Erdély, 1945. július-december (2. évfolyam, 87-231. szám)

1945-07-01 / 87. szám

­­V Ü Berlin:h€n­­ártják a háromhatalmi találkozót­­ Jogilag is megtörténik Ruszinszki csatlakozása a Szovjetunióhoz A háromhatalmi találkozás időpontjában most már végleg megegyez­ek szövetséges főhatalmak. Bizonyos, hogy Berlinben és biztos az, hogy tíz­­en belül megtartják a háromhatalmi találkozót. A háromhatalmi talál­­­zó körül az angol Riasztási propaganda során érdekes szópárbaj kelet­­izett Churchill m­iniszterelnök és Morrison angol munkáspárti szér között. Az egységes lengyel kormány első minisztertanácsát Varsóban megt­iztotta. Az új kormánynak Osubszka Moravszky az elnöke, alelnöke p­edig M­ik­o­l­ajczi­k­ a londoni lengyel kormány elnöke és G­omo­lk a. L­­ublini kormány volt tagja. Az új lengyel kormányt a francia kormány m­­ár elismerte. Valószinűleg rövidesen elismeri Amerika és Anglia is, bár vannak sajtóhangok, amelyek azt szeretnék, ha az angol kormány csak­­a szabad választások utáni alakult kormányt ismerné el. A ruthén föld, amiki ezt már egyszer hírül adtuk , csatlakozott a­­szovjet tanácsköztársasághoz és a csatlakozás ratifikálása rövidesen a s­zovjet legfőbb tanácsa elé kerül. Ausztriát a szövetségesek négy megszállási körzetre osztották fel. A szövetséges haderőnek Mac Glarck tábornok a főparancsnoka. A szö­vetséges megszálló csapatok egy része Berlin példájára Bécsbe is be fog vonulni, amelyet szintén négy megszállási körzetre osztottak fel. A tengerszorosok ügye ismét napirendre került. Szovjetoroszország Törökország­nál az új barátsági szerződést csak azzal az előfeltétellel haj­landó megkötni, ha rendezik a tengerszorosok ügyét, nevezetesen a Dar­danellák szabad használatának kérdését. Az Egyesült Nemzetek biztonsági szervezetének békeokmánya már az Unió szenátusa előtt van. A szenátus a békeokmány egyes rendelkezései fölött megkezdte a vitát­ A legnagyobb ellenzéki párt szónoka közölte, hogy az ellenzék is elfogadja a békeokmány rendelkezéseit. Japán körül egyre szorosabb a gyűrű. Burmában, Thaiföldön és a­ csendesóceáni szigeteken befészkelődött japán csapatok utánpótlása rend­kívül nagy veszélyben van. Japánban számítanak a szövetségesek közeli partraszállásával s a végső harcot a japánok Mandzsúria területén akarják megvívni. Új híreink a következők: Ausztria megszállási zónái Róma, június 30. A szövetségesek megállapodtak Ausztria ellenőrzésének kerületi megoszlásában. Ausztriát is, Németország példájára, négy zónára osztották fel és a megszállásban Szovjetoroszország, Amerika, Anglia és Franciaország vesznek részt. A szövetséges megszálló csapatok fő­­p­arancsnoka Mac Clarck tábornok, ajíi a katonai és politikai ügyekben a legfőbb parancsnok. Bécset is négy megszállási zónára osztották fel és­­legközelebb Bécs kijelölt zónájába is bevonulnak az angol-francia és amerikai csapatok. A békeokmányt ms Unte ratifikálja elsősorban WASHINGTON, június 30. A sze­nátus a va­ágbéke szervezet alapok­­mányának tárgyalását megkezdette. Z­ruman elnök egy beszédében be­jelentette, hogy Amerika lesz az első, aki a békeokmányt ratifikálja. Az alapokmány fölött megindult vita se­rín az ellenzéki pártok őszére be­­entette, hogy a szenátus a béke­­kmá­r­yt elfogadja. 11í4-hez kapott hátrányára WASHINGTON, junius 30. Mint f­eladas- jelenti a Csendesoceani i &i fs tengeri küzdelmekben * japán katona­ esik el­d­­dig, míg az északamerikaiak halottat vesztenek. Az új lengyel kormány els­ő minisztertanácsa Varsó, június 30. Varsóban meg­tartotta első tanácskozását az ideig­lenes­ lengyel nemzeti kormány. A­­ kormánynak Osubszka Moravszky al­elnöke, alelnökei pedig Mikolaj­­sa volt londoni lengyel kormány­fe­nöke; és Gomolka, a volt lublini k­ormány tagja. Minisztertanács után korm­­ány­kiáltványt adott ki, amely­­éven e lengyel parasztságot és a munkásságot támogatásra hívta fel. Fanciaország már elismerte az új lengyel kormányt. Rövidesen várható ,­ és Anglia elismerése is, bár­­ avélemények szerint Anglia átalános szabad választó­­megalakuló új lengyel kor­­ju­tadó elismeri. A londoni 1.irány többi tagjai továbbra LONDON, június 30. Montgomery tábor­nagy nyilatkozatot tett a sajtó előtt. Közölte, hogy a 7-ik brit hadosztály útban van Berlin felé, hogy elfoglalja Nagy Berlin térségében a neki kijelölt körzetet. A brit katonai kormányzat ellenőrzése alatt álló német területen a következő egy év alatt fokozatosan a szövetséges polgári ható­ságok kezébe adják át a közigazgatást. Az SS-tagokra vonatkozólag kijelentette a tá­bornagy, hogy azok valószínűleg 20 éves fogsággal fogják elvenni büntetésüket. A nácivezérek hozzátartozóit szigorú fel­­ügyelet ala­tt fogják tartani. Németország élelmiszerellátásának hely­zetére vonatkozólag kijelentette Montgo­mery, hogy az igen súlyos, mindamellett igyekeznek legalább 2000 kalória értékű élelmiszert juttatni a lakosságnak. A Ruhr­­vidéken a munkások kielégítő ellátást kap­nak. Eddig 10 bányaüzemben vették fel a Ruhr-vidéken a munkát és napi 40.000 tonna szenet termelnek. Ezt a termelést még jelentékenyen növelni fogják. konferenciáknak állandó családtagjai, mégis, szerencsére, Angliában nincs senki, akinek helye pótolhatatlan lenne. Japán légi erejének fele már elpusztult London, június 30. .Tól informált angol katonai szakértők szerint a Ja­­pán ellen folyó légi támadások any­­nyira legyengítették a japánok ell­n­­álló erejét, hogy rövidesen újabb békeajánlattal lépnek fel a j­pán ve­­zetőkörök. Az a megyőződés hogy a japán fanatikus ellenállás csak ad­­d­g tart, am­íg az anyaországot had­­tápterülteitől el nem zárják. Japán légi erejének fele már elpusztult. A Dardanellák kérdése Washington, június 30. Ankarai hírek szerint Vinovgrad, az ankarai szovjet nagykövet legutóbb jegyzéket adott át a török kormánynak, mely­ben a Szovjetoroszország között ré­gebben kötött barátsági szerződés meghosszabbításáról van szó. Ki­szivárgott hírek szerint a barátsági szerződés meghosszabbításának elő­feltétele a Dardanellák használatá­nak kölcsönös rendezése. A tenger­­szorosok ügyét az 1936-ban Mon­­treaux-ban kötött egyezmény sza­bályozza. Az egyezményt Szovjet­oroszország és a Földközi-tengeri államok írták alá. Az egyezmény értelmében a Dar­danellák ellenőrzése Törökország hatáskörébe tartozik, a tengerszorost békében minden állam tengeri ereje használhatja, de úgy, hogy 45.000 tonnánál nagyobb hajóegység a szorosokon nem kelhet át. Török­­­ország háborús veszély esetén el­zárhatja a Dardanellákat, a veszély fennforgását azonban a montreauxi egyezmény betartását ellenőrző Nép­­szövetség állapítja meg. Ez a Nép­­szövetség azonban most már nem létezik. Amerika diplomáciai köreiben az a vélemény alakult ki, hogy miután Amerika a montreauxi egyezményben nem vett részt, ránézve közömbös a tengerszorosok ügye, mindazonáltal, a szerződést csak az aláíró nemze­tek beleegyezésével­­lehet felülvizs­gálni. A montreauxi egyezményt 20 évi időtartamra kötötték, de az egyez­ményt ez időn belül is bármelyik szerződő fél felbonthatja. Húsz évig fogságban maradnak az SS tagjai SZOCIÁL­DEMOKRATA NAPILAP A Szovjet legfelsőbb tanácsa előtt Ruszinszky csatlakozásának kérdése WASHINGTON, június 30. A Ma­gyarországhoz, majd Csehszlová­kiához tartozó ruthén föld népe már régebben azt az óhaját fejezte ki, hogy tagállama legyen a Szov­jetuniónak. Ezt a kívánságát a közelmúltban hivatalos formák kö­zött is bejelentette s ennek alapján a csatlakozás jogilag már megtör­ténik. A ruthén­ föld csatlakozásá­nak elismerése rövid időn belül a szovjet legfelsőbb tanácsa elé ke­rül. Ruszinszkó már régóta szel­lemi és lelki kapcsolatban van Szovjetoroszországgal. Bár e kis ország többször cserélt gazdát, lelki kapcsolatait a Szovjetunióval soha nem szakította meg. Az angol munkáspárt vezére is részt vesz a háromhatalmi találkozón London, június 30. A szövetségesek a háromhatalmi tan­áskozás időpont­jában már megál­apodtak. A tárgya­lásokat 10 napon belül Berlinben tartják meg. Churchill miniszterelnök az általános választások után a jövő hét végén utazik Berlinbe. Kíséreté­ben lesz Attlee munkáspárti vezér és Eden külügyminiszter is, aki beteg­ségéből már felépült. A berlini találkozó körül érdekes szóharc folyt le Churchill miniszter­elnök és Morrison volt belügyminisz­ter, munkáspárti vezér között. Chur­chill legutóbbi választási beszédében azt mondotta, hogy abban az eset­ben, ha pártja az általános választá­sok során nem nyeri meg a többsé­get, úgy nem hajlandó Anglia kül­politikáját továbbra is vezetni. Mor­rison válaszában kijelentette, hogy bár Churchill és Eden a nemzetközi Kihallgatások a kolozsvári­n KOLOZSVÁR, június 30. A nép­­bíróságon már indul a munka• Csü­törtökön délelőtt a helyi rendőrség nyolc vádlottat kísért át a népbíró­­sághoz kihallgatás céljából Ezzel egyidőben 37 tordai egyén is a nép­­bíróság ügyésze elé került, akiknek kihallgatása szintén megkezdődött. Bunaciu főügyész mellé a néptör­vényszék nyomozó munkájának meg­könnyítésére Bohcziel Sándor, Bá­nyai László és Pollák András sze­mélyében kinevezték a néptörvény­széki közvádlókat. A három újonnan kinevezett közvádló már meg is i­s-­etdte tevékenységét a háborús bű­­j­össég gyanúja alatt álló egyének fatóinak megvizsgálására. Elsőnek a kissármási tömeggyilkosság bűn­­részességével vádolt ottani lakosok kihallgatására került sor. A néptörvényszék első számú vizs­gálóbírói irodájának közvádlója, dr. Bohatiel Alexandru az Ítélőtábla tí-ik emeletén, július 2-án, hétfőn délutáni 4 órára felhívja az alábbiakat, hogy informátorként jelenjenek meg : Peris Arthur, Deák Ferenc u. 22. Hidvéghy Ferenc, Malom­ utca 16. Július 3-án délután 4 órára ugyan­csak informátorként megjelenésre fel­hívják Szűcs Ferenc, Werbőczy utca 13, Druzsa Gyula és Druzsa Em­i, Deák Ferenc­ utca 5, valamint özv. Grau Irén, Pata­ utca 12. szám alatti lakosokat h­ha F­erenc után­­.

Next