Szekér J. Aloysius: Magyarok eredete a régi és mostani magyaroknak nevezetesebb tselekedeteivel együtt Második könyv (Pest, 1808)

Második könyv. Első szakasz

200 Magyarok’ Eredeté­ nek alá­ írásával erősítették vala meg Bakáts Ta­­más Esztergomi Érseken kívül más 10 Püspökök; 40 Zászlós Urak; Vármegyéknek és Királyi Vá­rosoknak 180 Követjei. Ezen végzést hogy ki­­töröltesse a’ Magyarokkal a’ lajstromból, 1­806- dik esztendőbeli nem kis Hadi-Sereggel bejött Magyar-Országba, és Po’son körűl megállván, távolról villogtatta bos­szúálló kardját. Látván Hazánknak gondos Attyai, hogy a’ Király’ gon­datlansága miatt olly karban volna az Ország, hogy Maximiliánnak ellene nem állhatna, öszve­­gyűlnek az Ország’ Nagyjai Fejérvárra, és a’ Kalo­­tsai Érseket Maximiliánhoz kűldék alkura tellyes hatalommal, a’ ki is Bétsben a' Po’soni végzést az Ország’ nevével megerősítette 1506-dik esz­­tendőben Júliusnak 19-dik napján. (y) Székes-Fejervárnak falai omladozottak lé­vén, azt könnyen megvehette Maximilian, a’ ki, mivel nem fizethette Katonáit, akit szabad prédára eresztette, éltek ezen szabadsággal a’ Katonák, mert még a’ Templom’ Kints­tárját is jól kitakarták.­­) Minekelőtte Buda Vára alól elvezetné Tá­borát Maximilian , ’Sigmond Pécsi Püspöknek a’ Sóvári (Salisburgi) Érsekséget árúba eresztette*, azt ígérte tudniillik Maximilian ’Sigm­ondnak, hogy ha hatvan-ezer aranyat ád költsön a’ Német Kato­nák’ zsóldjának fizetésére, a’ Sóvári Érsekséget néki fogja adni ; de ’Sigm­ondnál nagyobb volt a’ Hazá­jához való szeretet, hogy sem a’ maga szerentséje , nem nyitotta tehát meg a’ pénzes-ládát Maximiliani kérésére , mivelhogy úgy is törvény ellen való kalmárkodás volt az Érsekséget árába ereszteni, rútabb lett volna pedig azt’Sigmondtól költsön adott pénzet megvenni, melly által nem tsak szentség­­törő, hanem Haza-árúló is lett volna. (aa) Magok a* Maximilian’ Bíztossai is a’ ki­ket Po’sonba küldött vala , magokban megesmerték, hogy Vladislaus Királynak Bíztossaival együtt sem vólna olly hatalma, hogy Magyar-Országot alkuba eresztthessék? és azon szabad Nemzet, melly eddig magának

Next