Uj Előre, 1930. január (26. évfolyam, 6273-6303. szám)

1930-01-01 / 6273. szám

Világ Proletárjai Egyesüljetek Minden Hatalmat a Munkásoknak VOL. XXVII. ÉVFOLYAM, NO. 6273. — NEW YORK SZERDA, JANUÁR 1, 1930. EGYES SZÁM ÁRA 3 CENT Ma indul meg a párttagszerzési kampány Már elvetik India függetlenségének követelését Gliandiék Harcoljatok a mexicoi! fehér terror ellen 50,000 fegyveres shik vonul fel Lahoreba. LAHORE, India, december 31. Vak lárma volt csak In­dia függetlenitésének követe­lése Nehru, Gandhi, Bőse és társai részéről. A lázadó tö­megeket akarták a probléma nagyhangú tárgyalásával fél revezetni, de titokban máris behódoltak az angol imperia­lizmusnak. Salendra N. Glio­­se, az indiai nemzeti kon­gresszus amerikai megbízott­ja kijelentette, hogy közvet­len Lahoreből, hol jelenleg folyamatban van a kongresz­­szus, sok ezer delegátussal, értesült, miszerint Gandhiék India függetlenségének kiki­áltását hajlandók februárra, a londoni indiai konferencia utáni időre elhalasztani. A kérdés ily formában rö­videsen a kongresszus elé vi­szik és a gépezet teljes erővel megindult a javaslat elfogad tatására. A milliós tömegek miként fogadják ezt — egy pillanatra sem kétséges. Ha tegnap 12,000 shik harcos tüntetett földért és független ségért, ma útban újabb 50,- 000 shik Lahore felé. Az ifjú­munkások szervezetének de­legátusai magán a konven­ción a forradalomnak képvi­selői és a fegyveres felkelés »zárszótól .mely áz összes in­diai dolgozókat felölelné. Ez az egyedüli ut India szabad­ságának elérésére. MEXICOI FORRADALMÁRO­KAT VÉGEZNEK KI A Wall street és a mexicoi kormány testvéri megegyezése véglegesen befejezett tény és ennek legbiztosabb jele az a fe­hér terror hullám, melyet Mexicoban tapasztalunk és a mely a forradalmi munkásság s szervezetei ellen irányul. * Tengeri leszerelés helyett, szovjetek elleni egységfront Éleződnek az ellentétek az imperialista hatalmak között PÁRIS, december 31. Mint az sejthető volt. a tengeri le­szerelési konferencia csődje már előre bizonyossá vált és minél inkább közeledik a konferencia napja, január 21-ike, az ellentétek annál élesebben jelentkeznek. Az imperialista vezérkar, miután látja azt, hogy ellen­téteik a konferencia felrob­bantását fogják okozni és lát ja továbbá azt, hogy egysé­get csakis a szovjetek elleni támadás megszervezésének alapján lehet elérni — egy ra vasz «fogáshoz folyamodott. A “Kellogg” béke’paktumhoz egy uj szakasz hozzáfüzését tervezik, amely háborús ve­szély esetén az összes aláírók konferenciájának egybehivá­­sát ajánlja. Mint azt a kínai támadás alkalmával láttuk, a Kellogg-paktum egyetlen célja a szovjetellenes impe­rialista egységfront megte­remtése. Ennek szorosabbá kovácsolását célozza az újabb szakasz. Tehát ha tengeri Itsze relést nem is fognak elérni a konferencián, de az összes imperialista erők egyesítése a szovjetek ellen meg fog történni. CSÜTÖRTÖKÖN ESTE FONTOS PÁRTGYÜLÉS LESZ YORKVILLEBAN, BRONXBAN ÉS ASTOR^ Január 2-án, csütörtökön este rendkívül fontos’pártgyülést tartanak a magyar párttagok New Yorkban három helyen: Yorkvilleban a Munkásotthonban; Bronxban, a Munkásclub he­lyiségében és Astoriában a Bohemian Hallban. Akik yorkvillei egyletek, szervezetek tagjai, azok a yorkvillei Munkásotthonba, akik a bronxi szervezet tagjai, azok a bronxi Munkásclubba, akik az astoriai szervezetek tagjai, azok a Bohemian Hallba mennek. Akiknek még nincs beosztásuk, azok a yorkvillei Mun­kásotthonban tartoznak megjelenni. Minden párttag megjele­nése feltétlenül kötelező és minden párttag hozza magával tag­könyvét. 