Erdélyi Gazda, 1929 (60. évfolyam, 1-24. szám)

1929-01-01 / 1. szám

ERDÉLYI GAZDA KÖZ- ES MEZŐGAZDASÁGI LAP 60. évfolyam._______________________Cluj—Kolozsvár, 1929TŢaHuâr hó 1._____________________________1. szám. A LAP AZ ERDÉLYI GAZDASÁGI EGYLET TULAJDONA. TELEFON : 158 szám. AZ ERDÉLYI GAZDASÁGI EGYLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ l.-ÉN ÉS 15.-ÉN SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : KOLOZSVÁR, ATTILA-UTCZA 10 SZÁM TELEFON ; 158 SZÁM. Az E. G. E. alapitő tagdija 2000 lei, rendes tagdija évi 200 lei, kisgazdák, gazdatisztek és gazd. alk. részére 150 lei. A tagok az Erdélyi Q* Gazdát 150 lei pótdij ellenében kapják, ro A lapfelügyelő bizottság felügyelete mellett felelős szerkesztő és kiadd: TÖRÖK BÁLINT AZ E. a. E. T1TKÄRA. Előfizetési dij Egy évre 400 lei Fél évre 200 lei nem tagok részére : Negyed évre 100 lei Egyes szám 8 lei Figyeljük a cimszalagot, mert azon fel van tüntetve, hogy a cím­zett T. Tagtársunk hátralékban van-e a tagdíjával? Kérjük Tisztelt Tagtársainkat, hogy ne várják az 5'25 L. bélyegilletékes levélbeli felszól'tásokat, ne szegényítsék ezzel az egyesületet, ne töltessék ilyen improduktív munkával az időt, hanem szíveskedjenek e sorok olvasása napján beküldeni a cimszalagon jelzett, hátrálékos összeget. Az Erdélyi Gazdasági Egylet Növénytermelési és Értékesítési Szakosztálya által Kolozsváron, 1929. február hó 2.—10. napjain rendezendő vetőmag­mintavásár tudnivalói. A vetómag-mintavásár célja: a tavaszi gabona-, takarmány-és egyéb kapásnövény-vető­­magvak és burgonya stb. vetőgumó értékesí­tésének és beszerzésének elősegítése. A neme­sített vetőmagvak és vetőgumók újabb tenyész­tési módok, termelési eszközök, anyagok stb. bemutatása, értékesítése. A vetómag-mintavásár frelye és ideje : Kolozsvár, Attila-u. 10. szám, az E. G. E. szék­haza, 1929 február hó 2.-án reggel 9 órától február hó 10.-én d u. 6 óráig, naponta d. e. 9—1.-ig és d. u. 3—6.-ig. A vetőmag mintavásár tárgyai: tavaszi gabona, takarmány, kapásnövény vetőmagvak és vetőgumók, műtrágyák, növényvédelmi szerek stb. termelési anyagok, eszközök. A vetőmag-mintavásárra beküldendő minta mennyisége legalább 2—5 kg. A vetómag-mintavásár belydija: mintán­ként 100 L, azaz Egyszáz lei, mely összeg a bejelentéssel egyidejűleg beküldendő. Diszüveg vagy tárgy és használati dij mintánként az egész vásár tartamára 20 L. Bejelentési batáridő: 1929 január hó 25. A bejelentés és a minta az .Erdélyi Gazda­sági Egylet Titkári hivatala Cluj-Kolozsvár, Str. A. Mureşan —Attila u. 10 sz.“ címre küldendő be. Eladási jutalék. A vetőmag-árumintavá­­sáron eszközölt eladások vagy felvett megren­delések értéke után 2 % jutalék az E. G. E. javára a vásári iroda pénztárához befizetendő. Az értékesítést megbízás alapján a vetőmag­­mintavásári iroda is elvállalja. A vetőmag-árumintavásárra a belépés díjtalan. Katalógus megváltása kötelező. Minden a vetőmagvásárral kapcsolatos kérdésben díjtalanul nyújt felvilágositást az E. G. E. titkári hivatala Cluj-Kolozsvár, Attila­­u. 10. sz. Az E. G. E. Növénytermelési és Értékesítési Szakosztályának Elnöksége. Bejelentés. A bejelentő neve: ..................................-.......... Lakás (posta, utca stb.) : ................................... A beküldendő magvak, árgyuk megnevezése (fajtája, eredete) : Eladó készlet mennyisége:......-......ára:___-__ Helydij: drb. minta utána 100 L----------L Diszüveg vagy tányér használati dij mintánként...........â 20L=............ L, Végösszeg: L, mely összeget egyidejűleg küldöm. Alólirott kijelentem, hogy a vetőmag­­mintavásári szabályzatot ismerem, azt magamra nézve kötelezőnek tartom. 1929----'..........hó_____n. Sajátkezű aláirás. cégjegyzés': Országos mezőgazdasági kiállítás és vásár Budapesten. Az erdélyi gazdák tanulmányút kirándulása Magyarországra. Az O. M. G. E. által immár négy évtize­den át minden év tavaszán rendezni szokott tenyészállatvásárok 1929-ben fontos forduló­ponthoz jutnak, mert a rendezőbizottság hatá­rozata értelmében „Országos mezőgazdasági kiállítás és vásár“ elnevezést fogják kapni. A rendezőség e címen kezdette meg a XXXVIII, budapesti tenyészállat-, termény- és gépkiállítás előkészítésének és szervezésének munkáját, ami a kiállítás sokoldalúságára való tekintettel már hónapok óta folyamatban van. A kiállítást közvetlenül husvét előtt, már­cius hó 21—25. napjain fogják megtartani a budapesti tenyészállatvásártelepen. A kiállítás gerince a jövőben is természetesen a tenyész­állatcsoport marad, amely értékesen fog ki­egészülni annaK Következtében, nogy a tóta­­mivelésügyi minisztérium az állami telepen lóistállót építtet és így ezentúl tenyészlovak kiállítása és bemutatása is lehetővé válik. A lóistálló tetején nagyszabású vasbetontribün, előtte pedig felvezető- és hajtópálya létesül, amelyen a rendezőség a díjazott lovak és szarvasmarhák elővezetését és különböző lovas­osztagok gyakorlatainak bemutatását vette tervbe. A tejtermékek, a különféle termények és nemesitett vetőmagvak mult évben is már sze­repelt kiállításain kivül, a rendezőség önálló kiállítási csoportok rendezését tervezi a házi­ipar, élelmiszeripar, a méhészet, borgazdaság, erdészet stb. köréből, valamint tovább kiépíteni igyekszik a mezőgazdasági gép- és eszközkiállí­tást, valamint a mult évben először szerepelt személy- és teherautókiállitást. Ezenkívül az állami mezőgazdasági kisérletügyi és szakokta­tási intézetek tanulságos kiállítások keretében fogják bemutatni értékes gyűjteményeiknek szemléltetően oktató anyagát. Az O. M. G. E. kiállításával kapcsolatban az E. G. E. egy gazdasági tanulmányi kirándu­(DlflEPUQ * • htftncitrí ll t Igazgatóság: Cluj-Kolozsvár, Regele Ferdinand UlAlUdIIU I • I* (Ferenc József-út) 37. sz. Saját székházában. Vezérképviseletek: . Főképviselőtök: Erdólyrészi képviselet: Kolozsvár, Nagyvárad Temesvár, Marosvá- SzebeTÍuj^ Az Erdélyi Gazdasági Egyesületnél, sárhely, Brassó, Szatmar es Arad. Gyulafehérvár és Beszterce. Kolozsvár, Attua-utca 10. szám. A társaság foglalkozik a biztosítás minden ágazatával. — Más társaságnál érvényben levő biztosításokat felelősség mellett olcsóbb díjjal átvesz. Képviseletek: Minden községben. Az Erdélyi Gazdasági Egylet tagjai díjkedvezményben részesülnek. Állatbiztosítás! Minden gazdának kötelessége a „Minervánál” biztosítani! 122 ß/b/i oíecü jjjjj |j| j| II ^®p3Q4g6*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék