Uj Előre, 1930. április (26. évfolyam, 6363-6392. szám)

1930-04-01 / 6363. szám

Világ Proletárjai Egyesüljetek Minden Hatalmat a Munkásoknak VOL. XXVII. ÉVFOLYAM, NO. 6363. NEW YORK KEDD, ÁPRILIS 1, 1930. EGYES SZÁM ÁRA 3 CENT Országos konvenciót! szervez júliusra a MunkanélküliTanács Kínai gyermekek tüntetnek a Szovjetunió mellett Május elsején követelni kell “Mtmkát, vagy Bért” az or­szág dolgozó és munkanél­küli millióinak. NEW YORK, március 31. A Trade Union Unity League által március 29—30-ára egy behívott országos munkanél­küli konferencián az igazoló bizottság végleges jelentése szerint, tizennyolc államból, negyvenkilenc városból, ti­zenkilenc ipar munkásságá­nak képviseletében 215 dele­gátus vett részt. Húsz dele­gátus a közép-nyugatról nem érkezett meg idejében, mert autójukat a nagy hóvihar feltartóztatta. A hét millió munkanélkü­li érdekében megtartott kon ferenda egy 35 tagú orszá­gos vezetőséget és egy 13 ta­gú szükebb bizottságot vá­lasztott, amelynek feladata lesz az ország munkanélküli és dolgozó munkásait Mun­kanélküli Tanácsokba szer­vezni a lefektetett program kiharcolása érdekében. (A programpontokat lapunk teg napi. számában közöltük.) Shmiss jelentése után, a melyről már beszámoltunk, Jack Johnston ismertette a Trade Union Unity League céljait és' kihangsúlyozta, hogy a következő három hó­nap alatt 50,000 uj tagot kell a TUUL-be beszervezni. Majd egy néger delegátus tett jelentést a déli államok­ban uralkodó- helyzetről. El­mondotta, hogy miután a gyárosok a néger munkások százait elbocsátják, akkor csavargás miatt letartóztat­ják őket és kényszermunká­ba fogják, ahol egy cent fi­zetést sem kapnak. A konferencia követelte a március hatodiki tüntetéssel kapcsolatos összes letartőzta,­­tottak fölmentését. Ugyancsak részletes tervet dolgoztak ki, a még munká­ban levők és a munkanélkü­lieknek május elsejei mozgó­sítására. A nemzetközi mun­kásság e napján a politikai tómegsztrájk központi jelsza va köré munkásmilliókat kell felsorakoztatni a “Mun­kát, vagy Bért” követelés ki harcolásáért. Chiang Kai Shek véres uralma ellen demonstráló pio­nírok éltetik a Szovjet Uniót, a felszabadult munkásság hazáját és Ígérik, hogy Kínában is megalakítják a Szovje­teket. Harcolnak a bányászok a Szovjet Unióért Lens, Franciaországban tüntetés volt, utcai harcokkal a csuhás és tőkés háborús uszítás ellen Yuanchow várost is elfoglalták í kínai iris serepk 150 inértföldet nyomultok előre Kiangsi tartományban. SHANGHAI, március 31. A kínai munkások és parasz­tok vörös partisan csapatai Csiangék minden kapkodása és az amerikai imperialisták minden uszítása ellenére győ zelmesen nyomulnak előre* tovább Kiangsi tartomány­ban. Kancliow és Nanyung városoktól, amelyeket leg­utóbb foglaltak el, 150 mért földnyire vonultak tovább előre és elfoglaltak egy uj várost, Yuancliowt, hol szov­jeteket teremtettek. Az amerikai imperialisták ezzel kapcsolatán újabb lár­mát csapnak azzal, hogy a “banditák” kezébe került néhány amerikai és angol misszionárius csuhás is s ezek “kiszabadítása” címén követelik újból, hogy ameri­kai csapatokat küldjenek a “lázadók” leverésére. Mindez annyira nem félem liti meg a kinai vörös serege­ket, hogy a most elfoglalt Yuanchowból is nyomban to­vább vonultak, hogy az előt­tük levő többi várost is el­foglalják s kiverjék onnan a hazai kapitalistákat, földbir tokosokat és idegen imperia­listákat.--------o-------­EMBERTÖRTÉNETI VILÁG­KIÁLLÍTÁS BÉCSBEN. WIEN, március 31. — Itt megnyílt az embertani világ­kiállítás. Többek közt 9,000 em­beri koponya van kiállítva a legkülönbözőbb korokból és fa­jokból.--------O--------4.000 ÉVES MÚMIÁT TALÁL­TAK. CAIRO, március 31. — Egyp­­tomban, Meydum mellett egy Sat-Her-em-Hat nevű nő mú­miáját találták meg, akit K. e. 2.000 évvel temettek el. Mellet­te drága ékszerek voltak. Nagy légi hadgyakorlatok a Csendes óceáni partokon SACRAMENTO, Call., márc. 31. — A következő napok alatt hadszíntérré változik át Cali­fornia kék ege. Kedden az ame­rikai légi flottájának 150 repü­lőgépe hadgyakorlatot tart és vissza fogja verni a ‘“Vörösök” légi támadását. így készül az amerikai impe­rializmus a békére, illetőleg a Szovjet Unió ellenes háborúra. --------o-------­HALÁLRA ÉGETT DARLINGTON, S. C., márc. 81. — A “Darlington Szállodá­ban” tűz támadt. Mrs. George Wright 70 éves nő, a szálloda egyik vendége, halálra égett. --------ó--------­KÉT Nő A TŰZ ÁLDOZATA LETT OPORTO, márc., 31. — Por­tugália e kis városának legna­gyobb ruhaüzletében tűz tá­madt, melynek két nőmunkás áldozatul esett. LENS, Franciaország, március 31. — Az itteni bányászok ezrei hatalmas arányú tüntetést rendeztek az imperialista há­ború, a csuhások és tőkések együttes uszítása ellen és a fenye­getett Szovjet Unió védelmére. A bányászokhoz más munká­sok ezrei is csatlakoztak és utcai fölvonulás keretében tüntet­tek a háború ellen. Áthidalfiaiatlanok a | tőkés hatalmak közt levő nagy ellentétek Az olaszok ismét a konferen­cia felfüggesztését kérik. LONDON, március 31. — Mindannak dacára, hogy az | öt imperialista világhatalom | küldöttei minden lehetőt ei­­j követtek és elkövetnek, hogy legalább látszólagos egyez­mény jöjjön létre köztük, mindennap csak jobban be­bizonyosodik, hogy a rabló hatalmak közti ellentétek oly súlyosak, oly mélyen szántónk, hogy képtelenek azok áthidalására. így- a konferencia sorsa megvan pecsételve és sem Stimson, sem MacDonald, sem Briand politikai trükk­jei nem fogják azt a végki­­mulástól, a teljes kudarctól megmenteni. Olaszország to­vábbra is ragaszkodik állás­pontjához, hogy Franciaor­szágéval egyenlő flottával rendelkezzen. Az angol­francia és az angol-amerikai ellentétek is oly súlyosak, hogy nincs remény a meg­egyezésre. Éppen ezért az olasz küldöttek ismételten azt ajánlották, hogy több hó­napra függesszék fel a kon­ferenciát. Az egyetlen kérdés, ami­ben egyetértenek, az a Szov­jet Unió megtámadása. Ez­ért a világ-proletariátusnak résen kell lenni áz irtiperia­­ta háború polgárháborúra változtatására és a Szovjet Unió védelmére. Kolnoje falu mezőgazdasági tanácsa. Rjasan elnök előterjeszti az ötéves tervet. Csökken az acélipar rendeléseinek száma Sikeres lesz az ápr. 4-iki egyletközi elő készítő konferencia Minden magyar munkásegy­let delegátusa ott legyen. A francia imperialisták rend­őrsége megrohanta a'tüntető­ket. A bányászok azonban föl­vették a harcot a francia kapi­talista kozákokkal és kemény utcai harc keletkezett. A rend­őrség végül annyira ment bru­talitásában, hogy sortüzet adott a bányászokra. Az eddigi jelentés szerint 12 bányász megsebesült, sokakat letartóz­tattak, akiknek kiszabadítására nyomban akcióba lépett a Nem­zetközi Munkássegély. A francia imperialisták uszí­tanak legvadabbul a Szovjet Unió ellen. Viszont a francia munkások is egyre nagyobb arányokban szervezkednek és mozgósítanak a háborús ve­szély ellen és a Szovjet Unió védelmére a Kommunista Párt vezetése alatt. Magában a fran­cia hadseregben, a proletárka­tonák közt is, eredményes agi­­tációt végeznek, hogy ha a tő­kések meg mernék indítani a háborút a Szovjet Unió ellen, változtassák át azt nyomban forradalmi, polgárháborúvá a kapitalisták ellen.---------o------— Kilenc ember a vízbe veszett BELGRAD, március 31. — Jugoszlávia és Albánia határán az Ochrida tavon egy motor­csónak fölborult és kilenc em­ber a vizbeveszett.--------o-------­Újabb hajszát kezdtek a fili­­pinoi munkások eilen LOS ANGELES, Cal., márc. 31. — A filipinoi munkások el­len uszított fascista elemek, de­tektívek segítségével, megtá­madták egy táncteremben az ott lévő filipinoi munkásokat. Ezek védekeztek. Több sebesü­lés történt.--------o-------­A “NEDVESEK” VANNAK TÖBBSÉGBEN PHILA­DELPHIÁBAN IS — A Quaker város lakosai is öt az egy arányban leszavazták a száraz törvényt és az ital sza­bad árusítása mellett foglaltak állást. j tawcióra készül a NMU III. kerülete Sikeres konferenciát tartot­tak március 28-án. Megvédik Newark, N. J. munkásai a néger testvéreiket A munkanélküliekért harco­lókat kidobatják a néger munkások félrevezetői. ” " '' NEWARK, N. J„ március 31. Mint megírtuk, L. Grant, néger munkás családját, aki régóta munkanélküli, rend­őri erőszakkal kilakoltatták a 19 Livingston St. sz. ház­ból, mert a házbért nem bír­ta fizetni. A Munkanélkü­liek Tanácsa a Kommunista Párt teljes támogatása mel­lett tüntetést rendezett a ki­lakoltatás ellen, figyelmez­tetve a város vezetőségét a tett Ígéretére, hogy munka­­nélküli munkást nem enged­nek kilakoltatni. De az ígé­ret náluk nem számit. Sőt, a kik védték a kilakoltatott né­ger munkáscsaládot, azok kő zül hármat letartóztattak. Egyben a néger munkások ellen, különféle címeken, (hogy “a bűnözést” és “pro­stitúciót” üldözik) terrort kezdtek. ZEIGLER, 111., március 31. A National Miners Unió illi­­noisi kerületének április 5. ést 6-án Zeiglerben megtar­tandó kerületi konvenciójá­nak előkészítésére alkerületi gyűléseket tartanak. A har­madik ilyen alkerületi érte­kezletet március 28-án tartót ták meg Zeigleren, Franklin County összes bányáinak képviseletében. A Trade Union Unity Leaguet Nat Ross szervező képviselte, gyülésvezető George Patter­son, egy Christophen bá­nyász volt. Az alkerületi konferencián megjelentek a National Miners Unió összes lokáljainak delegátusai és a United Mine Workers Unió több lokáljának munkástag­sága, kiknek szemét teljesen felnyitota a springfieldi és indianapolisi ugynev ezett “konvenció”. PINEVILLE, Ky., március 31. A Pioneer Coal Co. bá­nyájában történt robbanás következtében élve elteme­tett 16 bányász sorsa még mindig ismeretlen. A bánya bárók spórolási szempontból nem igen törődnek a menté­si munkálatokkal és azzal vé dekeznek, hogy ha robbanás nem is ölte meg a bányászo­kat, bizonyára megfullad­jak a bányalég következté­ben. A bányába temetett 16 bányász mind nős és 40 gyér meket hagytak hátra. rendelések “a legalacsonyabbak az elmúlt hónapok közül”. Az elmúlt évi átlag heti 50,000 tonna szokott lenni, mig az utolsó hetekben csak 20,000 tonnára adtak le rendelést. A Bureau of Agricultural ! Economics of the Department of Agriculture jelentése szerint a gabona ára március 15-én a legalacsonyabb volt 1913 óta, ami természetesen a mezőgaz­dasági válság emelkedését je­lenti. Roosevelt new yorki kor­mányzó egy “tervet” közölt a munkanélküliség megoldására^ melyben a bószok jószívűségé­re, fenkölt amerikai szellemére utal és felszólítja a jótékony­­sági könyöradományi intézete­ket, hogy fokozott mértékben támogassák a munkanélkülie­ket. Mindezeknek keresztülvi­telére egy bizottságot nevezett ki. Nem az első és nem is az utolsó bizottság ez, melynek célja, hogy a munkásoknak fo­kozódó elégedetlenségét leve­zesse — azonban a munkások és munkanélküliek megtanul­ták, hogy a válságból származó nyomort csakis harcokon ke­resztül verhetik vissza, csakis a Munkanélküli Tanácsokon ke­resztül fognak igazi eredmé­nyeket elérni, nem pedig a bur­­zsoa “jótékonysági” hazugsá­gokban való megnyugvással. --------ő-------­ÖNGYILKOS LETT EGY NÉ­GER MUNKANÉLKÜLI Waverly Burns néger mun­kanélküli munkás, menekülni akart az éhezéstől s leugrott a 301 W. 151-ik utcai ház ötödik emeletéről. Az öngyilkossága előtt fölvételét kérte a Harlem kórházba, ahol azonban nem fogadták be.v a--------O-------­xt 250 milliót költöttek művé­szi tárgyakra Az Egyesült Államok az el­múlt év folyamán magáncélok­ra és múzeumok részére művé­szi tárgyakért 250,000,000 dol­lárt költött el. Ugyanakkor azonban segély nélkül, éhezni hagyja a munkanélküli millió­kat. , v Ja J-c . ,. Newark munkásai, köztük a magyar munkások is, tel­jes erejükkel és testvéri szo­lidaritásukkal támogatják néger testvéreiket. S min­den osztálytudatos munkás a legélesebb harcot fogja fel­venni azok ellen, akik a né­ger munkások támogatása ellen állást foglalnának, a kik vagy a kapitalisták által mesterségesen nevelt fehér sovinizmusból és a “négerek­től való tartózkodásból”, vagy pedig gyáva félénkség­ből, hogy “nekik is bajuk le­het, ha néger testvéreiket tá­mogatják”, megtagadnának bármilyen nemű védelmet és vendégszeretetet néger test­véreiktől. NEW YORK, március 31. A St. Lukas Churcliben ‘mun kanélküli”- gyülekezetét tar­tott egy néger.csuhás.A Ne­gro Labor Congress képvise­lője, Cecil Hope a ‘‘vitánál” szó't kért, mire a csuhások és a hallgatók közt jelenlevő néhány Lovestoneista kido­batták Hope-t. Láthatják ebből a néger munkások, hogy mit tesznek értük né­ger félrevezetőik. i * NEW YORK, március 31. Az ország minden részéből beérkező jelentések szerint mindenütt folynak előkészü­letek a május elsejei tünte­tésre. A Kommunista Párt felhívására az összes munkás egyesületek részt vesznek az elökészitési munkálatokban. A new yorki konferenciát áp rilis 4-én fogják megtartani a Manhattan Lyceumban, Detroitban vasárnap, április 13-án, délután 2 órakor 3782 Woodward Avenue alatt, Bal timoreban április 18-án, este 8 órakor, 514 North Eautow Street alatt fogják az egylet közi értekezletet megtarta­ni. A Kommunista Párt felhí­vással fordul a munkásság­hoz, amelyben május elsejé­nek politikai tömegsztrájk­ká alakítására szólítja őket: “Május elsejét az amerikai munkásosztály egységfront­jának kialakításával politi­kai tömegsztrájkká kell ten­ni, a legszorosabban össze­kötve a munkanélküli és a munkában levő munkások azonnali gazdasági követelé­seivel s a párt jelszavaival, a melyek a tőkés rendszer el­len irányulnak. Május else­jének a jelszava: “harcolja­tok a militarizmus és a szov­jetellenes háborús uszítással kapcsolatban. ' Az Egyesült Államokban 1866-iki május elsejének megünneplése al­kalmával született meg a 8 órás munkanapért folyó harc és ezt idén ki fogjuk szélésiteni politikai tőmeg­­sztrájk kapcsán a “munkát vagy bért, munkanélküli biz tositást a fehér és néger mun kások számára, le a bérlevá­gásokkal, speed-up-pal és ra­cionalizációval, 7 órás 5 na­pos munkahetet a munkások nak, le a tőkés kormánnyal, a bőszok házőrző ebével!” — jelszavakkal. A new yorki konferencia, melyet a Manhattan Lyceum ban fognak megtartani pén­teken. április 4-én, este 8 óra kor, mértföldkövet fog képez ni a new yorki egységkonfe­renciák történetében. Éppen a szociálfascista szocialista pái’t és a fascista American Legion és Veterans of For­eign Wars provokációja kö­vetkeztében már eddig is sok kai több egyesület, ipari unió, munkásszervezet csat­lakozott az egységkonferen­ciához, mint bármikor a múltban. Minden magyar munkás­szervezet küldjön delegátust az elökészitö konferenciára. Összeütközött két hjó ST. HELENS, Ore., márc. 31. Három személy meghalt és ti­zenkettő súlyosan megsebesült, amikor a Columbia folyón két hajó összeütközött. Ma lesz a Gastonia-bankett Ma este tartják meg a Gas­­toniai harcok évfordulóját a Manhattan Lyceumban, 66 E. 4th St. Az ünnepély a déliekkel és a néger munkásokkal való szolidaritásnak kifejezése, egy­ben a déli szövőmunkások to­vábbi szervezkedésének segíté­se lesz. «BMW«« mm mm mmam «mim »nmmm t. IHV mt (m rw ohm» m mm tmr*. m. *■ «Mw au m m «w» mm W» Szervezési kampány indul az ország munkanélküliéinek megszervezésére __ _ _ _ i . ...--------------------------------------------------------------------­Politikai tömegsztrájkba lép a j világ munkássága május 1-én j Esett a gabona ára! NEW YORK, március 31. — Az acélipari válság fokozódik. A tőkés lapok számadatai pukkasztják fel a Hoover által fab­rikált prosperitás-szappanbuborékot. A Journal of Commerce március 27-iki számában siránkozva állapítja meg, hogy “visz­­szaesés van a vasipar rendeléseiben”. A Hoover által nagy­hangon behirdetett építkezések következtében az épületvas FIGYELEM NEW YORKI MAGYAR PÁRTTAGOK! I Szerdán este 8 órakor az ösz­­szes new yorki párttagok gyű­lést tartanak a Munkás Otthon­ban, 350 E. 81 St. alatt igen fontos probléma megbeszélésé» re. Kivétel nélkül minden párt­tagnak meg kell jelenni, párt­fegyelem terhe alatt. ORSZ. MAGY. BÜRÓ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék