Erdély, 1948. január-február (5. évfolyam, 2-25. szám)

1948-01-03 / 2. szám

XoJttxaivtitf, IMS*, «ftMsoiw a, Szombat­h„ évfolyam, 3. stAuu ft. ewrkesztésért és ki&e&ner­ felel: sa Romániai Szociáldemokrata Párt Balossv&n Szemsetének Sajtóbizottsága 4 ulvfftl ^ Ara 5 luj Szerkesztőségi és kiadóhlvszíiR Kolozsvár, Szabatte&g tér 30. S­erv. Telefon: 22-43. Csekkszámla: 401f32. Tusa post. pint, ia a im. oonf. &p*. Dir. Gen. P. T, T, No. minimi iinTrMBiiiii—iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii—I■ ...11■» in ii inmi iw ui min S­ZÖGI E MOKKÁT A PÁRT KOLOZSVÁRI SZERVEZETÉN­EK NAPILAPJA » Zlff 5Sf*C£lC^O N­mi dCidOSf hangsúlyozták a nagy történelmi eseményt méltató szónokok az Újesztendő küszöbén polgármester elv­­társunk és Weitzel Kálmán, a me­mus felé vezet.. E harcban­­— Constantin mondotta Wolff elvtárs óriási lel­kesedést keltő beszédében — . „ . , , Románia dolgozói mellett ma már ."-vel Szakszervezeti Tanács titka­­ott állanak a falusi tömegek és a rá tartottak ünnepi beszédet, a népi demokrata hadsereg is. Royal mozgóban, ahol a CAM, ^...n^,erun­ ma valóban £afro Ady üzemek dolgozói egyek, céljaik e­s harcuk egyse- „ , . . . előtt Pinte­ nn es Ant»­ elvtar« ges­­uj, haladó alkotmány alkotá­sa s a világ békéjének megőrzése. Wolff elvtárs viharos tapssal sajt méltatták a nap jelentőségét. A Román Nemzeti Színházban jel fogadott beszédét akárcsak a köztisztviselők, tanárok és ta Such C Iuliu, pártunk kolozsvári fejezte be bt­.-sédét Suciu elvtár­ népi beszédét. Miután magyarul a szerveztének főtitkára és Nagy sunk a hallgatóság zajos tetszés, ismertette a két történelmi Hatvan elvtársak a „Capitol“' mez­­nyilvánítása közepette. lentőségű okmány szövegét, ■:{£0 termeit zsúfolásig megtöltő Nagy István elvtárs magyar­­olta azokat, a döntő va­­eseménye-Popescu elvtárs — a népköztársa­nitók nagygyűlésén Alexa Augus­----- -~e,j «H»u o t . . f tin és Heves Ferenc elvtársak, a­­ dolgozók előtt ismertették & tör- nyelven foglalta össze a. lezaj­ két, amelyek 1946 március 8 óta sag es a kormány eltetésével -e- Iv. kerületi dolgozói előtt Stoica t ténelmi eseményt. -lőtt történelmi eseményeket. A országunkban lezajlottak. A hala- tette be. Petre és Székely Béla elvtársak, a Nagy lelkesdéssel fogadott be­ résztvevők, akiknek jelentős zé­­rás természetes következménye A le­irha­tatl­anul lelkes hangú la- CFR műhelyekben Dejeu Dumit­­ezédében Suciu elvtárs történé­­­sze a folyosókra kiszorulva hall- nálunk is a Délkeleteurópában 16- tu­­s résztvevői végül 111 Nagy Dezső elvtársak is­it mi visszapillantást, nyújtott az el- gáttá a szónokokat, viharos tető legutolsó királyság megszüné- ,i­s­mertették e történelmi fordulat imult. eseményekről, kiemelve a tapssal fogadták szavait, se, mely mint a feudalizmus utolsó két vuvozjo ,­ iratot küldtek a fontosságát. A nagygyűléseken a­lkormány nágyjelentőségű­ dem­o- — A politikai hatalmat ma át- jelensége, időszerűtlen, sőt bino- fővárosba, a népköztársaság —*------­- ----- a-h­ibratikus vívmányait, amelyeket vette a nép s éppen ezért ké­­nyes mértékben a haladás kerék- nökségének és a kormánynak,­­a­ résztvevők lelkesen tüntettek a népk­öztársaság mellett és vala­mennyi gyűlésről üdvözlő távira­ti munkásosztály segítségével a vetkezetesebb harcot kelt foly­ kötője volt. A szocialista társa- Hasonló méretű impozáns nagy­ikét munkáspárt összefogásának tatamik,­­ hogy majd a gazdaso­­dalom megteremtéséhez vezető út- - . feledték ki ramszky intéztek a kormányhoz, az uj I predményeképpe® sikerült végre- gi hatalom birtokában mielőbb­ról ma már ez az akadály is el- *y '• ,? “ . román népköztársaság elnökségé­hajtani. megvalósítsuk a szocialista tár­­simult Románia népeinek utjából. dásukat Kolozsvár dolgozol az ui.-hez, Groza Péter miniszterelnek. — Románia azon az uton ha­lad, mely a végső cél, a szociális román népköztársasággal szemben höz, valamint demokratikus par­­v Corso mozgóban, ahol Lazar la man tünkhöz. Románia népi köztársasága á­takkulásdt határtalan lelkesedéssel fogadták Kolozsvár dolgozói.­­-­ gyárakban, üzemekben és intézményekben éppen úgy, mint a város terein és valamennyi utcájá­ban e jelentőségű nag­y eseményt tárgyalták. December 11-re viradó hajnalra tanut zása­l­diszben állta­k Kolozsvár utcai­t, a déli órákig benépesedtek a dolgozók tarka tömegével, akik ki­­sebb-nagyobb csoportokban siettek gyülekező helyt,­.­felé, hogy ott a ma még két pártban tömö­rült munkásosztály szónokait meghallgassák és a népköztársaság mellett tüntessenek. A nagyüze­mek dolgozói munkahelyeiken spontán gyűlések keretében ünnepelték meg a történelmi fordulatot. A­ nép salmi kezébe vette sorsa irányítását A nép hadseregének A mi népköztársaságunkat gadalmat —■ hangoztatta többek ment hasonlíthatjuk össze a por­ között Nagy István­ elvtárs. ; gári köztársasági rendszerekkel A szónoklatok elhangzása után — hangsúlyozta a továbbiakban, felolvasták a király lemondó ok­— A “Romániai Népköztársaság iratát és a kormány kiáltványát, kaput nyit az új társadalmi rend, majd a nagygyűlésen résztvevő­­ szer felé s a monarchia bukása nyomdaipari munkások, valamint Az elmúlt év utolsó napján, de- met nem a trónok mögötti mes- köztársaság? magával sodorja az elmúlt, elő- a CFR adminisztrációs osztályai­­cember 31-én délelőtt a kolozsvári terjedések, hanem önmaga a nép Dimitriu tábornok lelkes beszé- jogokba telített rendszerek so­­nak dolgozói táviratot intéztek helyőrségben­ lévő összes parancs Irányítja. Védelmezzétek meg te­­de végeztével Miren Florea szü­let emlékeit. (Hatalmas taps.) az uj kormányhoz, a Népköztár­­nokságok­, ezredek és katonai ala­pot, a népköztársaságot, annak a tudos felolvasta azt a határozatot,­­ Minden dolgozót átkelt hasson e Vasági Tanácshoz, Groza Péter kutatók között tették le az esküt népnek köztársaságát, amelynek amelyben a kolozsvári helyőrség nagyjelentőségű esemény, aminek miniszterelnökhez, valamint a a román népköztársaságra. A fiai vagytok s amely kezeitek be tisztikara és legénysége az* eskü következtében a nép saját kézé­ képviselőházihoz amelyben szoft- Szabadság-téri Iparosegyiet­er- fegyvert adott. A hadügyminisz­tist vette sorsa Irányítását a to­­tkyllásra vállalnak és­­üdvözlik a helyéről , amelyen a katonai és tér nevében­­szűnni nem akaró­vábbi győzelmek felé halad Román Népköztársaságot, letétele alkalmából hűségéről biz­tosította a kormányt s a szomszé­polgári hatóságok, intézmények éljenzése elfogadom eskütöket, sz­édes baráti népeket, élükön a képviselőin kívül jelen volt Ste­ amelyet örömmel továbbitok az felszabadító Szovjetunióval. Az ünnepélyes eskütétel díszfel­vonulással fejeződött b­e A Vegyes szakszervezet és a Elsőnek Popescu elvtárs román cek közepette befejezett beszéde ,a i­­rwbelii nyilatkozatokat Összes kolozsvári állam, KC Magántisztviselők szakszervezetei nyelven ismertette Mihály király után Onojescu Gheorghe ezredes, v .. " *" , D­aru­l’ 0“ együttes tömeggyülésen ünnepel­ lemondási nyilatkozatának, vala­ valamint Zamfiropol Constantin. A Var°sházan délután 4 órrakor igazgatási, egyházi, kulturális és tél meg a román köztársaság mint a kormány tagjai által alá- Enculescu Nicolae és Stefan©scu folyt le az eskütétel a közgyűlési társadalmi intézmények Vezetőit, megszületésének történelmi nap- irt történelmi okmány szövegét. Ioan alezredesek olvasták fel ez- nagyteremben, ahol a város ész- akik biztosították a menyelünököt c­sak A zsúfolásig megtelt Állami Ezután vázolta, a történelmi és redeik hűségnyilatkozatát. Apos. „ _ .. . Magyar Színházban munkásdalo- szociális fejlődésnek azokat az tol Vasalé őrmester és Rusu Iosif h­i’" / 1. s v .be­l" n­­­e e en elvei a n€P* kát éneklő, a köztársaságot és okait, melyeknek ismeretében nem közlegény rövid­­beszédekben ,amert a városi villamosüzem és köztársaságnak, minden erejükkel demokratikus vezetőinket, vala­­hatott meglepetésként az állam- hangsúlyozták, a népköztársaság vizmű­ tisztviselői és­ mtnkásai és igyekezetükkel a demokratikus műst a Szovjetuniót és Sztálin rom­a megváltoztatása, biztosítéka annak, hogy Románia tettek esküt Az eskütétel előtt a népköztársasá genera­sszimuszt éltető lelkes Demokráciánk előtt hatalmas a béke utján halad a baráti szov-­­váttmester fogadta a-­eaves colnál uj tömeg gyűlt össze. Az ünnepse- uj perspektívát nyit ez a váltó- jet nép mellett. Hasonló értelem- ' ^ S‘J* G-Dn­ get a színház zenekara által elő- zást — mondotta — s még in- ben beszélt Haralambie Nicolae szolgálati ágak vezetőit, akik az ügyet fogják „ Hi mmmn .. _ A bírák és igazságügyi tisztvi­adott Internacionálé vezette be, kább lehetővé teszi a dolgozók alezredes is, majd ismét Dimitriu újév alkalmából jókívánságaikat f­ők a n­épköziái^iiságra a híva. der elvtársunk mondotta el any cyitéka annak, hogy a történet. évben még fokozottabb mérték? (Folytatás az utolsó oldalon.) ism­erős és­­boldog Románia megte- elsőnek Cascar ezredes felöl­­remtése érdekében Éljen a nép, vasta a király lemondási okiratát, majd C­aladiev I. Őrnagy a kor­mány idáll­vány­át ismertette. En­nek végeztével Dimitriu Romulus tábornok, a harmadik katonai A Népköztársaság kihígítása gyökeres váltásáat i»nov. civan ^szovjet főkonzul jelent România politikai életében A Dermata-gyár dolgozóival társaság megvalósításával jogos Schweiger Ignác és Butyka Fő- birtokosává vált alkotásainak és zenc elvtársak, ismertették a saját maga szabja, meg azt az Romániai Népköztársaság meg­ utat, amelyet ezután követni .alakulásának nagy jelentőségét fog Schweiger elvtárs bevezető aza-­sál többször félbeszakított vasban rámutatott a munkásos­­­szódét Schweiger elvársunk­tály sikereire, melyeket a Vörös Hadsereg segítségével történt fel­szabadulás óta lépésről lépésre valósítottak meg s amelyeket ma betetőzött a népköztársaság M­Magyar nyelven Butyka elvtárs kekek sorolt fel demokratikus rend­szerünk vívmányait, kiemelve, ezzel a­ lépéssel a ro­mániai népi demokratikus rend­kiáltása, mely újabb sikerek felé szer rohamléptekkel halad a szó nyitja meg az utat. cializmus — A népköztársaság kikiáltása vábbi gyökeres változást jelent Roma- ta aia politikai életében, amelyet szónok -w- - ^ ^ újabb gazdasági és szociális re­­vasta a­ király lemondó okiratát népköztársaságnak, tiszteljétek a JC* A megyehaza nagyterme form­ok követnek — mondotta és a kormány kiáltványát, amit a törvényeket, amelyeket a haza és ben délután gyűltek össze a me. többek között elvtársunk. résztvevők hatalmas éjjelnéxG t ó. ..--'seg^ képviselői póznak a nép gy. belső és külső szolgálatainak csonták — A munkásosztály a néphöz- fogadtak, boldog, jobb jövője érdekeben. Plf.rí­­v Előre a népi demokracia xnegszi- Osztvindol, akik Suna “otte we- Eskütétel és újév & megtérnél, a rendőrségen és az igazságügyi pataséban .. A román népköztársaság kikiél. fejezte be. hatalmas taps- '/f. a!kiAaáb41' » k“rolány ?? .¥'• mert. a “^síületett uj nép. a jelenlévő alakulatok megismé­­tldkezéseinek megfelelően a had­seregnek, az álami hivatalnokok, lát az ország minden egyes embe­rz eskü letétele után a kormány­nak, a megyei, városi­­köztisztvise­­lőtől elvárva. ner­eben Bianu Petre megyefőnök­­öknek december 31-én hűséges. Újév első napján a rendőrség December 30-án — monol it­­kut termek a népkoztársa- legénysége és tiszt­kara, amely­ea többek között­­ Románia népe súgta. Az eskütételt a helyőrség már előző nap felesküdött a nép­ kresztor előtt, akiknek szeretetü­­ket és nagyrabecsülésüket tolnia-A megyeházán a s­oká-os uj­A hadae-Fog a dolgossők mellett lányzásáérti­­gyelőnök előtt letették, az előírt évi üdvözlés keretében déli .12 . ’ A megyefőnök lelkes éljenzé- esiküt és aláírták az erre vonatkoz­órakor a megyefőnök fogadta az b,en szolgálják a közönség érde­keit, mert a megszületett uj nép­­köztársaság a közérdek szolgála­

Next