Erdélyi Híradó, 1836. július- december (második félév, 1-53. szám)

1836-11-22 / 42. szám

42. ERDÉLYI HÍRADÓ Erdély és Magyarország. Lengyelország, Helvétzia. Francziaország. Portugal. Brasilia. Spanyolország. Újabb tudósítások. Nemzeti Társ. 21dik szám. KOLOZSVÁRTT. Kedden November 22dik napján 1836 Mikor ?1 L­e­V­e­g­ő­mérő (Barom.) 111 é­v m­é­r­ő( Reaum.) Szél Időjárás Egész éjjel, és reg. eső 40 k. h azután felleges. Reg. tiszta, d. változó, b. u. felleges.­ ­ c 0 -4­12 reg 7 óra. 27 ' 4"' délben. 27" 3"' reg. 7 óra. 4- 3 délben. KD. 1 Reg. felleges , azután változó. 20kán 27" 1'"— +■ 5 -b 6 D. 1 2 Ikén 27" 4"‘ 27" 5'"0 •4— 6 EK. 1 ERDÉLY ÉS MAGYARORSZÁG. Sz. Udvarhely nov. telkén. A’ múlt éjjel 11 órakori pusztulás kongása harangjainknak, álmából rémülten rázá­ fel városunk békés lakóit ’e szivet szaggatólag nógatá szomszéd Fenyéd nevű népes székely falu segedelmére, mely egy szerencsétlen tűz által, nehány házon ki­vil minden lehető oltalom megtétele mellett is semmivé levő. Az irtóztató tüzet szegény ember jylrsab­ik szerencsétlenségükre kezdetin kí­vül okozta a’ dühösködő szél , mely által egy­szerre tüzbe borulván az egész falu , több apák, anyák gyermekeikkel, kiknek még számok a’ nagy romlás közt bizonytalan, levének «tarta­lékjává barmaikkal ’s minden vagyonjokkal e­­gyütt. Oltalmazz Mindenható minket igazán szá­­nakozókat ily szerencsétlenségtől, ’s adj erőt szerencsétlen ember társainknak a’ rajtok vé­letlen esett csapás elhordozására ! CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY EMLÉK­OSZLOPA DEBRECZEN FÖLDJÉN MÁR FENÁLL, ’s ezen nehány szóban egy nemzeti kötelesség teljesítve, közöttünk a’ szeretet ’s egyetértés boldogitó kapcsolata újabb kötések­kel erősítve—van. — Városunk keblében di­csőült Hazánkfija érdemei iránt tartozott há­lánk, valamint azon kevélység is, hogy szár­mazását nálunk vette, ’s innen lángelme szü­­leményivel a’ magyar honra, ’s közelebb re­ánk is fényt és dicsőséget árasztott, közönsé­gesen érezve volt.— ’S nem a’ hálátlanság, de inkább hálás kötelességünk teljesítésén eredett némi vetélkedés, az idők más környüláilásival párosítva, halaszták eddig azon emlék-oszlop létesülését, mely már ma, nemzeti nagy köl­tőnknek köztünk szendergő hamvai nyugalmát a’ vándor szemei előtt kijelöli, és sik földün­kön árnyékot ad, melyben megpihenvén, az emberi lángelme munkálatiról hazája dicső­ségéről néma sírok magányiban gondolkodhas­­sék.— Az emlék-oszlop, városunk úgy neve­zett „hatvan utszai“ temetőjében , a’ boldogult­­nak hamvai felett van felállítva. — Az oszlop nyolcz szegletü kúpot (pyramist) ábrázol, egé­szen öntött vasból mintegy nyolczvan mázsányi nehézségre készitve ’s talpazat-kövekre állítva, melyeken három ölnyi rangosságra emelkedik. Fő oldalán az oszlopnak magasdad ’s megara­nyozott betűkkel ezen felírás olvasható: CSO­KONAI VITÉZ MIHÁLY SZÜLETETT 1775. DEBRECZENBEN; MEGHALT 1805.— HA­ZAFI EMLÉK 1836. Más oldalán hasonló ma­gasdad ’s aranyozott betűkkel ki vágynak önt­ve tulajdon versezetiből ide igen czélszerüleg vá­lasztott sorai: „A’ Múzsáknak szózatja, A’ sirt is megrázkódtat­ja , ’s életet fuval belé.“ A’ 3dik oldalon, egy asztal­ formán, álta­la készült ,’s nyomtatásban kiadott munkáji egy­másra rakva szemléltetnek azoknak aranyozott

Next