Uj Előre, 1930. április (26. évfolyam, 6363-6392. szám)

1930-04-01 / 6363. szám

Áz IL D felhívása Amerika dolgozóihoz! MUNKÁSTÁRSAK! Az Egyesült Államok dolgozóinak egyhatoda van munka­­nélkül. Eddig semmit sem tettek az érdekükben, sem az állam, sem a városok. Mikor a Kommunista Párt és a Trade Union Unity League vezetése alatt százezres tömegekben tüntettek az ország ipari központjaiban s előterjesztették követeléseiket Munkát, vagy bért, 7 órás munkanapot, 5 napos munkahetet —> meghallgatás helyett rendőrök törtek a munkásokra, lóháton, motorbiciklin, gyalogosan, polgári ruhában. Gépfegyvereket, könnygázbombákat használtak ellenük s március 6-án 1,000 tnunk'st tartóztattak le a munkanélküli tüntetéseken. Közöt­tük van W. Z. Foster, a Trade Union Unity League titkára, R. Minor, a Daily Worker, az egyetlen angol nyelvű munkáslap szerkesztője, I. Ämter, a Kommunista Párt kerületi titkára. Lázitással, gyilkosságra való felbujtással vádolják őket, meg­tagadták az esküdtszcki tárgyalást attól való félelmükben hogy az esküdtek közé munkások is kerülhetnek, s igy nem hajthatják végre terveiket, nem zárhatják el nyolc évre, mint ahogy tervezik. Türheti-e ezt a munkásság ? Nem, százszor nem! A Nem­zetközi Munkásvédelmi Szervezet, mely azokat a munkásokat védi. akiket sztrájkokban vagy más munkásmozgalmi tényke­dés következtében elfognak, most is mindent elkövet, hogy a munkanélküli tüntetéseken letartóztatott munkásokat meg­védje. Törekvése azonban csak úgy lesz sikeres, ha az Egye­sült Államok munkássága felsorakozik mögé. Ezért szólítunk tél minden szakszervezetet, minden egyesületet, hogy a csatolt angol nyelvű határozati javaslatot tegyék magukévá s azt alá­írásukkal, pecsétjükkel ellátva küldjék be a gyűlés után a csa­tolt borítékban. Ebben a határozati javaslatban követeljük: 1. Foster, Minor, Ämter s mindazoknak a munkásoknak, akik ellen a munkanélküli tüntetésből kifolyólag eljárását in­­ditottak meg, ügyük beszüntetését. 2. A Criminal Szindikalista törvények megszüntetését. Ezen törvények alapján ítélik el hosszú börtönbüntetésre azo­kat, akik a munkásokat szervezik. Most 113 munkás 1,105 évi börtönre van ítélve ezeknek a törvényeknek az alapján. Kö­zöttük van a 7 gastoniai elitéit, akiknek az a bünük, hogy Délen a bennszülött amerikai szövőmunkásokat szervezték, akik el­képzelhetetlen speed upban napi 12 órai robot után heti 10—12 ! dollár bért kaptak. Előbb villamosszékben akarták őket el­­í égetni, de a Nemzetközi Munkásvédelmi Szere vezet felhívásé­ira az amerikai munkásság erőteljesen tiltakozott ellene s igy jnem merték ezt végrehajtani, de 18—20 évi börtönbüntetést 'mértek ki rájuk. Annál felháboritóbb ez a vészitélet, mert (Ella May Wiggins szövőmunkásnő s a marioni szövőmunkások gyilkosait, akiket a piketvonalban lőttek le a szövőbárók bra­­vói, felmentették. A Nemzetközi Munkásvédelmi Szervezet megfellebbezte ezt az Ítéletet s Ifb a munkások kifejezést ad­nak, hogy követelik a gastoniai elitéltek felmentését, akkor ezt el is érjük. 3. A bevándorolt munkások ellen irányuló törvényjavasla­tok visszavonását. A szenátus előtt több olyan törvényjavas­lat van, mely a bevándorolt munkásokat meg akarja különböz­tetni a bennszülöttektől. Regisztrálni akarják őket, ujjlenyo­matokat akarnak róluk készíteni s fényképes igazolványokat akarnak részükre kiállítani, mint a gonosztevőkről. A Nem­zetközi Munkásvédelmi Szervezet harcol minden megkülönböz­tetés ellen, mely egyes munkáscsoportok ellen irányul, s igy védi a bevándorolt munkások jogait is, amit azzal is bizonyit, hogy Tapolcsányi János magyar munkás védelmét is vezeti, akit azért akarnak polgárjogától megfosztani, mert a mái mun­kásellenes Horthy kormányzatról elítélően nyilatkozott. 4. A néger munkások üldözésének, lincselésének beszün­tetését követeli. 5. önvédelmi jogot a munkásságnak. Bármily sérelem éri őket, akár bérlevágás, akár béremelésért, munkaidő stb.-ből ki­folyólag sztrájkolhassanak, szabadon piketelbessenek. Munkástrásak! Egyben anyagi segítséget kérünk. A bailek. 'perköltségek, az osztály harc foglyainak s azok családjainak tá­mogatása rengeteg költséget igényel. A munkásságnak kell azt előteremteni, mert azokat, akik a munkásosztály ügyéért harcolnak, szenvednek, c^ak a munkások s azok az egyesületek, szervezetek támogatják, amelyben munkások vannak. Kérjük tehát anyagi tehetségükhöz mérten szavazzanak meg bizpnyos Összeget s azt mielőbb küldjék be, nehogy fennakadást szen­vedjen azoknak a munkásoknak az ügye, akik az összmunkás­­ság érdekeiért harcolva kerülnek börötönbe. Munkás szolidaritással köszönti önöket Louis Engdahl, az I. L. D. közp. titkára. WITH THE YQUN6 WORKERS Edited by the YOUNG COMMUNIST LEAGUE 43 E. 125th St., New York City. THE “YOUNG WORKER” AND THE TOILING YOUTH SZERVEZETEK KALAUZA UNIÓK Országos körútra in­dult el a Munkás Is­kola szervezője Frank Vikukel elvtárs az Országos Magyar Munkás Is­kola megbízásából országos körútra indul, hogy ennek a fontos intézménynek szerve­zett támogatást biztosítson. Más fontos megbízásai is vannak. Kérjük olvasóinkat és a testvérszervezeteket, hogy mindenben támogas­sák. Április 1-től 3-ig Martins­­ferry és körzet. Április 4, péntek este 7 órai •kezdettel, Yorkville, 0. Nép­gyülés . v . Április 6, vasárnap este 7 órakor, Dayton, O. — Kos­suth kolónián, North Day­­ton. Április 9, szerda, Colum­bus, O. Népgyülés. Április 10, csütörtök, Cin­cinnati. Előre olvasók értekez­lete. Április 11, péntek, Cincin­nati. Népgyülés. Április 12, szombat, Indian­apolis. Április 13, vasárnap, Indian­apolis. Népgyülés, Április 14, hétfő, Indianapo­lis. Április 15, kedd, Zeigler, Liberty Hall. Április 16, Szerda, Zeigler. Népgyülés.---------o---------­FIGYELEM! MCKEESPORT ÉS KÖRNYÉKE! VITAEST YOUNGSTOWN­­BAN A Magyar Munkás önképző Egyesület április 3-án, csütör­tökön este vitaestét tart a 27 Front St. alatti helyiségében. Tárgy: A mai munkanélküli­ség és annak okai. A vitában minden jelenlevő résztvehet. Ezúton is meghívunk minden youngstowni magyar munkást. A WIR Országos Magyar Szekciója április 6-án, vasárnap d. e. 10 órai kezdettel, országos konven­ciót tarta a Labor Tempieben, 243 E. 84 St. alatt. Minden egylet válasszon de­­leátusokat erre a konveniőra. Azok az egyletek, amelyek távol esnek, küldjenek megbízólevelet a WIR központnak, hogy az osz­tályukat képviselje. A konven­ció megtárgyalja, a magyaror­szági munkások segélyezését- A gyermek - nyaralóhelyeknek a fenntartását, zenekarok, sport­osztályok, segélykonyháknak a fentartását. A. Kertész, országos magyar titkár. --------o-.------­Figyelem Schenectady Tímár Sándor elvtárs, a ki­­adóhivatal megbízásából felke­resi SCHENECTADY-ben az Uj Előre olvasóit. Hátralékosok bekollektálása, valamint uj elő­­; fizetők szerzése végett. Kérjük a munkástái'sakat, hogy legye- 1 nek segítségére Tímár Sándor j elvtársnak ebben a munkában. A kiadóhivatal. --------o-------­AZ UJ ELŐRE JAVÁRA 1930 MÁRCIUS 29-ÉN TARTOTT I. B. GYŰLÉSÉN A mckeesporti munkások csoportja táncmulatságot ren­dez 1930 április hó 5-én este 8 órai kezdettel, a Kinggold St, 536. szám alatt, a Horváth Hallba, a Y. M. C. A, melletti helyiségben. A táncmulatság tiszta jövedelme az I. L. D. ja­vára lesz fordítva. Kérjük az összmunkásság szives támogatását. Belépti dij 50 cent. A rendezőség. —-------o--------­f TG VELEM, DETROITI MŰN­­KASSZERVEZETEK! Április 13-án délután 2 óra kor tartják a detroiti munkás­szervezetek “május elseje” kon ferenciáj ukat a Trade Union Centerben, 3782 Woodward St. alatt- Minden magyar szerve­­et képviseltesse magát 2 dele­­v., ussal. A MUNKÁS SZERVEZETEKHEZ ÉS EGYLETEKHEZ! Közeledünk Május 1-hez, amikor az egesz világ munkás­sága seregszemlét tart és felkészül a jövő küzdelmekre. Ez év­ben különösen nagy jelentősége lesz Május l-nek. Hatalmas utcai demonstrációkon milliós tömegeknek kell e Május 1-én tüntetni a fokozódó tőkés terror ellen, kell harcolni a tőkés ra­cionalizálás, speed up és munkanélküliség ellen. Az amerikai magyar munkások szerves részei az amerikai munkásosztálynak. Az amerikai, német, orosz, magyar és min­den más nyelvű munkásnak egységesen, mint egy osztálynak kell sztrájkolni Május elsején, kell tünteni, kell harcolni. A májusi tüntetéseket egységfront bizottságok készítik elő, amelyeket a Kommunista Párt és a forradalmi ipari szer­vezetek hívnak össze. Minden városban lesznek ilyen konfe­renciák. Minden osztálytudatos munkás indítványozza abban az egyletben, vagy szervezetben, amelynek tagja, hogy az kép­viseltesse magát a helybeli Májusi egységfront konferencián A Kommunista Párt Központi Magyar Bürója. A M.B.Ö.Sz, chicagói kér. osztályaihoz! A chicagói kerület Munkás Betegsegélyző és önképző Szervezet osztályai április hó 6-án, vasárnap délelőtt 9 órától kezdődőleg kerületi értekezletet tartanak, amely Chicagóban a Munkás Klub helyiségében, 1537—39 North Damen Street (volt Robey) Milwaukee és North Avenuek közelében lesz. Kérjük az osztályok titkárait, hogy a megbízó leveleiket vagy a delegátusok neveit és címeit legkésőbb április 1-re küldjék be az osztályok indítványaival együtt a kerületi titkár címé­re: Paul Petras 4809 N. Rockwell, Chicago, 111. Az értekezlet helységéhez el lehet jutni street care-on és elevateden is. A street car vehető Southról a Milwaukee avenueig és Damennél leszállani. Northról a North avenuei Damenig. Ele­vateden a Humboldt vagy a Logan Square veendő Damen streetig. Az állomással szemben van a helyiség. Ha valamely delegátus nem ismerné az útirányt, hívja föl a Munkás Klubot. Telefon: Humboldt 7788. Ott megkap­ja az utasítást az Otthonba jutáshoz. Petrás Pál, kerületi titkár An«k én Aauttslotnk íitriíiílé, *. irzt-lnnő. o. Aga • United Brother­­tioort of -Jái-pvnter* and Joiner» of Attifüch szövetségnek, »melynek «a liSfi-lk Liámu osztályát képest. Ala­kult juh. évi április hó 8-án. — Gyű­léseit fartj". » hónapnak minden má­sodik é* negyedik hétfőjén, iáién rendes *y Illések este 7 óra S0 perc­kor kezdődnek Rendkívüli gyűlése­ket a titkár posta utján hi» egybe, A negyedév; gyűlések január, április, Julius és oktdhsr első hétfőjén tár­latnak meg. amelyre minden tagnak meg kell jelennie. Tagja lehet min­den famunkás, ha a felvételre alkal­masnak találtatott Beteg tágjait 110.00 heti segélyben résaesltl, »0 hé­ten kertestül Hivatalos magyar nyelvi lapja az Uj Előre. — Gyűlé­seit tartja a Munkás Otthonban, 4301 Lorain Ave Titkár: Rudolph Wlach, betegséget nála keli azonnal bejelen­teni. — j'énzügyl titkár: Joe Oréca, 2778 East 126th Street. Cleveland. Ohio. — Található minden este «•tói 7-ig. Átutazók vagy eitávo­­tók nála jelentkezzenek. Baleset és haláleset színtér, ott jelentendő be. Urotherbood of Painters. Decoraters and Baperbangers of America 499. locaija gyűléseit minden szerdán este tartja a Labor Tempieben, 848 E. 84tb Street. Room lü. SEW iOHK) MAGVAK NYOMDÁSZ HAHÓM, Ao. *441. i. 1. V. — Elnök: Julius Ligeti. Aielnők: M. Schwarz. Titkár-pénztáros: A. Ncuteld, 69—éli Grand Ave., Maspeth, L. 1., (Tel.: Juniper 766») abová minden a uníont érdeklő levelek clmzendök. — (gyűlé­seit tartja minden hő első szombat estélyén, az Irving Plaza Hallban, Irving Place, bejárat a 15-ik utcáról. AMALGAMATED POOD WORKERS Baker Local No. 1. — Office: 850 E. 83th Street. — Hivatalos órák: Dél­előtt 9-tűl este 6-ig. Egyszer havonta szombaton tartja gyűlését a Labőt Temple-ben, 245 E. S4th St. — Tele­lőn: Regent 1767. Architectural Iron, liromse nod Structural Workers talon. — Gl’ülé­­seztk minden bő második és negye­dik keddjén a Rand Schoolbab, 7 K. 15tb Street alatt. Hivatalos helyiség 7 East 16tb Street, New York City, Telephone: Algonaulm 0120. Butehers Halon, Luca) 174. — Gyű­lései! k minden hó első és harmadik vasárnapján, d. e. » órakor a Labor Temple-ben, 243—7 E. 84th St. ~ El­helyezési iroda nyitva minden nap d. u. 5-től 6 óráig. Iroda room 12. Dceanmakers Hunion, Local 311. —■ Gyűléseit tartja a bó minden etaő és harmadik csütörtökjén a követkeső helyeken: Down-Town: Manhattan Lyceum, 66 K. 4tb SL Hanem: Laurel Garden, 76 E. U6tb St. Bronz: Mc­­iKinley Sy Garden. 1258 Botion Road. 1 Brownsville: Labor Lyceum, 228 sackman St. Brooklyn: office 106 Montrose Ave. Coney island: Pythian Hall. 2864 W. 21 et St. — As angoi­­nyelvtl gyűléseket a bő második és negyedik csütörtökjén tartja. Down- Town munka után 16 West 21it St. Harlem Branch: Harlem Caalon, lé W. uftb 8U, este 8 Órakor. Hat dollárt keres anyjuk egy héten Wexler...................................60 Piskóthy......................... 1.00 Bebrits...................................50 Lusztig ..................................60 Meyer...........,.......................50 Varga ............................. 1.00 Klein, Bronx.........................55 Laics......................................50 Klein, Newark.....................35 J’eigelstock............... .60 Horváth ................................50 Petercsák .............................50 i Cutrin ............;....................50 | Spitzer ................ .70 Freidenfeld ................... .70 Lőrincz ................................50 Kertész..................................50 Szabó ............. 1.00 összesen: $11.10 DALÁRDÁK M ALTALANOS MUNKÁS DALARDA. Helyisége Maavar Munkás Option. 350 E. Slst St. Elnök: Weiss Bertalan, 1000 Kelly öt. Alelnöki Szabó Miklós. Levelező titkár: Cellán János. 23 í Cypress Avenue. tón ek tanár: Losinszky Árpád, Daióráit tartja minden pénteken este S—10 óráig, amikor dalkedveló tagnak Jelentkez­hetnek. Havi gyűléseit mindén hö első keddjén tartja. CLEVELANDI ALTALANOS MIN­KAS DA LAUDA (Workingmen's Sing­ing Society). —- Dalóráit tartja min­den péntek este 8—10 óráig. Havi gyűlés minden hó második keddjén, az E. S, Munkás Otthonban, 1112.1 Buckeye Hoad. — Tanár: Tomási Ká­roly. Titkár: Béla Farkas. 277S East 79th Street Elnök: Lengyel János. Minden levél a titkár címére kül­dendő. CLEVELANDI W. S. MIN KAS DA­LÁRDA (Workingmen's Singing So­ciety). Férfi kar. Dalóráit tartja minden kedden 8—10 óráig. Vegves kar minden csütörtök este S—10-'g. 4300 Lorain Ave. Tanár: Tomási Ká­roly, 1063 W. 52nd St. —- Mindennemű levelezés a titkár elmére küldendő. Titkár: Balogh Lajos, 2161 W. 63rd St., tel.: Evergreen 24SÖ-R. Elnök: Heinrich Bertalan, 1861 W. 48th St.. Cleveland, Ohio DETROITI ALTALANOS MUNKÁS DALAUDA. Helyisége a Munkás Ott­hon, 6989 West Jefferson Ave., Det­roit, Mich. Elnök: Boesárdi József. Titkár: Jf.i. Jóssá János. 9129 Kell»r Street, Detroit, Mich. Énektanár Schauer Viktor. — Dalóráit tartja minden szerda és péntek este S órá­tól, amikor dalkedvelö tagnak jelent­kezhetnek — Havi gyűléseit minden hó második hétfő este 8 órától tartja. El.l/.AllGTHl MACI AH MUNKÁS DALAUDA, Elizabeth. N. J. Daióráit minden csütörtök este 8 órakor tartja saját helyiségében, 600 Magnolia SL tfinektanár: Faget Gyula. PHILADELPHIAI MUNKÁS DA. LAUDA saját házában, 1231 German­town Ave. Dalóráit tartja rnindeD héten szerdán este 8—10-ig. Elnök- Kovák László. Pénzgyi titkár! Nagy Sándor. Levelező titkár: Bálint lg­a- Dalárda cimé­­re Jíüí,1fnö,0, 123J Germantown Ave. — Gyűlések mindem hó utolsó szom­­bat estéjén. y Általán!!» Munkáé Dalárda, Sharon. Pa. — Daióráit minden szerdán éa szombaton este 7—8 között, gyűléseit minden hó negyedik vasárnapján tartja, a Fruit Ave.-l katholikus tem­plom alatti helyiségben. Daltanár; Székely Andor, 1S2S Spermán Av* Farrell. P, Elnök: Simon János. Tit­kár: Szenyz* M'klós. 207 W Budd St., Sharro P» THENTON1 MUNKÁS DALARDA. Gyűléseit tartja minden hó negyedik vasárnapján délelőtt a Munkás Ott­honban, 510 Adeline St. Dalóráit tart­ja minden pénteken este 8 ó-a­­kor. — Tanár: Schey Rudolf. Enökl Adóm István. Alelnök: Buday Imre. Titkár: lapp Károly, Pénztárnok: Csehi József. Jegyző: Horváth Jó­zsef. 202 Emory Ave. Minden levél erre TMS'I?re küldendő: Horváth J6- zset. 101, jmiory Ave., Trenton. N. J. WWV- Í L o tvöííöK. NEW VOHKI .“ELŐRE” SIOliED- vELO KOK. Elnök: Baehner Sándor. Titkár: Ruth Weinberg. — üzleti gyűlés minden hó ei3ö hétfőjén- ön­képző gyűlés minden hétfőn este 8 órakor. 360 E. 8Jst St 6-o* számú ‘.eremben. MUNKÁS OTTHONOK Cleveland Eiist Sidei Munkás 04«. h»<! Egyesület, 11123 Um-kov, Hoad. N\ít\a este 7—10-ifi. Az ipari szefv*4- zésre ingyen tfyülésterer». Klntfk ],ű­­,J4,”,0S' .Titkár Szabó Ferenc. 2(80 Ambler Ave. — Minden levél az Otthon címére küldendő, MAGVAK MUNKA« OTTHON 3RO East Slst St., New York. N V. Pbonei Regent 1)02”. MAG VAU MUNKÁS «SPIhTiN 37 -— loth Avenue, Newark, N. I, Phone: Biggelow <411. MAI.VAU munkás"HTTHON Miller If nil. Cornet Sfh nnd Star» Streets. Milwnnkee. Win. MAGYAR ilUNKAS OTTHON tail!) Lnrnln * venne Cleveland. O. ~ »:I|/IU1IH| MAGI AH Ml VK»> OTTHON Mmrnnlln Ave A* HtV St. MUNKÁS OTTHON' MT BE ML. Ind.. 12111 \V. Ciiifox st. — Nyitva minden este 6 órától éjfélig Vasár­on:- egét:: nap. P.illiárd. kugli, könvv­tír cv!.'i helyiséé. Hogy milyen szent a “család” a kapitalizmus szemé­ben, legjobban kitűnik Mrs. Lelia Murphi esetéből, aki kénytelen hirdetést közzétenni az újságokba a gyerekei örökbe adására, mert heti hat dollár keresetéből nem tudta őket eltartani. És a szentlelkii vasfazekak még azt merik állítani- hogy a Szovjet Unióban “tönkretették” a család szentségét.. v There are millions of young workers and young farmers in the United States. The working youth constitutes one fourth of the whole working class in the United States. The youths are found everywhere, in the mines of Pennsylvania and Illinois, in the steel mills of Ohio and Indiana, in the textile mills of New Jersey and the South, on the plantations in Cali­fornia and on the farms of the North West. These young boy3 and girls are working under the most vicious system of speed­up. The average wage of young workers is far from satis­factory (from $10.00 to $15.00 a week). The bosses take ad­vantage of the youth and make them work for lower wages and at a greater speed. The youth is used to take the places of the adult workers when the latter cannot work fast enough for the bosses. But the hard labor in the factories is not the only burden shouldered upon the young workers. The American youth is now playing a most advantageous role in the capitalist at­tempt to mobilize for the next imperialist butchery, and to use the youth as strike breaker^ against their fellow workers. While 7,000,000 workers- among them over 2,000,000 young workers, are walking the streets, in search for a job, the bosses of this country are spending.-millions of dollars for armaments and for war preparations. This year’s drive for the National Guard, Citizens Military Training Camps, Boy Scouts, Girl Scouts, etc., etc.- surpasses all previous campaigns. The un­employed and starving youth is being lured into these militarist organizations, where they are being trained as cannon fodder, and as strike breakers against the workers in strikes. Every­where we see the bosses sharpening their attack against the workers. The police is used to club the workers and to arrest the workers, the courts are utilized to jail them, the American Legion, and gangsters are used to club and kill the militant strikers and unemployed workers. The whole capitalist ma­chine is now openly challenging the working class. On the other hand, the American workers are waking up, are be­ginning to fight and to demand their rights. Recent strikes in the mining field, in the textile fields, in the auto industry, etc., the large masses of workers that participated in the un­employment demonstrations on March 6, all these have shown that the American workers are beginning to fight and struggle mighty hard against unemployment, -against wage cuts and for the 7 hour day, five day week, for unemployments insur­ance, etc. In order to stimulate the fighting spirit of the youth, in order to extend the organizational work and to teach them more of the class struggle, we must have a fighting youth paper, that appears regularly- and that serves as a guide for the fighting youth. The “YOUNG WORKER,” the official organ of the Young Communist League, is the only fighting youth paper in the country. It is a paper which fights and defends the interests of the broad masses of the working class youth in the factory, on the farm, in the armed forces, etc., etc. At this time the Young Communist League is carrying oa a campaign to raise 2,000 subscriptions and THREE THOU­SAND DOLLARS by June 1, in order to establish a Weekly Young Worker. All young workers and young farmers, all sympathizers and class conscious working men and women must give their support to the drive for a Fighting “Weekly-“ for the youth. The building of a “Weekly” paper will mean a bigger and stronger working class youth movement in the United States. A “Weekly” by May 1, 1930, will be a blow to the enemies of the working class. *A regularly appearing youth paper will be the best answer to the bosses’ attack on the Young Communist League and the Young Pioneers, and will help to rally the youth for defense of the Soviet Union for greater struggles against the^ bosses, and for greater vic­tories for the working class. The first issue of the “Weekly” wil appear on May 1, 1930. All working class organizations, unions, youth clubs and sports organizations are urged to send greetings to the first issue of the “Weekly.” All young workers are urged to send in their subscriptions and contributions at once. The price of the “Weekly” is: $1.50 a year, 75 cents for six months, and 50 cents for a three month trial sub. Send all subs and contribu­tions to: Young Worker- 43 East 12th Street, New York City.------------★------------­HARRY EISMAN JAILED FOR DEMON­STRATING ON MARCH 6. Fight For His Release! Over a thousand young workers and workers’ children de­monstrated March 22 in front of the “Hecksher Foundation” in New York, where Harry Eisman, militant young worker is being kept prisoner, to be sent to the “reformatory” for five years, because he participated in the demonstration of the un­employed workers on March 6. Harry Eisman has just served a sentence of six months, for demonstrating against the bosses’ organization, the boy scouts, when they sailed to their jamboree last summer. He came out of the reformatory still more determined to fight, with the young workers and workers’ children against the bosses. As a son of a worker and a member of the Young Com­munist League and the Young Pioneers, the organization of workers’ children in this country, he stayed out of school on March 6 and demonstrated together with the workers against j unemployment. He was again arrested and sentenced to 5 years in the “reformatory.” This is the answer of the bosses to the workers’ demands ; for Work or Wages, it is part of their new attack upon the 1 workers- hundreds of whom they have jailed for demonstrating; against unemployment on March 6. The Young Pioneers of America and the Young Commun ist League call upon all young workers and workers' children : to fight against this terror of the bosses against their organi­zation, to organize conferences and mass meetings and to hold j demonstrations for the immediate release of Harry Eisman without parole and for tlje cessation of all persecutions against the young workers

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék