Uj Előre, 1930. október (26. évfolyam, 6536-6566. szám)

1930-10-01 / 6536. szám

Á munkás pártja a Kommunista Párt! Munkás kommunistára szavazz! Világ Proletárjai Egyesüljetek Minden Hatalmat a Munkásoknak Utastered as second class matter August 2, 1921, at the Post Office New York, N. Y.t under Ihe Act of March 3rd 1879. VOl- XXVII. ÉVFOLYAM, NO.6536. NEW YORK Vote Communist-tól retteg a tőkésbanda A KOMMUNISTA FART TÜNTETÉSRE HÍVJA CLEVELAND DOLGOZÓIT SZERDA, 1930. OKTÓBER 1. EG VÉS SZÁM ÁRA 3 CENT VÁLASZTÁSI GYŰLÉS CSÜTÖRTÖKÖN PERTH AMBOYBAN ESTE NEW YORK, szeptember 30. A Kommunista Párt new yor­­ki választási kampánybizottsága az alábbi nyilatkozatot adta ki szombat éjjel a Central Park vidékén az épületekre éd asz­faltra festett “Vote Communist!” feliratokkal kapcsolatban, melyeknek láttára halálos borzongás fogta el a tőkéseket: “Az a tény, hogy munkáscsoportok magukra vállalták a tőkés sajtó és hírszolgálat elhallgattatási1------------------------­kampányának megtörését a kommunista választási kam­pánnyal kapcsolatban, a mun­kásság radikalizálódását és a tömegek öntudatra ébredését mutatja. A példát a német vá­lasztási kampányból vették, a hol a munkások a szó szoros értelmében vörösre festették a munkásnegyedeket. Az utcák, ahol a munkások laknak, vörös zászló és felírás jelzésekkel vol­tak díszítve”. “Az amerikai munkásság a bérlevágás, munkanélküliség, kilakoltatás, tőkés terror nyo­mása alatt mindjobban megér­ti, hogy a tömegek elé ken hoz­ni a kommunista választási kampányt. Párt felhívja az összes munkásokat a példa kö­vetésére. Fessétek vörösre a munkásnegyedeket a “VOTE COMMUNIST” jelzéssel, min­den lakás ablakában, minden munkásszervezet helyiségének homlokán, minden gyár és üzem belsejében, mindenütt, a hol munkások fordulnak -meg, ott legyen a “Szavazz kommu­nistára !” ‘Amikor a Kommunista^ Párt hivatalosan be fogja nyújtani a több, mint harmincezer alá­írást Albanyban, hogy ballot­­ra tegyé a Pártot, akkor fog­nak csak igazán megrémülni a kapitalisták. Közben azonban a munkásezreknek agitálni kell, hogy minden munkás le­adja szavazatát november 4-én a kommunista ticketre!” PERTH AMBOY. — “Mun­kásosztály tőkésosztály ellen” jelszóval hatalmas választási kampánygyülést tart az itteni munkásság október 2-án, csü­törtök este 8 órakor 308 Elm street alatt. Moore, Graham, Marks és Sepesy fognak beszél rí. CLEVELAND. — “Mondjá­tok meg Hoovernek és a Wall Street urainak, hogy nem vagy 'tok hajlandók éhen halni bőség közepette, nem vagytok hajlar dók a gárbic3-kannával megelc gedni, nem vagytok hajlandók fék-igéretekkel -jóllakni. TI MUNKÁT VAGY MUNKA­­NÉLKÜLI SEGÉLYT AKAR­TOK”. Ezekkel a jelszavakkal hatalmas tüntetést rendez a Kommunista Párt, a Trade Union Unity League és a Mun­kanélküli Tanács október 2-án csütörtökön 6.30-kor a Public Square-en. Minden munkás ott legyen. Tiltakozó tömeg gyűlésre készül a chicagói mun­kásság Fish uszítása ellen. CHICAGO, 111., szeptember 30. A Fish kongresszusi bizott-1 ság előtt ma tanuk sorozata vallotta, hogy az amerikai kor-1 mány hiába igyekszik a gabona árának esését azzal magyaráz­ni, hogy a szovjet megbizottak 7 millió bushelt a piacra vetet­tek, a valóság az, hogy a búza ára napról-napra csökken, mert túltermelés mutatkozik. Kiderült az is, hogy a Board of Trade PITTSTON, Pa., szeptember 30. Avocán felrobbant a Cen­tral bánya egyik szárnya és há rom munkást megölt, 4-et sú­lyosan megsebesített. A mun­kások életéért a Pennsylvania Coal Company felelős. KÜLFÖLDI HÍREK LONDON. — A konzervatív párt programjába felvette a gabona kérdést is, a külföldi termékek kizárását követelve. A terv szerint külföldről csak 9 százalék búza jöhetne be a többit az országban és a domíniumokban termelnék. HAVANA. — Miután tegnapelőtt két bankot megostro­moltak a pénzbetevők, az amerikai Federal Reserve Bank $25,000,000 küldött repülőgépen a pénzügyi helyzet stabilizá­lására. Ez azonban természetesen nem oldja meg a cubai tö­megek nyomorának kérdését. \ ______________ MADRID. — Több mint 20,000 főnyi tömeg abcugolta le a monarchista rendszert köztársaság megalakítását követelve. A kispolgári félrevezetők sikeresen kiaknázzák a gazdasági válságból adódó általános elégedetlenséget. BUDAPEST, Magyarország. — A rendőrség letartózta­tott öt munkást azzal vádolva őket, hogy “zavargást” tervez­tek. Valószínűleg kenyeret követelő munkanélküliekről van szó. MEXICO CITY. — Ideérkezett pilóták jelentése szerint Guatemalában azonnali forradalom kitörése várható. SYDNEY. — Az ausztráliai kormány megtiltotta a hires marinoi f^jjuhok eladását a szovjetkormány részére. A rendel­kezést úgy játszák ki, hogy New Zeelandba szállítják a juho­kat és onnan tovább a Szovjet Unióba. CORUNNA, Spanyolország. — Általános sztrájkba léptek a város munkásai a Logo-i és Santiago de Compostella-i sztrájk­kal való szimpátiában. BERLIN. — A több, mint 250,000,000 dollár állami defici­tet felmutató állampénztáron újabb 125,000,000 dolláros ame­rikai kölcsön felvételével akar segíteni a kormány, azonban a Wall Street urai nem igen akarnak pénzt kölcsönözni. csak azutan fogadta el a kül­földi” kormányokat kitiltó ja­vaslatot, miután egy washing­toni konferencián előzőleg meg főzték őket. John L. Lewis, a United Mine Workers kompá­nia unió titkára is megjelent, hogy leadja a maga munkás és szovjetellenes hazugságait.Win der, az American Farm Bureau Federation elnöke pedig arról panaszkodott, hogy a kommu­nisták milyen hatalmas sikere­ket érnek el Dakota és lova farmerei között. A Friends of Soviet Union chicagói csoportja hatalmas til takoáó tömeggyülés tartását határozta el a Szovjet Unió el- ‘ leni fokozott támadások visz­­szaverésére. A tüntetést a j Peoples Auditóriumban fogják i megtartani október 3-án, pén­teken este. Minden chicagói munkás agitáljon a tömegtün-' tetés sikere érdekében. Fokozott erővel a gyűjtéshez! Tartsunk kultur estély eket, mulatságokat a lap részére. PEIPING. — A United Press jelentése szerint Yen mili­tarista generális újabb, Chiang Kai Shek ellenes előrenyomu­lás megkezdését határozta el. PÁRIS. — A 20-ik arrondissementben ^kerületben) meg­tartott választáson Thorez elvtárs, a komhiunista párt képvi­selője, 4356 szavazatot kapott a szocialista Jardels 3673 szava-PRÁGA. — A vasrudakkal, kövekkel, boxerekkel és revol­verekkel felszerelt fascisták megtámadtak több üzletet és szét­rombolták azokat. A rendőrség tétlenül nézte a fascista ban­diták garázdálkodását. A párt választási gyűlését betiltják LOS ANGELES, szeptember 30. A Chamber of Commerce kérésére a városi adminisztrá­ció megtagadta, hogy Pártunk Los Angelesben október ötödi­kén választási felvonulást ren­dezhessen. Mindennek dacára a Párt kompánybizottsága tel­jes erővel készíti előa felvonu­lást, mely október 5-én meg lesz tartva. Az egész állam területén tá­madásokat intéznek a Párt gyű lései ellen, azzal próbálják meg akadályozni, hogy program­­műnk eljusson a széles töme­gekhez. Legutóbb San Pedro­­ban rohanta meg a rendőrség választási gyűlésünket és töb­beket véresre vertek, William Simonst, pártunk California ál­lami kormányzój elöltj ét pedig letartóztatták. Connecticut bószai kidobják a K. P. aláírásait . A proletariátus megérti, hogy szükség van az Uj Előrére. A segélyt kérő felhívásra meg­mozdulnak a dolgozók egyénenként, , megmoz­dulnák a szervezetek. Megindító proletár írások érkeznek, ákom-bákom betűk — nagy-nagy nyo mórról hoznak hirt, de ugyanakkor mélyen a lelkekben rejlő osztályharcos lelkesedésre’ szo­lidaritás-érzésről és áldozatkészségről! A leve­lek rövidek. Egy-két mondat. A vége a bekül­dött összeg megnevezése. Nem hagyják a dol­gozó emberek az Uj Előrét! A MESSZI LOUISIANÁNAK HAMMOND VÁROSKÁJÁBÓL ODOR JÓZSEF ÍRJA A KÖVETKEZŐKET; Ennyit bírok csak küldeni. Szegénység nyúz és nyomorúság. De azért itt van 2 dol­lár. W. 'BAKOS ELVTÁRS ÍRJA WHEELING, W. Va.-BÓL: Megkaptam a levelet, melyből megértem, hogy veszély van. Itt küldök 2 dollárt. Több nincs. Nincs itt munkánk. Minden munkás iparkodjon hozzájárulni tehetsége szerint! STEVE PIRKA ELVTÁRS ZELLERBŐL ÍRJA: Jövök, munkástársak és kopogtatok. Egy kis segítséget is hozok. Már egyesek az osz­tályharc frontjának túlsó oldaláról nagyon kezdenek vonítani. Az IWW fékerek harapni is szeretnének. De a foguk már elrohadt rég. Minél jobban vonitanak, annál inkább látják a munkások, hogy a lapon segíteni kell. így teszünk mi is és a munkástársaimmal együtt küldök 15 dollárt. A lapnak ki kell jönni a válságból. Sajnálom, hogy ezzel bánatot oko­zunk majd az IWW-nak, de nem engedjük az Uj Előrét. That’s all... EGY MUNKÁSTÁRS, $1 NEVÉT NEM KÖ­ZÖLHETI, MERT ELBOCSÁTJÁK KÜLÖN­BEN, ÍRJA: Lapunknak állni kell. Nekünk azt védeni kell. Ezért küldök 5 dollárt. Munkások, rajta! GUELPH-BŐL, CANADÁBÓL ÍRJA KO­VÁCS JÁNOS ELVTÁRS: A legutóbbi fizetésem 9 dollár 80 cent volt. Nem bírunk, a legjobb akarattal sem, többet tenni. Élelmiszerre is kevés. De a lapnak meg kell maradnia. Tisztább, önzetlenebb la­pot még nem találtam. Igaz, nincs benne a Grófi Kastély titka, de van ezer más értékes benne. Az “Egészségügyi Tanácsadó,” a sok munkásnovella, a politikai felvilágositás. És szervez, tanit a kizsákmányolás megboszulá­sára, amit úgy sem tudunk kellőkép visszafir zetni sohasem. Ezt a nagyszerű lapot nem en» gedjük. Itt küldök 3 dollárt előfizetésre és se­gélyre. Munkára, elvtársak! A los angelesi munkásnők kör a következő levelet küldi: Tisztelt Elvtársak: Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az Uj Előrét, mint az egyetlen forradalmi magyar napilapot, a megszűnés veszedelme fenye­gette. Mint a legfiatalabb los angelesi munkás­­szervezet, a mellékelt 20 dollárral sietünk az Uj Előre Segítségére, azzal az Ígérettel, hogy ezután is rendszeresen fogjuk az Uj Előrét támogatni. Abban a reményben, hogy minden a U. S. A.-ban levő ig'.'ri munkásszervezet követni fogja példánkat, n.^radtunk a Los Angelesi Magyar Munkásnők Köre nevében Elvtársi üdvözlettel Mrs. F. RONDZIK, elnök. Mrs. E. SINGER, pénztárnok. A detroiti Nőmunkás Kör set feledkezik meg a lapról. Az alábbiakat Írják: A Detroiti Női Csoport szept. 12-én meg­tartott gyűlésén 10 dollárt szavazott meg az Uj Előre támogatására. $6.10-et a tagok ad­tak össze, összesen 16.10, mely összegről egy csekket mellékelve küldök. Sajnáljuk nagyon, hogy nem küldhetünk többet, de ezzel az adománnyal a kasszánk teljesen kiapadt. Rövidesen egy mulatságot fogunk rendezni az Uj Előre javára, melynek sikere érdekében már erősen dolgozunk. MARY ROTH, titkár. ÍGY GONDOLKOZNAK a MUNKÁSOK. ÍGY CSELEKSZENEK. NEM ENGEDIK A LAPOT MEGSZŰNNI. FOKOZOTT MUNKÁRA A DEFICIT ELŐ­TEREMTÉSÉRE. RENDEZZÜNK MINDEN­HOL MULATSÁGOT A LAP JAVÁRA. FOLY­TASSUK A GYŰJTÉST TELJES ERŐVEL! BIZTOSÍTSUK A 6 OLDALAS, MINDEN­NAPOS UJ ELŐRÉT! SAO PAOLO, Brazília. — Lázadó guerilla csapatok, vala- j mint a kormány zsoldosai között állandóak az összeütközések, A lázadók elfoglaltak egy nagyobb fegyver és municióraktárt. Az"ILD támogatja az Anti-Lynching hetet HP*» • r _ 1 •• « /* r lorjetek össze a te­kerek sztrájk­­utasításait Népgyülés Y oímgstown, (X-ben Október 2-án, csütörtök este 8 órai kezdettel tartják Youngs town magyar munkásai sajtó­­gyülésüket, 334 E. Federal St. alatti he’yiségben. Előadó: Tóth Lajos New Yorkból. Min­den munkás legyen ott. NEW YORK, szeptember 30. A Kommunista Párt 2-ik kerü­lete lincsellenes hetet rendez a hét folyamán Harlemben, ahol 50 gyűlésen 120 szónok fogja kifejteni a Wall Street lincse­­lési hadjáratát a néger dolgo­zók ellen. Az ILD teljes ere­jével támogatja a K. P. ezen akcióját.-----------o----------­NEW YORKI MUNKANÉL­KÜLI CARPENTEREK! Önkéntes munkára van szük­ség a Madison Sq. Gardenben a bazár-sátrak felállítása kö­rül szerdán d. u. 1 órakor. Je­lentkezni a Madison Sq. Gar­denben. NEW HAVEN, szeptember 30. A bószok állami masinája minden trükköt felhasznál, hogy a Kommunista Párt je­löltjei Connecticut államban ne kerüljenek ballotra. Hart­­fordon ezer aláírást dobtak ki nevetséges kifogásokkal. A párttagok, valamint a szimpa­­tájzerek figyelmét felhívja a Párt, hogy verjék vissza ezen támadást, szerezzenek uj alá­írásokat a kidobottak helyébe. Marsol az éhség Californiában SACRAMENTO, Cal., szept. 30. Innen több száz éhező mun­kanélküli indult San Francis­coija, hogy az állami kormány­tól munkát, vagy segélyt köve­teljen. Mire Friscobá értek, számuk több ezret tett ki. A Kommunista Párt tagjai beszé­deket intéztek hozzájuk, meg­magyarázva, hogy amig kapita lizmus lesz, a munkásoknak csak éhség jut Szorul a fascisták kapcája Berlinben BERLIN, szeptember 30. — Az elmúlt hétfőn hatalmas tűn­­tetés volt a Lustgartenben, Berlinben. Több összecsapás történt 48 letartóztatással A gyűlés célja azt volt, hogy az anti-fascista munkáscsoporto­kat kiépítsék, bevonva a szoc­­dem munkásokat. A gyűlés al­kalmával számos ilyen, egysé­ges harcos csoport alakult. — Bermsbruenben és Ergebirge­­berr súlyos összecsapások vol­tak a munkások és fascisták között. Negyven ember meg­sérült. Négy fascistát súlyos sérüléssel a kórházba szállítot­tak. Tammany pribékek kudarcot vallottak NEW YORK, szeptember 29. Néhány tucat rendőrpribék és olasz fascista gengszter szeret­te volna szétverni a kommunis­ta párt gyűlését a Bleecker és McDougal street sarkán az el­múlt szombat este. Vince elnök elvtársat leránotották a plat­formról, de utána Wagen­­knecht elvtárs emelkedett szó­lásra. A rendőrök őt és három más elvtársat az őrszobába vit­ték, honnan kénytelenek voltak szabadon bocsátani őket. Az elvtársak visszatértek a gyű­lés helyére és nagy sikerrel megtartották azt. Egy olasz elvtárs leleplezte a fascistákat. Számos olasz kommunista lap­példány és Daily Worker fo­gyott el. CHICAGO, 111. szept. 30. — Két bandita 3000 dollárt ra­bolt el a Chicago Typogra­phical Uniontól. A titkárt és 3 tagot a páneélezekrénybe zár­ták. NEW YORK, szeptember 30. A Ladies Garment Workers Unió féksztrájkjában a munká sok harcra kényszerülnek, mi­vel látják, hogy szkebekkel tö­mik meg helyeiket. A?z 57. ut­cában a Milgranrgyár előtt 200 sztrájkoló visszatartott egy csomó szkebet, akik vissza akartak térni munkába. A szke bek verekedést kezdtek, mire 30 piketet letartóztattak. Erre a féker vezetőség utasította a sztrájkolókat, hogy “legyenek udvariasak” és ha a rendőrség felszólítja őket, hogy távozza­nak — hajtsák azt végre. Kitiltották Kanadá­ból a Labor Defendert SZÁZ MILLIÓK HOOVER GAZDÁINAK A MUNKANÉLKÜLIEKNEK ÜRES ÍGÉRETEK. NEW YORK,- szeptember 30. A Labor Defendert az ILD hivatalos lapját és a Smashing Chains képes album postai szál litását a canadai postahatóság minden indok nélkül megta-j gadta j WASHINGTON, szeptember 30. — 17 nagy bősz, ki fejen­ként 10 ezer dollárral járult hozzá Hoover választási kampányá­hoz, 100 millió dolláron felüli adóvisszatéritésben részesült. Ezek ;#z adatok kerültek napvilágra John N. Garner texasi képviselő leleplezése nyomán. Ezzel a gyenge pofonnal a demokrata párt figyelmeztetni akarja Hoovert, hogy nem csupán a demokraták a graf terek. Újabban a 40 milliárd értékű olajtelepek kapita­lista kezekbe juttatása is kiderült. Ez is zsiros graftért megy. A munkanélküliek milliói nyomorognak, közel kilenc millió em­ber néz keserves tél elébe. És most mindkét kapitalista párt a prohifoición nyargalva akarja elszéditeni a munkásokat. Erre használják fel a szoedemeket is. A Kommunista Párt javasla­táért harcolva, jelöltjeit támogatva, munkanélküli biztosítást le­het kikényszeríteni a kapitalistákból. NEM SIKERÜLT A SZOVJET NYAKÁBA VARRNI A MEZŐGAZDASÁGI VÁLSÁGOT * “Ennyit bírok csak küldeni, mert nyúz a szegénység” EGYÉNEK, SZERVEZETEK SIETNEK A LAP VÉDELMÉRE;

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék