Erdélyi Gazda, 1931 (62. évfolyam, 1-21. szám)

1931-01-01 / 1. szám

2 Temetése. Báró Jósika Gábor váratlan halálának hírére az Erdélyi Római Katholikus Stá­tus érintkezést keresve a családdal úgy ha­tározott, hogy a kolozsvári kegyesrendiek templomában állítja fel ravatalát, 25-én és onnan temetteti el az elhunyt több ízben ki­fejezett kívánságának megfelelően a külső pompa mellőzésével. Báró Jósika Gábor holttestét 23-án De­ák Ferenc­ utcai lakásán ravatalozták fel. Itt fogadta a család a rokonok, jóbarátok és testületek részvét nyilatkozatait. Az Er­délyi Gazdasági Egylet képviseletében Szálsz István e. alelnök és Török, Bálint tit­kár fejezték ki, a család nevében gr. Bethlen Balázs előtt az Erdélyi Gazdasági Egylet részvétét. A ravatalra az egyesület kegye­lete jeléül koszorút helyezett, ezzel a feli­rattal: Szeretett elnökének — az Erdélyi Gazdasági Egylet. A templomban karácsony első napján dec. 25-én d. e. állították fel a ravatalt és onnan kisérte ki utolsó útjára a gyászolók nagy serege az elhunyt nemes főurat ne­künk­ szeretett elnökünket. A halotti szer­tartást dr. Hirschler József pápai prelátus végezte fényes segédlettel. Az Érd. Róm. Katholikus Státusnak az E. G. E.-nek, va­lamint a többi intézményeknek nevében, amelyeknek elnöke volt dr. Incédy-Joks­­mann Ödön a Státus alelnöke búcsúztatta el a templomban a ravatalnál az erdélyi magyarság egyik legmunkásabb ősz vezérét. EGYLETI ÉLET Az E. G. E. igazgató választmányának ülése. Az E. G. E. igazgató választmánya de­cember hó 18-án dr. gróf Bethlen György elnöklete alatt ülést tartott, amelyen Török Bálint titkár számolt be a kolozsmegyei, ker­­■ fszeti és cukorrépa termelői szakosztályok működéséről. A kolozsmegyei Szakosztály megkezdette téli falusi gazdasági előadásait a vármegye részéről kilátásba helyezett segély­­összeg terhére, annak keretein belül. A Cu­korrépatermelői szakosztály jelentéséről la­punk más helyén emlékezünk meg. A Kerté­szeti Szakosztály az ősz folyamán gyümölcs­favédelmi bemutatót rendezett és a tavasz fo­lyamán kertrendezési és tervezési versenyt óhajt rendezni. Ugrón Pál fiátfalvi birtokosnak az E. G. E. alapszabályait módosító indítványát az igazgató választmány egy szűkebb körű bi­zottság elé utalta véleményezés céljából. Bürger Albertnek a bortermelés értéke­sítésének megszervezése tárgyában küldött javaslatát pedig a Szőlészeti és Borászati Szakosztályhoz tette át az igazgató választ­mány. A szakosztály a javaslatot megküldötte minden egyes tagjának véleményezés céljából. Török Bálint jelentésében a választmány tudomásul vette az elnökségnek az erdélyi mezőgazdasági kamarai választások előkészí­­tése tárgyában tett intézkedéseit, a falusi há­ziipari tanfolyamok rendezése tárgyában tett intézkedéseit, az Erdélyi Magyar Földhitel­­intézet szervezésének munkálatairól szóló je­lentést, a tavasszal rendezendő magyarországi gazdasági tanulmányút előkészítéséről szóló jelentést stb. Elhatározta az igazgató-választmány, hogy felír a kormányhoz a mezőgazdasági szakoktatásról szóló törvényre való hivatko­zással magyar nyelvű állami gazdasági alsó- és középfokú szakiskolák felállítása érde­kében. A gazdatársadalom szervezéséről szóló titkári jelentés kapcsán a választmány ella­ Ingyen küldi meg az E. G. E. az Erdélyi Gazdák Zsebnaptárát mindazon tagjainak, akik tagdíj­fizetési kötelezettségüknek március hó 1.-ig eleget tesznek. tározta, hogy az 1929. évi febr. 2-iki gazda­­értekezlet által kiküldött bizottságot az 1931. évi közgyűlés napjára összehívja, hogy a szervezés terén kifejtett munkásságáról be­számoljon. Több kebli ügy elintézése után az ülés véget ért. Az erdélyi cukorrépatermellők gyűlése. Az Erdélyi Gazdasági Egylet Cukorrépa­termelő Szakosztálya, mint a Termelők Szö­vetsége, népes ülést tartott Marosvásárhe­lyen. A gyűlésen Lázár Simon tordai föld­­birtokos elnökölt és bejelentette, hogy a gyűlés összehívását az a körülmény tette sürgőssé, hogy az ipari és kereskedelemügyi miniszter úgy a cukorrépatermelőket, mint a cukorgyárakat kényszer szindikátusba akarja tömöríteni. A Szövetség vásárhelyi tagozata csatlakozott az aradi tagozat tilta­kozó határozatához és továbbra is önkéntes szabad társulás elve alapján óhajtja a szer­vezetét fenntartani. Román János mezőgaz­dasági kamarai elnök az EGE­ Cukorrépa­­termelői Szakosztályát a marosmegyei Me­zőgazdasági Kamarába mint kamarai szak­osztályt óhajtja beolvasztani. Major Viktor volt liberális prefektus pedig úgy az EGE- től, mint a kamarától független alapon ja­vasolja egy új szervezet létesítését, amely­nek alapszabályait mindjárt meg is akarta szavaztatni, ami nem lévén tárgysorozatba véve György József képviselő indítványára egy bizottság elé utaltatott. A Cukorrépatermeléssel kapcsolatban a gazdáknak ma három kívánsága lehet: 1. hogy termelhessen cukorrépát, 2. a termelés rentabilitását biztosító árat kapjon a cukor­répáért, 3. érdekei a gyárral szemben meg­védessenek. A Szövetség mindhárom igényt a lehetőségek határáig igyekezett is kielé­gíteni. Az E. G. E. Cukorrépatermelő Szak­osztálya, mint a Termelők Szövetsége, a Barcasági Cukorrépatermelők Szövetségé­vel szolidárisan járt el immár 11 éve, ala­kulása óta a termelők érdekeinek védelmé­ben. A termelők összesége érdekeinek nem­zetközi vonatkozásban is eredményes kép­viseletét bizonyítja az a tény, hogy évek óta a romániai cukorgyárak fizetik Euró­pában a legmagasabb répaárakat. E tény egymagában a Szövetség további kiépítését teszi indokolttá és nem egy új bizonytalan jövőjű alakulat létesítését, vagy ennek az egész Erdélyre kiterjedő Szövetségnek egy vármegyei kamara szekciójává való degra­­dálását. A termelők érdekeit az eddig is több ízben revideált kollektív termelői szer­ződésen kívül — tekintve a nagy súrlódási felületet — a répa átadásoknál minden át­adó állomáson jelen volt szövetségi ellen­őrök voltak hivatva megvédeni, komolyabb természetű nézeteltérések esetén pedig a fő­ellenőrök, illetve a Szövetség vezetősége és a gyár igazgatósága. Török Bálint ismertette ezután a Szö­vetség múlt évi működéséről szóló jelenté­sét. Beszámolt arról, hogy a kollektív ter­melőkre kedvező szerződés kötése előrelát­hatólag nehéz küzdelmekbe fog kerülni. A szerződésen kívül termelt u. n. „fekete répa“ termelés meggátlására úgy a Szövetség, mint a gyár, minden eszközt igénybe fog­nak venni. A cukorrépatermelők egyhangú­lag erélyesen követelik a műtrágya árak le­szállítását és addig nem hajlandók műtrá­gyákat alkalmazni, amíg a műtrágya árakat a gabona áraknak megfelelően le nem szál­lítják a gyárak. Lázár Simon bezáró beszédében rátért az új bolet a törvényjavaslatra, amely a fe­kete szesz után maga után fogja vonni a fe­kete kenyeret is. Legális után egy falat ke­nyeret sem ehetik a nagyközönség anélkül, hogy annak az adóját meg ne fizetné. A gazda ebből az áldozati adóból semmit sem fog látni és le is mond ezért előre is róla. Az a veszély is fenyeget, hogy az adó­nak megfelelő összeggel újból esni fognak a gabona­árak. A 35.000 lejes vagon gabona nem bírhatja el a 20.000 lejes adót. Az iparcikkek magas ára hasonló ve­szedelem a gazdanépre, ezért a gyűlés tá­viratilag üdvözölte Manoilescu minisztert abból az alkalomból, hogy megkezdette az ipari cikkek letörésére a lépéseket. György József képviselő összefoglaló szavai után a gyűlés véget ért. Marosmegyei gazdasági élek Az uj életre lendült marosmegyei Földmives Szö­vetség téli programmjával hathatós tanú­bizonyságát adja áldá­sdús tevékenységé­nek. 1931 január hó 10-én az anyagiakat előteremtendő a marosvásárhelyi Corso kávéház összes helyiségeiben teaeszélyt rendez, mely hivatva lesz a gazda társadal­mi osztály együttérzését emelni és így ezen számos tagot számláló társadalmi osztály összetartozását emelni. A 66 községi gazda­kört számláló szövetség a téli hónapok fo­lyamán minden alkalmat megragad, hogy tagjait úgy a gazdasági fejlődés, valamint az egészségügy és minden községi gazdát ér­deklő közgazdasági téren oktatásban része­síthesse. Erre a célra sikerült Pálffy Dezső okleveles gazdát megnyernie, ki mint a szö­vetség vándortanitója a Marosmenti köz­ségeket állandóan látogatja gazdasági szak­előadásaival. — Ugyanezen célt szolgálni akarva a szövetség vezetősége úgy a Nyá­­rádmenti, valamint a Mezőségi községekből is körzeteket alkotva felkeresi egyes gaz­daköreinket. A kolozsmegyei és kolozsvári gazdák ta­vaszi gyümölcsfa csemete szükségletének összeírását megkezdte az E. G. E. kolozsme­gyei osztálya. Kérjük ezért az összes gazda­körök vezetőit, hogy a községekben szívesked­jenek szintén összeírni a kisgazdák gyümölcsfa csemete szükségletének összeírását és a szük­ségletet február hó vége előtt jelentsék be az E. G. E. titkári hivatalához. Ugyanitt felhív­juk a gyümölcstermelő gazdaközönséget, hogy aki ezideig nem végezte el fáinak téli perme­tezését, az enyhe téli napokon pótolja mulasz­tását. Tájékoztató füzetet díjtalanul küld az E. G. E. titkári hivatala. Erdélyi Gazda Január 1. Aki a Minerva Biztosító R. T.­­nál biztosít, az közvetve az egyesü­letet is támogatja és így érdekeinek hathatósabb védelmét mozdítja elő.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék