Érdekes Ujság, 1958. január-június (3. évfolyam, 1-26. szám)

1958-03-29 / 13. szám

GYÜMÖLCSOLTÓ MÁRCIUS 25 A Gergely-naptár szerint március 25-e pirosbetűs nap, a ka­rácsonyt kilenc hónappal megelőző napot jelképesen is, mint a megtermékenyülés, mint a gyümölcsoltás tavaszkezdeti szép napját tartják nyilván. Március 25-e a magyar dolgozó nép szá­mára tíz esztendővel ezelőtt vál­t igazi ünnepnappá, pirosbetűs nappá, a szó szoros értelmében a színek közül igazán csak a vö­rössel kifejezhető ünnepnappá. 1948 március 25-e mérföldkő a magyar népi demokrácia tör­ténetében. Ezen a napon az állam, a munkások tulajdonába ke­rült a magyar nagyipar. Ezen a napon törvényjavaslat intézkedett minden száznál több munkavállalót foglalkoztató iparvállalat ál­lamosításáról. Ezen a napon kereken 500 ipari nagyüzem parancs­nokságát vették át az addigi tőkés­ parancsnokok kezéből­ a munkásigazgatók. A magyar népi demokrácia tizenhárom éves fejlődésében alig van még egy intézkedés, amelynek jelentősége, hatása mind gazdasági, mind politikai vonatkozásban a nagyüzemek államosí­tásához volna mérhető. A korábbi bankálllamosítások után a nagyüzemek államosítása tette lehetővé, hogy a munkásosztály hatalma valósággá váljék, hogy a termelés — tőkések nélkül — a dolgozók javát szolgálja. Az államosítás a munkásosztály hon­foglalása volt az üzemekben. Megvalósult a régi proletár-jelszó, amelyért a kommunisták legjobbjai küzdöttek: „Nem lesz a tőke úr mirajtunk!” A most tíz éve született új jelszó — „Miénk a gyár” — a munkásosztály hatalmának kifejezőjeként fejlődésünk mérföldkövére vésve hirdeti azóta is a történelmi változást, ame­lyet többé nem lehet visszafordítani. Most, tíz év után nagyon sokan természetesnek és magától értetődőnek találják, hogy a nagyüzemekben tőkések, kizsákmá­nyolok nélkül folyik a termelés, hogy tíz év alatt a munkás­­osztályból kinőtt új parancsnoki kar vezeti a gyárakat, hogy az államosítás és ennek révén a tervszerű gazdálkodás lényegében megszüntette hazánkban a munkanélküliséget, hogy — az idén első ízben — az üzemek nyereségéből közvetlenül, pénzben is ré­szesednek az ott dolgozók. Ha mindez ma már természetesnek és magától értetődőnek tűnik is, az államosítás tízéves fordulóján — anélkül, hogy ünnep­rontok akarnánk lenni — két dologra még­sem fölösleges figyelmeztetni. Az egyik: 1956 október—novemberében nyitott nyugati hatá­rainkon át hazalopakodott nem egy volt gyártulajdonos, levezette az üzem homlokáról a munkáshatalmat és munkástulajdont jel­képező ötágú vörös csillagot, s mohón hozzálátott önnön gyár­­tulajdonosi restaurálásához. A magyar népnek nyújtott szovjet segítség megakadályozta ugyan a tőkéseket abban, hogy semmissé tegyék az akkor már nyolc és fél éves államosítást De ezek a tőkés kísérletek mindenki szemét kinyithatták arra a veszede­lemre, amelyet az ellenforradalom ezen a téren jelentett. Kemény lecke volt ez ahhoz, hogy a gyár mai tulajdonosai, a munkások világosan lássák: mi forgott veszedelemben másfél évvel ezelőtt, s mi az, ami soha többé nem ismétlődhet meg. A másik: a munkáshatalom, a munkás­tulajdon, a nyereség­­részesedés nem az égből pottyant manna, amelyet csak föl kell szedni­­és zsebre lehet vágni. Mindez kemény, fegyelmezett és lelkiismeretes munka eredménye. Ezt az eredményt sem fegyel­mezetlenséggel, sem pazarlással, sem a társadalmi tulajdon meg­károsításával, sem selejtgyártással, sem fusizással, semmi olyan­nal nem szabad veszélyeztetni, ami ma, — amikor már nem a tőkés dirigál a gyárban, hanem a munkásság a gazdája az üzemnek — méltatlan és korszerűtlen. Úgy emlékezzünk a tíz évvel ezelőtti március 25-re, hogy lás­suk: azon a gyümölcsoltó tavaszi napon a népi demokrácia fája megtermékenyült, azóta gazdag és pompás termést hozott, de vi­gyázni kell, hogy még szebb és még virulóbb gyümölcsök terem­jenek rajta, s ezért nagyon óvjuk, nagyon vigyázzuk a népi demokrácia fáját. Nemes György­ ­ AZ ÓZDI KÉMÉNYERDŐ... A Hangonypatak völgyében, festői környezetben nyújtózik az ég felé az Ózdi Kohászati Mű­termelési eredményeikre, azon- - ban még ennél is dicséretre mélt­a­tóbbnak tartják, hogy nem egy , üzemrészükben esztendeje nem v­­olt baleset. Az ózdiak nemcsak­­ az acéltermelésben, az ember­védelemnél is jó módszereket használnak.­­ 1 % % idén a múlt évinél is jobb ered-­­­ményeket akarunk elérni.­­ Az ózdiak méltán büszkék a velt kémémyerdeje. Alig találni­­ itt olyan embert, akinek sorsa­­ így vagy úgy, ne volna össze­­, kapcsolva a kohászattal. 7 — 1955-ben és 1956-ban —­­ mondja Horváth Károly, az­­ Ózdi Kohászati Üzemek fiatal­­ igazgatója —, négyszer voltunk t­élüzem, tavaly 4,6 százalékkal­­ túlteljesítettük tervünket. Az I. k. -s i f Gyárkéményerdő, millió lámpa hirdeti az alkonyt fényben: termel, dol­­­gozik az ózdi kohászat (MTI Foto : Vadas Ernő felv.) / T. P. * * . .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék