Erdélyi Gazda, 1932 (63. évfolyam, 1. szám)

1932-02-28 / 1. szám, Rendkívüli kiadás

2 Erdélyi Gazda TARTOZIK Erdélyi Gazdasági Egylet 1931. évi zárszámadása. KÖVETEL Cluj-Kolozsvár, 1931. december 31. Török Bálint s. k. Szász István s. k. Csányi István s. k. titkár, alelnök, pénztáros. Fenti zárszámadást megvizsgáltuk és azt az E. G. E. segéd- és főkönyvével összehasonlítva, rendben találtuk. Dr. Darkó Ákos s. k. Dr. Szász Ferenc s k. Brutsi László s. k. számvizsgáló biz. tag. számvizsgáló biz. tag. számvizsgáló biz. tag. Csányi István s. k. pénztáros. Szász István s. k. alelnök. Fenti mérleget megvizsgáltuk és azt az E. G. E. könyveivel és főkönyvével összehasonlítva, rendben találjuk. Dr. Darkó Ákos s. k. Dr. Szász Ferenc s. k. Brutsi László s. k. számvizsgáló biz. tag. számvizsgáló biz. tag. számvizsgáló biz. tag. Török Bálint s. k. titkár. Cluj-Kolozsvár, 1931. december 31. Erdélyi Gazda. A szakismeretek terjeszté­sét szolgálta az egylet hivatalos lapjának, az Erdélyi Gazdának kiadásával. . A súlyos gaz­dasági és pénzügyi válság miatt az igazató­­választmány elhatározta, hogy a lap kiadását a viszonyok jobbra fordulásáig szünetelteti. Az E. G. szünetelése alatt az egylet a „K­e­­leti Újság“ kiadóhivatalával történt meg­állapodás értelmében hivatalos közleményeit a Keleti Újságban teszi közzé az e célból im­portként díjtalanul rendelkezésre bocsájtott egy hasábnyi területen. A „Keleti Újság“ egyidejűleg csaknem felére csökkentette elő­fizetési díját. Véleményt és szaktanácsot adott az egylet hatóságoknak, társ- és rokonegyesületeknek és magánosoknak, választmányi, elnöki és tit­kári után, növénytermelési, értékesítési, ta­karmányozási, kertészeti, szőlészeti, borászati, műtrágyá­zási, birtokpolitikai, szövetkezeti, vámügyi, pénzügyi stb. kérdésekben. Bizo­nyítványokat állított ki a tagok kérésére kü­lönböző ügyekben. Számos esetben járt el az egyesület a tagok magánügyeiben is az ille­tékes hatóságoknál, szaktestületeknél stb. Adományok. A székelykereszturi unitárius gazdasági szakiskola szertára részére az egy­let szakkönyveket, kultúrnövény maggyüjte­­ményt adományozott, ezenkívül használatra átengedte az egylet a Torday György ny. magvizsgáló állomás vezető adományát ké­pező 1000 darabból álló igen értékes maggyüj­­teményét is nyolc üvegezett szekrénnyel együtt. Képviseltetések. Képviseltette magát az egylet a kolozsvári Tőzsde választmányában és bíróságában, az O. M. P. Közgazdasági Szakosztályában, a Kolozsmegyei Mezőgaz­dasági Kamara igazgatóságában, a „Minerva ” Biztosító R.-T. vezetőségében, a Gazdasági és hitelszövetkezetek Szövetségének igazgatósá­gában és felügyelő-bizottságában, az Orsz. Magyar Méhész-Egyesület díszközgyűlésén, az O. M. G. E. által Budapesten rendezett orsz. mezőgazdasági kiállítás megnyitó ünnepélyén, a kolozsvári magyar egyetemi hallgatók szö­vetkezeti szemináriumának vezetőségében. Az egylet beléletét illetőleg van szeren­csénk jelenteni, hogy a titkári hivatal 1722 drb. aktát iktatott 1760 postakönyvi Tétel szánt alatt több mint 32.000 levelet küldött szét és 999 pénztárkönyvi tételt könyvelt. Az egyesü­let igazgató-választmánya 3, a szakosztályok 8 gyűlést tartottak. Ezenkívül 15 bizottsági ülés, 1 rendes közgyűlés és egy gazdaértekez­­let tartatott. A titkári hivatal látta el az Er­délyi Méhész Egyesület, a Kolozsvári Gazda­sági Egyesület munkakörét is, valamint az „Erdélyi Gazda“, „Méhészeti Közlöny“ és „Közgazdasági Sajtótudósító“ szerkesztését és a kiadóhivatali teendőit. Ezenkívül titkár heti 1 órán a kolozsvári református theologian a falufejlesztéstant, mint rendes tantárgyat adta elő és több oldalról történt felkérésre számos ismeretterjesztő szakelőadást tartott, a kü­l- és belföldi szaklapok részére is dolgo­zott. Az egylet anyagi viszonyairól a zárszáma­dások nyújtanak részletes tájékoztatót Az egylet jövedelmét képezték a lefolyt évben egyleti és szakosztályi tagdíjak továbbá a közvetítésekből, az „Erdélyi Gazda“ előfizetési és hirdetési dijaiból stb. befolyt összegek. Mélyen Tisztelt Igazgató-Választmány! Alulírottak az Erdélyi Gazdasági Egylet 1931. évi zárszámadásának megvizsgálására kiküldöttjén, ezen tisztünkben eljártunk, a számadásokat folyó évi február hó 22-én meg­vizsgáltuk. Van szerencsénk erről a jelentésün­­ket a következőkben megtenni. A pénztári napló bevételi és kiadási téte­leit szabályszerűen kiállított utalványok, nyugták, számlák, ellennyugták és egyéb ok­mányokkal összehasonlítottuk és azokat he­lyeseknek találtuk, megvizsgáltuk a főkönyv, segédkönyv és számlakönyvek rovatait és itt is mindent legnagyobb rendben találtunk. Javasoljuk, hogy az elnökségnek és a pénztárnok úrnak a felmentvény megadassék. Kolozsvár 1932. február hó 22. Brutsi László sk. Dr. Darkó Ákos sk. Dr. Szász Ferenc sk. számvizsgáló bizottsági tagok. Minerva, Cluj-Kolozsvár. 16310. Leib 15976931 100000— 100000 __ 217050— 2342— 43186— 90009­ 76260— 116837 136268— 619905­ 161*3108 16/765739 megnevezés Leib Alapítványi kötelezvény 64000— Értékpapír szja-------------------12000_­" 8316. sz. Szerv. alap betét könyve 100000— 7766. sz. Vándortanítói alap könyve----*------------------100000— Egyleti ingatlan---------------69500— Berendezési (leltári) tárgyak — 18423— Irod. és Könyvkiadó Vállalat — 93— „Erdélyi Gazda“ nyomdai költ-82522— s­ege --------------------------11076 Ingatlan költségek------------—— Adók ------------------------------49821— Szervezkedés oktatásügy szja — 7168— Cukorrépa sz. o. szia — — ------101907— Rendkívüliek----­----------- ------354678— Vegyesek --------------------------98122— Kamatok ---------------------------41880— Tisztviselők és alkalm. fizetése 191500— 1930. évi veszteség áthozat-----36195426 Pénztári készlet---------33811 13­167765739 megnevezés Alapítói tagdíj--------- ------ — Mészáros-féle szerv. alapítvány Mészáros-féle vándortanitói ala­pítvány — Folyószámlás hitelező -----------­Irod. és Könyvkiadó Vállalat — Rendes tagdíj és alapítv. kamat „Erdélyi Gazda“ előfizetés és hirdetés díjai — -----------­Ingatlan jövedelem Szervezkedés, oktatásügy —---­Cukorrépa sz. o. — — —---­Rendkívüliek ----------------- — Vegyesek ---------- —--------­VAGYON Erdélyi Gazdasági Egylet 1931 évi mérlege. TEHER megnevezés Leib megnevezés Leib Alapitói tagdíj kötelezvény — Egyleti ingatlan---------------8316. sz. szerv. alapitv. betéti könyve —---------------- — 7766. sz. vándor tanítói alapitv. könyve ----------------------­Értékpapír számla Berendezés számla---------------­Készpénz készlet —­­-----------­Egyenleg--------------------------64000 59500 100000 100000 1200 18000 33811 199885 ACI 1 1­1 M Alapítói tagdíj számla — — — Mészáros-féle szerv. alapítvány Mészáros-féle vándortanitói ala­pítvány -----------—----—■ Folyószámla ----— - — 150769 100000 100000 217050 31 57681931 57681931 BEVÉTEL Az E. G E. 1932 évi költségelőirányzata. KIADÁS megnevezés Leib megnevezés L.-ib Rendes tagdijak, alapitó tagdíj Adók, ingatlan fentartása-----33000 kamat ----------------------80000~ Fizetések-------­-----------------150000- Alapitó tagdíj-------------------10000-Tiszteletdijak-------------------8000— Házbér --------------------------65000—Vegyes (fűtés világítás, iroda, kamat —----------------------10000 posta, telefon)---------------50000— Irod. és Könyvkiadó Vállalat Rendkívüliek------------------— — SZ. o.--------------------------1000— Cukorrépatermelői sz­p. ---------20000— Rendkívüliek — — ---------50000— 241000 1 241000-1 Török Bálint s. k. titkár. Cluj-Kolozsvár, 1932. február 22. Szász István s. k. alelnök. Csányi István s. k. pénztáros. 1932. március 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék