyobbította. Vas és min­denféle. szerszámot nagy válasz­tékban tart raktáron. A munkás­­szivés támogatását kéri. Csináltasson KßNtKfiPET a közismert magyar mti-féavkéaéavnzi MINDEN TUCATHOZ EGY NAGY FÉNYKÉPET AJÁNDÉKBA £íí LOUIS PHOTO STUDIO 1506 FIRST AVE. (Betw. 78 and 79th St.) NEW YORK TELEPHONE, BUTTERFIELD 6647. Seattle, Wash., erdőirtó munkásai ellen ismét teljes erővel munkába lépett a lum ber-bárók fekete lista rend­szere. Akik ellen kifogás me­rül föl, azokat fekete listára veszik és sehol sem kapnak munkát. A törvény tiltja a fekete lista alkalmazását, azonban a lumber-bárók fö­lötte állanak saját osztá­lyuk törvényeinek is. ———o-----------------­Sztrájkban a clevelandi festők A most épült közkönyvtár megnyitása előtt sztrájkba lép­tek a szervezett festők, tilta­kozásul ^az ellen, hogy a válla­lat szervezetlen ablatisztitókat alkalmazzon a munkálatokhoz. KOVÁCS FERENC A könyörtelen halál ismét elragadott egyet közülünk. Ko­vács Mihály elvtársunk, az as­­toriai pártosztály tagjának négy éves fia halt meg. A kis Frank sokáig betegi volt. Temetésén a Munkáspárt és sajtója nevében Abelovszky József elvtárs tartott megha­tó búcsú beszédet és jelen vol­tak a Munkáspárt és a Munkás Betegsegélyző astoriai osztá­lyainak tagjai. A KÉTÉLTŰ GOLJADKIN A KÉTÉLTŰ GOLJADKIN Harc a pálinkacsempészek ellen. GLOUCESTER. Mass. máj. 16. — Az éj burka alatt több pálinka csempész Hajó próbált keresztültörni a tilalmi zónán. A partőrség hajói üldözőbe vették a csempészeket és gép­fegyver tűzzel kényszeritették a menekülésre. A csempészeknek sikerült el­tűnni a ködben. — Hm. így mondta ... — így, igy, Ivanovics Kresztján, igy mond­ta és mereven ránézett Filippovics Andrej re, Szemjonovics Vladimir nagybátyjára. De hát, nézze Ivanovics Kresztján, mit tartozik az én reám, hogy ő ülnökké lépett elő? Mi közöm hozzá? És nősülni akar, amikor még — enge­­delemmel legyen mondva — a tej meg sem száradt a szája szélén. Ezt igy meg is mond­tam neki. így meg úgy, — azt mondom — Szemjonovics Vladimir! Most már mindent el­mondtam önnek; engedje meg, hogy távozzam. — Hm ... — Igen, Ivanovics Kresztján, azt mondtam, engedje meg., hogy távozzam. Na és, hogy egy hajításra két verebet üssek le, — amint a vén­asszonyokat aposztrofáló ifjút igy elintéztem, odafordulok Olszufjevna Klárához (mert teg­napelőtt történt a dolog Ivanovics Olszufjev­­nál), — épen valami nagyon érzelmes román­cot énekelni, csakhogy nem hallgatják ám önt tiszta szívvel.” És ezzel világosan arra céloz­tam, érti ugy-e bár, Ivanovics Kresztján, vi­lágosan arra céloztam, hogy most nem benne keresik azt, hanem távolabb ... — Nos és mit szólt ő? — Citromba harapott, Ivanovics Kresztján, amint mondani szokás. — Hm 24 Goljadkin ur végre leült, de közben nem vet­te le tekintetét Ivanovics Kresztjánról. Ivano­vics Kresztján igen elégedetlen tekintettel kezdett járkálni szobája egyik sarkától a má­sikig. Hosszú hallgatás következett. — Éálás vagyok önnek, Ivánovics Kreszt­ján, nagyon hálás vagyok*; és nagyon érzem mindazt, amit ön érettem tett. A síromig sem fogom elfelejteni kedvességét, Ivanovics Kresztján, — mondta végre Goljadkin ur, sér­tődött arccal kelve föl székéről. — Ugyan hagyja, hagyja! Azt mondom, hogy hagyja, — felelte Ivanovics Kresztján elég szigorúan a Goljadkin ur kitöréseire és még egyszer leültette őt a székre. — Nos hát, mi baja? Mondja el nekem, mi­csoda kellemetlensége van, — folytatta Ivano­vics Kresztján: — és miésoda ellenségekről beszél? Miről is van hát szó? — Nem, Ivanovics Kresztján, hagyjuk ezt most inkább, — felelte Goljadkin ur, szemét lesütve a földre: — jobb lesz, ha félretesszük mindezt, egy időre ... más időre, Ivanovics Kresztján, alkalmasabb időre, amikor minden kiderül és az álarc lehull bizonyos személyek­ről és egy és más nyilvánvalóvá lesz. De most egyelőre az után, a mi közöttünk történt, ma­gától értetődik ... ön is beleegyezik. Ivano­vics Kresztján . . . Engedje meg, hogy jó na­pot kívánjak, — mondotta Goljadkin ur, ez­úttal határozottan és komolyan fölkelve helyé­ről és kalapja után nyúlva. 21 —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék