Uj Előre, 1930. február (26. évfolyam, 6304-6330. szám)

1930-02-01 / 6304. szám

Elvtárs, hány előfizetőt szerzel lapódnak, az Uj Előrének? Világ Proletárjai Egyesüljetek Minden Hatalmat a Munkásoknak .VOL. XXVII. ÉVFOLYAM, NO. 6304. * .’EW YORK «550MBAT, FEBRUÁR 1, 1930.KGYES SZÁM ARA 3 CKN1 Dél dolgozói csatlakoznak a munkanélküliek akciójához Hamburgban barrikád harcok folynak » ..... ■" ...... -.................... A tüntető munkanélküliekre sortüzet adott a rendőrség-. HAMBURG, Németország, jan. 31* — Nagyarányú harcok folytak és folynak még mindig Hamburgban a tüntető munka­­nélküliek és a burzsoá-szociálfascista rendőrség között. (Az elő­ző nap tüntetéseiről Hamburg és környékén az Ujj Előre is je­lentett már tegnap.) A munkanélküliek hatalmas ar^pyu tün­tető fölvonulást rendeztek, s miután a burzsoá-szocdem kormány zat az egész országban “betiltotta” a tüntetéseket, a rendőrség a legbrutáliSabb módon támadt rá a munkanélküliekre, akik munkát, vagy fizetést és teljes társadalmi biztosítást követeltek a bóstok és kapitalista állam terhére. A megtámadott munka­­nélküliek védték magukat. Barrikádokat emeltek és ott fölvet­ték a harcot a rendőrséggel. A harcok még jelenleg is folynak. A leghevesebb harcok a város Wex kerületében folynak. A munkások kioltottak minden lámpát, hogy a rendőrség sortüze ne találhassa olyan könnyén őket- Ugyanis a rendőrség több­­izben sortüzet adott. A munkások minden kezük ügyébe eső eszközzel védekeztek. A munkások részéről eddig 11 sebesül­tet, a rendőrség részéről ugyancsak-11 sebesültet jelentenek. Az egész város munkássága mindazok, akik dolgoznak is, munka­­nélküli testvérei segítségére sietett. Hétfőn lesz a Wall St—mexicoi uszítás ellen a tiltakozás Nagy emlékünnepet rendez­nek a chicagói ifjúmunkások A Szovjet Unió védelmére so- j rakozik fel New York mun-; kássága a Central Opera j ■ Házban. Február 3-án, hétfőn este 8 órakor lesz az a pagy tilta­kozó gyűlés, amelyet a Kom­munisták Amerikai Pártjá­nak 2. kerülete tart a mexi­coi provokáció ellen a Szov­jet Unióval szemben. Mexi­co fascista kormánya, amely bábja a Wall Streetnek, a washingtoni kormány paran­csára szakított a Szovjet Unióval, egyben a legvére­sebb terror-hadjáratot indí­totta meg a mexicoi dolgozók ellen, sokakat halálra kínoz­va közülük. Nyilvánvaló, hogy a USSR-kal való szakí­tás csak első lépés a háború előkészítéséhez a Szovjet Union ellen, az Egyeült Álla­mok imperializmusának veze tése alatt. .Ez ellen, a Szov21 jet Unió védelmére és a me­xicoi munkástestvéreink tá­mogatására kell megmozdul­nia az egész ország munkás­ságának. A new yorki nagy­gyűlésen a legkitűnőbb szó­nokok fogják ismertetni a helyzetet, köztük Olgin, Jor­ge Pa=>, Williamson, Kaplan, Moran. Minden munkás fel­tétlenül jelenjék meg ezen a gyűlésen. A chicagói ifjúmunkások va­sárnap,február 9-én, délután 2 órakor nagy Lenin-Liebknecht- Luxembűrg emlékünnepélyt rendeznek a Peoples Auditó­riumban, 2457 W. Chicago Ave. Tovább tartanak a zavarok Madridban Rivera a fascizmus fönntar­tása fölött “őrködik”. PARIS, jan. 31. — Miután Spanyolországban a cenzúra minden hir kijutását akadá­lyozza, kerülő utón érkeznek ide a hírek, amelyek szerint a zavarok Madridan és az3or­­szág más helyén tovább tar­tanak. Tüntetések vannak az uj diktátor, Berenguer ellen, aki minden fcröszakszerveze­­tet mozgósít az elégedetlen­kedők leverésére. Közben Primo de Rivera, a volt fas­cista diktátor, pártját, a ‘.‘Ha­zafias Szövetséget”, mozgó­sítja, hogy ‘őrködjenek” az eszmék (fascizmus) fölött, a melyeket ő képviselt és egy­ben felszólítja őket, hogy ké­szüljenek a választásokra, ahol úgy látszik uralmát vissza akarja szerezni. Londonban U. S. S. R. ellen táróéinak zárt ajtók mögött n~ " ­Rettegnek az imperialisták a Szovjet Unió óriási arányú épülésétől. LONDONBAN a ‘leszere­lés” címén fegyverkezési ver­senyre összegyűlt imperialis­ták óvakodnak ugyan altöl, hogy zárt ajtók mögötti tár­gyalásaikról thirt engedjenek ki, de némely.tudósitő elszól­ja magát ezekről a. tárgyalá­sokról Is. Edwrnrd Price Pell, a Chicago Daily News tudósí­tója például bevallja, hogy a Londopban összegyülekezett imperialistákat rend kivüli módon aggasztja és foglalkoz tatja a Szovjet unió kérdése. Rettegnek attól, hogy a Szov jet Unióban épülő komrauniz mus olyan hatalmassá teszi a proletárforrad’alom első álla­mát, hogy ha tovább engedik épülni, később már nem bír­ják «leverni. Ezért tárgyal­nak arról lázasan, hogy ha már egymás közt nem is sfke rülne megegyezni, egység­frontot iparkodnak teremte­ni a Szovjet Unió ellen. S ezen a ponton, ahol a proletárság forradalma ellen kell íölvo­­nulniokf könnyebben tudnak egységfrontot teremteni-. Ezt látva a nemzetközi prolet^r­­ság, csak még fokozottabban kell készülnie a Szovjet Unió védelmére. Magában a “le­szerelésben” éppen oly. ke­véssé tudtak megegyezni, mint eddig.--------o-------­A cipészmunkások folytatják • a sztrájkot A sztrájkoló cipészmunká­sok ridgewoodi csoportja teg­nap megtartott gyűlésén egy­hangúlag és nagy lelkesedéssel a,sztrájk továbbfolytatását ha­tározta el. Wall Street bábui Mexicoban Portes Gil (balról), Mexico jelenlegi, és Qrtiz Rubio (jobbról), Mexico megválasztott következő elnöke, akik a Wall Street imperialisták parancsára a legvéresebb terrort alkalmazzák a munkások és szegény parasztok forradalmi megmozdulásainak a leverésére. A mexicoi követség ablakait beverték MONTEVIDEO, Uruguay, ja­nuár 31. Az uruguayi munkások nagy tüntetést rendeztek tilta­kozásul a mexicoi véres mun­kásüldözés ellen és a tüntetés folyamán a mexicoi követség Összes ablakait beverték. Legújabb Tüntettek a jugoszláv terror ellen ATHÉN, Görögország, jan. 31. — Athénben és Szaioniki­­ben a Kommunista Párt nagy tüntetést rendezett a jugoszláv követség és jugoszláv fehér ter­ror ellen. HAMBURGBAN ÚJBÓL KI­TÖRTEK A HARCOK HAMBURG, jan. 31. — A harcok itt kiújultak a munka­­nélküliek és rendőrség közt. ‘A rendőrség sortüzet adott. Katovis emlékünnepély vasárnap Vasárnap, február 2-án az Ambassador Hallban, 3875 j 3rd Ave., Katovis emlékünne- J pély lesz a Kommunista Párt rendezésében. A gyűlésen azok fognak beszélni, kik elhunyt j elvtársunkkal együtt dolgoztak.1 Minden munkásszervezet küld- j jön delegátusokat. Jelenjünk; meg.tömegesen! Fokozni kell az előfizetési­kampány iramát! Munkára fel! • » e ' ■ ...» ■ - ■ - —— i Minden héten egy estét* az Uj Előre terjesztésére LELŐTTEK EGY RENDŐRT HARLEMBEN NEW YORK, január 31.-—! ‘Maurice O’Brien 27 éves rend! öi«t tegnap‘este két emberi megtámadta és főbe lőtte. A ! rendőr .azonnal meghalt. Kétj támadója taxibe ült és elme­nekült. Az Egyesült Államok Kommunista Pártja 5,000 uj párttag jelszavával indult neki a mun­kásság élcsapata megerősítésének. Nekünk magyar munkásoknak 200-as kvótája már nagyrészben teljesítve van s biztos az, hogy rövidesen a megállapított kvótát túl fogjuk ha­ladni. A Munkás Betegsegélyző és önképző Szerve­zet tagtoborzó kampánya harmadik hónapjá­ban vagyunk és a kitűzött 500 tagszapomlatot már túlhaladtuk. A munkanélküliség és a re­akció egységfrontjának minden, támadása da­cára nagyszerű eredményt mutattunk fel. E két fronton a magyar öntudatos Munkásság győzelmet, olyan győzelemét aratott, melyre méltán büszke lehet. Megmutatta azt, -hogy hiába gz ellenség minden acsarkodása, NÖ­VEKSZÜNK és visszük magunkkal a magyar munkásságot az osztályharc utján. dát “az elvesztett területek visszaszerzésére”, most kide­rült, hogy ez az egész hazafias szélhámoskodás nem volt egyéb/ mint 3p0 nagybirtokos, elsősor­ban Bethlen 10,000 hold erdélyi nagybirtokának megmentése, illetve sok milliós kárpótlása. Bethlenék 240 mílió koronáért megalkudtak Hágában és most már a “haza meg van mentve”, Trianon “revideálva” van. — “Mondjon le!” — ezt kiabálták Bethlen felé. Bethlen azzal vé­dekezett, hogy azok a nagybir­tokosok megérdemlik a kárpót­lást, mert “a háború alatt na­gyon sokat áldoztak a hazáért.” hírre még óriásibb vihar tört ki, azt'kiabálva, hogy hát akik elestek, özvegyek, árvák ma­radtak, akik legtöbbet áldoztak, azok nem kapnak kárpótlást, azoknak nincs pénz. Amire Bethlen cinikusan azt mondta, hogy “azokról most nem bírunk igondoskodni a jelenlegi válsá­gos pénzügyi helyzetben.” (De nekik jut a revíziós üzletből 240 millió!) Kiderült egyéb­ként, hogy Bethlenék ar parla­­•mentnek ezen viharos ülésére számítva, hogy Bethlenék há­gai piszkos üzletét le fogják lep lezni, megtiltották a lapoknak, hogy bármit*is írjanak a hágai 240 milliós nagybirtokosi egyez ményről * Az “ellenzék”,‘különösen a szoedem fascisták akik most úgy ordítoznak, maguk is tá­mogatták Bethlenék revíziós szélhámosságát, sőt a szoede­­mek a Bethlennel kötött paktu­mukban ezt a támogatást a kül­föld előtt egyenesen meg is fo­gadták. Ezzel kapcsolatban az Amosz szerepét is világosan láthatják most már az amerikai magyar munkások: Bethlenék fizetett ügynökei voltak a 240 milliós üzletben, ezért, a grófok nagy­birtokaiért ordítozták olyan szivhasogató.an a “hazamen­tést” és “Trianoni revíziót.” h National Miners konvenciót ápr. 1-én fogják megtartani Forradalmi verseny az an* gliai kisebbségi mozgalom­mal. A'harmadik fronton, az Uj Előre előfizetési kampányának frontján, azonban sok még a kí­vánni való. 2,000 uj előfizető volt a jelszavunk és ha összefogunk -a- s a bányászplézek, acél­telepek, ipari városok robotosai össze is fog­nak, úgy rövidesen sokkal nagyobb .eredmé­nyekről számolhatunk be. * A háziagitáció módszereit mindenki ismeri. Az Uj Előre fontosságával minden öntudatos munkás tisztában van. A kötelességét min­denki tudja. És ha ez a három megvan a mun­kásban, megérti a mi kérésünk teljesítésének szükségességét. MINDEN HÉTEN EGY ES­TÉT AZ UJ ELŐRE TERJESZTÉSÉRE, AMÍG KAMPÁNYŰNK TART. Fel a munkára! Minden egy estét az Uj Elő­re terjesztésére és meglesz a 2,000 UJ ELŐ­FIZETŐ. munkanélküliek száma óriási és a hatóságok, lázadástól félve, kényszerítik őket, hogy a bőr tön kemény cementpadlóján aludjanak. A Trade Union Uni­ty League szervezői itt osztot­ták ki a gyűlésre hivó röplapo­kat, melyeket a munkások lel­kesedéssel vettek át. A gyűlé­sen résztvevő munkanélküliek élesen elitélték a “könyörado­­mány” rendszert és a TUUI. programja alapján a “munka, vagy munkanélküli* segélyezés” mellett foglaltak állást, a bó­­szók terhére, a munkanélküli tanácsok utján kezelve. Rövi­desen nagyobbszabásu munka­­nélküli tüntetést fognak tarta­ni. CHICAGO, III., jan. 31. — A kapitalista lapok jelentése sze­rint is Chicagohan«a munka­­nélküliek a legnagyobb szenve­déseknek vannak kitéve és a Kommunista Párt vezetése alatt, a városi alkalmazottak­kal karöltve, akik hónapok óta nem kapnak fizetést a várostól, nagyszabású tüntetést rendez­nek a városháza előtt “le *a munkanélküliek kilakoltatásá­val” jelszóval. A kilakoltatási bíróságok teljes üzemmel dol­goznak. Nagyon sok munkást utcára szórnak. Minden nap száz és száz ügyet tárgyalnak le a kilakoltatási bíróság előtt és a jelentések szerint soha még ennyi kilakoltatási kere­set nem volt benyújtva egy idő­ben. A Munkanélküli Tanácsok megalakítása a legfontosabb kérdések egyike és szepves ré­szét képezi a Trade Union Uni­ty League “szervezzétek a szer­­kezetleneket” jelszavának. A munkanélküliek harcba vezeté­sével egyidőben- követelni kell a 7 órás munkaidőt, a speed up, bérlevágások megszüntetését a munkában lévők részére és igy egyesítve a munkásságot, ha­talmas tömegeket kell mozgó­sítani a február 26-iki munka­­nélküli világtüntetés sikere ér­dekében. PITTSBURGH, Pa., januái 31. Pat Toohey, a National Miners Union központi titká­rának jelentése szerint ezei rank arid file delegátus fo( részt venni a második orszá­gos konvención, melyet Pitts urghban tartanak meg ápri­lis elsején... Mialatt Lewis, Fiscbwick rothadt rablóban* dája egymás között marako­dik, hog yki kapja a graf­­telés jogát a check-off alap­ján, addig a harcos bányá­szok terveket dolgoznak ki a bányászok védelmére a bér­levágás ellen, melyet augusz tus végén a kollektiv szerző­dések lejárásával akarnak; keresztülhajtani g, szénbá­rók. A haremódfszerek meg­állapításán kívül a napiren­den fog szerepelni a munka­­nélküliség, a szervezetlenek szervezése, a dél meghódítá­sa és egyéb kérdések, me­ly Trade Union Unity Lea gue által lefektetett program ban foglaltatnak. Az összef National Miners Union locso­lok rövidesen meg fogják kezdeni a delegátusok megvá lasztását a konvencióra. Az angliai kisebbségi bá­nyászmozgalom for radalml versenyre hívta ki a NMU-t, hogy a konvenciójára 1000 delegátust vonultasson fel.. LELŐTTEK EGY GANG­­SZTERT NEW YORK, január 31.— ‘Wild Bill’ Lovett gangsztert tegnap a rakparton meggyil­kolva találták. A gyilkossá­got Lovett bandájával kon­kuráló gangszterek követ­ték el. TÜNTETETT BRIDGEPORT, CONN.-BAH A MUNKANÉLKÜLIEK NAGY TÖMEGE A munkanélküliek százai vonultak a városháza elé a rendőrterror ellenére. BRIDGEPORT, Conn., jan. 31. (Az Uj Előre jelentése.) — A City Lumber Co., 150 embert keresett a helyi lapokban egy hajórakomány deszka kipakolásához: A hirdetésre mintegy öt­száz ember jelentkezett, melyből vagy harmincat felvettek. Az elkeseredett munkások erre plalcátokkrí p ár—' elé - ' tak. A plakátokon “Work or Wages”-t követeltek. Megszervez­ték a Munkanélküliek Tanácsát és a városházának lol-oséjárói ahol a polgármestert várták, kíméletlenül ostorozták a tőkés rendszert. Erre rendőr-csoportok vonultak ki és kezdték szét­oszlatni a tömeget-* A pojgármester végre megérkezett, akitől a Munkanélküliek Tanácsának öt tagja azonnali segélyt követelt, mire a polgármestei kijelentette, hogy “nem »nyúlhat a levegőbe segélyért, a jótékonysági kassza pedig üres.” Követelték, hogy adóztassák meg a tőkéseket, erre ő kijelentette, hogy “ez neír az ő hatáskörébe tartozik.” A tiltakozó tömeget végre felosz látták rendőri brutalitással NAGT TÜNTETÉSEK LESZNEK AZ EGÉSZ VILÁGON FEBRUÁR HÚ 2E-ÁN • • 7 órás munkanapot, a speed up rendszer meg­szüntetését, azonnali munkanélküli segélyt követelnek a bószok terhére CHATTANOOGA, Tenn., jan. 31. — A Trade Union Unity League újonnan megnyílt helyiségében megalakították a Mun­kanélküli Tanácsot, mely egyúttal az első, melyet valaha is lé­tesítettek a Délen. Fehér és fekete vasúti és foundry munká­sok voltak jelen nagyobbára. A városi tisztviselők kijelentése szerint is a munkanélküliség ijesztő arányokat ölt és soha még ilyen mértékű nem volt. A* ~ ~__ VIHAR A HORTHY PARLAMENTBEN BETHLEN REVÍZIÓS ÜZLETE MIATT ___* Támadják a Bethlen-kormányt, mert “eladta a revíziót” 350 nagybirtokos érdekeiért. A nagybirtokosok pénzét “meg kellett mente­ni”, de nincs pénz a hadiözvegyeknek ’. és árváknak. BUDAPEST, jan. 31- — Óriási vihar tört ki a Horthy-par­lament tegnapi ülésén Bethlenék hágai revíziós üzlete körül---­Amikor Bethlen miniszterelnök megkezdte a beszámolóját a hágai tárgyalások eredményéről, a polgári és szoedem ellenzék óriási lármába tört ki, azt kiáltozva Bethlen felé, hogy miután évek óta űzték ä “haza nevében” a Trianoni “revizióg” propagan-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék