Uj Előre, 1930. július (26. évfolyam, 6454-6484. szám)

1930-07-01 / 6454. szám

Világ Proletárjai Egyes ülje lek Minden Hatalmat a Munkásaknak Rnter«4 na Mooté elftM n%«tt«r a «cunt £, 1931, at tki ?J«ií Office Niw Yorte. K. Y.. twfttf tin ®f March ltd 1ITI. yOL. XXVII. ÉVFOLYAM, NO. 6454. ­NEW YORK KEDD, JULIUS 1, 1930 EGYES SZÁM ARA 3 CENJ Ezrek tüntetnek ma a meggy ilkolt néger munkás temetésén A nőmunkásokat ütik a “hős” rendőrök New \Tork gyáva rendőrbestiái, akik megfutamodt ak az angol imperializmus konzulátusa előtt lefolyt tüntetés ben résztvett munkások elől, akik sikerrel védték magukat, a védtelen nőkre 'ámadtak, akiket addig ütöttek gumibotjaik­kal, míg a férfimunkások el nem vették a kedvüket szadista szokásuktól. , Kétszáz százalékkal nőtt a Szovjet Unió ipara két év alatt - jelenti Stalin elvtárs ÉPÜL A SZOCIALISTA TÁRSADALMI RENDSZER A MUNKÁSOK HAZAJABAN Bányarendőrséff a N. M. U. ellen PITTSTON, Pa., junius 30. A National Miners Union által vezetett sztrájktüntetés ellen, az egész rendőrkészenlét kivo­nult. Többet letartztattak, köz­tük Freeman Thompson a N. M. U. elnökét és Joe Tash-t a N. M. U. országos szervezőjét. Lázasan erősítik a hadsereget Olasz­ás Franciaország A világsajtó a legkomolyab­ban beszél olasz-francia há­borúról. PARIS, junius 30. Úgy az olasz, mint a francia impe­rializmus katonai vezérei a leglázasabban nekifogtak szá razföldi hadseregük megerő­sítéséhez. A tengeri haderő kiépítésében a verseny régeb bi már és a teljes arányai en nek a londoni konferencia csődjében bontakoztak ki. A szárazfölön a gigászi verseny most indul meg. Mindkét or­szág kormánya milliárdos té teleket fog követelni a tör­vényhozástól a hadsereg ki­építésére. Mussolini fasclsta majomparlamentjében ennek nem lesz akadálya, a mun­kásság is gúzsba van kötve. Franciaországban azonban a Kommunista Párt a parla­mentben, de különösen a tö­megek mozgósításával elébe vág az imperialista háborús készülődésnek. A vezető ka­pitalista lapok is olasz-fran­cia háborús és ennek kapcsán a világégés kitöréséről már csak úgy emlékeznek meg, valami kikerülhetetlenről. A Népligában pedig a különbö­ző fő- és altitkárok lapoz­gatják, olvasgatják a szépen szóló, örök békét Ígérő locar női és egyéb szerződéseket. A Kellogg-paktumot is nem­rég ratifikálta néhány meg­késett aláirő. örök és biz­tos békéről szól az is. Emelkedik a munkabér, csökken a munkaidő, eltűnik a munkanélküliség A Kommunista Párt vezetése és a proletárdik­tatúra teszi lehetővé az uj rendszer építését MOSKVA, junius 30. — Hét órás beszédben számolt be Stalin elvtárs, a Kommunisták Szovjet Uniói Pártjának köz­ponti titkára a párt tizenhatodik kongresszusán, a jelenlevő 2,000 delegátus előtt. Beszédében vázolta a kapitalista világ gazdaság mély válságát, a Szovjet Unióban elért hatalmas eredményeket és a Kommunista Párt belső helyzetét és további feladatait. Tényeket, számokat sorakoztatott fel, melyekkel bizonyi tóttá a kapitalizmus mély válságát, mely tömegmunkanélküli­séget, rettenetes nyomort, bérlevágást, munkaidő meghosszab­bítást, speed upot jelent a kapitalista országok munkásaim nézve. Ezzel szembeállította azokat a számokat, melyek ékeseb­ben szólnak a szocializmus győzelmes előrenyomulásáról, mint bármely oráció. ÉPÜL A SZOCIALIZMUS“ Stalin elvtárs az eddig elért eredményekről a számok egész halmazát olvasta fel, melyből kitűnt, hogy 1928 óta a Szovjet Unió ipara megkétszerezte termelését, összehasonlította a szovjet ipari termelést az Egyesült Államéval és kimutatta, hogy mig a szovjet ipar termelése állandóan emelkedik, addig az amerikai ipari termelés csökken. Mez "jazdaság terén a Szovjet Unió ma 14 százalékkal ter­mel többet, mint a háború előtt. Az utolsó két évben elérték a mezőgazdaság kollektivizálása terén azt az eredményt, me (Folytatás a második oldalon.) Gyilkolnak az A. F. of L. gangszterek. CHICAGO, 111., junius 30. — Az A. F. f L. gangszterjei ipeg támadták és megölték Harzel Wezenberget, ki tagja a TTJUL- nek. Wezenberg a festők 147-ik lokáljában röpirat osztásban segédkezett a progresszív fes­tőknek. A dliaíák törzse harcot kezdett az angolok ellen Paudit Motilal Nehmt letar­tóztatták. folytassuk tovább a harcot a gyilkos kapitalista rend ellen _ « Teremtsük meg a néger és fehér munkások egységét a közös ellen­ség, a kizsákmányolok ellen New York munkásainak ezrei vonulnak ma délután egy órára a Kommunista Párt har­lemi helyiségéhez (685 Lenox Ave., a 144-ik utca sarkán), ahonnan eltemetik Paul Levy né­ger munkást, akit a Tammany Hall rendőrlegényei és a féker Garvey hívei agyonvertek a Kommunista Párt által péntek este tartott utcai gyűlésen. Az újabb gyilkosság hire határtalan felháborodást robbantott ki a város forradalmi munkásságából, akik a néger munkás temetését tüntetéssé Változtatják ma át, a munkanél­­_ r~ ^küliség, a bérlevágás, a speed* ERŐSEN ALL A BÁNYÁSZ-HARC PENOWA, PA.-BAN A N. M. U. áll a harc élén. Az egész ország bányaműn ­­kássága készül a jul. 26-iki országos konvencióra. Megtörték a tartós repülés rekordját CHICAGO, junius 30. — A Hunter testvérek repülőgép­jükkel közel 500 órája vannak egyfolytában a levegőben. Az előző tartóssági rekord 420 óra volt. A gépet a levegőben töltik meg benzinnel csővezetékkel más repülőgéppel. A gép állan­dóan a város felett kering. BOMBAY, junius 30. — A Kaira kerületben, Bombay­­tól északra 300 mértföldnyl­­re élő dharaíák törzse csatla. kozott az angolellenes felke­léshez. 500 fegyveres har­cosa a törzsnek angol tele­pek megtámadását vette cél­ba. Poonaban 1000 főnyi katonai és rendőri csapatot szerveztek a törzs harcosai ellen. Paudit Motilal Neha-r, ki Gandhi alvezére, Allahabad­­ban letartóztatták. Komoly bántódása nem lesz Nehra­­nak, mivel épp úgy keresi az angolokkal való lepaktálást, mint Gandhi és mestere an­nak, miként lehet a tömege­ket a forradalom útjáról le­­tériteni. PITTSBURGH, Pa., junior, 30. A National Miners Union harcos vezetése alatt, erősen áll a Penowa-bánya munká­sainak a harca, kik nem haj­landók a 12—50 százalékos bérlevágást elfogadni. A ba­nya egyik foremanja sztrájk tőröket próbált toborozni Avella, Pa.-ban, de eredmény nélkül. A sztrájkolok egy héttagú bizottsága, a Workers Inter­national Relief-fel együtt se gélyt gyűjt Pittsburgh ban a I sztrájkoló krészére. Erre | szükség van, mert a sztrájk előtt a bánya csak két napot dolgozott s igy a bányászok azonnali segélyt igényelnek. West Virginia, Kentucky, Pensylvania, Illinois és a többi szénvidék bányászai, valamint Minnesota és a töb­bi érctermelő bányászok ké­szülnek a National Miners Union julius 26-án Pitts­­burghban tartandó országos konvenciójára, hogy fölve­gyék a harcot a bérlevágás és munkanélküliség, a bá­nyabárók és a U. M. A. fas­­cista vezetői ellen.--------o-------­Szovjet Unió elleni egység­frontról tárgyal a kisántánt PRÁGA, junius 30. — Teg­nap tartott konferenciáján el­határozta a kisántánt, hogy tá­mogatni fogja Briand össz­európai szövetségének tervét, mely a Szovjet Unió elleni ka­tonai támadás megszervezését jelenti. up, a rendőrbrutalitás, > a lin­­cselés és háborús veszély ellen. A rendörbestiák és a féker Garvey-isták közös támadást intéztek a lincselést leleplező kommunista gyűlés ellen. A 133-ik utca és Lenox- Ave sarkán történt a gyilkos táma­dás. Levy munkástársat, aki delegátus volt a Trade Union Unity League julius 4—5-iki konvenciójára, oly brutálisan agyba-főbe verték, hogy aznap este elvérzett a Harlem kór­házban. Mielőtt eszméletét el­vesztette volna, arra kérte a körülötte lévő elvtársakat, hogy mondják níeg a munká­soknak, hogy folytassák a har­cot a mai rendszer átkai ellen, teremtsék meg a fehér és né­ger munkások egységét, erő­sítsék a Trade Union Unity League-et és a Kommunista Pártot, hogy a munkások itt is megteremthessék a dolgozók uralmát. A Gravey-isták szombaton ismét gyűlést tartottak, ahol egyik szónokuk eldicsekedett azzal, hogy egy kommunistát megöltek és kijelentette, hogy “még többet is meg fognak öl­ni, ha mi ellenünk beszélni mernek”. A rendőr pribékek együtt dolgoznak a Garvey-is­­tákkal, akiknek az a szerepük, hogy eltereljék a néger mun­kásokat a harcos szervezkedés­től. A meggyilkolt munkás teme­tését a Kommunista Párt har­lemi szekciója rendezi. Sora­kozzunk fel és tüntessünk e munkásgyilkos rendszer ellen. ---------o--------­Szocdemek mint szke­­bek MADRID, junius 30. — Az emelkedő sztrájk-hullám vissza szorítására a spanyol szocialis­ta párt kiküldte összes féker­­szervezőit, kik a sztrájkok el­len beszélnek és sztrájktörést végeznek, ahol a sztrájk-moz­galom már kezdetét vette. A sztrájkok a kommunisták veze­tése alatt mindamellett mint nagyobb arányt öltenek.--------O-------­Közel 600,000 a kormány­­alkalmazott WASHINGTON, D. C., jun 30. — A szövetségi kormány­alkalmazottak száma közel jái a 600,000-hez. Bár van közülül a komolyan dolgozó robotos sok a graftelő tisztviselő ie. A “lame duck”-ok száma sem ke­vés, a választásból kibukott po­litikusoké, kiket a trösztök az­után zsíros állami poziciókbí tesznek szolgálatuk jutalmául , A kapitalista korrupció tükör­képét kapjuk az óriási kor mány-masinában. HARC MEXICOBAN HÚSZ HALOTTAL, SOK SEBESÜLTTEL Katonaság állítja hely­re a “rendet”. Általános amnesztiát követel a Kommunista Párt. Cirkuszi felvonultatást ren­deznek Ortiz Rubioék MEXICO CITY, jun. 30. — Ortiz Rubio és Portes Gil előtt ma tüntető menet vonult el. Ortiz Rubioék a jövő vasárnapi képviselő választásokra készül­nek. Hatan vizbefultak NEW YORK, jun. 30. — Kö­zel egymillió ember tolongott vasárnap a tengerpartokon. Hat fürdőző a vízbe fűlt. TORREON, Mexico, junius 30. A “La Prensa” lap je­lenti, hogy a kommunisták által vezetett munkások és a rendőrség közt véres harc folyt le, melyből kifolyólag húszán meghaltak és sokan megsebesültek. A munkások Matamoras városában, miután a rendőr­ség többszöri kérelmüket visszautasította egy utcai fel vonulás tartására vonatkozó­lag, a tilalom ellenére tünte­tést rendeztek és követelték az ország összes politikai foglyainak azonnali és felté­tel nélküli szabadon bocsát# sát. A kivonult rendőrség sortüzet adott le a tüntetők­re, akik azonban viszónozták a lövöldözést és igy mindkét részről többen elestek. A ha­lottak száma húsz. Sokan megsebesültek. A munkások felháborodott tömege futásra kényszeritet­­te a rendőröket és a kor­mánynak katonaságot kellett kirendelni a “rend” helyre­állítására. Sikerrel fejezték be a vetési programot egész ükra]­Városi magyar pártgyülés New York magyar párt tag­jai fontos ügyben gyűlést tar­tanak csütörtök este, julius 3- án a Munkás Otthonban. A szenátus elé kerül a lon­doni egyezmény WASHINGTON, D. C., jun. 30. — Hiram Johnson, Califor­nia szenátra, a londoni egyez­mény ellenzője a következőket jelentette ki arról: “Egy mil­liárd dolláros szedzödéssel vá­sárolták meg a tengerészeiben a második helyet”. Johnson és az ellenzék a londoni egyezmé­nyénél is nagyobb flottát akar és kevesli az egy milliárdos .elő­irányzást. Kedden került az egyezmény a szenátus elé. “BEKET” KÖZVETÍT CSANG CSUEH, PENG ÉS CSIAKQ KAI SHEK KÖZT LEMÁKNÉ, - PINTÉR, - SCHWARCZ. - ZSARZSA, - FRET SHANGHAI, junius 30. — Csang Csueh Liang, Manchuria hadura tárgyalásra hívja az egymás ellen harcoló reakciós kí­nai vezéreket, Feng Yu Shjangot és Csiang Kai Sheket, az el­lentétek “békés” elintézésére. Általában néni sok reményt fűznek a konferencia sikeré­k» öt név. öt detroiti elvtárs neve. öt detroiti elvtárs, akik az Uj Előre múlt kampányaiban jó munkát végeztek, ötöt eme­lünk ki a sok jó név közül, kik mozgalmunk zászlóvivői Det­­roitban. Folyamatban van a kampány 2000 uj előfizető szerzésére. Detroitban is ipeg kellett volna indulnia a kampány munkának. De nem indult meg. Szórvá­nyosan. néhány uj előfizető be­érkezett ugyan, a Pintér elv­társ csak dolgozott. Dé ez nem elég, ha figyelembe vészük, hogy a West Jefferson tájain sok ezrével laknak a magyar munkások. Tömegesen lehet ott szerezni uj olvosókat, ha szer­vezett munka indul meg ez irányban. Ha házi agitációra mennek az elvtársák, ha az egyletek gyűléseit más munkás összejöveteleket felhasználják a lap terjesztésére. Lemákné, Pintér, Schwarcz, Zsarzsa, Frey elvtársak, detroi­ti elvtársak az összeségben, mi­ért nem mutat fel a lap-kám­­pány nagyobb eredményeket Detroitban? Miért nem terjeszt hető nagyobb számban Ford­­tedepek rabszolgái között az osztályharc lapja? Választ várunk, elvtársak!.... MOSZKVA, junius 30. — Az Ukrajnai Szovjet Köztár­saság mezőgazdasági népbtz­­tossázja jelenti, hogy a tava­szi előirányzott vetést 100.4 százalékig sikerült kérésztől vini. A tavasszal 17,924,000 hektár területet vetettek be, ami az őszi vetéssel együtt 27,748,000 hektárt te« ki. A Kommunista. Párt hiva­talos lapja, a Pravda, felszó­lítja a többi gabonatermő vi­dékek parasztságát, hogy kő vessék az ukrajnai testvéreik példáját.--------o--------200 millió a kincstár többlete WASHINGTON, D. C., jw. 30. — Az államháztartás «s év­ben 200 millió többlettel zárai, amit extra-profitként adóelen­gedés cimén vissza fognak ad­ni a trösztöknek. A jövő évre a nagyarányú fegyverkezés és a krízis miatt deficit várható. OSTROMALLPOTHONDURASBANA KOMMUNISTA MOZGALOM ELLEN TEGUCIGALPA, Honduras, junius 30. — Kelet-Hondm*ís<i megyéiben ostromállapotot hirdetett ki a kormány, a kommu­nista mozgalom rohamos terjedésének megakadályozására. A kommunisták julius negyedikére általános sztrájkra, szólítják fel a munkásokat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék