Erdélyi Híradó, 1833. január-június (első félév, 1-52. szám)

1833-04-02 / 27. szám

27. Szám. Erdélyi Híradó. Erdély és Magyarország. Németország. Hollandia. Belgium­ Spanyolország. Portugallia. Törökország. Észak-Amerika. Nagybritannia.Francziaország. Görögország. Indult Kolozsvárról, Kedden, Aprilis 3­2-kán, 1833. ERDÉLY ÉS MAGYARORSZÁG. Kolozsvárt Mart. 51-kére viradó reg­geli 4 órakor, a’ váron kívül monostori kapu ’s szin­lszára járó kisajtó közti lé­vő utszában a’ mint vélik valamely istál­lóból tűz ütvén­ ki magát, kevés idő a­­latt 1ó házak a’ lángok prédáji lettek; az álmokból felrettent szerencsétlen la­kosok közzül sokan minden vagyonok­­tól megfosztanak. Most is valamint a’ múlt év tavaszán Szentegyház utszában esett égéskor a’ tűz harapodzásának ha­talmas gátat vetettek a’ vár magos falai, melyeknek oldalit a’ lángok csapdosták , ’s azontúl ■’ e szoros helyezethet­ fekvő ’sendelyes fedelű házakat a’ tűzről oltal­­mazák, csak ugyan mind e’ mellett is a’ tűz szikrák Kismester utszára a’ várba is bé hatván , nehány házak ottan is le­égtek. Az nap estvéjére a’ muzsikai szor­galom társaság tőkéji gyarapítására mu­zsikai estvéri időtőltés vala hirdetve, mely­ből bé jött jövedelem fele részét, azon társaság a’ szerencsétlen égettek segéllé­­sére ajánlotta. Reményleni lehet hogy valamint más alkalmatossággal úgy most is számoson fogják Kolo’svár nemes szi­­vü lakosi közzül jó tétem­ény­ekkel a’ szerencsétleneket segélleni. Ezen munkás segedelemnek már is szép jelei mutatkoztak , valamint máskor úgy ez úttal is a’ Nemes város orátora Schitz Jó’sef, és helybeli kereskedők Vikol Simon és Zachariás Kristoff urak kereskedő társaikat azoknak felse­­gitésekre buzdították, ’s így a’ magok , kereskedő társaik Önkéntes adományok­ból az nap délben 12 órakor a’város Fő Bírájánál 500 V. forint segedelem pénzt már letettek. Nem mellőzhetjük­ el, a’ nemes tett háládatos megesmérése és a’ követésre méltó szép példa tekintetéből, megem­líteni, hogy valamint másszor úgy ezen­ alkalmatosággal a’­méltóságos fő urasá­­gok a’ legnagyobb készséggel nem csak szekereiket küldöttek­ ki hordókkal víz hordásra, hanem magok is személyesen a’ hol legnagyobb volt a szükség és ve­szedelem mindenütt jelen voltak,, ház fe­deleket lehúzni , veszedelemben forgó há­zi bútorokat a’ lángok közzül megmen­teni vizet csebrekkel és vederrel fáradt­hatatlanél hordani, ’s másokat is mind szóval mind szép példájokkal buzdítani , egész a’ rettentő égés végéig meg nem szűntek. Bár a’ sok áncsorgó és bámész­kodó nép ezen nemes tettet azzal Le- Változó. Reg. tiszta , délbre változó d. u. első. Reg. felreg. délbe és d. u. változó. Mikor ? Levegőmérő (Barom.)1 Reaum. Hévmérő Szél Idő­járás.­­Mart. 30- kan 31- kén Apr. 1lső reg. 7 óra. 27" 9"' 27" 8"' 27" 8­" délben. reg. 7 óra. + 2 4- 2 4~ 4 délben. + 10 + 13 4- 12 EK. 1 EK. 1 EK. 1

Next