Erdélyi Gazda, 1927 (58. évfolyam, 1-52. szám)

1927-01-02 / 1. szám

2 Legjobb a kockaalakú kaptár, mert benne a meleg eloszlása a legegyenletesebb és a legkevesebb anyag kell hozzá. A kaptárt sokat bolygatni nem szabad; a fészek a méhek szentélye, amelyet megboly­gatni csak akkor tanácsos, ha arra feltétlenül szükség van. S hogy ez a bolygatás se tartson sokáig, a kaptár felülről legyen kezelhető, isme­retes lévén, hogy ez esetben bármelyik keret is a méhek veszélyeztetése nélkül vehető ki és néhány perc alatt megtörténhetik a szüksé­ges átvizsgálás. A modern kaptár röplyuka nagy, 4X 18 sőt 25 cm-es legyen, helye pedig a kaptár felső harmadában van. A fészekben elhasználódott levegő így cserélődik ki a legkönnyebben és a leggyorsabban, anélkül, hogy a többi levegő mozgásba jönne. Már­pedig tudni való dolog, hogy a sz­­az álló levegő a legjobb szigetelő, s az ilyen levegő megvédi a méheket a nagy hidegekkel szemben. Tehát ez a körülmény is azt mutatja, hogy előnyösebb a bő kaptár, mert benne vastagabb a szigetelő levegőréteg, s ugyancsak ezen oknál fogva nem tanácsos a kaptárt keretek kiszedésével még télire sem nagyon megszűkíteni. Ma már tisztában van a méhészeti tudo­mány azzal, hogy a méhek nem fülik a kaptárt, hanem a méz fogyasztásával és a téli csomó megalakításával tartják fenn a szükséges meleget, de csakis a csomóban, ahol az nekik tényleg kell. S ha a csomó körül száraz levegőt biz­tosítunk nekik, úgy a telelés még vékonyfalú kaptárban is kiváló lesz. Mert mit ér a dupla­falu, szalmával, sarjával kibélelt kaptár, ha belül lucskos, s emiatt a belső nedves levegő sokkal hidegebb, mint a külső. Nagy érdeme Boczonádinak, hogy a felső röpnyilás jelentőségét felismerte és alkalmazá­­sával a méhészetet nagy lépéssel előbbre vitte. Fentieken kívül egy jó kaptár még ama tulajdonságokkal kell, hogy bírjon, hogy keretei nagyok, egy sorban és hidegen legyenek elhe­lyezve. A nagy keret az anyának biztosít zavar­talanabb mozgást, mert a lép folytonossága nincs léccel és üres térrel megszakítva. A hideg építés pedig a méhek építkezésének természe­tesebb módja. Az elmondottak a fészekre vonatkoznak. A mézfiókot már könnyű hozzá szabni, ahogy az a méhlegelőnek és a méhésznek legjobban megfelel. Lukács Ottó, vagy csak kivételesen voltak felvéve a tanfolya­mokra és részesültek állami támogatásban. A régi méhészetügyi szervezet ismertetésé­vel Dr. Kónya Vilmosnak a minisztériumhoz intézett memorandumát szóró­ szóra idézi és méltatja a magyar rezsim ama tevékenységét, hogy milliókat költött a méhészet fejlesztése ér­dekében. A magyar állam elsősorban nagy összege­ket vett fel az állami költségvetésben a méhészeti ügy felkarolására ; a földmivelésügyi minisztérium­ban külön méhészeti ügyosztály működött; az ország 16 méhészeti kerületre volt felosztva, mind­egyiknek az élén egy-egy vándortanítóval; nagy gond volt fordítva a méhészeti szakoktatásra, a népiskolákban, tanítóképzőkben, külön tanfolya­mokon; méhészeti kísérleti állomások voltak lé­tesítve; méhészeti eszközök, mézelőfák és virá­gok voltak ingyen kiosztva. (Mindezt ma csak az E. M. E. csinálja a magyar méhészek részére.) Jelenleg Erdélyben négy méhészeti kerület van : I. kerület központja a nemrég elhunyt N. Martinovici herkulesfürdői méhészete, aki több fele tartott szakelőadásokat; II. kerület kolozsvári központtal Corodan Vasile vándortanítóval az élén; III. kerület Corodan Gheorghe nagybányai vándortanító vezetésével és IV. kerület Popa Alexandru fogarasmegyei lelkésznek a vezetése alatt. A hivatalos statisztika szerint 3 893 köz­ségben ,a családok száma 173.172, melyből 54. 772 kaptár és 118.400 kas. A mézhozam 6.571 métermázsa s a viasztermelés 629 méter mázsa. Azután az Erdélyrészi Méhész Egyesület tör­ténetével és működésével foglalkozik, úgy amint az egyesület elnöksége a cikk írójának küldött ismertetésben leírta. Majd megemlíti, hogy 1921-ben megalakult, de 1922-ben meg is szűnt a Progresul Apicol nevű egylet, s hogy Temesvárt van a Societatea Apicolă és a Banates Bienenzuchtverein. Méhész­­újságok: a Méhészeti Közlöny, a Bienenzüchter, a Méhész és a Stuparul Román. Nemzetközi postautalványon lehet beküldeni a naptár árát. Hogy a méhésztársaknak a naptár beszerzését megkönnyítsük, felkértük az E. M. E. t az árusítás elvállalására. A megrendelők tehát közvetlenül az egyesület utján (Kolozsvár, Attila­ ucca 10.) is megkaphatják a Méhész­naptárt. I drb. ára 40 L. Méhésztársi üdvözléssel Méhésznaptár szerkesztősége, Nagyveleg, Fejérmegye (Ma­gyarország). A sikeres méhészkedés feltételei, módja és eszközei. Irta: Héjas Endre, az Országos Magyar Méhészegyesület alelnöke, 448 oldal, 445 képpel és szövegközi ábrával. Kiadja az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (,Pátria'/­­nyomda R-T., Budapest, IX., Üllői­ út 25.). Boltj ára fűzve 20 pengő. Nagynevű méhészeti szakírónk, Sötér K., Ambrózy B. báró nagyszabású művei elfogytak, újabb kiadásuk lényeges átdolgozást és tete­mes költséget igényelne. Boczonádi munkája egy rendszer szolgálatában áll. Olyan munkára volt szükség, amely el­méleti részében a legújabb vizsgálatok alapján általánosan érthető módon ismertessen meg a méhnek természetrajzával, gyakorlati részében pedig felölelje mindazokat a méhészeti rend­szereket, amelyek sikert ígérnek s a többter­­melést szolgálják. Szerző célja az volt, hogy olyan munkát adjon a méhészkedni óhajtó nagyközönség kezébe, amelyből a kezdő játszva sajátíthatja el az ehhez a kedves és hasznos foglalkozás­hoz szükséges alapismereteket, a haladó mé­hész pedig, mint a mai ismeretek alapján álló összefoglaló munkát szintén haszonnal for­gathat. Függelékében egy kis méhészeti me­teorológiát is ad, a legfontosabb műszerek is­mertetésével, valamint a legszükségesebb teen­dők összefoglalását hónapok szerinti sorrendben. Méhészeti tanfolyam Vajdej község­ben. Most értesülünk, hogy a folyó év nyarán Vajdej községben Hunyad megyében Volna Miklós méhésztanfolyamot rendezett. A tan­folyam résztvevői közül az elemi iskolai évzáró ünnepéllyel kapcsolatosan mintegy 25 hallgató állott vizsgára egy vegyes bizottság előtt, melynek többek közt Popov­cs Cherchez, a chișinăui méhészeti iskola igazgatója is tagja volt. Özv. Kremnitzkyné szül. Frölich Ilona: Házi mézestészták és méhtermékek feldol­­gozása című füzetke kapható lapunk kiadó­­hivatalánál magyar, német és román nyelven. A magyar kiadvány ára 25 lej, a román és német 30 lej darabonként. Porta dija: l lei. Lapszemle. Beguescu Florian az Állattenyésztési Értesítő c. regáti román nyelvű szaklapban hosszabb is­mertetést közöl Románia méhészetéről, s ennek keretén belül, külön, de aránylag elég rövid részben az erdélyi méhészettel is foglalkozik. Az ismertetés elején megemlíti, hogy Er­délyben már a legrégibb időkből maradtak meg a méhészkedés nyomai, s hogy a régi méhészek az erdőben talált családokkal vetették meg mé­hészkedésük alapjait, majd Russu, tordai méhész­nek adja át a szót, s az ő leírása alapján közöl néhány méhész szokást. Gyümölcsoltó boldog­­asszony napján a méhész otthon marad, kibontja méheit a telelőből, s ha idegen közeledik mé­heséhez, azt a földhöz vágja, hogy el ne szök­jenek a rajai. Egyes méhészek tavasszal sült csirkét tesznek a has alá, s mivel a méhek a nekik kellemetlen szagú húst lerágják a csontok­ról, azt hiszik, hogy megölték. — Ha kijött a raj, fütyülni szokás, hogy ne menjen messze. — A babona szerint csak annak lesz szerencsés a méhészkedése, aki az első családot kapta, találta vagy lopta. — Mézelszedéskor megölik a méheket. A kaptáros méhészkedés 1880 után veszi kezdetét, a Dzierzon kaptár meghonosításával. A méhészeti ügy állami megszervezését követelendőnek tartja, eltekintve a magyar soviniz­mustól, amelynek következtében a többi nem­zetiségbeli méhészek vagy egyáltalában nem. Nyomatott Minerva R.-T . könyvnyomdai mtíintézetébe Cluj — Kols S.tr­ibo­rBozaron L. Pop 5. sz. Méhészeti Közlöny Egyleti élet. Tagdijnyugtázás. Az E. M. E. titkári hivatalához a következő összegek küldettek be: 1925. évre 50 L. tagdíjat fizetett: Kirják József Homoród, Szimon Károly Kendilóna, Paulik Andrásné Zám, dr. Kovács István Kolozsvár. 1926. évre 100 L. tagdíjat fizetett: Kirják Jó­zsef Homorod, Szimon Károly Kendilóna, Paulik An­drásné Zám, Szentbenedeki Elektromos Művek Dés, Erkeder Frigyes Palotailva, Bódis Andor Mezőtelegd, Kiss György Szék, Bauma Viktor Egeres, Tirnován Pál Nagybánya, Brozsek Károly Gödemesterháza, Pap Já­nos Piski, Berger János Barczarozsnyó, Márk Antal Gyergyóalfalu, Nagy Ferenc Szilágycseh, Varga Árpád Marosujvár, Toroczkai György Kolozsvár, Krastsik Rezső Visó-Bisfra, Szallos Pál János Vista, dr. Daniel Béla Balázsfalva, Dragovits József Fejér, Székely Ferenc vánkos Vista, dr. Kovács István, dr. Bruckner Antal, Pauli István Kolozsvár. 1926. évre 50­0 tagdíj //, részletet fizetett: Ke­lemen József Mezőrücs, Coardos Péter Kürtös, Pap Dániel Csehétfalva, Kisgyörgy Elek Zsidóvár, Löwy Mór Pusztaczelina, Péterfi Dénes Kőrispatak, Miklós Ger­gely Csikszentgyörgy, Nagyházi Antal, András Béla Torja, Láda Imre Szamosudvarhely, dr. Parádi Ferencné, dr. Szöllősy Dezső Torda, Strobl és Benkő Kovászna, Jakab Gyula Bisztra, Szabó József Zám, Szabó Lajos Mácsa, Szentferenczrendi Nővérek Szilágysomlyó. 1921. évre 100 L. tagdíjat fizetett: Nagy Fe­renc Szilágycseh, dr. Szöllősy Dezső Torda, Strobl és Benkő Kovászna, Jakab Gyula Bisztra, Szabó József Zám, Szabó Lajos Mácsa, dr. Daniel Béla Balázsfalva, Dragovits József Fejér, Székely Ferenc vánkos Vista, Engli Vilmos Palotailva, Benedek Árpádné Kolozsvár, Szentferenczrendi Nővérek Szilágysomlyó. Különfélék. Olvasóinknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk. A Méhésznaptár üzenete. Felkérjük a méhésztársakat, hogy levélben pénzt ne küld­jenek címünkre. A levelekben feladottnak jel­zett pénz egyetlenegy esetben se érkezett meg. Apróhirdetések. A Méhr az Újság új évi száma kimagasló és maradandó eseménye lesz a magyar méhészeti szak­­irodalomnak, számos képpel illusztrálva a legjobb szak­írók tollából kerül ki és díszpéldányként jelenik meg. E lapban veszi kezdetét mindazon egyének képekben való bemutatása, kik a méhészet terén számottevő te­vékenységet fejtenek ki. Hivatalos vezetők, oktató tan­erők, a magyar méhész­­i szövetségek és tagegyesüle­teinek elnökei, méhészeti szakírók stb. A lap egyes száma 10000 m. kor., egész évre 72000 kor. ellenében megrendelhető a szerkesztőség nagymarosi fiókjánál Szavatolt tiszta havasi •gyógy- és csemege méz Engli Vilmos méhészetéből Lunca Bradului — Palotailva, Glade top méhcsalád. Országos méretű négy soros kaptárban. Berkovics Ormenisul de Cilmple. Jud. Cluj. Jan. 2. K­olszseápi TahapéHpénztdr es Hitelbank Részutárs. Cluj-Halázsztár, Piata Unirel [volt Mátyás király-tár) 7- sz Alaptőkéje : 25.000,000 Tartalékok : cca 24.200,000 Fiókjai: Désen, Dicsőszentmártonban, Gyulafehér­váron és Marosvásárhelyen. — Affiliált intézetei: Nagyenyed, Torda, Székely­udvarhely, Szászrégen, Nagybánya - áruraktápai a vasúti állomás mellett.­­ Betéteket elfogad, váltókat leszámít, átutalásokat tel­jesít, mindenféle bank­szerű­ üzletet előnyösen végez. S Safe deposit. — Engedélyezett devizahely. ®

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék