Elzett Híradó, 1962 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1962-06-01 / 6. szám

10. Vállal­at­ónktól el­búcsúzott egy kiváló dolgozónk: Parkas Lőrincné, a gyár mamija." - Mamikém­ édes, legyen szíves, mesélje el, mióta dol­­­go­zik a vállalatnál, s ez i­dő a­­latt milyen munkakörben dolgo­zott? - 1936 június 30.-án jöt­tem a vállalathoz, s először gépmunkásnőként­ dolgoztam a sajtoló műhelyben. 1953-ben ki­emeltek fizikai munkakörömből, és a balat­onföl­dvári üdülő gond­noka lettem. Nyár végén admi­nisztratív munkakörbe helyez­­­tek, munkaerőgazdálkodó előa­dónak. Ez után mindvégig itt dolgoztam,­­ 1945-től szakszerve­­zeti és párttag vagyok. Mind párt-, mind szakszervezeti vo­nalon dolgoztam, és szeretnék nyugdíjba vonulásom után is ak­tív tagja lenni mindkét szerve­zetnek. - Milyen érzés 26 év u­­tán megválni a megszokott mun­kahelytől? - kérdeztem. - Elhagyni egy olyan munkahelyet, ahol mindenkit sze­rettem, és úgy érzem, engem is szerettek, nagyon nehéz. Szép emlékekkel megyek el, de hiá­nyozni fog a gyár megszokott­, barátságos légköre. Három nagy öröm ért 1961—ben: új lakást, november 4.—én pedig " Kiváló dolgozó" oklevelet kap­tam, azonkívül dédnagymama l­et­tem. A munkás évek után to­­­vábbi erőt, egészséget és igen sok örömet­, kényelmes, nyugodt pihenést kívánunk a gyár vala­mennyi dolgozója nevében. Jó pihenést, kedves "mamikánk! " Horváth Éva ELZETT HÍRADÓ 1962. JUNIUS OLVAS CIKKELAI.. (tudósítónktól) Április 19.—én Dobronyi István, az Ifjúsági Szerkesztő Bizottság vezetője és Hegedűs Béla felelős szerkesztő El­­zett. Hiradó ankétot tartott a Soproni Zár­­gyárban. A mintegy 25 részvevő előtt ismer­tették a lap történetét, készítését­, a cik­kek témáját, a grafikai és a nyomdai mun­kákat. Az érdeklődéssel hallgatott beszá­­­móló után nagyon sok hozzászólás volt. Sopronban nagyon szeretik az újságot.Ezt tükrözi­, hogy kevésnek bizonyult a pél­­­dányszám, ami a Zárgyárnak jut, és mind több zárgyári vonatkozású cikk jelenik meg. A megbeszélés értelmében 80 pél­­­dányra emel­jük a zárgyári l­apszámot. E számtól kezdve " Soproni darázs" címen csípős, rajzos sorozat indul. Egyöntetű vélemény volt, hogy a cik­kek hangja jó, tanító, és bíráló, ha kell. Ezt kell folytatni tovább, és szükséges az olvasók-lapszerkesztők ankétja legalább é­­vente. Az ankéton jelen volt az Öntöde megbízottja is, aki a júniusi számunkba már cikket ígért (de lapzártáig ez nem ér­kezett meg). Összefoglalva: az igen termékeny vi­ta hasznos volt az Elzett Híradónak és ol­vasóinak egyaránt. A leszűrt tapasztalatok és javaslatok alapján szerkesztőink arra törekednek, hogy lapunk még olvasottabb és megbecsültebb legyen, amihez minden Elzett-dolgozó hozzájárulhat cikkével és javaslataival. _________ A III. Angyalföldi Újítói és Ta­pasztalatcsere Kiállítás megrendezése kö­rül kifejtett jó munkája elismeréséül CSERI JÓZSEF szaktársnak a "Kiváló dolgozó" jelvényt adományozták.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék