Erdélyi Híradó, 1837. január-június (első félév, 1-52. szám)

1837-03-03 / 18. szám

138 isten erővel igyekezzenek az ifjúság nevesé­ben eddigi becsületeket fentartani. A’ beséde­­ket a’ tanuló ifjúság gyönyörködtető muzsiká­­val elegy harmoniás éneke váltotta­ fel. Zilah­ febr. 19dikén. Tegnap estve ritka szép égi tüneménynek valánk szemlélői. Nyolcz órakor ugyan­is — miután a’ fensőbb rajóban délről északra dühösködő nagy szél, mila’fol­tokra szaggatott felleg darabok sebes fújása ta­­nusita, az eget tisztává derité— szokatan vi­lágot árasztó fejér fény emelkedék­ fel az egész északi kőröl kelettől nyugotig; hol e’két vég­ponton , tüzesen fény sugárok lángolárak fe­jünk felibe az ég tető pontjáig, és fessegék a’ most áradott majd enyészdegelő fejérlángszin fény tengert; de nem gátolhatók, hogy az oly­kor néha északról is fellövellő tűzveres sugá­rok délre sietőleg át ne törjenek rajtok. Ti­­zenegy óra tájban kezdett enyészni, és már 12re, a’ fénylő hajnal, lassanként esti szürkü­letté alkonyodván, éjfél barna homálya bobi­­tá az egész északot.­­ Az időjárás itt gyors­­változásokon mégyen keresztül: a’ derült nap­fényest vastag ködös, a’ lanyhás mérsékletűt dermesztő fagy gyakran és sebesen váltogatja , ’s változnak benne az emberek egésségi álla­pot­jók. is. Ritka, kit meg nem tántorított, ap­rója nagyja kisebb nagyobb mértékben szen­ved, köhécsel, hurutok Uralkodó betegség fő­képpen a’ lázas hurut — influenza. T­emesvár feb. 9kén: Megyénk a’ fog­házában levő rabok hasznos foglalatoskodtatá­­sára , ’s a’ minden rosszat szülő henyeség eltá­volítására ,,dologháza felállítást határozott el, ’s ennek folytában az intézet mikénti felállit­­tathatására czélirányos terv-kidolgozást, ’s el­fogadható javaslat-készítést Ambrózy Lajos má­sod alispán elnöksége alatt egy küldöttségre bi­­zá. Nevezett alispán úr, a’ dicséretes czél lé­tesítésére, most közel lefolyt farsangi napokat akarván használni, jan. 26 i-án városi tánczte­­remünkben nyilványos tánczmulatságot eszköz­­lölt, mit a’ temesvári közönség oly szíves rész­véttel fogadott, hogy a tánczmulatság bévéte­léből fenmaradt, ’s a’ dologház felállítására szükséges tőke nevelésére szánt mennyiség 400 frtot teszen pengőben, mi a’ czél valósítására igen kevés ugyan, de kezdetnek ’s egy táncz­­mulatságtól elég!“ A’ kisdedóvó intézeteket Má­glya г o­r­s­z­á­g­b­a­n terjesztő egyesület, mely múlt évi martius 5-én történt keletkez­­tekor alig számolt 60 ’s néhány részes tagot, már több mint három annyira szaporodván, szabályai szerént folyó feler. első , és második vasárnapján Pesten a’ n. Casino nagy teremé­ben , igazgató gr. Festetics Leo úr elnöksége alatt köz­gyülést tartott. Jelen volt számos ré­szes tag, és hallgató közönség. Miután a’ vá­­lasztottság egész évi munkálatiról , ’s a’ pénz­tár állapotjáról tudósitásában számot ada, az i­­gazgatón kívül, ki múlt alkalommal két évre választatott, hivataláról lemondván, új ’s tit­kos szavazási választásra hívta fel a’ jelenvolt részes tagokat, mely szerént aligazgató jön: Szentkirályi Móricz; titoknok : Kacskovics La­jos; pénztárnok: Antal Mihály; ügyész: Simon Florent; választottsági tagok: Ágoston József, Eckstein Adolf, Fáy András, Fuchs Keresztély, Kossuth Lajos, Lónyay Gábor, Markos Mi­hály, Marton József, Prégardt János, Rosthy Albert, Székely Károly , Tasner Antal. A’ pénz­tárnoki számadások szinte titkos szavazás útján választott küldöttség által vizsgáltatván­ meg, a’ bennök lett kész pénzzel együtt hiba , és hi­­­ánynélkülieknek találtattak. Ezek szerént egész­évi jövedelme az Egyesületnek lett 1652. p. p. forintot, melynek egy része u. m. 506. pengő forint tőkésítve van; nyomtatványokra’s egyéb igazgatási tárgyakra kiadatott 63 forint 49 kr.; ideigleni kamatozásul biztos helyen fekszik 1000 pengő forint, a’ pénztárban van 62 forint 19 kr. közbe jövendő költségek fedezéséül. Elha­tároztatott továbbá , hogy az Egyesület kisded­­óvó-intézete Tolnán minél elébb nyittassék­ meg; továbbá, hogy miután annak épületei i. e. má­jus elejére elkészülnek, az intézet igazgatósá­gáért ápr. 15ik napjáig minden magyarul jól

Next