Erdély, 1946. július-december (3. évfolyam, 148-296. szám)

1946-07-02 / 148. szám

Anglia nem szállít teróllé Ilona! felszerelést fran­conah LONDON. (Rador.) George Jeger lakáspárti képviselő a parlamentben re­pellációval fordult Marquand kek­­reskedelmi miniszterhez, azt tuda­tva, hogy az angol iparvállalatok az múlt év alatt milyen és mennyi ka­­nai felszerelést szállítottak Spanyol­­szágba. A miniszter válaszában ki­derítette, hogy az angol kormány ilitikai állásfoglalásának megfelelően,­bbé nem szállítanak Spanyolországba mmiféle katonai felszerelést, vagy van cikket, amely a spanyol had­­reget erősíthetné. —^—­ jabb utasításokat kaptak a külügyminiszterek PARIS. (Rador.) A négy külügyminiszter itfői ülésén, amely három óra hosszat ított, Bevín elnökölt. A tanácskozások »nagyobb részét a trieszti kérdésnek ^ és­­ olasz--jugoszláv határ ügyének szentel­ni de semmilyen megegyezés nem jött .A legközelebbi ülést ma délután tarl­i. A négy külügyminiszter egy órás ké­ssel ült össze hétfőn délután, mert idő­­ízben újabb utasításokat kaptak kormá­­nyktól. Az ülés előtt Masaryk csehszlovák­ülügyminiszter felkereste Molotovot. A het­­i ülésen jelentékeny előhaladás történt Kieszt kérdésében. Molotov állandó jellegű fonómiát ajánlott a kikötő és csatolt ré­­gei felett és azt kívánja, hogy Csehszlo­­vkia is részt kapjon az ellenőrzésben. I 7-l'i I »Idol ft Áru 200 lei S­zerda III. évfolyam. 1 IS sării». Kolozsvár, 1})!({. julius 3. FildlAs síéikesító: R A F V A Y ISI' V A N l'elelrts kintit!»: ERDÉLYI SÂN D OK SZOCIÁLDEMOKRATA IVATALOS LAPJA MÉM KIELÉ© az atombombakísérletek eredménye Vita a palessisparesemények miatt az áras®# A világ érdeklődése tegnap a bikinin korallszigetek felé irányult, ahol egyedik atombombát dobtak le. A kísérletről érkező eredmények ellent­­udók, egy azonban tény, hogy nem érték el azt az eredményt, melyet a esetektől várnak. Amerikai katonai szakértők szerint az atombomba hatása­­ olyan romboló, hogy az amerikai flotta átalakítására szükség lenne. z orosz tudós kijelentése szerint a kísérletek eredménye a várakozáshoz most kevés volt.­­ Párisban zárt ajtók mögött tovább folynak a külügy­­miszterek között a tanácskozások. Tegnap az olasz-jugoszláv határ, az olasz irmatok és az olasz flotta feloszlatásának módjait vitatták meg s valószl­­eg szóba került Németország kérdése is. Részletek a tanácskozásokról­­ érkeztek. — A palesztinai eseményekkel kapcsolatban az angol alsó­sban több felszólalás hangzott el, amelyekre Attlee miniszterelnök vála­­szt. Nyilatkozata szerint az angol kormánynak célja az, hogy gyökeresen gszüntessen minden terrort és a földalatti terrorszervezetek működését esetlenné tegye. Az angol kormány minden lépésről tájékoztatta az ame­­ai kormányt. Támadják az angol kormányt a palesztinai helyzet miatt WASHINGTON. A bikiniii alombombakísérletekről érkező jelentések szerint a sziget lagúnáiéban lezuhant bomba után 50.000 láb magas láng­­oszlop keletkezett. A Nagasaki japán cirkáló a kísérleti hely közelében lángba­­borult és elégett, a „Prinz Eugen“ német cirkáló elsüllyedt, a „Nevada“ nevű amerikai cirkáló pedig súlyosabb rongálásokat szenvedett. Egyes hírek sze­rint a Bikinini-szigetektől 200 kilométer távolságra hatalmas orkán és égi­­háború pusztítóit, más hírek szerint magán a szigeten a fák a robbanás után is állva maradtak. Egy másik tudósító beszámolója szerint a robbanás alkal­mával olyan látványnak voltak tanúi, mintha egy csillag született és halt volna meg. A fény oly nagy volt, hogy több Nap együttes fényével veteke­dett. Mielőtt a bombát ledobták volna, Bradley tengernagy az újságíróknak kijelentette, hogy a kísérleteknek nincs semmi támadó jele és nem irányul a többi nemzetek ellen. Érdekes, hogy a bomba hatása következtében meg­sérült hajókon, a disznókon és kecskéken kívül minden állat elpusztult. Ezek a robbanás után is nyugodtan ettek. Egyébként a földrengéstani intézetek készülékei semilyen földrengést nem észleltek. LONDON. (Rador.) Attlee miniszterelnök látkozott az alsóházban a palesztinai üzetről. Kijelentette, hogy egyenes­ít­ás történt az utolsó időben terrorista és ikotőz szervezetek részéről, melyek jól­olgozott tervek alapján működtek. Anglia­it mandatárius hatalom köteles a rendet törvénytiszteletet betartatni és nem tűr­el olyan kísérleteket, melyek erőszak­akarnák befolyásolni döntését. A fogy­­aszott eljárás nem érinti az angol erikai vegyesbizottság által ajánlott in­­kedéseket, úgyszintén nem vonatkozik a dó népközösségre, hanem csak a szélső­­jésekre. Az amerikai kormányt tájékoz­ták a történtekről, de véleményét nem íték ki — tette hozzá Attlee. Az ellenzék erős bírálatban részesítette ormány eljárását és több szónok a zsidó­szeti otthon elleni hadviseléssel vádolta­­ Attleet. ONDON. (Rador.): A világ minden részé­ből tiltakozó táviratok özöne érkezik Lon­donba a palesztinai események miatt. Truman elnököt közbelépésre kérték az amerikai cionista szervezetek. A három­napos razzia során eddig 2700 személyt tartottak vissza. Nagymennyiségű fegyvert koboztak el. A talált okmányok átvizsgálása folyamatban van. A­mer­ikában meghosszab­bítot­ták az árellenőrzést Washington. Az amerikai lapok még mindig az árellenőrzés megszünteté­sének kérdésével foglalkoznak. Egyéb­ként a kongresszus az árellenőrzés hatályát, az elnök kérésére, július 20-ig meghosszabbította. Az árszabályozás megszüntetése következtében az ár­szabályozási bizottság elnöke lemon­dott. A lapok politikai pártállások szerint ítétik meg a tényeket. A libe­rális lapok nemzeti szégyennek mond­ják azt, hogy Amerikában e határozat következé­ben az infláció m°gkezdőd­­het, a kapitalisták lapjai pedig azt hangoztatják, hogy a kongresszus döntése észszerű volt. A mi politikánk kelet felé fektette le döntő alapj­akt írja a Népszavában Horváth Zo­tán elvtárs A budapesti „Népszaváéban Horváth Zoltán elvtársunk, a lap szerkesztője igen érdekes cikket írt „Világpolitika“ címen. Magyarország külpolitikai helyzetét tár­gyalva a cikkben, többek között a követke­zőket írja: — Mi kezdettől fogva igen sok kétellyel és fenntartással figyeltük a magyar kor­mánydelegáció nyugati utazásait. Minden­kinél inkább láttuk és ismertük a látogatás eredményeinek lehetőségét és éppen ezért a mi pártunk kezdettől fogva azt a politikát követte, mely kelet felé fektette le döntő alapjait, de nyugat felé is mindig zárva­­nyitva hagyta az ajtókat. A kormányfők utazásának esélyeit nyitott szemmel vizsgál­juk. Álláspontunk az volt, hogy ilyen kor­mánylátogatást sűrűn megismételni nem le­het. Fontos és lényeges tehát az időpont megválasztása, hogy a lehető legjobb eshe­tőséggel indulhassunk neki az útnak. — Mi a mostani időpontot nem tartottuk kedvezőnek. Mert láttuk a világpolitikai helyzetet. Álláspontunkat ma sem kell re­videálnunk. — Nem akarjuk lebecsülni azokat a gaz­dasági eredményeket, melyeket a kormány­­delegáció elért. Nem tagadjuk azonban, hogy véleményünk szerint ezeknek elérését már nemzetközi tárgyalásokon annyira megközelítették, hogy ezeknek megvalósí­tásához nagy kormánydelegáció kiutazására aligha volt szükség. A legfontosabb ered­mény az arany visszaadása kérdésében, jól tudjuk, hogy a legutóbbi párisi konferen­cián Molotov tett kezdeményező lépést s Byrnes sem zárkózott el a szovjet javas­lat elfogadása elől. — Fontos és lényeges volt, hogy a nyugati hatalmakat megfelelően tájékoztassuk or­szágunk helyzetéről. De ennek módját mi nem korm­ánylátogatásokban, hanem megf­­elelő sajtószolgálatban és külügyi szerve­ink munkájában érhetjük el. E külügyi szerveknek nehéz eredményes munkát vé­gezni, amikor kormányunk részéről nagyon hiányos tájékoztatásban részesülnek. Ne­héz úgy képviselni egy ország érdekeit, ha a kormány lépéseiről saját követségeit se­m tájékoztatják. — A külföldi közvélemény és kormányok tá­jékoztatását régóta sürgetjük, de eredményt nem értünk el. De csodálatosnak kell tar­tanunk, hogy ugyanakkor, amikor nincs pénzünk sajtóalapra s még arra sem, hogy követségeinken sajtóattasék dolgozzanak, akkor titokzatos erők módot találnak arra, hogy a magyar reakció nyugaton élő lelki­­ismeretlen képviselői ne csak információikat, mégpedg hazug információkat adjanak, ha­nem rendelkezhessenek is olyan pénzek fö­lött, melyek az ország dolgozóinak veríté­kéből kerülnek ki.­­ A békecélok ügyében tehát politikai tekintetben helytelen és hibás külpolitikai értelmezés kezdeményezte ezt az utazást. A mi nagy érdemünk a világ szemében, hogy a nagyhatalmak közötti nézeteltéréseket igyekeztünk elkerülni s lehetővé tettük, hogy a magyar kérdések nagy részében egyetértően járhassanak el. Igazi értékünk a világpolitikában addig van, amíg­­ezt a politkát követjük. Ha ellentéteket akarunk kelteni, vagy csak módot adni ilyen értel­mezésre, akkor értékünk a nemzetközi po­litikában csökken, anélkül, hogy szolgál­nánk nagy nemzeti érdekeinket.­­ A politika nem látszatokra megy, ha­nem eredményekre és külpolitkánkat külö­nösen veszedelmes játék belpolitikai érde­kek, vagy pillanatnyi közhangulat szemszö­géből intézni. Az ilyen hibás kiindulás csak súlyos következményekre vezethet. A mi ügyünk igaz és igazságos. De a mi ügyünk­nél is nagyobb ügyek vannak előtérben s ezért kell a megfelelő időpontot megtalálni ahhoz, hogy a nagy problémák megoldása után álljunk elő a magunk kérdésével. A közbeeső időt, felfogásunk szerint, előké­születre, problémák m­egismertetésére kell felhasználni­ . Rögtönözni ezen a területen lehetetlenség. — Ha okosan értelmezzük a világpoliti­kát, akkor dolgozzunk teljes erőfeszítéssel azon, hogy pótoljuk a mulasztottakat. Füg­getlenítsük poltikánkat az időtől, keressünk barátokat távol és közel okos, célravezető és céltudatos politikával, hogy így haszno­san helyezkedjünk bele abba a politikába, mely a kis- és nagykérdésekben egyaránt a megbékélés útját keresi — fejezte be érde­kes cikkét Horváth Zoltán elvtársunk. Yejullid a belga kormány megalak­ítása HÁGA- (Rador.) A kormányalakításra Biella, a katolikus párt vezére kapott meg­bízatást. A kormány megalakítása nehezen halad előre, mert a szocia­isták nem haj­landók belépni kormányába. Göríng tanaitja a katyni gyilk­osságokat NÜRNBERG. A nemzetközi bíró ág tegnap Göringet hallgatta ki, aki ta­gadta, hogy a katyni tömeggyilkos­­ságnak ő lenne az értelmiszerzője. Tanúként kihallgatták Arens német ezredest is, aki azt állította, hogy katonái még 1941-ben fedezték fel a tömegsírokat. Rudenko tábornok vád­biztos több új tanút idéz meg. Olosz jegyzek a Kü­Lügijm­iniszteresthez PARIS. Az olasz kormány jegyzéket intézett a külügyminiszterek tanácsá­hoz, amelyben kérte, hogy mielőtt az Olaszországot érdeklő kérdésekben döntenének és az olasz nép jövőjét irányító kérdéseket tárgyalnának, hall­gassák meg az olasz nép szóvivőit is. Hag­yarországon­ augusztus elsején megszűnik az iniláci© Budapestről jelentik. Minthogy a nagyhatal­mak Magyarországnak visszaszolgáltatták a Magyar Nemzeti Bank elhurcolt arany­készletét, a magyar kormány a forint­­valutát augusztus elsején lépteti életbe Az adópengő viszonyát a forinthoz már július 15-én megállapítják. Egy kiló avany 10.ODU forinttal lesz egyenlő, vagyis egy forint egy dohárnak felel meg. Az egy és kétforinto­sokat ezüstből, az ötforintosokat aranyból, az egy-, két-, tíz- és húszfilléreseket pedig alumíniumból verik. A forint bevezetésével egyidejűleg drákói szigorúságú valutaren­­deletet léptetnek életbe, amelynek megsze­gése a legsúlyosabb büntetéseken kívül a teljes vagyonelkobzással is jár. J­ ­úlius 6-án és 7-én a Szociáldemokrata Párt Országos Magyar Bizottsága i­nferenciár­aar, STEFAN VOITEC és BOTAR RADACEANU elvtársak, a párt főtitkárnainak részvételével.

Next