Erdélyi Híradó, 1836. július- december (második félév, 1-53. szám)

1836-10-18 / 32. szám

248 rezni szíveskedett, a ajánlkoztak kívüle aláírási ívért: XII t. Pigay Antal úr, Pesten, XIII. tiszt. Tóth Mihály profess. úr M­ógrád várme­gyében, XIV. t. Kossuth Lajos hites ügyvéd, ’s táblb. úr Pesten, XV. t. Dengeleghy Ká­roly úr, mélt. gr. Károlyi nemzetség ügyésze ’s táblb.­­Bereg vármegyében. XVT. t. Hengel­­müller Mihály h. ügyvéd úr Pesten, XVII t. Simon István h. ügyvéd úr Békés vármegyé­ben,­­XVIII t. Kebrovszky Lajos úr, m. gr. Andrássy György úr titoknoka Gömör várme­gyében kiknél 6 évre mindég aláírhatni. Mint­hogy végre ezen ívek már 200 aláírásnál töb­bet d­iszlenek, ’s a’ választottság óhajtása tel­jesülését a’ példány intézetnek jövő év elején történendő megnyitásával tökéletesen tersény­­li, ne hogy ennek igazgatása iránt külföldi kis­dedóvóra szoruljunk, érdemes hazánkfiai kö­zül mind azok, kik az igazgatóságot szabad lakás­sal , ’s 500 p.­ft. évi fizetéssel elnyerni kíván­ják, a’ szükséges ismeretek megszerzésére újó­lag serkentetnek. Keit Pesten i. e. October 2- kán a’ nemz. Casinóban tartott t. választottsá­­gi ülésből. Kucskovics Lajos, egyesületi titoknok. Gőzhajók indulás-napjai het.­edik felében : Nádor Becsből Pozsonyba indúl 17 ’s 25kén, Pozsonyból Pestre 18 ’s 26kán, Pestről Becs­be 20 ’s 28kán; •— Zrínyi Pestről Zimonyba és Drenkovára indúl 19kén, Drenkováról Zi­monyba 25kén, Zimonyból Pestre 27kén ;— I. Ferencz Pestről Zimonyba és Drenkovára indúl 27kén , Drenkováról Zimonyba 17­kén, Zimonyból Pestre 19kén;—Argó Sketa Gla­­dováról Galaczra 19kén, Galaczról Sketa Gla­­dovára 26kán;— Pannonia Sketa Gladováról Galaczra 27kén , Galaczról Sketa Gladovára 1­8kán ; — I. Ferdinand Galaczról Konstantzi­­nápolyba 17kén, onnét vissza 26kán; Mária Dorothea Konstantzinápoly­ból Szayrnába és vissza minden héten egyszer. Makó sept. Sokán. Az ősz kezdete, Csa­nádiban massa a’ tavasz- és az egész nyárnak; jót a gazdaság, és ipar­ágainak legkisebbiké­ről sem mondhatni, szomoritól pedig, az e­­lőbbinek ellentétel gyanánt minden oldalról.— Szüret a’ mi szőllős kertjeinkben az idén nem volt — e’ végre ritka ember vitt bordókat szel­lőjébe, minthogy arra szükség nem volt.— A’ legtöbb egy, két kosárba hozta egész termé­sét— a’tized az uradalomnak szőlló fürtökben adatott, mustban pedig csak említést is alig ér­demlő csekélység.—­ Az őszi vetéshez már egész erővel hozzá fogott a’ földmivelő , ’s a’ szegénység zsákjait végképpen kiürítve vetette porba, és száraz rögök közé jövendő szomorú reménysé­gének magvait, az őszi búzát.— Repcze mind a’ mellett , hogy a’ közelebbi nehány eszten­dők mostohaságai minden fáradtsági jutalmát megfosztották a’ mezeigazdának , még is az idén is sokfelé, és nagy mennyiségben vettetett. — Vagynak helyek, hol az, kevés folytonkénti harmat­ esők miatt szépen ki is kelt, de nem leven a’ földnek belső nedvessége, midőn az tu­lajdonosát már kevés reménységgel biztatá , a’ folyvást tartó bőség miatt egyszerre elfonnyadt, és kiszáradt—így azok biztatják magokat még némi kis reménynyel, a’ kiké az égető száraz­ság miatt ki nem kelhetett.­— Azonban a’már két éjjel időközben mutatkozott fagyok szomo­rúan gyanít latják , hogy az idei őszi repeték is, eme a vevőben soha sem fogyatkozó gazdasági növény, a’tavalyi sorsára jut, főképpen, ha a’ tél oly száraz fagyakkal fog beállani, mint a’ hogy az idő megindult.— Kémlő. ( Kir. Кат. Hirdetés ) A’ királyi marosportusi hajó miveszközök számvevője Gundhart Antal meghalt. Kir. kincstári írnok Moga Miklós October Jldikén 1­856. meghalt. Becs. Nagyúr ő magasságától az itteni ud­varhoz nevezett ottomani követ Ferik Ahmed Fethi basa October Gdikán vala szerencsés csá­szár ő felségének privát audientián megbízó le­velét által nyújtani/­’s czászárné ’s királyné Ő felségéhez is audie­ntiára bocsátatni. N­AG­YB­RITÁNN­NIA. A’ belga király sept. 21 dikén estve érke-

Next