Erdély, 1947. július-december (4. évfolyam, 146-287. szám)

1947-07-01 / 146. szám

Kolzsvár, hin junuis I . Kedui IV. évfolyam­ 1 II­. szám. A szerkent­ésért és kiadásért felel: a Románii Szociáldemokrata Párt Kolozsvári Szervezetének Sajtóbizottsága 2771 2170 4 oldal ) Ara­d­i() írt Szerkesz­tő­ség és kiadóhivatal: Kolozsvár, Szabadság-tér 30. T. em. Telefon: 2­43. Nyomdai tel.: 4-33. Csekkszámla: 40-682 M^koder hangulat a párisi háromhatalmi A­SZ a volt ellenséges államok mássá a k&lcsönterv tárgyalásaira Zsombr@n ,, „ y; r r'T'-------- 'y*-vv l'W ^■ncT}t sajtónak adott nyilatkozatában es­zemnen a szovjet kor­ bizalmának megnyilvánulása után Bár a három külügyminiszter lannnk áitoi ,•.; i ,. párisi tárgyalásairól semmiféle hu­gznélyt elol­tSc‘a^0 p.en?H3yi többsffJ9öl ujra köztársasági hi­­vatalos jelentést nem adtak ki és ponttal »/iÎ ’’ A francia a­lasz nokké választotta, aki a par­lamer a tárgyalások szombaton is ponttal tort­mány álláspontj­a az^ hoXLmrUt­~­ut:Jim(Jia,c megnyilvánitása után mondotta, hogy a szovjet kormány ajtók mögött folytak, egyes jelek kell beszerezni Lm­npziL­­u u­ra elfogadta az elnök/ méltó­ 8 ezer vasúti kocsi gabonát adott arra vallanak, hogy a tárgyalások a különböző euremi­nium saját. Olaszországban a baloldal Romániának, amelyből 6 ezer va­kedvező mederben folynak. Szom- sé°jeíei pv mA ■ áll­a­m­i, ° • S“U * f «ar-diplomácia kiszolgálo­­gon buza, 2 ezer vagon pedig árpa baton a htUavmintottek mása. H , ** államokat is meg jav] szegődött reakciós jobboldal ’ . , , , * ‘ ~ A áram a tanácskozásokra, dele- között az ellentétek egyre jobban Annyit adtak, amennyit bev­ertve a volt ellenséges országokat kiélAdnak Ennyv­­ünk — hangsúlyozta Gheorghiu­elvtárs — s ez a mennyiség együtt, amelyet máshonnan űztünk be, az i­j termés betala­nista munkásság ággal szét­verte és De Gasgeu­ssixi mniszterel­nököt, akinek a keretéstebit demo­krata ifjúsághoz kellett volna szólnia, nem, engedte szóhoz jutni. A rendőrség könnyfakasztó gázt ed­velő voltára mutat az a körül- képviselőiből bizottságot alakít a­­lény is, hogy Vicém Anrád­koz­­nának, amelynek az volna a fel­­arapasági elnök vasárnap este adata, hogy megteremtse a kép­­vacsorára vendégül látta a három csalatot a jelenleg Genfben ülése külgyminisztert. A vacsorán részt 7ő európai gazdasági tanáccsal, vett Ramadier miniszter­nek is. Egyidejű bécsi jelentés szerint, valamint a nemzetgyűlés, a köz- dr. Gruber osztrák külügyminisz- volt ^kénytelen "Ims^nálniTs több ^..^gbizta Ausztria primi ügy- letartóztatást eszközölt. Az esze­. -1—«itjA ’i«imenkai ^ SZ°VJet nagy_ VivLét’ közöt*re a háromhatalmi tűzésnek több sebesültje is van. KOVEt, lSg , , , , értekezlet résztvevőivel, hogy az A tanácskozásokkal kapcsolat- osztrák kormány megkülönbözte-van az angol hírszolgálat a Tass tett fontosságot tulajdonit a je- Szovjet távirati iroda párisi tu je-­lenlegi tárgyalásoknak és fejezze sitáját idézi, aki szerint a francia ki készségét arra, hogy minden álláspont az, hogy általános gaz- rendelkezésére álló eszközzel hat- », . d iSagi programot kellene kidol­­landó előmozdítani Európa gazda- Egy^sülT ilkmoI'VnuLLLr­LzL* sm. Europa számára és ennek sági újjáépítését a Marshall által L§Z. !LA.n?, ? - hl ?g . í­íján kellene az Egyesült Ál­­vázolt tervek alapján. MJ ..... ^ ‘ ^ Amerikai sugalmazások. Európa újjáépítésére Az északamerikai diplomácia tését, akár a kormányok, akár a nagy óvatossággal igyekszik meg­ kartellek műveként; 2. A keveske­­őrizni azt a látszatot, hogy nemi delmi egyezmények többi érv jellel kívánja befolyásolni a párisi ér­­gét; 3. Minden nemzettel való tekezlet lefolyását, ami azonban egyenlő elbánást; 4. A szabad hal­em zárja ki az Egyesült Államok józás jogát az európai folyamő­réről bizonyos utólagos sugal­­kon, különösen a Dunán és Baj­­ás­ik lehetőségét Európa talp­­nán; 5. Németország gazdasági sa tekintetében. A francia­ egységének megteremtését. 6. A­lnökség levelezője úgy hi- békeszerződések ratifikálását és ,­ az európai nemzetek ke- aláírását, különösen a megszálló divil kapcsolatainak helyre- csapatok visszavonása végett, a­zt az amerikai kormány megszállt országok gazdasági éle­­a következőket kívánja tének könnyítése érdekében: 7. Európai nemzetközi szállítási vámhatárok és az elsőbb­ rendszer kiépítését. szabásrendszer megszűnte_ —x— K­ültműködésre hívja fel a világot a Nemzetközi Munka­hivatal Leon Jouhaux elvtárs a Nem­­zetközi Munkahivatal úgy véli,­zetközi Munkaügyi értekezleten hogy csupán a különböző nemzetek határozati javaslatot nyújtott be, szörny és őszinte gazdasági együtt­­amelyet az amerikai és angol kül­­működése biztosíthatja e szenve­­dettségek nyomban elfogadtak. E­dések végét, a jóléthez való vissza­határozat, amely úgy üdvözli a térést és biztos és tartós egység külügyminiszterek párisi összesö­ megteremtését. Ebben a szellem­­vételét, mint ami „a világ jövőjé­­ben és a párisi megbeszélések­re nézve döntő jelentőségű ese- munkaügyi téren való elsőrendű mény“, többek között ezt tartál­ fontosságának meggyőződésében, írjózza­: az értekezlet késznek mutatkozik. „Annak az egyre nagyobb nyo- hogy az ENSZ által elismert jog­­morúságnak tudatában, amelyet a körének keretében minden romo­­gazdasági rend hiánya és a láto­­gatást megadjon a viág ujjaepi­­ru hozott a világra és a szerve- Lésének nagy munkájához, am­e­ly Holnap Ramadier miniszterelnök felveti a bizalmi kérdést A legutóbbi párisi jelentések ar­ról számolnak be, hogy a francia kormány válságnak néz elébe. Ramadier miniszteréül­ök­ holnap felveti tír bizalmi kérdést a parla­mentben, amelynek kimenetelétől függ, hogy a kormány továbbra is ban MUNKÁS­a helyén onarad-e, vagy sem? Egy­idejűle f­ékezett jelentések szerint TÖMEGEK NEM ENGED­­­KE raejulegjerkezett jelentesen s ^SZÓHOZ JUTNI DE GAS-munkások, PERRI MINISZTERELNÖKÖT sztrájk következtében az Illionis- szák közötti katonai védelmi szó al,Ai dohányfivári és gyufa- Annak ellenére, hogy az olasz állambeli Pittsburgban lévő Carne- vétségét a leghatékonyabb inter­­gytói munkások is sztrájkra két köztársaság elnökét, De Nicolei gie-acélművek tízezer munkását kevésnek tekinti az amerikai­ak­­szülnek. A szénbányász-sztrájkot az olasz nemzetgyűlés óriási szá­­ma elbocsájtják. Ezáát­l az acél- gitseg kérdésében­ sikerült elsimn­am és ma a bányá­szok telepeken­kel szemben a párisi banktisztvise­lők és a Citroen gépkocsigyár­ al­kalmazottai továbbra is sztrájk­ ertiBScC-Zl'BtcSi sBOvjJet-román gabonaszállítást - - ....................... egyezmény keretében s­ask­ifózer vagon gabon­a érkezik a napokban a Szovjetunióból BUKAREST. A Moszkvából ha­ a szovjet kormánynak és Sztálin­batért román kormányküldöttség, vezért­ábornagynak személye­sen is mint ismeretes, teljes mértékben beváltotta a tárgyalásaihoz fűzött reményeket. Gheorgiii­ Dej ipar­és kereskedelemügyi miniszter a határozott kívánalma Románia se­gítségére sietni. Mikezsan szovjet külkereskedel­mi miniszter a tárgyalások alkal­mával rámutatott arra, hogy a szovjet kormány ezt a megállapo­dást nem kereskedelmi ügyletnek, hanem Románia megsegítésének tekinti, így Románia a búzát jóval a világpiaci árakon alul kapja, sőt olcsóbban, mint ahogy a tengerit az USA-tól vásárolta. Gheorghiu-Dej miniszter elvtárs nyilatkozatában elmondotta, hogy a közeli napokban már meg is ér­kezik 2500 vagon gabona. Jelenleg a Szovjetuniótól kapott gabona szétosztásának kérdése foglalkozó, minisztériumo­kásáig fedezi az ország szükség­leteit. Molotov szovjet külügyminiszter a román küldöttséggel való meg­­tatja az illetékes beszélések során elmondotta, hogy kát. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MÁR INDONÉZI­A BÉR­ÜGYEIBE IS BELE­AVATKOZNAK r1 unna jegyzéket intézete az indo­néziai kormány­hoz, amelyben a holland javaslatok elfogadására hívja fel a köztársasági kormányt A “ megy folyása alá tartozó, eddigi gyar­mati ország legbelsőbb ügyeibe is jogosnak érzi a beavatkozást. Jel­lemző az Egyesült Államok vak­merő és szemérmetlen külpolitikai terrorjára, hogy míg egyfelől az keppeni indonéziai köztársasági kormányt megfenyegetni igyekszik, másfelől Mit tartalmaz a­RUMAN törvénye? munkásellenes A New­ York Times szerkesztőjének cikke a kérdésről Amerikában a munkáltatók és A törvény a minimumra csök­­munkások között kétségtelenül kenti a szakszervezetek működési súlyos válság van. E válság is­ jogát és kényszeríti azokat, hogy robbanásához a Truman-féle munk a kormány elgondolásához alkal- Trimian-elv tehát^m­ár ódáig kusellenes törvények törvényerőre mnarkodjanak. Ez a súlyos tény 14. így, hogy egy idegen állam tb­T- emelkedése adott okot. A hírhedt millió szakszervezeti tagot érint-­­ Taft-Harley elnevezésű törvényt legutóbb a demokratikus, függet­len New-York Times ismerteti és részlet«» Miejti, hogy »ben áll leheóvé teszi, hogy a ?? a torvey’ melynek^ tulajon­ , hat,minc ^la^ak, célja a szakszervezeti mozgalomnak teljes elfojtása ^___ ______________. ________ Amerikában. A cikk írója Louis ^ ^ vai k­t35ai pénzügyi­­támogatást igér arra az Stfk’ ki,n^ fejtegetéseiből közöl- \llt^zerződésekm úgynevezett egyesitett szerződéseiet csinálnak. esetre, ha az indonéziai kormány­nők az alábbiakat elfogadja a holland kormány ja- IGAZSÁGTALAN VÁLTO-va­lamt Indonézia alkotmányát ZÁSOK és belpolitikai szerkezetét illetően. ^ ^ jricivcl| A Bizton«-' M Tana^s meo- a zok a tények hja a New^ ork sZynfeg a szakszervezeti tagok ed. 1A^tonS^.1,Ta,Ila^S meg' Times, — melyek a dolgozo^ es­­ biztonságát és a munka te­munkaadó viszonyában a törvény imne^n történt szociális védelmét. Ez lehetővé teszi, hogy olyanokat is alkalmazzanak, akik nem szak­­szervezeti tagok, másrészt meg­kezdte a görög határ-SZDIG jelem#L l­etbe.lépéSt Után ^bemennek. %itíliai: Az történik ugyanis, hogy az , - - tG--. -------­Mint Newyorkba jelentik, a Biz- 1935-e tánsági Tanács megkezdte az olositú északgörögországi határincidensek­ben ügyében tartott vizsgálatról fel- megszigorítják úgy a kollektív- amint a lap irja 033k akkor vett jelentés megvitatását. Austin szerződéseket, mint a szakszeme- lenne szabad bevezetni, ha a dél­­amerikai tanácstag azt ajánlotta,­zeti ügyek vezetését. Ugyan­így ők többsége erre szavazna, hogy állítsanak fel állandó albi- módosítja és szintén hatályon ki-­a­­­zottságot a balkáni helyzet szeri­­vül helyezi az új törvény azt a megtartására. Az albán megbízott Norris-La Guardia-féle 1922-es cáfolta azt a vádat, hogy kormá- törvényt, amely a munkásvédelmet nya segítette volna a görögország a leghathatósabban szolgálta ed­­gi partizánokat. mig az USA-ban. A KOLLEKTIV SZERZŐDÉS SERNEK , azaz 14 millió emberből 4.200.000 dolgozónak szerződését gyökérge­­sen megváltoztassák. Ez-e­ a hél­ A két nagy amerikai szakszervezet a csenos álláspontra jutott a munkásellenes törvények elleni harcban Washingtoni jelentések azt a termelésben mintegy 65 százalékos nagyjelentőségű hírt köztik, hogy csökkenés fog bekövetkezni. a két nagy amerikai szakszervezet katon­ai szövetség az Egyesült vezetősége azonos határozatra ju­ Államok és Törökország között, tett a munkásellenes törvények .. azon szakaszával kapcsolatban, a Tass-ügynökség jelenti, legelemibb jogai köz,­l amely a szakszervezetek számára a „Vácan“ című napilap jól értesült sztrájkolás jogát, aminek követ­karai körökre hivatkozva,, azt , A a m­oZAk felháborí.­eltiltja a politikai tevékenységet, ankarai körökre mvad­uzva., azt k­­énye a dolgozók A határozat értelmében a két szak­ írja, hogy a kormány és az ameri­­ég tiltakozása. szervezetnek", külön-kü­lön birósá­­kai képviselet között folyó ü"neg- ___________________ ..... ........ .......................gi döntést kell kicsikarnia abban beszélések eredményeképpen a d e-' az összes északfranciaországi a kérdésben, hogy a szakszerveze- k­kal-török egyezmény és valószi­­nűen felveszik a munkát. Ez­­tek politikai tevékenységének el­­nüleg katonai szövetség is várba­tiltása alkotmányos-e, vagy sem? jó. Ugyanakkor Törökországban A két szakszervezet vezetősége az­ török-görög katonai szövetség­rá utasította tagjait, hogy keres­ megkötésére vonatkozó hírek is sék az alkalmat a törvény kar égé- vannak forgalomban A „Cumhu­­rikus megsértésére. vyei“ című lap vezércikkében az Egyidejű newyorki jelentés szó- egyrészt az Egyesült Államok, mint az amerikai szénbányász- másrészt Törökország és Görögor­ A MUNK­ABÍRÓSÁ­GOK SZEREPE is megváltozik. Ahelyett, hogy a dolgozók érdekeit védené, amolyan­­ törvényszékszerű szerv lesz, amely­­ előreláthatólag a nagy trösztök­­ és üzemek urainak érdekvédelmé­re alakult. Természetes, hogy a nagy üz­­letemberek teljes erővel védikk az új­­törvényt, mivel véleményük szerint, úgy a Wagner-, mint a Norris-féle törvények túlságosan­­ kedveztek a munkásság érdekei-­­­­nek. Megszüntetik így a munkás-­­ legelemibb jogai közül A Húsárugyár újból termel Városunk legnagyobb­­ feldolgozó üzeme újból kezdte működését. Rerry jó és olcsó husnerrai-ig / ^ szolgálni a fogyal’^P-'3 get. Erre UeMő az üzemet sikeresedé­si hi­­ségü nyersar süntetik . f

Next