20# UJ MAGYAR PARTTAGOT ÉS 2,000 UJ ELŐFIZETŐT LAPUNKNAK! A magyar elvtársak már a kampány hivatalos megnyitása előtt 60 párttagot szereztek Teljes erővel hozzá kell fogni most a munkához az ui előfizetők szerzése terén is A Kommunisták Amerikai Pártja ma kezdi meg hivatalo­san az országos arányú párttagszerzési kampányt és ezzel egy­­időben a forradalmi pártsajtó számára uj előfizetőket, uj pro­letárharcosok ezreinek megszervezését is. 5,000 uj párttagot a Kommunisták Amerikai Pártja számára, amiből legalább 200-at a magyar párttagoknak a magyar proletárok sorai közül kell beszervezni. 5,000 uj előfizetőt a Daily Workernek. De ugyan­akkor erősíteni kell a nyelvi forradalmi sajtót is, köztük az Uj Előrét. Legalább 2,000 uj előfizetőt a harcos forradalmi kommunista magyar nyelvű la­punknak, az Uj Előrének! 200 uj párttag, 2,000 uj elő­fizető az Uj Előrének: ez az, ami a magyar forradalmi mun­kásmozgalom külön föladata a nagy országos kampányból! Soha nagyobb fontosságú nem volt a munkásosztály for­radalmi vezető pártjának és sajtójának, a Kommunista Pártnak és sajtójának erősíté­se, mint ebben a jelenlegi vál­ságban. Millió és millió számra szórják a munkásokat az utcá­ra. Kapitalista terror és AFoL meg szociálfascista árulás. Bér­levágás, nagyobb speed, egyre kíméletlenebb kizsákmányolás. A munkásság sehol sem talál­hat védelmet, csak önmagánál, a maga harcos pártjánál. En­nek épitése, ennek erősítése a legnagyobb föladat. Minden szervezet, minden párttag, minden proletár lásson munkához. Be minden öntudatos magyar proletárral a Kommunista Pártba! Meg kell szerezni minden munkást az Uj Előre előfizetőjének. A magyar párttagság „eddig is jó ered­ményt ért már el, mielőtt meg­nyílt volna a kampány hivata­losan, már 60 uj magyar párt­tagot szereztek. Messze túl kell haladni a kitűzött 200-at. Nin­csenek még eredmények az uj előfizetők szerzése terén. En­nek is haladéktalanul meg kell indulnia teljes erővel! 2,000 uj előfizetőt az Uj Előre számára! Be minden magyar munkás­sal a-Kommunista Pártba, be minden proletárgyermekkel az Ifjúmunkás Kommunista Szö­vetségbe, a a Young Pioneerok szervezetébe! Induljon meg a munka és verseny teljes erő­vel! Lezuhant Repülőgép 5 em­bert megölt AMARILLO, Tex., decem­ber 31. A Hillcrest County Clubhoz közel egy repülőgép zuhant le, melynek 6 utasa szörnyet halt. Politikai foglyok ügyét tár­­gyalák Lisszabonban LISSZABON, december 31. Politikai foglyok különítmé­nye érkezett ide a portugál fenhatőság alatt levő Afriká­ból. A vád ellenük az, hogy összeesküvést szőttek az 1927-es diktatúra ellen. FELHÍVÁS; Az UJ ELŐRE Nagybizott­sága folyó hó 2-án este 8 óra­kor gyűlést tart a Munkás Ott­honban. Kérjük a tagok pon­tos megjelenését. Napirend a január 25-iki UJ ELŐRE álar­cosbál. Kiszabadítja a Szovjet a kínai provokáció háromezer áldozatát HARBIN, Mandzsúria, dec. 31. — A Szovjet Union győ­zelmével elért megegyezés értelmében a Mandzsúria különböző börtöneiben fogva tartott 3,000 munkást és szovjet állampol­gárt a mandzsiJriai hatóságok kénytelenek nyomban szabad­lábra helyezni. A foglyok szabadonbocsájtása valamennyi bör­tönben már meg is kezdődött. Keményen állják a harcot az illinoisi bányászok Rank and file sztrájkbizott­ságok vezetik a harcot. WEST FRANKFORT, 111., december 31. A dél-illinoisi bányamezőkön fokozódik a guerilla háború és a sztráj­kolok, a bószok és a UMWA kompánia union ügynökök között. A bányászok a Na­tional Miners Union vezetése alatt a munkástagságból vá­lasztott pit-bizottságok utasi tásai alapján folytatnak sztrájkmüködést mindazon helyeken, ahol a bányabárók az aihugy is híhetetleiiuT rossz munkakörülményedéi még súlyosabbá tesziK. £ W. I. R. Eldoradoban és Christo­ferben segélyirodáit már fel­állította. A UMWA tisztvise löit mindenütt kiverik a bá­nyászok, midőn a sztrájk “ve zetését” próbálják átvenni, mert a bányászok tudják, hogy ez azt jelentené, hogy harcukat a bányatulajdono­sok kénye-kedvére bíznák. ■------------------------o------------------------­US újabb 500 millió dollárt költ háborús tervekre WASHINGTON, dec. 31. — ' Barbour képviselő egy Hoo­­verrel tartott konferencia után | kijelentette, hogy jan. 6-án, miután a kongresszus újra ' összeül, a napirenden első he- ' lyen szerepel egy újabb 500 millió dolláros háborús előké­születet szolgáló összeg meg- ' szavazása. Ez évben már két olyan nagyösszegü tervezetet , szavaztak meg Hooverék, mely ( a háborús készülődés óriási ki- . terjesztését célozza. A Tiltakozógyülés Mella meg­­gyilolásának évfordulóján Az All American Imperia­list League Egyesült Álla­mokbeli Csoportja felhívás­sal fordul az összes hozzá­csatlakozott szervezetekhez, hogy január 10-én Julius Mel la, meggyilkolt kubai mun­kásvezér halálának évfordu-N lója alkalmával rendezzenek mindenütt tiltakozó gyűlése­ket. Tüipari munkások harcolnak a tiltóparapcs ellen BOSTON, Mass., dec. 31. — Tiltóparancsokkal harcolnak az itteni tüipari munkaadók a harcos tüipari munkások sztrájkja és picketelése ellen. A sztrájkot az váltotta ki, hogy több cég, köztük Saul Ra­phael, bérlevágási akciót kez­dett, amely ellen a munkásság a NTWIU vezetésével harcot kezdett. Batáviában többszáz benszülöttet elfogtak BATAVIA, dec. 31. — Holland Kelet-India egész területén raidet tartottak a holland imperialista gyarmattartók és több­száz benszülöttet elfogtak, azzal vádolva őket, hogy forradalmi fölkelést terveztek. Börtönbe vetik a horvát ellenzéki lapok szerkesztőit ZAGREB, dec. 31. — A jugoszláv nagyszerb hatóságok valamennyi ellenzéki horvát lap szerkesztőjét elfogták és bör­tönbe vetettték. A lapok l»özül többet betiltottak. Kiszabadult 12 francia kommunista vezető PARIS, dec. 31. — A Nemzetközi Munkás Segély és a fran­cia proletárság egyre nagyobb erejű tüntetései és követelése következtében Doumergue elnök kénytelen volt szabadon­­engedni 12 vezető kommunistát, akiket még az aug. 1-i háború­­ellenes és Szovjet védő tüntetésekkel kapcsolatban tartóztattak íe és vetettek börtönre. , Kereskedelmi flottát építtet a szovjet kormány * BERLIN, dec. 31. — Ideérkezett jelentes szerint a szovjet kormány 25 kereskedelmi hajó építésére kötött szerződést a danzigi hajógyárral több mint öt millió dollár értékben. A ké­szülő hajók közt nagy oceánjáró személyszállitó“hajó is lesz. Épül a Szovjet Unió minden téren óriási mértékben. A lengyelek vad terrort gyakorolnak az elnyomott nemzetiségek ellen. VARSÓ, dec. 31. — A lengyel fascista uralom egyre kímé­letlenebb és véresebb elnyomást gyakorol az elnyomott nemzeti kisebbségek, elsősorban a Nyugat Fehér-Oroszországban élő orosz dolgozók ellen. Viszont az elnyomottak forradalmi moz­galma is egyre nagyobb arányokat ölt. Legújabb Utcai harc Kölnben KÖLN, Németország, dbc. 31. A munkanélküli munká­sok ezrei ’ a Kommunista Párt vezetése alatt tüntetést rendeztek, munkanélküli se­gélyt és teljes társadalmi biz tositást követelve. A rendőr­ség megtámadta őket. Harc keletkezet, mely négy óra hosszat tartott. Sokan megse­besültek. 50 munkást letar­tóztattak. 80 ember elveszett egy tűzben PAISLEY, Skótország, An­glia, december 31. Egy mozi .itt kigyulladt. 80 embert el­veszettnek hisznek. 150 em­ber megsebesült. Az elveszet­tek legnagyobb része gyer­mek. Erősebb piketelést szervez­nek a sztrájkoló cipőmun­­e kások Mozgósít a terror ellen az I. L. D, 200,000 tagot képvisel a pitts burghi konvenció. PITTSBURGH, Pa., decem­ber 31. Az összes osztály­harcos elemek mozgósítására hivott fel az LD negyedik or­szágos kongresszusának teg­napi ülése a fokozódó terror és munkásüldözés ellen. A konvención résztvevő 332 de­legátus 200,000 munkást kép visel a megbízólevelek alap­ján. Jakira, országos szerve­ző titkár tett jelentést a múlt ról és előterjesztette a továb­bi munkatervet. Ifjúmunkásokat késeinek a Lovestoneisták HARTFORD, Conn., dec. 31. — A Hartford-i Kommu­nista fjumunkás»Liga hivata­los nyilatkozatot bocsátott ki, melyben bejelentik, hogy a lovestoneisták renegát csa­patának Kenneth Epstein ne vü tagja megkéselte Bennie Levinet. Az utóbbi az Ifjú­munkás Liga vezetője, aki egy pár üzemi sejtjeinek igen fontos tagja és a lovestoneis­ták igy akarták a kontrolt megszerezni az üzemi sejt fe­lett. Egy repülőgép a tömeg közé zuhant Dorothy Stocker 17 éves burzsoa amatör pilóta repü­lés közben elvesztette gépe fölött az uralmát és a gép a Houston repülőtéren tartóz­kodó tömeg közé esett. Két néger meghalt, kettő súlyo­san megsebesült.. A pilóta lánynak könnyű zuzódáso­­kon kivül semmi baja nem esett. ___________rx___________ Levelezőlapokat táviratoz­nak LONDON, december 31. — Amerikai és angol sürgöny­­szakértőknek sikerült fény­képek és rajzok továbbítását lényegesen megjavítani. Ezé* túl az Atlanti óceánon kérész tül 100 dollárért bármilyen képet, vagy levelezőlapot to­vábbítanak. Az Egyesült Államok lakos ságát 119,303,000-ra becsülik A US la.kossága az Állami Gazdasági Iroda becslése sze rint az utolsó tiz évben több, mint 14 millióval emelke­­# dett. Az összlakosság száma 192S végén kb. 119,303,000 volt. LINO,ELÉS MIATT LETAR­TÓZTATTAK « EMBERT JACKSON, Ky., december 31. Hat embert tartóztattak le rria Chester Fugate meglin esetése miatt. Fugatet kará­­csoijy napján gyilkolták meg, mi-dőn egyik börtönből a má­sikba vezették át. UíVABB REPÜLŐK tűntek EL A DÉLI SARKON LITTLE AMERICA, Ant. artica, december 31. Újabb repülőgép tűnt el a déli sar­kon, melynek pilótája Lier, tiirsutasa pedig dr. Schreiner volt. A keresésük eddig hiá­bavalónak bizonyult. A New York kerületi sztrájkbizottság a Dan Pal­ter, La Valle és Goldstein mü helyek kizárt munkásait kö­zös. gyűlésre hívja jan. 3-án délelőtt 10.30 órára az Irv­ing Plaza-ba. A sztrájK Ha­todik hete áll és még as eddi­ginél is erősebb piketvona­­lak megszervezésére van szűk ség. Újabb harcok a száraz tör­vény körül WASHINGTON, december 31. A következő héten meg­nyíló parlamenti tárgyalások első napirendi pontjai között szerepel a száraz-törvény. Bo rali szenátor támadást inté­zett a United States District Attorney-k ellen, kik teljes információval bírnak a tör­vény megszegése felől. Szabadon Áppcsa elvtárs ás felesége DETROIT, Mich., decem­­. bér 31. Ágopcsa elvtárs és fe­lesége szabad. Az IL.D köz­benjárására sikerült kivenni őket a bevándorlási hatóság karmaiből. Ágopcsa elvtárs Canadából vándorolt be ren­des útlevéllel és teljességgel jogtalan az ellene megindí­tott eljárás. A kiszabadítás­ról szóló liir nem terjeszke­dik ki arra, megs'züntették-e ellene az eljárást. Minden kő rülmények között az ILD azon lesz, hogy H továbbiak­ban is védelmet nyújtson Ágop csáéknak. U. S. tudósok támogatják a háborús készülődéseket DES MOINES, Iowa, dec. 31. Dr..Robert A. Miliken, az American Association for the Advancement of Science gyűlésén pacifista frázisok­kal‘spékelt beszédet tartott, melyben azt állította, hogy az emberiséget a tudomány fog­ja megmenteni a jövő hábo­rú veszedelmétől. Hogy ez mennyire nem igy van, azt láttuk a legutóbbi háborúban, amikor a “tudó­sok” éjt nappallá téve dol­goztak uj robbantószerek és gázok feltalálásán, hogy ka­pitalista államuk részére ‘győ zelmet’ biztosítsanak. A tu­dósok szép beszédeinek célja, hogy a US háborús készülődé sét frázisokkal eltakarják és o Ti Anni f Álvűiroirnccíólr Boszniában megszüntetik a többnejüséget Az uj jugoszláv törvény irtelmében január elsejétől kezdve tiltva lesz a töbkne­­jüség. A január elseje előtt kötött házasságok érvény­ben maradnak. Fél évszázad leg­nagyobb krízise előtt állunk őt million felüli a munkanél­küliek száma NEW YORK, dec. 31. — Az év végével a kapitalista lapok a legszomorubb hangon Írnak a jövő év gazdasági lehetőségei­ről. Mind nyíltabban vallják be, hogy nagyarányú a krizis és segitség sem mutatkozik se­hol. Hosszabb munkaidő és bér­levágás lenne az egyedüli, erre is természetesen rámutatnak egész nyíltan. A vasutbevéte­­lek a legutóbbi időben 24 szá­zalékkal estek 1928-éhoz ké­pest, a bankbetétek 25 száza­lékkal csökkentek. Bár Hoover meg volt elégedve a karácsonyi üzlettel, az mégis 25.4 százalék­kal kevesebb volt, mint előző évben. A munkanélküliek szá­máról bölcsen hallgat a hivata­los statisztika. Azok száma megbízható becslések szerint öt millión felül van. Az utolsó ötven év legnalyobb krizise fe­lé megy a kapitalizmus.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék