Uj Előre, 1930. május (26. évfolyam, 6393-6423. szám)

1930-05-01 / 6393. szám

Föl ma délelőtt 11 órakor a Rutgers Square-re! Világ Proletárjai Egyesüljetek Minden Hatalmat a Munkásoknak Entered u second eines matter Aneruet I. IMI, at the Post Office New York. It. T.. ander the -Vet of March írd 1ÍTS. VOL. XXVII. ÉVFOLYAM, NO. 6393. NEW YORK MÁJUS 'l, 1930. EGYES SZÁM ÁRA 3 CENT Vonuljunk tüntető menetben a Union Square-re! HAMBÜRO, BUDAPEST, BUKAREST, SZÓFIA, VARSÓ, BÉGS; PRÁGA, MÜNCHEN, MADRID, KOPENHÁGA, LONDON, HA­VANA, BUENOS AIRES, MONTEVIDEO, MANILA, MELflUR­­NE, CAPE-TOWN ÉS EURÓPA, ÁZSIA, AMERIKA, AUSZRÁ­­LIA ÉS AFRIKA TÖBBI VÁROSAIBAN HATALMAS MÉRE­TŰ TÜNTETÉSEK LESZNEK A KAPITALIZMUS ELLEN, A SZOVJET UNIÓ VÉDELME MELLETT A PROLETÁR FOR­RADALOMÉ Egyedül a Szovjet Unióban ünnepük a dolgozók a kapitalizmus alól való felszabadulásukat. Lenin elvtárs Május Napjáról Retteg a viJág burzsoáziája Május Elsejé­től, a forradalmi munkások e harci napjától. A világ minden kapitalista, imperialista or­szágában mozgósították az egész államhatal­mat a munkások ellen. Számos városban os­tromállapotot hirdettek ki. A letartóztatott munkások száma több ezerre rúg.' Páncél­autók és eró's katonai osztagok cirkálják az utcákat. Az uralkodó osztály minden terror-intéz­kedése dacára Európa, Ázsia, Afrika, Ame­rika és Ausztrália minden nagyobb ipari vá­rosában, a munkások milliói fognak tüntetni a kommunista Internacionale forradalmi vö-1 rös lobogója alatt a mai kizsákmányoló, mun- j kásgyilkos kapitalista rendszer ellen, a világ munkásainak és szegény parasztjainak első hazájának, a Szovjet Uniónak a védelme mel­lett, a proletár-forradalom mellett. Egyedül Shanghai városában, a kinai had­urak, az angol, amerikai, japán, francia és olasz imperialista bérencek több, mint négy­száz munkást tartóztattak le, vetettek bör­tönbe. A röplapok százezreit elkobozták és ostromállapotba helyezték a várost. Ennek dacára a kinai munkások százezrei fognak tüntetni azon szándékuk mellett, hogy Szov­­jet-Kinát teremtsenek a mai félgyarmati ha­talmas területből. Berlinben a Kommunista Párt ereje vissza­vonulásra kényszeritette Zörgiebel szociál­­fascista rendőrfőnököt, aki kénytelen volt megengedni, hogy a Kommunisták a Lust­­gartenban tartsák demonstrációjukat s hogy a városban felvonulást rendezhessenek. Lipcsében és számos más németországi vá­rosban azonban, a szociálfascista rendőrfőnö­kök Zörgiebel tavaly alkalmazott taktikáját követik és megtiltottak minden utcai felvo­nulást. Itt a munkások harccal fogják bizto­sítani maguknak az utcához való jogot. Szófiában, Rigában, Budapesten, Páris­­ban, Jeruzsálemben és számos más városban szintén tömeges letartóztatások előzik meg Május Elsejének megünneplését. Mindezeken a helyeken azonban ennek dacára nagy tűn- i tetések lesznek. Gubában, Manilában, Argentínában, Bra­zíliában és a többi latin-amerikai országok­ban általános sztrájkba lépnek a munkások. Számos helyen itt is véres összecsapások várhatók a kapitalizmus ellen tüntető mun­kások és a mai rendszert védő zsoldosok közt. Bombayban s India többi városaiban, fórra dalmi hangulat uralkodik és súlyos harcokra van kilátás. A földkerekség ötvenhárom országának számtalan városában fognak ma tüntetni a munkások a Kommunista Párt vezetésével a kapitalista rendszer megdöntése, a Szovjet Unió védelme és a proletár-forradalom mel­lett. Ijjgy ország van csupán, ahol a munkások­nak nem kell szembeszállni az államhatalom pribékjeivel. Egy ország van csupán,, ahol a dolgozó ipari munkások, a szegény parasz­tok milliói és a Vörös Hadsereg, kéz a kéz­ben, vállt-vállhoz vetve, leírhatatlan lelkese­­muzeumok megnyitásával ünnepli Május A Szovjet Unió 150,000,000 dolgozója, uj gyárak, uj vasutak, bányák, műhelyek, isko­lák, kórházak, szanatóriumok, egyetemek, múzeumok megnyitásával ünnepük Május Elsejét. Felvonulnak ők is milliós tömegben Moszk­vában, Leningrádon, Stalingrádon, Vladi­­osztokban és a többi városokban és falvak­ban. Tüntetni fognak a munkáshaza megvé­dése mellett, a nemzetközi munkások iránt érzett szolidaritásuk mellett, az imperialista hatalmak ellen, a világ forradalomért, a szo­cialista társadalmi rendszer fölépítéséért. Május Elsején az egész világ proletariátu­sának szeme Moszkva felé, az egyetlen mun­káshaza fővárosa felé irányul. A kapitalista országokban szenvedő munkanélküli milliók,1 az éhbérért rettenetesen kizsákmányolt dől-< gozók az orosz proletár-forradalom példájá­ra, készülnek a saját országukban véghez­vinni azt, amit orosz testvéreink 1917 novem­ber 7-én és az azt követő időkben véghez­­vittek. Május Elsején a világ munkássága nem­csak a közvetlen követelések kiharcolására, de a végső leszámolás nagy harcára is felké-; szül. “Az év folyamán ,a munkások harcolnak a mindennapi köve­teléseikért. A kommunisták, kik e harcokat vezetik, meg kell magyarázzák a munkásoknak azt, hogy e részlet követelése­kért folytatott harc mellett az egész világ munkásságának egyöntetűen a mai rend meg­döntéséért is harcolni kell. Má­jus Elsején az egész világ mun­kássága fogadalmat kell, hogy tegyen e harc megvívása mel­lett.’ Yladivosztok dolgozói üd­­vöziik New York proletariá­tusát TÜNTESSÜNK MA A SZOVJET UNIÓ VÉDELME MELLET! KÖVETELJÜK A LETARTÓZTATOTT ELVTáRSAK. A MUN-1 KANELKÜLI MUNKÁSOK KÉPVISELŐINEK AZ AZONNALI' SZABADONBOCSÄTÄSAT, HAT ÖRÄS MUNKANAPOT ÉS j ÖT NAPOS MUNKAHETET! MUNKÁT. VAGY BÍRT! LE AZ IMPERIALISTA HÁBORÚVAL! ÉLJEN A KOMMUNISTA PART! POLGÁRHÁBORÚVÁ VÁLTOZTATJUK ÁT AZ IM­PERIALISTA HÁBORÚT! í A kapitalista rendőrterror dacára ki az utcára tüntessünk a nemzet­közi munkások szolidaritása mellett. A következő kábel érke­zett májusi üdvözletét hoz­va: VLADIVOSTOK, ápr. 30. Munkáseszperantista Kör, 350 E. 81 St., New York. Mi, városi munkások, a vörös hadsere gtagjaival együtt, üdvözöljük a new yorki és az egész amerikai munkássá­got a mi nagy proletár ünne­pünk alkalmából. Vladivostok, Komhoz, I. K. H. New York munkásainak tízezrei ma Május Elsején, politikai tömegsztrájkba lépnek a Kommunista Párt hívására. A város minden részéből a munkások rajzani fognak a Rut­gers Square felé, ahol délelőtt tizenegy óra­kor lesz a gyülekezés. A vörös zászlók és a Kommuista Párt jelszavaival ellátott plaká­tok erdeje közt lesz a munkások tömegfelvo­nulása. A felvonulás megkezdése előtt rövid beszédeket tartanak a Kommunista Párt ve­zetői. Egy órakor indul meg a tömeg felvonulás a Rutgers Square-ről föl az East Broadwayn a Pitt St.-ig. Onnan az Avenue A-n fel a 17- ik utcáig és a 17-ik utcán végig a Union Squareig. A Union Square-i gyűlés három órakor kezdődik és öt órakor bezárjuk. A demonstrá­ció után minden munkás a BMT. vonallal a Coney Island Stádiumba (West 6-ik utca és Surf Ave.) megy, ahol hatalmas ünnepély keretében zárjuk be Május Elsejének meg­ünneplését. A több mile hosszú utcai tüntetés élén a Workers International Reliefe munkás zene­karai lesznek. Utánuk kommunista gyermek­­csoportok, majd a Kommunista Ifjúmunkás Liga tagjai, őket a Labor Sports Union at­létáig követik. Majd a Needle Trades Indus­trial Union, Metal Workers Industrial Lea­gue, a Marine Workers Industrial Union, az épület ipar munkásai, az International Labor Defense, Workers International Relife, Friends of Soviet Union, American Negro Labor Congress, a Workers Klubok, a női szervezetek, az Independent Shoe Workers Union, a National Textile Workers Union tagjai és végül a Munkanélküli Tanácsokba szervezett munkanélküliek vonulnak fel. Az egész menetet a Munkás Védelmi Gár­dák fogják körülvenni, készen megvédeni a munkások demonstrációját a rendőrök, vagy a fascista banditák támadásaitól. A munkások, munkásnők, ifjak és gyer­mekek, fehérek és négerek, bevándoroltak és benszülöttek, vallásra, fajra, nemzetiségre való tekintet nélkül, a forradalmi dolgozók tízezrei nyolcas sorokban fognak vonulni. Egy-egy sor közt legalább négy láb távolság legyen fentartva. A munkások együtt éne­kelnek az élén haladó zenekarral. A felvonulásban résztvevő szervezetek vá­lasszanak soraikból megfelelő vezetőket, akik az illető szervezet tagjainak az előirt utasí­tások betartására fognak ügyelni. A demonstrálok mindegyike szerezzen ma­gának a demonstráción jelenlévő erre a célra kiszemelt elvtársaktól eg-egy vörös zászlót, melyen “Lépj be a Kommunista Pártba” fel­irat van. New York munkásai! Mutassuk meg a vá­ros és az egész ország bankárainak, gyárosai­nak, uralkodó osztályának, hogy nem ijedünk meg semmiféle terror intézkedéstől, hogy készen állunk harcolni követeléseinkért, a munkanélküliek állami segélyezéséért, a hét órás munkanapért, az öt napos munkahétért, a bérlevágások, munkaidő meghosszabbítá­sok, a speed up, az imperialista háborús ké­szülődés ellen, a munkanélküliek képviselői­nek kiszabadításáért, a Szojet Unió védelmé­ért, az imperialista háborúnak polgárhábo­rúvá változtatásáért, a proletár diktatúráért. Mutassuk meg egységben és harci elszánt­ságunkban rejlő rettenetes erőnket. Mutas­suk meg, hogy a Kommunista Pártot, a mun­kások egyetlen harcos forradalmi pártját, ismerjük el vezetőinknek, vezérünknek. Fel a Rutgers Square-ről a Union Square­­re. Fel a Coney Island Stádiumba. A NEW JERSEY-I MÁJUSI TÜNTETÉSEK. Newark, N. J.-ben déli tizenkét órakor lesz a demonstráció a Military Parkban. Este a Workers Centerben (93 Mercer St.) nagy májusi ünnepély. Elizabeth, N. J.-ben fél egy órakor a Union Squaren. Este a Lutwib Hallban (69 South Park St.) Perth Amboy délután egy órakor a State Streeten a Pennsylvania R. R. közelében. Este a Columbia Hallban. Union Cityben délután két órakor a Sta­­ium Groundon (25th St. .Summit Ave.) Este a Nepivoda Hallban (Bergenlinc Ave. «• 21st St.) Rettenetesen kínozzák a horvái foglyokat BELGRAD, április 30. A jugoszláv fasfista börtön­­nők kinzókamráinak rém­­tettei elevenednek meg a horvát függetlenségi har­cosok tárgyalásán, ahol a vádlottak leírják, milyen kínzásokká 1 kén y szeritet­tek ki belőlük “’/állomáso­kat”. Mussolini fölemeli a dohány adót RÓMA, április 30. — A fascista véres uralom fen­­tartására és a Szovjet Unió elleni háborús készülődés­re egyre több pénzre van Mussolini k o r m á n ynak szüksége. Ezért emelték fel a dohányra kivetett adót 10-ről 33 százalékra, így akarnak évente 27 mil­lió dollárt ismét kirabolni az olasz dolgozóktól. Nanking már kész tárgyalni a Szovjet Unióval SHANGHAI, április 30. Csiang Kai Shek beleegye­zett abba, hogy képviselő­ket küldjön Moszkvába a Kelet-Kinai Vasut kérdé­sének elintézésére. A kon­ferencia május 15-én kez­dődik Moszkvában. 29 hadihajót épittet Mussolini **2 tengeralattjárót, négy rombolót és három cirkálót épít az olasz fegyverkező imperializmus. RÓMA. április 30. Mi sem] bizonyítja jobban a Kommá-; nista Internacionale azon ál- í litását, hogy az imperialista! hatalmak közti ellentétek és j a Szovjet Unió elleni fegyver kezes közvetlen háborús ve­szélyt jelent, mint az olasz fascista kormány mai dönté­se, melynek értelmében azon nal megkezdik huszonkilenc hadih\ jő építését. Huszonkét tengeralattjá-1 rőt, 4 romboló naszádot és három cirkálót épített a fas­cista olasz kormány részben Franciaország, de főleg a Szovjet Unió elleni háború­ra. Pár nappal a londoni cir­kusz után, mint a bomba, úgy hat ez a hallatlan hadi­­hajóépitkezés és szerte fosz­lik mindaz a hazugságfátyol, melyet az imperialista és szó ciálfascista oolitikusok a Ion doni szerződés köré fontak. Az Qlasz kormány azonban nem tesz egyeebt, mint az amerikai, francia, angol és japán imperialista kormá­nyok. Mind gőzerővel fegy­verkezik egymás és a Szov­jet Unió ellen. A munkásoknak résen kell állni a Szovjet Unió védelmé re és az imperialista háború­nak polgárháborúvá való át­változtatására. Sztrájkra késsen a nyomdá­szok NEW YORK, április 30. Miután az újságkiadó vál­lalatok nem hajlandók a nyomdászok ötnapos mun­kahétkövetelését megad-1 ni, a munkások követelik; az alkudozó vezérektől,; hogy mondják ki a sztráj-j kot és harccal vívják ki maguknak követelésüket. angol haditengerészet egy ötéves hadihajóépitési ter­vet dolgozott ki, melynek értelmében teljes gőzzel fognak cirkálókat, rombo­lókat és tengeralattjáró­kat, vagyis a legmoder­nebb hadihajókat épiteni. ---------o-------­Sztrájkba lépett 200 rakodó munkás Elkészült a brit hjóépitési terv LONDON, április 30. — Még meg sem száradt a tinta a londoni (le)fegy­­verzési konferencián, az SUPERIOR, Wis., ápri­lis 30. A hajóstársaság 10 százalékka le akarta vág­ni a rakodómunkások bé­rét, mire a munkások sztrájkba léptek és köve­telik a bérlevágás’ vissza­vonását. A harcot a most megalakult Marine Work­ers Industrial Unió vezeti. Föl ma este a Coney Island Stádiumba!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék