Erdélyi Híradó, 1831. január - június (1-52. szám)

1831-04-02 / 27. szám

tolultak, a' St. denisi, St. Antoine-i kül­ső-városok, ’s a’városhoz tartozó vidékek is mind tsendességben voltak. Éjjel­ sem esett, semmi.­­ Tegnap, 2 óra­ után, rohanva ment 2­5 százból álló nép a’ Pantheonhoz , felfegyverkezett itt, a’ dol­gosoktól elszedett lapátokkal; betörte a’ templom’ ajtaját, hogy onnan egy 5-szí­­nű zászlót ragadnának­ ki. — Ezek az el­­tsábított emberek, feltárták a’ fővárosi vad lármával : ’’Háború a’ Muszkáknak ! Háború az Austriaiaknak ! Elljenek a’ Lengyelek! Elljen a’ szabadtság! Elljen Ii­dik Napoleon ! — Megszorította őket a’ municipál-gárda ; elvette a’ zászlójo­­kat, ’s megfogott 17-et; a’ többi elszaladt. A' Tribune azt bíszélli, hogy mártzius’ 10-dikén egynéhány száz Tanúló a’La­fayette Ur’ házához ment, és ez, lejött nektek előjökbe a’ ház udvarába. A’ zász­lótartó beszédet tartott a’ Generálnak; amely­ben, amaz, a’ többinek a’ nevében be­bizonyította bánkódását, a’ Lengyelek’ sorsa felett, és temetési pompát java­solt azokért. Vigasztalta őket a’ GeD. ,a’ mennyire tsak lőlle kitelt, ’sat. A’ Journal des debats szerént mártz.­­ 3-dikáról , egy telegraphi hivatali tu­dósítás, mártz. 10-dikéről, jelenti, hogy a’ Torrijos’ bandája, San Fernando mel­­lett (Cadiz-hoz közel) kiszállott a’ földre, de tökélletesen megverettetett, ámbár a’ tengeri tsapatnak egy része a’ pártütők­höz tsapta volna magát. A’ mely nap’ a’ kisszállás megesett, meggyilkoltatott a’ cadizi Gouverneur, de több mozgás, nem történt ebben a’ városban. BE­LG­A ORSZÁG A brüsseli Courrierban, kezdi magát kimutatni hivatala’ viselésében a’ Belgák’ Regense, Suriet de Chokier Úr , egy Hir­detménnyé által a’ luxemburgi Hűség’ la­kosaihoz, mondván : ‘‘Polgártársam­» ! Meg­­esküd­em a’ belga függetlenség és egész­ség’ fenntartására. Nem fogom megtörni eskümet. Ne haggyátok magatokat , se í­­géretek által megszédít­­enk­, se fenye­getések által elijjesztetni. A’ Congress a’ londoni eggyütt- tanátskozások tettei el­len, mellyeket még egy nagy Hatalom­­is tsak javallatoknak tart, protestaliól a­­dott­ be. Az a’nemzet, mely a’ hollandus hadseregeket meg tudta győzni ,az ő’ kép­viselőik’ protestatioját­ is fenn tudja tar­tani. Elkezdettük Revolutionkat a nélkül, hogy az 1815-diki Kölesekre ügyeltünk volna ; el­ is fogjuk azt végezni a londoni Protokollokra-ügy­elet nélkül. Luxembur­giak ! Több 500 esztendőnél hogy Belgák, vagytok, valamint mi, és méltókká tet­tétek magatokat ezen névre. A’ Jó Filep’ ország­ása-ólta , a’ ti’ terekedéstek , vala­mint a’ miénk, közös nemzetiséget tar­tottak czélul. Az 1815-dik esztendőben jutottatok legelősször különös közlésbe Né­metországgal ; de m­ég­ is ugyanazon in­­tézetek alatt éltetek tovább­ is a többi il I­­­giummal. A’ Nagyhertzegségben, valamint más belga tartományokban, megtörte V­­il­lem Király a’társasági kötést, mely ölet Belgiummal egybe­ kötötte,’s felszabadí­­totta azokat a’ leköteleztetéstől, midőn a’ magáért megsértette. A’ háború, ítélletet tett ő és mi­ közöttü­nk , ’s az a’ méltósági 7­­ hidalom az igasságos, mellyel a’nemzet’ akaratra állított—fel.— A’ többit után na értvén, berekeszti Hirdetménnyel e’ kép­­pen : Luxemburgiak ! maradjatok egyez­ségben állhatatosok. Belgium’ nevében , fogadjátok­ el az erőssítést, hogy a’ti’ a­­tyátokajai soha titeket el nem fognak hagy­­­ni. Belgaország’Regense : E. L. Suriet de Chokier (és minden Minister). A’ Finántzminister a’ belga nemzeti­ Congress’ mártz. 2-dikai ülésében elébe adott a’gyűlésnek két tzikkeiből álló egy törvényjavaslatot , mely által a’ Minister­­nek hatalom adatik 12 millió forint kől­

Next