Hazai Híradó, 1827. december - 1828. június (1-52. szám)

1828-04-02 / 28. szám

xxvii HAZAI­ HÍRADÓ Szerdán, Aprilis’ 2-odikán, 1­8­2­8. Portugallia — Spanyolország — Nagybritannia—Frantziaország —­ Olaszország Muszkaország — Burkusország— Külömbfélék — Híradás P­o­r­t­u­g­a­li­­­ai Kamara-kiny­itó beszédének annyira kite­kerte a’ portugallus nyelvre változtató a’ nyakát, hogy sok hellyen egésszen más értelme van annak, mely meghamissítás, e’mostani környületekben, igen szembe­tűnő. Az újj spanyol követ tegnap-előttt jött ide.­Spanyolország A’ madridi, febr. 21-edikei Híradó, egy hivatali tzikkejében, nagy­on panaszol­kodik a’somszéd írókra. ’’Spanyolország’ tsel­­dességének és szerentséjének ellen­ségei, úgymond, ennek országlószéke el­len szegezett istentelen­ találmányaiban gazdagok, nem múlatnak­ el semmit an­nak megtámadásában, és ha lehet, hite­le’ gyalázásában. Kivűl az országon sok betstelen repdeső írásokat botsátanak­ ki, mellyeket mi megvetünk. Ezeknek írói , mind Spanyolok, idegen bőrben. Mind külső országokban koholják azt; ámbár spanyol tzikkely alá teszik, mint leve­lezéseket; mindeniknek az a’tzélja, hogy az országrószéket lebuktassa; mindegy­­gyiknek bosszúállás indító oka, több ef­­féle, igen szép, spanyol­ nyelvhez illő fontossággal folytattja beszédét a’ panaszló. Madrid, febr. 28. — A’ tunisi Dey , váratlanul, de igen sürgetve, követelé­seket tett a’ mi’országlószékünkhöz, mely­­lyek ezek: 1-szer,­­50 ezer piaster; 2- szer, Drága-kövekkel megrakott két Gyil­koló; 5-szer, Arannyal és drága-kövek­kel borított egy puska (flinte); 4-szer,­­ Minden ajándék, mellyet a’ mi’ Kirá- Lissabon, Febr.23.— Hogy D. Miguel Printz az azelőttvaló nap’ érkezett­ meg,­ már azt, tudják. Azt írják, hogy a’ húgai mentek elébe egy könnyű-szerű hajón. A’ Pri­ntz, hogy a’ tolakodó sok nép elöl ma­gát elhúzhassa, ollyan hellyen szállott­ ki, a’ hol ötét nem várták , és már az Aju­­dá Palotában volt, mikor még a’ fregat­tén lenni gondolták.. Akkor este kevés ember fordúlt­ meg nálla , hanem ma, mindennel­ köz kéz-tsókolás volt az Ud­varban , ’s pompás Tégedisten­ az anya­templomban,­ mellyen az egész Udvar, az­ Anya-Királynét kivévén, megjelent; ollyan környület,melyre sokan egymás szemébe néztek. A’ palotában, a’ 8-adik Vadász-csapat volt az őrálló. — Mivel’ a’ Printz’ kiszállásánál némely gondat­lanok, ezt kiáltozták: Elljen a’határtalan Király.! Don Miguel­ tehát a’Printz,a’ Pa­lotába érvén,a’Fő-Tiszt­nek megparantsol­­ta, mindazokat, kik azt kiáltozták, kímél­­letlenűl fogdoztassa­ be.. Hetet vittek a’ fogházba. A’ köz­vélekedés is igen ke­ményen kikelt azon kiáltás szerzőihez: nagy vivátot kiáltottak a’ liberálisok a’ Printz Regensnek, Don Pedro Király­nak és a’ Chart­át­ak. — Az In­fans kísérői, ezek voltak: Villareal Gróf, Mello és Saldanha Urak (Pa­lm­el­la Úrról, sem­mi szó: — haeret alta mente repostum) — A frantzia követ, J­an­zan Hrg. azon panaszolkodik , hogy a’ hivatali Híradó­ban , febr. 11-edikén, a’ X-dik Károly’

Next