Erdélyi Híradó, 1831. január - június (1-52. szám)

1831-04-02 / 27. szám

Diebits Gróf Hadmarsall Generál Gou­­verneurré tette az ő Monarchája , Len­gyelországban ; ’s ezen tulajdonságában , tett—is már némely rendeléseket a’ Palati­­natus’ rendbe-szedésére, az előbbi lábra. A* mártz. 7-dikei Varsói Journalban van egy Levél Radombúl , febr. 27-di­­ké­ről, melyben a’ van, hogy az azelőtt­­való napon a’ kaszaviselők, Roman Soltyk’ vezérlése alatt oda megérkeztek . 11 napja már, hogy, hol muszka, hol lengyel ke­rülő-katonaság közelgetnek a’ városhoz, és az itt következő hadi-fordulások létet­tek a’ sandomiri vidéken . Febr. 16-kán vissza­vonta magát Dziekowski Gén, a’ 12- dik gyalog regementei, Przytyk­ig, Ko­­zakowski és Lagowski Óbesterek 600 em­berrel, Szydlowiecba mentek. Eze, egy­néhány 1­00 muszka lovasság elfoglalta Ra­­domot, az ellenség fő­ereje pedig Kozi­­nekce és Żelni mellett állott. De csak ha­mar oda­ hagytak minket, úgymond, a’ Muszkák ismét , és tsak eggyel kerűlő-ő­­i i­g­et küldöttek még városunk­ felé. Hogy a Kamienna folyóvíznél fekvő fegyver­­t fi­­skát, és a’ magazinokat Kielcenel meg­tarthassuk , Soltyk , az erdőkbe vonta ma­gát vissza Bzin­ felé, megerősítette osz­lopait Önkéntesek által, nevezetesen Bá­nyászokkal ’s "V­adászokkal, és a’ hónap’ 22- dikén benyomult 600 lovassal, 500 pus­kás-­ vadásszal, 1200 kaszaviselőkkel, és két, 1 fontos ágyúval Scydlowiec-be. Onnan ment Skarszow-ba , hogy a’ Dwernicki Gén. kedvéért egy fordulást tegyen , ki 18-dikán a’ Muszkákat Kreutz Gén. alatt, Ryczywol és Kozienice között, vissza­ moz­­dúlásra kénszeríttse, és már most Pilicá­­ból akart ellene dolgozni. — Azonkívül még, volt Padom’ vidékén felállítva egy ujj oszlop , 2500 kaszaviselőből álló, hogy Kreutz Gén. vissza­ vonúlásának ellent— álljon, ’sötét, hátúlról fogja. — így ál­lottak a’ dolgok febr. 23-dikáig, midőn Kreutz Generál, ki magát minden­ felől­ről körül­vétetni látta , még­is akadás nél­­kűl mehetett által a’ Weichselen, Kozi­­enice-nél. Űzte ugyan ötét Dwernicki 10,­ 000 emberrel, de már nem lehetett beérni. A’ varsói Státus-Journálban van . Hi­vatali fenn­ írás alatt, egy hadi tudósítás Dwernicki­esztoj-Generálról, Markuszow­­ból, mártz. 3-dikáról, melyben ezek van­nak , röviden : ’’Minekulária Kreutz Ge­ner. a’ Weichsel’ jobb partjára által-me­ni kénszerítlelelt, és Macejowice-ből Pu­la­wy- felé indúlt, útnak indult­am én mai'ig. 1-ső napján és megérkeztem­ azon éjjel Gniewoszow-ban , hogy más­nap Pula­­wyba (túl-a’ vízen) által menjek. Meg­tudván hogy Kreutz Generál Kurow-fele indúlt, a’ Wieprz-en is túl; de egy dra­­gonyos és egy kozák regementet a’ Wör­tern­berg Ádám Hg. vezérlése alatt, Pu­­lawy­ felé küldött; kiválasztottam mind­járt a’ gyalogság-tsapatokból egynéhány száz Önkéntest, hogy, még azon éjjel állal menjek Pulawyba ; és parantsolatot adtam Kozakowski Óbesternek, hogy ő is érkezzen­ meg azon éjjel oszlopáva­ Pulawyban. Mindezek megestek hajnal előtt, elkergették az ellenséget, és vesz­teség nélkül elvették az egész Pulawy-t, és elfoglalták az egész szomsédtságban a’ fontosabb állásokat. A’ Konskowolai or­szágúton vissza-vert dragonyosok , kiknél 2 ágyú volt, egynéhány ízben próbál­tak vissza jönni és Pulawy-t vissza-ven­­ni, különösen pedig az én’ seregem’ ál­tal-menetelét a’ Weichselen , a’ mit köny­­nyek­ által­ láthattak , akadáloztatni. De a’ rettenhetetlen gyalogság, nem-tsak vi­tézül állott nekik ellenek, hanem még be is tört kétszer a’ bajonéttal az 5’ es­­cadronjába. — Ezen tsapkodásokban,öl­­tek­ meg az ellenségből 100 embert és 50 lovat. Ezt a’ veszteséget a’ Malachowski Obechlajtinaot alvezérlése alatt álló va­

Next